Subido por Lorena Navarro Valera

Activitats atmosfera

Anuncio
L'ATMOSFERA
1.COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA
1. Utilitzant la imatge següent, intenta definir amb les teues paraules que és
l'atmosfera.
2. De què està formada l'atmosfera? Quin és el gas majoritari?
3. Busca informació sobre les diferents capes que formen l'atmosfera i
completa la taula
CAPES
ALTURA
TEMPERATURA
4. Què és l'aire? És el mateix aire que oxigen?
CARACTERÍSTIQUES
2. L'ATMOSFERA I ELS ÉSSERS VIUS
5. Per què l’atmosfera és una capa protectora?
6. Què és l’0zó? On es pot trobar i com es forma? Què passaria si no existirà la
capa d’ozó?
7. Per a què utilitzen els animals i les plantes l’oxigen i el diòxid de carboni de
l’atmosfera?
8. Per què són importants les plantes per a la vida a la superfície terrestre?
9. DEDUEIX: com contribueix l’atmosfera al desenvolupament de la vida al nostre
planeta.
3. EL TEMPS I EL CLIMA
3.1. Definició de temps atmosfèric i clima
10. Busca informació i explica la diferència entre temps atmosfèric i clima.
11. Recordes els paral·lel estudiats en la unitat anterior? Utilitzant la imatge
següent indica les distintes zones climàtiques del planeta
12. Descriu el temps atmosfèric de la teua localitat en el dia d’avui.
13. Londres, Paris i San Sebastià comparteixen el mateix tipus de clima. Busca
informació sobre el temps atmosfèric d’ahir en les tres ciutats, i compara’l
assenyalant les semblances i diferències.
3.2. Els elements del clima
14. Mira l’esquema següent i contesta les qüestions:
a) Què són els elements del clima?
b) Quins són aquests elements?
c) Busca informació sobre aquests elements i explica'ls.
d) Quins aparells s'utilitzen per a mesurar aquests elements
e) En quines unitats s'expressen els distints elements del clima
15. Busca informació sobre el concepte de pressió atmosfèrica i quan ho tingues
clar contesta les següents qüestions:
a) La pressió atmosfèrica varia amb l'altitud?
b) A què creus que és deguda aquesta variació?
c) Explica què és el mal d'altura i a què és degut.
3.3. Els factors del clima
f) Què són els factors del clima?
g) Quins són els factors?
h) Busca informació sobre els factors del clima i explica'ls
4. ELS CLIMES DE LA TERRA
16. Empleneu les fitxes que se vos han entregat sobre els climes.
5. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
17. Busqueu informació sobre tot el que s’indica a l’apartat 5 de l’índex i feu un
resum.
Descargar