resum dels comptes anuals de gestió de centres públics d` resumen

Anuncio
RESUM DELS COMPTES ANUALS DE GESTIÓ DE CENTRES PÚBLICS D'
(1)
RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES DE GESTIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE
DIRECCIÓ TERRITORIAL D'
ALACANT
ANY
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
ALICANTE
AÑO
Codi / Código
NIF / NIF
Centre / Centro
Localitat / Localidad
03013157
Q5355412G
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENRIC VALOR
CASTALLA
Educació Secundària
Educación Secundaria
2013
Data Entrada en Regist. /
Fecha Entrada en Regist.
Ingressos / Ingresos
131.262,53
Despeses / Gastos
Saldo / Saldo
95.474,67
PTE. APROVACIÓ
(1) En cada resum es farà referència a un sol dels següents grups de centres / En cada resumen se hará referencia a uno solo de los siguientes grupos de centros:
1. Educació Infantil i Primària / Educación Infantil y Primaria
2. Educació Especial / Educación Especial
3. Educació Secundària / Educación Secundaria
4. Ensenyaments Artístics i d'Idiomes / Enseñanzas Artísticas y de Idiomas
Data impressió: 07/02/2014, Data tancament: __/__/____, Data aprovació: __/__/____
35.787,86
Descargar