Comunicació compte bancari

Anuncio
ÚS INTERN / USO INTERNO
NO ESCRIVIU DINS D’ESTA ZONA
NO ESCRIBA EN ESTA ZONA
EXCM. AJUNTAMENT
DE SUECA
COMUNICACIÓ DEL COMPTE BANCARI / COMUNICACIÓN CUENTA BANCARIA
DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

DNI / NIF
FAX
Com a (interessat-ada, en representació de …) / En calidad de (interesado-a, en representación de …)
Domicili / Dirección
DNI / NIF
Localitat / Localidad
C. Postal
EXPOSE / EXPONGO
SOL·LICITE: Que el cobrament de les quantitats que l’Ayuntament de Sueca m’haja de pagar s’efectue mitjançant
transferència en el compte corrent que tinc obert al meu nom en el banc / caixa _____________________________
del qual li remet certificació al peu d’este escrit. Esta sol·licitud de pagament per transferència sols serà modificada
per escit.
SOLICITO: Que el cobro de las cantidades que el Ayuntamiento de Sueca me tenga que pagar se efectúe mediante
transferencia a la cuenta que tengo abierta a mi nombre en el Banco / Caja ________________________________
de la que remito certificación al pie de este escrito. Esta solicitud de pago por transferencia solamente será
modificada por escrito
Sueca, _______________________________
DEMANE / SOLICITO
Que havent presentat este escrit, em siga concedit tot açò que he exposat.
FIRMA PERSONA SOL·LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE
Que habiendo presentado este escrito, se me conceda lo expuesto en el mismo.
EMPLENAR PEL BANC / RELLENAR POR EL BANCO
Sr. / Sra ____________________________________________________________________________________
Director del Banc / caixa
Director del Banco / Caja________________________________________________________________________
Domicili
Municipi
Domicilio ____________________________________ Domicilio ______________________________________
CERTIFIQUE: Que
CERTIFICO: Que
______________________________________________________________________________
N.I.F./ C.I.F.
és el titular del compte obert en esta entitat bancària
N.I.F /C.I.F ____________________es el titular de la cuenta abierta en esta entidad bancaria
CODIGO CUENTA CORRIENTE (C.C.C.) CODI COMPTE CORRENT (C.C.C.)
ENTIDAD -ENTITAT
OFICINA
D.C.
CUENTA - COMPTE
Sueca, _____________________________________________
Firmat i segellat per l’entitat | Firmado y sellado por la entidad
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SUECA
Plaça Ajuntament, 17  46410 – SUECA  Tel. 96 171 70 20  Fax 96 171 05 35  CIF P-4623700-D
Descargar