Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de València Juzgado de

Anuncio
Num. 7212 / 12.02.2014
Jutjat de Violència sobre la Dona
número 2 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment
de liquidació de la societat de guanys número 52/2013.
[2014/1064]
3447
Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número 2 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales número
52/2013. [2014/1064]
Juí: liquidació de la societat de guanys 00052/2013.
Part demandant: Yesenia Luzmila Igreda Rojas.
Part demandada: Juan Ramón Piña Barrera.
Sobre: altres contenciosos.
En el juí de referència s’ha dictat sentència en data 19 de desembre
de 2013.
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per Resolució de 9 de setembre de 2013, de conformitat
amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat la publicació d’este edicte en el tauler
d’anuncis del Jutjat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
per a dur a efecte la diligència de notificació de la sentència.
Juicio: liquidación de la sociedad de gananciales 00052/2013.
Parte demandante: Yesenia Luzmila Igreda Rojas.
Parte demandada: Juan Ramón Piña Barrera.
Sobre: otros contenciosos.
En el juicio arriba referenciado se ha dictado sentencia en fecha 19
de diciembre de 2013.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de 9 de septiembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente
edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia.
València, 5 de febrer de 2014.– La secretària judicial: María Asunción Beneyto Torres.
Valencia, 5 de febrero de 2014.– La secretaria judicial: María Asunción Beneyto Torres.
Descargar