Subido por Albert Rodriguez Chueco

3 Aprenentatge i Memòria

Anuncio
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
BLOC 1: PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS
1.4. APRENENTATGE I MEMÒRIA
APRENENTATGE
INTRODUCCIÓ
L'aprenentatge no és un procés que funcioni en aïllat. Depèn de dispositius biològics
innats (ex. no llenguatge verbal en ximpanzés) i d'altres PPB. Aprenentatge
(experiència) i herència (capacitats innates) es complementen a l'hora de desenvolupar
noves conductes.
A través de l'aprenentatge les espècies s'adapten
s'
al medi on viuen. Com millor
adaptada està una espècie al seu nínxol ecològic (medi) més evolucionada es considera.
La conducta s'adapta a través de:
•
Filogènesi:: canvis de conducta en una espècie al llarg de la seva evolució.
Animals que van passar d'un medi marí a un medi terrestre (milions d'anys)
•
Ontogènesi:: canvis de conducta en un organisme al llarg de la seva vida.
Aprenentatge que realitza un humà des que neix
neix fins que mor (cicle vital)
Hi ha altres PPB implicats en l'aprenentatge (memòria, motivació, emoció, llenguatge,
etc.).
1
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
La gran capacitat simbòlica de l'humà fa que puguem aprendre moltes més coses (i de
més complexitat) que qualsevol altre animal.
EL REFLEX
Abans que es doni l'aprenentatge complex (per associació o observació) hi ha un
repertori de conductes que ocorren de forma innata (s'hereten i apareixen en néixer).
El mecanisme més bàsic de conducta innata és el reflex.
REFLEX: fenomen nerviós més simple, preexistent a l'aprenentatge i independent a la
voluntat.
Tot reflex està format per un estímul i la seva resposta motora
Procés del reflex:
1. - Un estímul ambiental (ex. calor d'una flama)
activa una neurona sensorial (aferent) que transmet el
missatge a la medul·la espinal.
2. - A la medul·la espinal l'impuls es transmet a la
neurona motora (eferent) que activa el múscul
involucrat en la resposta motora
3. - Les neurones sensorials i motores no solen estan
connectades directament. Entre ambdues sol haver
altres neurones anomenades interneurones.
El conjunt format per la neurona aferent, la interneurona i la neurona eferent es coneix
amb el nom d'arc reflex. El procés de l'arc reflex és INVOLUNTARI.
Els reflexos tenen una funció adaptativa que intenta garantir la supervivència de
l'organisme (ex. reflex de succió, prensió o marxa en el nounat).
HABITUACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
També abans de l'aprenentatge complex, en tots els organismes es donen dues formes
d'aprenentatge pre-associatiu: l'habituació i la sensibilització.
- Efecte d'habituació: disminució de la tendència a respondre produïda per la
presentació repetida d'un estímul. Exemple: persona que viu al costat del campanar
(acostumat).
- Efecte de sensibilització: augment de la tendència a respondre produïda per la
presentació repetida d'un estímul. Exemple: una mare que acaba de tenir un nadó és
hipersensible al plor (del seu nadó i fins i tot d'altres).
2
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Igual que els reflexos, l'habituació i la sensibilització tenen un propòsit adaptatiu
(ajust a l'entorn) per a tots els organismes. Són mecanismes d'aprenentatge bàsics (en
aquest cas entre l'innat i el que s'ha après).
- Davant estímuls beneficiosos o innocus se sol donar habituació
- Davant estímuls intensos i / o potencialment perillosos se sol donar sensibilització
DEFINICIÓ D’APRENENTATGE
DEFINICIÓ: canvi relativament permanent en el
comportament derivat de l'experiència, és a dir, a partir de
les nostres interaccions amb l'entorn.
Els conductistes van posar molt èmfasi en afirmar que l'aprenentatge es donava quan
observàvem canvis en la conducta (molta feina amb animals).
Des de la psicologia cognitiva s'entén que hi hagi aprenentatge sense que aquest s'hagi
de projectar de manera manifesta a través de la conducta (canvis conceptuals no
necessàriament conductuals).
Dècades d'estudi de la conducta han donat lloc a diferents principis de l'aprenentatge.
Estudiarem 3 tipus d'aprenentatge:
1. - Aprenentatge per associació entre E-R (condicionament clàssic).
2. - Aprenentatge per associació a partir de les conseqüències que tenen les conductes
(condicionament operant o instrumental).
3. - Aprenentatge per observació (per modelatge o vicari).
CONDICIONAMENT CLÀSSIC
Terminologia Condicionament Clàssic:
•
•
•
•
Estímul incondicionat (EI): provoca una resposta no apresa (l’anomenem
incondicionada).
Resposta incondicionada (RI): resposta innata, no apresa.
Estímul condicionat (EC): adquireix la capacitat de provocar una resposta
després de ser associat amb un estímul incondicionat (inicialment és neutre, no
provoca respostes).
Resposta condicionada (RC): és provocada per un estímul condicionat (és
habitual que coincideixi amb la resposta incondicionada)
3
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Definició CC:: forma d'aprenentatge en la qual un EC
és seguit per un EI que provoca una RI. L'associació
reiterada entre l'EC i l'EI permet que l'EC provoqui
per si mateix una RC similar o gairebé idèntica a la
RI.
Es considera aprenentatge perquè encara que no
s'adquireix una nova conducta,
conducta si hi ha un canvi en el
sentit que una resposta anterior és provocada per un
estímul nou.
El condicionament clàssic no depèn de la conducta de l'individu (està basat en respostes
innates i involuntàries als estímuls).
Què passaria si una vegada que s'ha implantat al CC al gos li presentem el
metrònom (EC) sense que vagi seguit de menjar (EI)? Seguirà el gos
salivant (RC)?
El que passa és que la RC va disminuint d'intensitat fins que deixa de
donar-se.
se. Aquest fenomen rep el nom de EXTINCIÓ (l'EC ja no anuncia
la presència del EI).
Pavlov va treballar dos fenòmens posteriors a la instauració del condicionament clàssic
en els gossos: GENERALITZACIÓ i DISCRIMINACIÓ d'estímuls condicionats.
- Generalització:: fenomen a través del qual l'experimentador estén el
condicionament realitzat amb un determinat EC, a altres estímuls (EC), que
provocaran la mateixa resposta.Exemple:
resposta.
ess pot generalitzar la resposta del
metrònom a una campana. Salivarà davant les dues (no diferenciació).
- Discriminació:: fenomen a través del qual l'experimentador fa que l'animal
diferenciï entre la presència de dos o més EC encara que puguin ser molt
similars. Només respondrà a un.Exemple:
un.Exemple: es pot limitar la resposta de salivació
a un xiulet, de manera que encara que soni una campana o un altre so similar
l'animal no salivi (diferenciació).
El CC és útil per explicar l'origen
l'
d'aprenentatges humans bàsics (por, fàstic, dolor,
ansietat, etc.). Avui dia ha estat criticat per subestimar la importància que tenen els
processos mentals en l'ésser humà.
Malgrat les crítiques rebudes, les aplicacions del condicionament clàssic han estat (i
segueixen sent) múltiples
iples i d'elevada importància:
- Teràpia de deshabituació a les drogues
drogues (associar alcohol a vòmit).
4
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
- Psicologia clínica: associar
associar diferents estímuls per
resposta adequada (ex. associar
associa volar a alguna cosa plaent).
afavorir
una
- Màrqueting i publicitat: associar un producte a l'èxit.
CONDICIONAMENT OPERANT
Les persones fem més / menys unes conductes o altres en funció de les conseqüències
que tenen aquestes conductes (si ens reporten beneficis o inconvenients).
Si cada dia aparquem en una plaça d'aparcament reservada i se'ns emporta el cotxe la
grua, probablement deixarem d'aparcar allí (conseqüència negativa o inconvenient).
Si un nen sempre rep caramels quan va a visitar la seva àvia, probablement voldrà
visitar-la
la de nou (conseqüència positiva o beneficiosa).
Condicionament operant (o instrumental):
instrumental) forma d'aprenentatge en
què les conseqüències de la conducta impliquen canvis en la probabilitat
que aquesta conducta augmenti o disminueixi en el futur (la conducta
que opera sobre l'entorn i produeix conseqüències es diu instrumental o
operant) .
Autor més important: B. F. Skinner.
Llei del reforç de Skinner:
Skinner les conseqüències de la conducta repercuteixen
positivament o negativament en aquesta conducta.
Les conseqüències positives (que una conducta aporta de forma contingent),
incrementen la probabilitat que aquesta conducta
conducta es torni a repetir (ex. nen).
Les conseqüències negatives
ives (que una conducta aporta contingentment), farà que
disminueixi la probabilitat que aquesta conducta es repeteixi.
Quatre tipus de conseqüències que pot tenir una conducta. Les 4 influeixen en
nostra conducta futura,
utura, ja sigui incrementant o disminuint.
disminuint
5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Diferències entre el condicionament clàssic y l’operant
Condicionament operant: Reforçament positiu
Si les conseqüències de realitzar una conducta són positives, augmentarà la probabilitat
que es repeteixi aquesta conducta. Exemple: lloar un nen perquè s'ha rentat les mans
abans de menjar pot ser un reforç positiu que faci que en el futur es mantingui aquesta
conducta.
Què és un reforç (o reforçador) positiu?
Qualsevol esdeveniment o cosa que augmenta la freqüència d'una
resposta (o conducta) anterior.
Quins tipus de reforçadors podem trobar?
1. - Els reforços primaris (innats, no han d'adquirir-se per aprenentatge: aigua,
menjar, calor, fred, activitat física, plaer, etc.)
2. - Els reforços secundaris (s'han fet agradables apresos per condicionament
clàssic: caramels, elogis, recompenses, diners, etc.)
En el reforç positiu és important tenir en compte:
•
•
•
El moment de reforç (com més immediat a la conducta millor. Com més
demora, més lent l'aprenentatge).
La regularitat en el lliurament del reforçador (per refermar l'aprenentatge s'ha
de proporcionar després de cadascuna de les respostes).
El mateix reforçador positiu (el reforç ha de significar alguna cosa per al
subjecte que aprèn, els caramels han d'agradar-li).
És millor un Reforç continu o intermitent?
En el reforç continu la resposta desitjada es reforça cada vegada que es produeix,
mentre que en l'intermitent (parcial), la resposta desitjada es reforça només algunes
vegades (hi ha diferents programes de reforç parcial).
6
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
La diferència entre tots dos és que en la fase d'adquisició és millor el reforçador continu,
però per evitar l'extinció és millor el reforçador intermitent.
Si deixem d'aplicar el reforçament positiu, amb el temps la conducta que abans tenia
conseqüències positives s'extingirà
extingirà.
La velocitat en què una conducta s'extingeix depèn de com es va aprendre, és a dir, del
programa de reforçament empleat.
empleat
Programa de reforçament:: en la vida real els reforços no són continus.
continus. Existeixen
diferents patrons de reforçament possibles i cada un té conseqüències
conseqüències diferents sobre la
conducta.
Hi ha 4 programes de reforçament positiu:
RAO
INTÉRVAL
1. FIXA: es lliura el reforç després d'un nombre específic
o fix de respostes (o conductes).
2. VARIABLE: el reforç es lliura després d'un nombre
variable de respostes.
3. FIX: es lliura el reforç a la 1 ª resposta que passa
després de cert temps fix (exemple, cada 2 hores).
4. VARIABLE: es lliura el reforç a la 1 ª resposta que
ocorre després d'una quantitat de temps variable
(exemple: després d'1h, després de 4 min, després després
de 35 minuts, etc.).
1 - RAÓ FIXA:
Definició:: es proporciona el reforçador després d'un nombre determinat (fix) de
respostes (o conductes).
Exemple:: per cada 5 treballs que facin els alumnes, se'ls puja un punt la nota de
l'examen.
Conseqüència:: aquest programa té taxes molt altes de resposta perquè calen moltes
respostes per obtenir
enir el reforç. Però se sol produir una pausa després d'obtenir el reforç.
2 - RAÓ VARIABLE:
Definició:: el reforç s'obté després d'un nombre variable de respostes.
Exemple:: un venedor sap que sol tenir, de mitjana, una venda cada cinc visites
(conductes), però no pot predir en quina visita aconseguirà la venda i això el manté
actiu. Un altre exemple claríssim és el de les màquines escurabutxaques.
7
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Conseqüència: aquest programa proporciona taxes de resposta molt altes i l'aprenentatge
es manté bastant bé.
3 - INTERVAL FIX:
Definició: en els programes d'interval el reforç es basa no en el nombre de respostes,
sinó en el temps transcorregut. En aquest cas es reforça la 1 ª conducta que tingui lloc
després d'un període de temps (fix) predeterminat.
Exemple: informes de pràctiques s'han de lliurar en 10 dies.
Conseqüència: en aquest programa es donen molt poques respostes fins que s'aproxima
el final de l'interval, moment en el qual augmenta ràpidament la taxa de resposta.
4 - INTERVAL VARIABLE:
Definició: es reforça la 1 ª resposta que tingui lloc després d'una quantitat variable de
temps.
Exemple: la pesca actua com un programa de reforç d'interval variable. De vegades el
reforç s'obté al minut, a l'hora, a les 2 hores, etc.
Conseqüència: dóna lloc a taxes molt altes i constants de respostes i l'aprenentatge és
molt estable. Tanmateix, no és un bon programa per a l'aprenentatge inicial, (funciona
millor amb conductes ja apreses parcialment).
Les conductes mantingudes per programes de raó o interval VARIABLE costen més
d'extingir ja que un no sap exactament si es tornarà a donar el reforç o no.
Les màquines escurabutxaques proporcionen el premi segons un programa de raó
variable. Quan juguem inserint monedes, costa parar (extinció de la conducta) perquè
volem el premi i no sabem si és a prop o no.
El reforçament positiu s'utilitza per:
- Instaurar en els nens conductes desitjables a casa o a l'escola
- Augmentar conductes desitjables dins el lloc de treball (sou o incentius)
- Incrementar conductes socials en nens amb problemes d'autisme
- Ensenyar patrons normals de conducta a pacients esquizofrènics hospitalitzats
Compte!: Sembla que no ha donat bons resultats amb nens amb TDA-H
Condicionament operant: Reforçament negatiu
Amb el reforç negatiu augmenta la probabilitat d'una conducta que té com a
conseqüència l'eliminació o evitació d'alguna cosa desagradable o aversiva. Per
exemple: no us posaré examen si em feu un treball.
8
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
No s'ha de confondre amb el càstig, ni pensar que es reforça una mala conducta. En el
reforçament negatiu, una conducta es reforça (i per tant es farà més) no perquè es rebi
alguna cosa bona (reforç positiu) sinó perquè o bé es retira una cosa negativa (s'escapa)
o bé s'evita que passi una cosa negativa.
Exemple 1: un nen està castigat de cara la paret i comença a plorar. Els seus pares
senten llàstima i li aixequen el càstig. En aquest cas el nen ha après que plorant pot
evitar un càstig, i és molt probable que la propera vegada que el castiguin torni a
plorar (perquè amb aquesta conducta de plorar ha aconseguit escapar d'alguna cosa
negativa per a ell).
Exemple 2: tenim por als gossos i veiem un gos enorme al final del carrer. Canviar de
vorera farà que evitem haver de passar prop del gos (una cosa negativa per a
nosaltres). Aquesta conducta (evitar la vorera del gos) es veurà reforçada i tendirem a
fer-la més vegades en situacions similars.
A través del reforç negatiu obtenim 2 tipus de condicionament operant:
1. Condicionament de fugida: es dóna quan la conducta fa que acabi l'esdeveniment
negatiu (la conducta o resposta que es fa permet 'escapar' del succés negatiu, com en
l'exemple 1).
2. Condicionament d'evitació: es dóna quan la conducta porta com a conseqüència que
no arribi a succeir una cosa negativa (el negatiu s'evita com en l'exemple 2.
Important: el reforçament negatiu de conductes inadequades a través de l'escapament i
l'evitació és una cosa que sol passar en la vida quotidiana però que no és bo que
s'instauri com a estratègia per resoldre problemes.
Condicionament operant: Càstig negatiu
En el càstig negatiu la conducta que es fa porta com a conseqüència que es retiri un
estímul positiu. Per exemple, prohibir a un nen jugar amb la Play per pegar a un altre
nen (hem tret alguna cosa “bona" per reduir la probabilitat que el nen repeteixi una
conducta “dolenta”).
Un altre exemple és la retirada de punts del carnet de conduir per conduir begut.
Un altre exemple: Si no acabes la feina, no sortiràs al pati.
Condicionament operant: Càstig positiu
El càstig positiu és una conseqüència negativa que porta a reduir la freqüència de la
conducta que l'ha produït. Exemple: Si no has acabat la feina, et manaré més deures per
fer a casa.
No vols caldo, doncs dues tasses.
9
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Ben emprat el càstig pot ser una valuosa eina per frenar conductes inadequades, però en
molts casos pot ser contraproduent.
El càstig pot suprimir la conducta de manera temporal, però no és una solució a llarg
termini.
Anem a examinar algunes directrius i perills en l'ús del càstig.
Directrius en l'ús del càstig:
1. No utilitzar càstig físic
2. Castigar immediatament la conducta inadequada
3. Reforçar positivament la conducta apropiada perquè substitueixi la conducta
indesitjable
4. Aclarir quina conducta s'està castigant i per què (distingir la persona de la
conducta)
5. No barrejar el càstig amb recompenses
6. No retractar del càstig una vegada que hagi començat
Perills en l'ús del càstig:
a) Reforçant per al castigador (la bufetada li funciona i es pot abusar).
b) Efecte d'inhibició generalitzable (la persona interpreta que el que està
malament és ell, no la conducta)
c) Reacció d'agressió (el càstig pot generar odi cap a la persona que l'aplica
reaccionant de manera agressiva cap a ella)
d) Càstig contraproduent (pensem que castiguem i en realitat reforcem)
e) Canvia conductes dolentes per pitjors (no només s'han de castigar les
conductes dolentes, ha de possibilitar-se la substitució de les males per
bones)
Condicionament operant: Procediment
A l'hora de tractar d'evitar que es produeixi una conducta no desitjable (mitjançant el
CO), seguiríem per ordre els següents passos:
1r. Extingir la conducta: identificar quins reforçador manté la conducta i retirar
el reforç.
2n. Entrenament en càstig negatiu: se li treu alguna cosa positiva i es reforcen
conductes alternatives que sí que són desitjables.
3r. Càstig positiu: se li aplica una cosa negativa.
10
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Per exemple, un nen es porta malament per cridar l'atenció. Si li fem cas li estem
reforçant, així que el primer pas és (1) retirar el reforç que manté la conducta, pel que
deixarem de prestar atenció (extinció) quan es porti malament. Si aquest procediment
no funciona, el següent a utilitzar seria l'omissió, és a dir, (2) treure alguna cosa
positiva (no veurà el seu programa favorit), sempre intentant que ell busqui captar
l'atenció fent coses positives. Si aquest procediment tampoc funciona, l'últim pas seria
utilitzar el càstig, per exemple (3) fent que ordeni la seva habitació.
Condicionament operant: Indefensió apresa
La indefensió és la convicció d'un animal o persona que ha perdut el control sobre sí
mateix i que res del que faci servirà per canviar alguna cosa en la seva vida. Com creuen
que res canviarà, tampoc tenen motivació per intentar-ho. Això s'ha observat tant en
humans com en animals. Tirar la tovallola.
Seligman relaciona la indefensió apresa amb la depressió: els esdeveniments negatius
que succeeixen a l'atzar en les nostres vides i no podem fer res per evitar-los, poden
arribar a causar depressió. La persona “aprendria” que no té control sobre la seva vida, i
no busca solucions a alguns problemes que sí que podrien tenir-la.
Exemple: els maltractaments a nens o dones. El maltractador es comporta de tal
manera que impedeix que la seva víctima aprengui a sortir de la situació en què es
troba. La víctima es queda sense recursos per lliurar-se de les pallisses i els cops, fins a
caure en un estat d'indefensió caracteritzat per un dèficit motivacional i cognitiu que
els impedeix afrontar la situació amb èxit.
Condicionament operant: Conclusions
Igual que Pavlov, Skinner va ser criticat per deixar de banda els processos cognitius
(mentals i per tant no observables) que influïen en l'aprenentatge.
No obstant això, s'ha demostrat que hi ha processos cognitius i predisposicions
biològiques que influeixen en els processos d'aprenentatge basats en el conductisme
operant. Exemple: mapes cognitius en què s’interioritza la situació espacial d'elements,
aprenentatge per "insight" en què es resolen problemes de manera sobtada per
raonament inductiu.
Malgrat les crítiques rebudes, les aplicacions del condicionament operant han estat (i
segueixen sent) múltiples i d'elevada importància.
- A la feina: fomentar els incentius (reforçadors) amb la intenció d'aconseguir
una implicació i efectivitat elevada per part del treballador.
- A la llar: l'economia familiar depèn en gran part del comportament que els
membres de la família tinguin, el fet d'observar un benefici després d'una
conducta, ajuda a fomentar-la.
11
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
- A l'escola: fomentar a través dels principis del condicionament operant actituds
i valors desitjables per als alumnes. (economia de fitxes)
- A nivell personal: després d'estudiar el condicionament operant sempre podem
trobar a nivell individual maneres de autoaplicarlo a les nostres pròpies
conductes (per mantenir-les o perquè desapareguin). Per exemple, deixar de
fumar.
APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ (modelatge)
En l'aprenentatge per observació (Albert Bandura) poden adquirir-se noves conductes i
habilitats observant simplement com altres individus les realitzen, sense la necessitat
estricta que siguin executades per l'individu que aprèn ni que aquest rebi reforçament.
Per exemple, si és la primera vegada que vaig a una ciutat i no he vist mai un semàfor.
La capacitat d'aprenentatge per observació i inclou aspectes cognitius (inferències sobre
la conducta dels altres) que no incloïa el CC ni el CO.
Presenta 2 grans avantatges que la fan enormement adaptativa al medi físic i social:
1. Facilita en gran mesura l'adquisició de nous coneixements i habilitats, els
quals seria impossible adquirir per simple assaig i error (ex.: aprendre a parlar
una segona llengua, a ballar dansa clàssica, etc.).
2. Permet evitar conseqüències fatals per a la persona (ex.: no menjarem alguna
cosa que veiem que un altre escup).
Quines conseqüències té l'aprenentatge observacional?
- Podem fomentar conductes desitjades (comportament pro-social) ja que, si nosaltres
les fem, el moldejament farà que aquestes conductes siguin realitzades per altres
persones. (Ser models pels nens)
Exemple: si vaig amb el meu fill a l'autobús i em llevo per deixar seure una persona
gran és molt probable que el nen aprengui i interioritzi aquesta conducta.
- Podem fomentar conductes NO desitjades, si les nostres conductes no són positives
(comportament antisocial), el moldejament actuarà de la mateixa manera i es
fomentaran conductes antisocials.
Exemple: són molts els estudis que relacionen la violència a la televisió amb la
violència real. Segons aquests estudis els nens tendeixen a imitar allò que observen en
les pel · lícules que els agraden. També ens serveix l'exemple anterior, si no cedim el
seient a la persona gran és probable que el nen en el futur actuï com nosaltres.
Descobriment recent en neuropsicologia: neurones mirall:
Tipus de neurones prop de les àrees del llenguatge que s'activen
quan es fa una activitat concreta, i a més, quan sense fer res,
observem fer la mateixa activitat a un altre subjecte. S'han proposat
com un mecanisme innat per a l'aprenentatge per imitació.
12
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
MEMÒRIA
DEFINICIÓ
Memòria:: procés a través del qual codifiquem, emmagatzemem
i recuperem la informació del món en què vivim.
vivim
Perquè puguem evocar qualsevol informació o succés és necessari:
A) CODIFICACIÓ: les sensacions i percepcions (visuals, auditives, tàctils,
olfactives, etc.) Arriben en algun moment al cervell i queden en ell
REPRESENTADES.
B) EMMAGATZEMATGE: les REPRESENTACIONS
REPRESENTACIONS són retingudes.
C) RECUPERACIÓ: les REPRESENTACIONS estan disponibles quan són
requerides.
EL MODEL DELS 3 MAGATZEMS: l’enfocament de la psicologia cognitiva
La psicologia cognitiva va començar a estudiar la memòria molt influïda pel
desenvolupament de la intel·ligència
intel·ligè
artificial (informàtica).
13
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Des de la psicologia
ogia cognitiva es considera que el funcionament de la memòria humana
s'assembla en alguns aspectes al sistema de processament que té un ordinador (metàfora
de l'ordinador).
Analogia:
1) Codificació:: l'ordinador tradueix inputs mecànics (teclat) a un llenguatge
lleng
computacional.
2) Emmagatzematge:: la memòria RAM o de treball emmagatzema la informació
necessària per al procés que està en curs, mentre que el disc dur emmagatzema la
informació
nformació de forma indefinida.
3) Recuperació:: a través d'uns índexs i un sistema mecànic, el disc dur busca i recupera
els diferents arxius emmagatzemats.
Part d'aquests arxius es poden visualitzar a la pantalla de la mateixa manera que
nosaltres podem fer-nos
nos conscients d'alguns continguts de la memòria.
Atkinson y Shiffrin (1968)
Model serial deAtkinson
Atkinson i Shiffrin (1968)
Model serial (per arribar a la MLP primer ha de passar
A cada magatzem la informació es manté durant un temps determinat.
per
MCP).
- Memòria o registre sensorial (MS): informació sensorial emmagatzemada de
forma molt breu. La no seleccionada
selecc
per l'atenció s'esvaeix.
- Memòria a curt termini (MCT): informació que s'emmagatzema durant mig
minut aproximadament. La que no es fa arribar la MLT s'esvaeix.
- Memòria a llarg
arg termini (MLT): coneixement emmagatzemat de forma
relativament permanent.
REGISTRE SENSORIAL (RS)
Manté
anté una "representació" exacta de cada experiència sensorial durant un interval de
temps molt breu, perquè pugui processar
processar-se
se posteriorment. La seva capacitat
cap
és
il·limitada.
14
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Aquestes impressions desapareixen immediatament si no són transferides a la MCT
(mitjançant
tjançant un procés d'atenció).
Disposem d'un registre per a cada modalitat sensorial (olfacte, tacte, etc.) Però les més
estudiades han estat:
- Memòria icònica:: perllonga la durada de les imatges que ens arriben. Té una
durada aproximada d'1 segon. Permet que se seleccioni el rellevant. El que no ha
estat seleccionat perr a ser interpretat s'esvaeix.
- Memòria ecoica:: perllonga la durada dels sons que ens arriben. Té una durada
aproximada de 2 segons. Permet que se seleccioni el rellevant. El que no ha estat
seleccionat per a ser interpretat s'esvaeix.
MEMÒRIA A CURT TERMINI (MCT)
Memòria curt termini (MCT): serveix per emmagatzemar informació només
temporalment abans d'esvair, o de passar a la memòria permanent (MLT).
La informació a la MCT es manté al voltant de mig minut.
És possible retenir la informació durant més temps mitjançant la repetició.
A l'hora d'emmagatzemar informació a la MCT, l'ésser
l'ésser humà té preferència per
transformar la informació a codis verbals (facilita la repetició, ex. Perfum).
La MCT té una capacitat limitada de 7 ± 2 elements (el màgic número 7 més
m / menys 2
de Miller, 1956).
Es pot augmentar la capacitat de la MCT mitjançant el fraccionament (chunking) en
unitats
nitats o grups amb significat.
Exemple:
Un cop passats 30 segons, la informació de la MCT es pot oblidar o ser transferida a la
MLT.
Una altra de les funcions de la MCT és servir com memòria de treball (MT) (també
memòria operativa o working
king memory, Baddeley, 1992).
Memòria de treball (MT) = conjunt de símbols actius en un moment donat,
donat als que
estem prestant atenció i, per tant, podem manipular sota control conscient.
Exemple: retenció mental d'un número de telèfon repassant contínuament fins que es
realitza la trucada.
15
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Els símbols romanen mentre els usem i els prestem atenció, en desviar l'atenció
conscient decauen.
Aquests símbols actius
ius els podem utilitzar per raonar, reflexionar i, en general,
combinar i manipular a voluntat.
MEMÒRIA A LLARG TERMINI (MLT)
En la memòria a llarg termini (MLT) trobem el conjunt de coneixements de què
disposem de forma relativament permanent. Aquests coneixements poden ser
recuperats i quedar activats en la MT.
Tipus d'emmagatzematge en la MLT:
MLT
1. - Memòria EXPLÍCITA (o DECLARATIVA):
- Memòria episòdica:
episòdica: coneixements lligats a experiències concretes que poden
definir-se
se en termes d'espai
d'espa i temps (ex. dates i llocs).
- Memòria semàntica:
semàntica: coneixements generals sobre el que són les coses (sé el
que és una bicicleta).
2. - Memòria IMPLÍCITA
- Memòria procedimental:
procedimental: és el coneixement de com es fan les coses. S'adquireix
i perfecciona amb la pràctica i no sol ser fàcilment expressable en paraules (ex.
(
saber anar amb bicicleta).
- Memòria emocional:
emocional: reaccions emocionals apreses. De vegades no podem
expressar-la
la en paraules o no tenim consciència d'elles (ex. por a sortir amb
bicicleta perquè vaig tenir un accident
ac
greu de petit).
L'organització de la informació en la MLT:
MLT
- Degut a la gran quantitat d'informació continguda en la MLT, l'organització facilita la
recuperació.. Igual que en una biblioteca, la informació ben ordenada fa possible
possib
recuperar el que necessitem.
- La MLT està constituïda per categories organitzades.
16
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
- El model de propagació de l'activació (Collin i Loftus, 1975) proposa que creem
vincles entre els diversos conceptes i les seves característiques basant-nos
basant
en
l'experiència (xarxes semàntiques).
TRES formes de RECUPERACIÓ del record a la MLT:
MLT
1. RECORD:: la persona busca la informació sense tenir pràcticament claus (Ex.
Algú ens pregunta pel nom d’un carrer o el nom d’un company de l’Institut)
2. RECONEIXEMENT:
RECONEIXEMENT es demana que es reconegui la informació correcta
entre altres informacions (Ex. examen
e
tipus test).
3. REAPRENENTATGE:
REAPRENENTATGE: el record es té i es dedica un temps a recuperar (Ex.
nen que va viatjar de França a Espanya amb 6 anys i deixa de parlar francès.
Quan decideix reprendre
reprendre el francès de més gran no aprèn de zero). Si triguem
menys en reaprendre que en realitzar l'aprenentatge original és que el record era i
ho hem recuperat per reaprenentatge
Es pot comparar al que fan els cercadors de l’ordinador
Diferències entre MLT i MCT:
MCT
1. - La recuperació de la informació (MCT es pot escrutar tota, però MLT està
indexada, no s'examina tota. Ex. una melodia
melodia concreta ens porta al títol)
2. - El tipus d'informació que s'emmagatzema (MCT informació visual, tàctil,
olor, sabor: preferència per traduir a codi verbal. A la MLT bàsicament
informació semàntica)
3. - Les raons per les quals es produeix l'oblit (MCT hi ha oblit mentre que en
MLT no hi ha oblit, encara que podem tenir problemes per recuperar)
4. - La localització funcional al cervell (MCT en lòbuls frontals i temporals.
MLT està distribuïda en diferents àrees corticals. Veure diapositiva).
Nivells
ivells de processament. alternativa al model dels magatzems
Craik i Lockhart (1972): la distinció entre MLT i MCT és una qüestió de grau més que
de magatzems separats.
17
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
- Un únic magatzem de memòria (sense comptar amb el registre sensorial).
- La durada de la informació emmagatzemada en aquest magatzem únic depèn
de la QUALITAT de la informació a l'hora de ser codificada.
- Les diferències entre MLT i MCT no es deuen a dos sistemes diferents de
memòria que actuïn per principis diferents, sinó a nivells de processament
diferents durant la codificació.
- El processament profund també suposa una major elaboració: creació de més
associacions entre els records nous i els records existents.
- La teoria dels nivells de processament NO SUBSTITUEIX al model de
magatzems (dades de neuroimatge cerebral localitzen en llocs diferents la MCT i
la MLT), però enriqueix el que sabem respecte a la codificació i recuperació de
la informació.
Aspectes destacables de la nostra capacitat per recordar
Efecte de primacia i recencia:
Recordem millor el primer i l'últim que hem après.
Per exemple, si en una festa social ens presenten a 10 persones una darrere d'una altra,
el que passa habitualment és que recordem algun dels primers noms i alguns dels
últims. Una possible explicació a aquest fet és que els primers noms van entrar a la
MLT mentre que els últims romanen en la MCT.
Efecte Von Restorff (o d'aïllament):
Recordem millor el rar / peculiar. Si entre les 10 persones que ens van presentar en la
festa social, enmig es trobés un personatge famós o peculiar per alguna característica
concreta, el recordaríem per sobre de la resta.
Memòria dependent de l'estat d'ànim:
Recordem millor el que vam aprendre en un estat d'ànim similar.
Sembla que associem una emoció particular a una idea / fet concret i un d'ells ens
ajuda a recordar l'altre. Goodwin (1969) va observar els efectes de l'alcohol en
diverses tasques de memòria. Els resultats van mostrar que el que els subjectes van
aprendre quan estaven ebris ho recordaven millor estant ebris (situació posterior) que
estant sobris.
Records viscuts:
Recordem millor el que es relaciona amb esdeveniments emocionalment significatius.
És com si el nostre sistema nerviós prengués una instantània dels sons, visions, olors,
temps, clima emocional i fins i tot les postures corporals que experimentem en certs
18
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
moments. La memòria viscuda té lloc en un moment de sorpresa, de xoc i de gran
significat personal i biològic (ex. atemptat 11-S a Nova York o 11-M a Madrid).
Omplim els buits:
L'intent de recuperar records vagues produeix la incorporació de records inexistents a
l'escena recordada.
Diferents investigacions arriben a aquesta conclusió. En el nostre zel per ser coherents,
omplim els buits de la nostra memòria sovint inventant el material que falta, encara que
després estem completament segurs que el recordat era veritable. Això és un problema
quan s'utilitzen testimonis oculars (que han estat en l'escena d'un crim o acte delictiu)
per identificar el culpable.
L’OBLIT
Per què alguns records es perden o són irrecuperables?
Què fa que es produeixi l'oblit?
Veurem 4 teories sobre l'oblit:
- Teoria del decaïment
- Teoria de la interferència
- Teoria de la reconstrucció
- Teoria de l'oblit motivat
Teoria del decaïment:
Aquesta teoria sosté que l'oblit es produeix simplement pel pas del temps.
Teoria correcta per MCT i MS, però incorrecta per MLT (poc probable).
Les empremtes de la MLT semblen ser permanents en la memòria, de manera que no
sembla que el pas del temps pugui "esborrar" les memòries. La teoria de la
interferència és més adequada per explicar l'oblit a la MLT.
Teoria de la interferència:
L'oblit en la MLP es produeix quan altres records interfereixen en la recuperació. La
interferència pot provenir de records previs a l'aprenentatge (interferència proactiva) o
de records que s'han format després de l'aprenentatge (interferència retroactiva).
19
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Teoria
eoria de l'oblit per reconstrucció:
reconstrucció
Algunes empremtes de memòria es distorsionen amb el temps i es tornen
irreconeixibles. Els records canvien per tornar-se
se menys complexos, més uniformes i
més congruents amb el quee el subjecte ja sap i pensa.
Experiment de Bransford (1971). Va dir la següent frase a un grup de subjectes:
Era tard quan va sonar ahir a la nit el telèfon i una veu va donar un crit desesperat.
L'espia va tirar el document secret de la xemeneia 30 segons abans que fos massa tard.
tard
Més tard preguntava als subjectes si havien sentit la frase:
L'espia va cremar el document secret 30 segons abans que fos massa tard.
tard
La majoria van dir haver
er sentit la frase. La informació es va recuperar de la MLT però
va ser reconstruïda per adaptar-se
adaptar se al significat coherent amb la situació. Hi ha hagut
oblit per reconstrucció.
Teoria de l'oblit motivat:
Els records es poden perdre de la MLT a través de la REPRESSIÓ pel fet que resulten
desagradables o amenaçadors. La repressió és un mecanisme inconscient (no hi ha
voluntat per part del subjecte) en què el contingut emocional d'un fet es dissocia o
desvincula de les etiquetes verbals a les que aquest
aqu fet està
tà associat (Freud).
No s'ha posat massa a prova al laboratori, però hi ha molts casos clínics ben
documentats de pèrdua de memòria relacionada amb esdeveniments molt estressants,
com
m accidents de trànsit i crims (si per contra es reviu de manera reiterada i
incontrolable l'esdeveniment negatiu en diem trastorn per estrès posttraumàtic: TEPT).
TÈCNIQUES PER FACILITAR EL RECORD
1.- Prestar màxima atenció en la fase de codificació
Emprar (sense distracció) tots els sentits en el que estem intentant retenir
20
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
2.- Fraccionament en unitats significatives (chunking)
1492193619391978
1492 1936 1939 1978
3.- Connectar la informació nova a significats que ja teníem en MLT
Conec les serralades d'un país i estic aprenent els rius (connexió)
4.- Interioritzar la informació personalitzant el seu significat
Per retenir el concepte de "memòria viscuda" pensarem en un fet intens de la nostra
vida que el exemplifiqui (ex. un accident que se'ns va quedar gravat).
5.- Dividir el material d'estudi en parts (temes i subtemes)
6.- Repassar el material sense pressa durant diversos dies
Dóna millor resultat que fer-ho amb molta intensitat l'últim dia.
7.- Traduir el material a aprendre a un vocabulari propi i senzill.
Traduir els conceptes complexos a les nostres pròpies paraules
8- Mentre s'estudia formular preguntes clau
Ex. quina diferència hi ha entre la teoria o model dels 3 magatzems i la teoria dels
nivells de processament?
9.- Introduir pistes de recuperació.
Ex. DRIM per recordar Decaïment – Reconstrucció - Interferència – Oblit Motivat
10.- Combinar conceptes, dades, exemples amb imatges mentals
Ex efecte de primacia i recencia. Sé la definició i a més recordo la imatge de la gràfica
de resultats.
11.- Estudiar al principi o al final els temes més difícils
Pels efectes de primacia i recencia sabem que apareixen, per tant els temes més fàcils
els deixarem al mig.
12.- Seleccionar els punts més importants (detalls en pla secundari)
Ex Memoritzem un experiment i els seus resultats. Millor retenir la conclusió global
que dispersar amb els detalls del mètode emprat.
13.- Donar temps addicional als temes més difícils
14.- Inventar una història al voltant del que es vol aprendre (analogia).
21
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Si estudiem història, podem inventar o recrear un conte que els seus personatges siguin
els autors que estem memoritzant.
15.- Confiar en la capacitat de recordar (relaxació i actitud positiva)
L'ansietat interfereix en la recuperació (bloqueig).
TRASTORNS DE LA MEMÒRIA
AMNÈSIA:
És el terme general utilitzat per designar les diferents alteracions de la memòria. No
sabem amb seguretat si l'amnèsia és una afecció unitària o si comprèn molts dèficits
diferents.
Causes de la amnèsia:
- Malalties infeccioses del cervell (virus, alcoholisme, etc.
- Danys neurològics (infarts, traumatismes, etc.
- Malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson, etc.).
En qualsevol cas, en els dèficits de memòria, una o diverses de les estructures del
cervell no funcionen correctament i el símptoma principal és la AMNÈSIA.
2 tipus bàsics de pèrdua de memòria:
A. AMNÈSIA ANTERÒGRADA:
Els pacients no poden crear nous records.
Els funciona la MCT, però la connexió de la MCT amb la MLT (hipocamp) està
afectada, per tant les seves experiències no poden passar a la MLT (per quedar-se de
forma permanent).
Recorden perfectament el que els va succeir abans de l’"accident".
L'aprenentatge procedimental no es veu afectat (si sabien anar en bici ho podran fer).
B. AMNÈSIA RETRÒGRADA:
Els pacients tenen dificultats per recordar la informació que havien après abans de la
malaltia o l'accident que els va causar l'amnèsia.
Només tenen afectada la MLT (la MCT i la procedimental es conserven)
Les zones cerebrals afectades són les que emmagatzemen els records de la MLT.
Cap problema a l'hora de crear nous records, el problema està en accedir als records ja
existents (MLT).
22
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
Exemple d'un cas:
El 1923, un jardiner de 22 anys va tenir un accident amb moto. Es va donar un
fort cop al cap, encara que els raigs X no van detectar cap fractura.
Una setmana després de l'accident va recobrar completament la consciència i
podia conversar de manera normal. No obstant això, quan se li preguntava la
data, contestava que era febrer de 1922 (un any abans de l'accident) i que ell
era un col·legial.
En relació als dos últims anys la seva memòria es trobava completament en
blanc.
En sortir de l'hospital tres setmanes més tard, va tornar al poble on treballava
de jardiner. Tot li resultava desconegut i no tenia cap record d'haver estat
prèviament allà, el que el va portar a perdre més d'una vegada pels camins
que prèviament coneixia.
Va tornar a la feina i va poder fer les seves tasques de manera satisfactòria
(memòria procedimental NO afectada) però li resultava difícil recordar el que
havia estat fent durant el dia.
Deu setmanes després de l'accident va anar recordant poc a poc els
esdeveniments dels dos últims anys. Finalment va poder recordar tot que va
passar fins uns 5 minuts abans de l'accident.
PER SABER MÉS DE…
APRENENTATGE I MEMÒRIA
Lloc web molt recomanable per molts temes
http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/tecnicasdeintervencion/lamodificaciond
econducta/
Lloc web dedica a la memòria
http://psicologiadelamemoria.blogspot.com.es/
Los niños hacen lo que ven
https://www.youtube.com/watch?v=Evc2-9n1j6c
JURADO, R. (2009): Técnicas para la instauración y/o disminución de conductas.
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ROSA%20LUZ_JURADO
_1.pdf
23
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Grau Educació Infantil
VALLÉS, Antonio. (2002) El aprendizaje de estrategias metaatencionales y de
metamemoria. Algunas propuestas y ejemplificaciones para el aula.
Aquest article ja el teniu del tema anterior.
http://www.educarm.es/documents/246424/461832/e2k05_03.pdf/e623f0a4-42894ab5-92ed-e421121d8993
24
Descargar