514 31 de 35 de 03010971. 5. 25. 514 332/1992, de 3 de abril, 5. 25.

Anuncio
1993
2442
Nombre de places escolars que s'autoritzen per aquesta disposició: 40.
Nombre d'unitats autoritzades: 3.
...
Capacitat del céntre: 115 llocs escolars.,
514
03
DOGV
10
-
Núm. 1.981
Número de plazas escolares que se autorizan
por esta disposición: 40.
.
Número de unidades autorizadas: 3.
CapacidaQ del centro: 115.
514
ORDRE de 5 de febrer de 1993, de la Conselle­
ORDEN de 5 defebrero de 1993, de la Conselle­
ria de Cultura, Educació i Ciencia, por la que
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual
autoritza el cessament d'activitats deis cercles
autoriza el cese de actividades de los círculos de
d'Educació Permanent d'Adults deIs centres qué
Educación Permanente de Adultos de los centros
s-
'
que se señalan. [93/1185]
assenyalen. [93/1185]
Vistos els expedients incoats a instancia deIs titulars deIs
centres que s'indiquen en aquesta ordre, en que sol.liciten el
cessament d'activitats deIs cercles d'Educació Permanent
d' Adults.
Vist que els expedients han estat tramitats pels serveis terri­
torials de Cultura i Educació corresponents, que' inclouen la
documentació" exigida i que tenen l'informe emes per la Inspecció Educativa.
'
Vist que els centres van obtenir la classificació en els
nivells i les unitats indicades en aquesta ordre.
Vist que el cessament d'activitats no implica un greu perju­
dici per a l'interes público
Vista la Llei Organica 1/1990, d'Ordenació General del
Sistema Educatiu; el Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre
autoritzacions de centres.docents privats per a impartir ensen­
yaments de regim general no universitaris, i l'Ordre de 31 de
maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Cien­
cia, per la qual estableix els requisits i reglamenta la creació i
l'autorització deIs centres, els cercles i les aules d'Educació
Permanent d' Adults a la Comunitat Valenciana.
,
Fent ús de les atribucions que em confereix l' artiele 35 de
la Llei de Govem Valencia,
Vistos los expedientes incoados a instancia de los titulares'
de los centros que se indican en la presente orden, por los que
solicitan el cese de actividades de los círculos de Educación'
Permanente de Adultos.
Visto que los expedientes han sido tramitados por los servi­
cios territoriales de Cultura i Educació correspondientes, que
incluyen la documentación exigida y que han sido informados
por la Inspecció Educativa.
Visto que los centros obtuvieron la clasificación en los
niveles y las unidades indicadas en esta orden.
Visto que el cese de actividades no implica un grave perjui­
cio para el interés público.
Vista la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del
Sistema Educativo; el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril,
sobre autorizaciones de centros docentes privados para impar­
tir enseñanzas de régimen general no universitarias, y la Orden
d� 31 de mayo de !985, de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia, por la que establece los requisitos y reglamenta la
creación y la autorización de los centro�, círculos y aulas de
Educación Permanente de Adultos en la Comunidad Valencia­
na.
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artÍCulo
o
35 de la Ley de Gobierno Valenciano,
ORDENO
ORDENE
Artículo único
Article únic
Autoritzar, d' acord amb els informes emesos, el cessament
d'activitats 'docents d'Educació Permanent d' Adults deIs cen­
tres que a continuació s'indiquen:
Província: AIacant,
Municipi: Elx.
Denominació del centre del qual depen: Europa.
Número de codi: 03010971.
Domicili: carrer del Trinquet, 5.
Titular: Centre de Formació Professional Europa, SL.
Unitats d'EPA que cessen: l.
Província: Valencia.
Municipi: Torrent.
Denominació dél centre del qual depen: Santa Teresa de
Jesús.
Número de codi: 46014170.
Domicili: carrer de Sant Lloren�, 25.
Titular: Religiosas Compañía Santa Teresa
Unitats d'EPA que cessen: 1.
DISPOSICló ADDICIONAL
Aquesta autorització s'inscriura en el Registre de Centres
Docents de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 febrer de 1993.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
ANDREU LÓPEZ I BLASCO
Autorizar, de acuerdo con los informes emitidos, el cese de
actividades docentes de Educación Permanente de Adultos de
los centros que a continuación se relacionan:
Provincia: Alacant.
Municipio: Elx. '
Denominación del centro del cual depende: Europa.
Número de código: 03010971.
Domicilio: calle del Trinquete, 5.
Titular: Centro de Formación Profesional Europa, SL.
Unidades de EPA que cesan: 1.
Provincia: Valencia.
Municipio: Torrent.
Denominación del centro del cual depende: Santa Teresa de
Jesús.
Número de código: 46014170.
Domicilio: calle de San Lorenzo, 25.
Titular: Religiosas Compañía Santa Teresa.
Unidades de EPA que cesan: 1.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La presente autorización se inscribirá en el Registre de
Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 de febrero de 1993.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia.
ANDREU LÓPEZ 1 BLASCO
Descargar