resolución nº - Ajuntament de Sueca

Anuncio
ANNEX I PROGRAMA AJUDES PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES EN
SUECA 2013
Excm. Ajuntament de Sueca
Regidoria de Promoció
Econòmica
ANEXO I PROGRAMA AYUDAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN
SUECA 2013
PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS 2013 (PEC)
A
DADES DE LA PERSONA CONTRACTADA / DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
NIF
Data de naixement/ Fecha de nacimiento Sexe/ Sexo
Data d'inscripció demandant d'ocupació
□ Home / Hombre Fecha de inscripción de demandante de empleo
□ Dona / Mujer
B
DADES DE L´EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA
Nom i cognoms o raó social/ Nombre y apellidos o razón social
CCC (Código cuenta cotización Seguridad Social)/ CCC (Codi compte cotizació Seguritat Social)
C
ALTRES DADES / OTROS DATOS
Data d´inici de la contractació / Fecha de inicio del contrato:
Direcció del Centre de Treball / Dirección del Centro de Trabajo:
D
Província/ Provincia:
DOCUMENTS PRESENTATS (en duplicat exemplar) / DOCUMENTOS PRESENTADOS (por duplicado)
DOCUMENTACIÓ CARÀCTER GENERAL / DOCUMENTACIÓN CARÁCTER GENERAL
1. Sol·licitud d’imprés normalitzat de l’Excm. Ajuntament de Sueca.
Solicitud en impreso normalizado del Excmo. Ayuntamientode Sueca.
2. Annex I en imprés normalitzat.
Anexo I en impreso normalizado.
3. Declaració de minimis, d’acord amb el model.
Declaración de minimis según modelo.
4. Compromís de compliment de les condicions de la subvención.
Compromiso de cumplimiento de las condiciones de la subvención.
5. Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant, incloent fotocòpia de CIF i certificat de CCC
(Codi Compte de cotizació a la Seguritat Social) i, si pertoca, del seu representant legal: fotocòpia del
DNI/NIF.
Documentación acreditativa e identificativa del solicitante, incluyendo CIF y certificado de CCC
(Código Cuenta Cotización a la Seguridad Social) y, en su caso, de su representante legal: fotocopia
del DNI/NIF.
* En el cas que es tracte de societats mercantils: Adjuntar les escriptures de constitució i nomenament
del seu representant legal. En el caso de que se trate de sociedades mercantiles: Adjuntar las
escrituras de constitución y nombramiento de su representante legal.
**Si es trata d´empresari individual cal aportar: "Declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris”
(mod. 036) de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i Resolució de la Tresoreria General de la
Seguretat Social relativa a la inclusió al règim especial d´autònoms.
**Si se trata de empresario individual se deberá aportar: “Declaración de alta en el Censo de Obligados
Tributarios” (mod. 036) de la Agencia Estatal de la Administación Tributaria y Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la inclusión en el régimen especial de autónomos.
6. Dades de domiciliació bancaria, segons model normalitzat.
Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado.
ANNEX I PROGRAMA AJUDES PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES EN
SUECA 2013
Excm. Ajuntament de Sueca
Regidoria de Promoció
Econòmica
ANEXO I PROGRAMA AYUDAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN
SUECA 2013
7. Documento de identificación de los trabajadores contratados (DNI)
Document d´identificació dels treballadors contractats (DNI).
8. Contrats de treball formalitzats amb la seua comunicación al Servef.
Contratos de trabajo formalizados junto con su comunicación al Servef.
9. Alta/es a la Seguretat Social del / dels treballadors contractats.
Alta/s en la Seguridad Social del / de los trabajadores contratados.
10. Certificat del SERVEF que acredite l'antiguetat de la demanda de treball del treballador contractat.
Certificado del SERVEF que acredite la antigüedad de la demanda de empleo del trabajador
contratado.
11. Certificat d'empadronament del treballador contractat que acredite l'antiguetat.
Certificado de empadronamiento del trabajador contratado que acredite la antigüedad.
12. Certificació acreditativa de què, en data de presentació de la documentació, a l'Entitat sol·licitant es
troba al corrent de les seues Obligacions Tributaries i davant de la Seguretat Social o, si es el cas,
conveni de fraccionament o ajornament de deutes subscrit amb l'Administració corresponent.
Certificación acreditativa de que, a fecha de presentación de la documentación, la Entidad solicitante
se encuentra al corriente de sus Obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso,
convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente.
(*) Nota: adjunteu els originals per a compulsar al Registre d´Entrada de l´Excm. Ajuntament de Sueca/
Acompañar los originales para compulsar en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Sueca.
E
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
EL SOL·LICITANT DECLARA:
- Que complix els requisits específics exigits en la present convocatoria.
- Que no es troba sotmés/esa a les prohibicions per a obtindre les condicions de beneficiari de subvencions
segons l’art. 13 de la llei 38/2003 General de Subvencions.
- Que no te cap deute pendent amb l´Excm. Ajuntament de Sueca, Diputació de València i la Generalitat
Valenciana.
- Que la/les contractació/contractacions formalitzades no incorrixen en cap clàusula d´exclusió.
EL SOLICITANTE DECLARA:
- Que reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
- Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Que no tiene deuda pendiente con el Excm. Ayuntamiento de Sueca, Diputación de Valencia ni Generalitat
Valenciana.
- Que la/las contratación/es formalizadas no incurren en ninguna cláusula de exclusión de las establecidas en la
normativa reguladora de estas Ayudas.
Sueca, a ____ de ___________________ de 2013
___________________________________________
(Signatura del sol·licitant / Firma del solicitante)
http://www.sueca.es
Descargar