Subido por Juan Matamoros Pava

Resumen de la filosofía de Descartes

Anuncio
Descartes
-Filosofia moderna
segles XVII-XVIII es centra en l’enfrontament entre el racionalisme i l’empirisme i la seva
culminació en el pensament il·lustrat
Orígen del coneixement​ com a centre d’interès
Concepció de l’ésser humà propera a l’​individualisme
Influència de la ciència i les mates
-Context històric 1ª meitat del s. XVII
Crisi a Europa
Desenvolupament de la burgesia comercial i consolidació del capitalisme
Guerra dels 30 anys
Antropocentrisme
-Context filosòfic i científic
Revolució científica: gir copernicà
·Teoria heliocèntrica
·Nou mètode científic (hipotètic-deductiu)
·El model matemàtic
·Confiança en el poder de l’ésser humà per dominar la naturalesa
·Visió mecanicista del món
Problema del coneixement enfrontat amb ​empirisme​ o ​racionalisme
RACIONALISME
EMPIRISME
Objecte de coneixement
Les idees
Les idees
Origen de les idees
Innat
La raó
De l'experiència (font, criteri
de validesa i límit del
coneixement)
Model de saber
Matemàtiques
Física
Deductiu
Inductiu (el coneixement
dels
fets
és
una
generalització a partir de
l'experiència)
Moral
La raó humana disposa de criteris
universals de bondat i maldat
Allò bo i allò dolent no es
deriven de la raó, sinó de
l'experiència
subjectiva
humana. Els criteris morals
depenen dels sentiments
majoritaris.
Figures
Descartes, Spinoza i Leibiniz
Locke, Berkeley i Hume
Mètode ideal
-Racionalisme
·Raó com a font de coneixement
·Confiança en la raó
·Minusvaloració del coneixement sensible
·Innatisme
·La matemàtica com a model de ciència
·La centralitat del mètode
·La lluita contra l’escepticisme
·La racionalitat del món
-La filosofia de Descartes a grans trets
Primer autor de la modernitat
Orígen de dos moviments filosòfics a concepte d’idea innata: racionalisme (que si existeix) i
empirisme (que no existeix)
-El projecte cartesià
Abans de plantejar problemes metafísics es planteja el del coneixement, com coneixem la
realitat, d’on provenen les idees, quines capacitats i límits té el pensament humà, com evitar
l’error, etc.
Descartes centra la seva filosofia en la lluita contra l’escepticisme i cerca un fonament cert i
segur pel coneixement humà.
Per ell la raó humana és capaç d’arribar a la veritat i certesa absolutes. L'objectiu bàsic de
l'obra cartesiana és la recerca de la ​veritat​.
Per tal d’assolir aquest objectiu serà necessari procedir a una completa renovació de la
filosofia.
Descartes fa una dura crítica a la filosofia anterior (escolàstica) i decideix trencar amb el
passat i començar de zero.
-El mètode cartesià
Volia trobar un mètode adient, “per conduir bé la raó i cercar la veritat en les ciències” i això
suposa la unificació de totes les ciències
-Carecterístiques del mètode
Si la intel·ligència humana avança de manera ordenada i raonada no caurà en l’error, ell
recerca un mètode segur per fer la reflexió filosòfica segura
El mètode cartesià es basa en les mates
Evidència i certesa és el que busquen els humans en totes les coses de la vida i és el que,
segons Descartes, fins ara només s’ha trobat en l’àmbit de les matemàtiques.
-Les regles del mètode
Intuïció i deducció
-Evidència
Regla fundamental
No acceptar com a vertader res que no ens aparegui com a completament evident.
Aquesta evidència es dóna a través de la intuïció: operació mental per la qual la ment veu
de manera immediata, transparent i sense possibilitat d’error idees simples i absolutament
vertaderes.
Les idees evidents es caracteritzen per ser clares i distintes, és a dir, ben definides i
diferenciades de les altres.
Una idea és clara quan es distingeixen tots els seus elements; i és distinta quan no es pot
confondre amb cap altra.
L'evidència té com a propietat que no es pot dubtar d'ella.
Evidència i ser indubtable són intercanviables, i reconeixerem que posseïm una evidència
pel fet que no podem posar-la en dubte.
Ara bé, la major part de les nostres idees són complexes: només existeix un petit nombre
d'idees simples.
Per tant, cal trobar una manera de reduir-les a idees simples. És el que pretenen les altres
tres regles del mètode: anàlisi, síntesi i enumeració.
-Anàlisi
La paraula ‘anàlisi’ en Descartes significa el mateix que divisió. Consisteix, doncs, a dividir
el problema plantejat en tantes parts com sigui possible fins a arribar als elements o idees
més simples, que puguin ser coneguts immediatament com a veritables i dels quals no
pugui formular-se cap dubte.
-Síntesi
En aquest punt és on intervé la deducció: partint de les primeres veritats o evidències
extreure noves veritats que se’n derivin necessàriament.
La síntesi és el complement obligat de l'anàlisi. Consisteix a reconstruir el complex partint
del simple, o a deduir una conseqüència partint dels principis.
-Enumeració
Consisteix, doncs, a fer freqüents comprovacions o revisions, per tal d'evitar qualsevol
classe d'error.
-El mètode, recapitulació
La clau del mètode es troba en l'evidència.
És qüestió de començar per rebutjar tot allò que no sigui evident, «no acceptar com a
veritable cap cosa que no ho sigui».
El primer propòsit de Descartes consisteix a trobar un punt de partida: una veritat
immediatament evident, «ferma i segura».
Per a això s'ha de «rebutjar com absolutament fals tot allò en què pogués imaginar el menor
dubte, amb la finalitat de veure si, després de fet això, no quedaria en la meva creença
alguna cosa que fos enterament indubtable».
-El dubte metòdic
Aquesta idea segons la qual cal començar posant en dubte tots els nostres coneixements
ha rebut el nom de DUBTE METÒDIC.
Consisteix a dubtar de tot fins a descobrir quelcom absolutament evident.
Cal remarcar que no es tracta d’un dubte simplement escèptic, sinó d’un intent rigorós de
fonamentar el coneixement en alguna veritat absolutament indubtable. Per tant, aquesta
veritat indubtable no ha de ser quelcom que no estiguem disposats a no dubtar, sinó d’una
veritat que sigui lògicament impossible de posar en dubte.
El dubte és el punt de partida i l’objectiu és trobar uns fonaments sòlids per a les ciències.
Dubtem per arribar a quelcom que no pugui ser dubtat i que resulti evident per si mateix.
Allò que passi la prova, que sigui vertaderament indubtable, serà pres com a punt de
partida, com una primera veritat.
·Dubte cartesià:
Universal: té un abast general sobre totes les creences, fins i tot, les més sòlides.
Hiperbòlic, exagerat.
Metòdic: és ordenat, va pas per pas.
Provisional: dubtem fins que deixem de dubtar.
Teorètic: és sempre un instrument. Dubtem per fonamentar millor la nostra raó. Descartes
deixa fora del dubte tots els elements ètics, polítics, etc.
-Els sentits
Aquest dubte es fonamenta en tres raons. La primera és la incertesa de les dades
sensorials.
Els sentits ens enganyen, no podem fiar-nos-en.
La informació que ens proporcionen no és clara i distinta.
Podem, doncs, dubtar que el món sigui tal com jo el capto amb els sentits.
-La possibilitat del sonmi
Sovint no podem distingir entre un somni i la vigília, per tant no podem estar gaire segurs de
l’existència real del món extern, que ens arriba només a través del coneixement sensible.
Els meus pensaments podrien tenir la mateixa categoria que els meus somnis, és a dir, els
meus pensaments podrien ser únicament il·lusions? És quan em desperto que reconec el
somni com a somni, no mentre somnio. Per aquest motiu, segons Descartes, hi ha la
possibilitat que tots els pensaments de l’estat de vigília siguin en realitat somnis que no
reconeixem com a tals.
Si dubtem que el món sigui real, també podem dubtar de les ciències que estudien el món,
com la medicina, l’astronomia i la física.
-El geni maligne
Per tal que el seu dubte sigui universal, fins al punt d’estendre’s també a les proposicions
matemàtiques, suposa l’existència d’un “geni maligne, astut i enganyador” que el duu a
considerar evidents coses que no ho són.
"Geni maligne" és una invenció de Descartes que apareix en les Meditacions Metafísiques.
Vindria a ser una mena de follet enganyador que ens fa creure que és veritat allò que no és
veritat.
És una hipòtesi prou agosarada per l’època perquè, en el fons, el que significa és que
(potser) el món no sigui la creació d’un déu de bondat sinó d’un poderós monstre dolent.
Podria haver-hi algun geni dolent que m’enganyés i que em fes creure que el que jo conec
és real sense que necessàriament ho sigui. Per tant em resulta necessari dubtar.
-El recorregut del dubte
Hem vist que cal dubtar del testimoni dels sentits; però reconèixer la poca fiabilitat dels
sentits no ens permet dubtar de l'existència de les coses que percebem, sinó que només
dubtem del que captem de les coses (però no de l'existència mateixa de les coses).
La impossibilitat de distingir la vigília del somni sí que ens permet dubtar de l'existència de
les coses i del món. No obstant això, no sembla afectar a certes veritats, com les
matemàtiques, que sempre són evidentment veritables estiguem desperts o dormits.
És la possibilitat de l'existència del geni maligne que ens permet dubtar fins i tot d'aquelles
veritats, com les matemàtiques, que desperts o adormits se'ns presenten clarament
evidents.
-La primera veritat
Descartes insisteix que el dubte és metòdic, i no escèptic. El dubte cartesià és només
provisional; és el camí per sortir del dubte, un mitjà per aconseguir l'evidència.
El dubte desapareixerà quan trobem quelcom del que no es pugui dubtar, que és el que
estem buscant.
La segona meditació comença, així, amb l’objectiu de superar el dubte i arribar a la primera
veritat indubtable que ens permeti fonamentar el coneixement.
Si penso que el món existeix, potser m'equivoco en quant a què el món existeix, però no hi
pot haver error en quant a què jo ho penso; igualment, puc dubtar de tot menys que jo
dubto. La meva existència com a subjecte que pensa (que dubta, que s'equivoca, etc.), està
exempta de tot error possible i de tot dubte possible. Descartes ho expressa amb el seu
cèlebre “penso, llavors existeixo”.
Quan dubto, penso. L'acció de pensar implica l'existència d'un ésser que pensa.
Per tant, si estic pensant, estic existint.
Aquesta és la primera veritat inqüestionable a la qual accedeix Descartes.
És una intuïció: res em permet dubtar d'això, és evident, és una idea clara i distinta.
El cogito acompleix dues funcions:
Justifica l'existència d'un jo pensant diferenciat del cos. El cos, com que es percep pels
sentits, es troba sota el dubte metòdic.
Esdevé un principi modèlic. Així, tot el que sigui evident, clar i distint com aquest principi,
serà acceptat com a veritat.
Convé insistir en això: pensar i existir són evidències simultànies. No és que primer pensi i
després existeixi (com sovint sembla indicar la traducció castellana de la frase: ‘pienso,
luego existo’) sinó que pensar i existir es donen alhora. Sense pensar no existeixo i
viceversa. O, en altres paraules, pensar és la meva forma d’existir. Jo només puc existir
sota forma de ser pensant.
L’afirmació del cogito té tres característiques bàsiques:
És una intuïció immediata: no és una deducció (malgrat aquest «doncs» de la fórmula), sinó
una evidència immediata, una idea clara i distinta. El cogito és la intuïció directa de la relació
necessària entre el pensar i el ser, la simultaneïtat entre pensament i existència.
És una idea clara i distinta: quelcom “clar i distint” mai no pot ser confós amb res i es percep
amb total evidència.
És una veritat immutable: és eterna, que es dóna sempre i a tot arreu, té un valor universal
en totes les persones.
-El troç de cera
Descartes es capta a si mateix com un jo pensant, més real que el món material.
La ment no només és diferent del cos, sinó més fàcil de conèixer que la realitat material
perquè és més fàcil separar del jo tot el que no sigui pensament que saber què pertany i no
pertany veritablement a les coses corporals, a la matèria, al món.
Descartes il·lustra aquesta idea analitzant com coneixem els cossos a partir de l’exemple
d’un tros de cera.
No conec la cera ni pels sentits ni per la imaginació, sinó per l’enteniment.
Els sentits només coneixen les qualitats secundàries; l’enteniment, les primàries. Gust, olor,
color, figura i grandària poden canviar; la cera, en canvi, roman. Les qualitats secundàries
no em donen una informació fiable sobre la cera: només la conec quan capto
intel·lectualment la “substància” cera.
Vista amb la claredat i distinció de l’enteniment, la cera no és res més que una cosa
extensa, flexible i mudable. Distingim la cera de les seves formes exteriors.
L’estudi del tros de cera reafirma la meva existència en tant que cosa pensant. L’afirmació
“hi ha cera” és un judici de l’enteniment que suposa l’existència de la meva ment. Fins i tot si
m’enganyo i la cera no existeix, la meva ment o el meu esperit existeixen perquè la pensen.
-El criteri de veritat
L'existència del subjecte pensant no és solament la primera veritat i la primera certesa: és
també el prototip de tota veritat i de tota certesa.
Per què la meva existència com a subjecte pensant és absolutament indubtable? Perquè la
percebo amb tota claredat i distinció.
D'aquí dedueix Descartes el seu criteri de certesa: tot quant percebi amb igual claredat i
distinció serà veritable i, per tant, podré afirmar-ho amb certesa.
No obstant això, la possibilitat d'un geni maligne que ens enganyi es manté. Per això és
necessari demostrar l'existència d'un Déu, infinitament perfecte i bo, que, en crear-me, fos
incapaç d'haver-me dotat d'una naturalesa que m'enganyi.
-Solipsisme
El solipsisme és la creença metafísica que només existeix el jo i que tota la resta (incloent el
món exterior i les dades dels sentits) són emanacions mentals d’aquest jo.
Afirma que, al no poder estar segurs de la realitat del que ens envolta, la persona solament
es pot refiar del propi pensament.
El cogito de Descartes pot considerar-se, doncs, solipsista. Tanmateix, això només és així
temporalment durant l’exercici del dubte metòdic. Del jo pensant Descartes deduirà
l’existència de Déu i del món exterior.
Cap filòsof ha defensat un solipsisme radical.
-Les tres substàncies
Aplicant el seu mètode, Descartes arriba a destriar quines són les 3 substàncies que
componen la totalitat del que és real:
El Jo pensant (que pensa diversos tipus d'idees)
Déu (una substància més enllà del jo pensant i que esdevindrà una garantia del nostre
coneixement del món)
El món
Per a Descartes, substància = realitat que existeix de tal manera que no en necessita cap
altra realitat per existir. És a dir, allò que existeix per si, l’element estable de la realitat,
subjacent a tots els canvis.
-El jo pensant
El dubte metòdic ens ha dut a una realitat inqüestionable: l'existència del jo pensant, una
substància que pensa, una res cogitans, un ànima.
Descartes diu: puc dubtar de l'existència del meu cos i del món que m'envolta perquè rebo
la informació pels sentits, que no són fiables, però no puc dubtar de l'existència dels meus
pensaments, de les meves idees, etc. És a dir, de la meva subjectivitat.
Però no tenim la seguretat que aquestes representacions subjectives es corresponguin
necessàriament amb fets del món exterior ja que la informació de “l'exterior” prové dels
sentits i, per tant, cal dubtar-ne.
El repte de Descartes serà trobar la manera de saber si les idees sobre el món no són
somnis ni il·lusions, és a dir, haurà d'arribar a conèixer si hi ha coses objectives i com són.
-Idees
Després de l’estudi del subjecte que coneix, a la tercera meditació Descartes analitza els
continguts de la ment: les idees.
Una idea és, per a Descartes, una representació mental. És el que hi ha en la nostra ment
quan nosaltres concebem alguna cosa. En conseqüència totes les nostres idees reenvien al
subjecte que les pensa. El problema és saber si reenvien també a alguna altra cosa, o en
altres paraules, quina relació hi ha entre les idees i la veritat de les coses. Descartes
distingeix, doncs, dos aspectes diferents de les idees:
Idees com a formes mentals: objectes del pensament. En aquest primer sentit, totes les
idees són iguals i tinc certesa de la seva existència mental, subjectiva.
Idees com a imatges representatives de les coses. Pel que fa al contingut, no totes les
idees són iguals ni tenen la mateixa realitat objectiva, no és evident que existeixin totes fora
de la ment.
Ens podríem preguntar si les idees representen objectes reals o si són ficcions del nostre
esperit. Per tal de resoldre aquest problema, Descartes s’interroga per l’origen de les idees i
en distingeix tres orígens possibles.
El jo pensa diferents idees, que Descartes classifica de la següent manera:
Adventícies o adquirides: són idees que provenen de fora, dels sentits, de la meva
percepció del món o de l'ensenyament. Poden resultar fàcilment errònies ja que moltes
vegades tinc diferents idees sobre el mateix objecte.
Factícies o artificials: són idees que nosaltres mateixos inventem o fabriquem arbitràriament.
Innates o naturals: són idees que no provenen de la percepció dels objectes exteriors ni les
hem construït nosaltres sinó que emergeixen a partir de la nostra facultat de pensar. Són
idees que capta la nostra ment i que ha d'acceptar necessàriament sense modificar res (la
idea de Déu, la de causa, la de substància i la de nombre).
Tipus d’idees
Origen
Exemples
Innates
Raó
El tot és més gran que la part
Si jo penso és que jo sóc
A o no A
A=A
Adquirides
Experiència
La neu és blanca
L’aigua bull a 100ºC
Tinc un cos material
Artificials
Imaginació
Els marcians són verds
Els gnoms viuen al bosc
-Déu, substància infinita
Descartes creu que el jo pensant és imperfecte i que el dubte metòdic s'ha establert per tal
de corregir els seus errors i imprecisions, però tot i així el jo pensant posseeix la idea de
perfecció (sabem que som imperfectes perquè ens comparem amb quelcom perfecte).
La idea de perfecció, innata en nosaltres, és la idea d'un ésser perfecte, la idea de Déu.
Segons Descartes aquesta idea de perfecció o de Déu no pot provenir de nosaltres
(imperfectes) sinó que ha sorgit a les nostres ments gràcies a una realitat divina.
Per tant, de totes les idees que posseeix el jo pensant en sobresurt una que permet anar
més enllà de la pròpia subjectivitat.
És una idea que em permet afirmar, clara i distintament, que fora de mi existeix hi ha una
realitat que és extramental.
Aquesta idea innata és la idea de Déu (és una idea que està dins meu però que em permet
anar més enllà de mi).
-Existència de Déu segons Descartes
Déu és la realitat que permet superar la meva subjectivitat. Fora del meu jo hi ha una altra
realitat, la substància perfecta.
Aquest ésser no pot permetre que les meves idees clares i distintes siguin falses. Per tant,
Déu és, a més, una garantia del coneixement.
En Déu trobem les veritats eternament establertes, les veritats matemàtiques, les lleis de la
naturalesa...
En els seus arguments a favor de l'existència de Déu, Descartes incorpora l'argument
ontològic de Sant Anselm però reforçat: l'essència de Déu és inseparable de la seva
existència (a un ser perfecte no li pot mancar la perfecció de l'existència).
-Argument de perfecció
Argument de la perfecció (o argument de la causalitat aplicada a la idea d’ésser perfecte)
“Jo, que sóc imperfecte (perquè dubto), tinc la idea d’un ésser perfecte. Aquesta idea ha de
tenir una causa, un origen (s’aplica el principi de causalitat a la idea de Déu). Aquesta causa
ha de ser proporcional a l’efecte (idea de perfecció). Així doncs, jo que sóc imperfecte no
puc ser la causa de la idea de perfecció que hi ha en mi; només un ésser perfecte (Déu) ha
pogut posar la idea de perfecció en mi.”
-Argument de la causalitat aplicada al jo
Argument de la causalitat aplicada al jo
“Si em considero a mi mateix, em descobreixo finit i imperfecte, com ho demostra el meu
dubte mateix. Però si jo m’hagués fet a mi mateix, m’hauria dotat d’aquelles perfeccions que
concebo —omnipotent, omniscient...—. Així doncs, és evident que no m’he creat a mi
mateix sinó que he estat creat per l’ésser que té aquelles perfeccions de les quals jo en tinc
la idea. En conclusió, ja no sóc sol amb les meves idees, sinó que a més del jo hi ha un altre
ésser, Déu.”
-Argument ontològic
“No hi ha menys repugnància de concebre un Déu (és a dir, un ésser sobiranament
perfecte) al qual manca l’existència (és a dir, al qual manca alguna perfecció), que de
concebre una muntanya que no tingui vall.”
·Déu es prova a partir de la idea d’un ésser sobiranament perfecte que tenim en nosaltres
com a idea innata.
·És una idea tan certa com les veritats matemàtiques o com les relacions lògiques entre
conceptes.
·Quan la raó humana pensa en Déu només el pot pensar com a existent, de la mateixa
manera que no es pot pensar en una muntanya sense la seva vall.
·O sigui: “només del fet que no puc concebre Déu sense existència se’n segueix que
l’existència és inseparable d’ell, i per tant que existeix veritablement”
·A l’ésser sobiranament perfecte, no li pot mancar cap perfecció; per tant, existeix
veritablement.
·A Déu, l’existència li pertany amb necessitat.
-Déu, recapitulació
L'existència de Déu té una funció considerable en la metafísica cartesiana, és garantia de
veritat: Déu no pot enganyar, doncs l'engany procedeix sempre d'algun defecte.
Ara ja queda definitivament fundat el criteri de certesa: no és possible que m'equivoqui en
les coses que em semblen evidents perquè l'error provindria de Déu.
La veracitat divina garanteix el valor de les idees clares i distintes.
L'error no pot tenir una altra causa que la nostra imperfecció, és a dir, la falta de claredat en
les nostres idees o la precipitació en els nostres judicis.
Descartes, doncs, intenta provar l'existència de Déu per així poder refutar la hipòtesi del
“geni maligne” i demostrar l'existència del món extern material (substància extensa).
Per provar l'existència de Déu, Descartes presenta tres arguments:
1. La idea de perfecció (sense la qual no podria tenir la idea de la meva imperfecció en tant
que subjecte que dubta, que s'equivoca) no pot provenir de mi mateix, ésser imperfecte,
sinó que ha de provenir necessàriament d'un ésser perfecte (l'efecte no pot ser superior a la
causa); per tant, Déu existeix com ésser perfecte que ha posat en mi la idea de perfecció.
2. Causalitat: si jo m’hagués fet a mi mateix, m’hauria dotat d’aquelles perfeccions que
concebo. És evident que no m’he creat a mi mateix sinó que he estat creat per l’ésser que té
aquelles perfeccions de les quals jo en tinc la idea.
3. Argument ontològic: la idea de Déu que tinc inclou ja en si mateixa la seva existència,
atès que no podria haver-hi perfecció summa si li faltés alguna perfecció i l'existència és una
perfecció.
-De Déu al món
Si el món fos una mera invenció del subjecte, Déu, de qui deriva la nostra existència, seria
un ésser enganyador. Però l'engany i la falsedat són imperfeccions, i, per tant, inconsistents
amb els atributs de l'ésser suprem i totalment perfecte que és Déu.
Déu és la garantia que assegura que les idees evidents (clares i distintes) subjectivament
certes poden arribar a ser idees objectivament vertaderes.
Les proves de l'existència de Déu i de la seva perfecció permeten afirmar a Descartes que
Déu no ens enganya i que Déu, perfecte, omnipotent i bondadós, no permetria l'existència
d'un geni maligne enganyador.
La refutació de la hipòtesi del geni maligne permet fiar-nos críticament del testimoni dels
sentits i acceptar l'existència del món exterior (res extensa).
-El món, substància extensa
Què passa amb el meu cos? I amb el món exterior?
El meu jo té plena consciència de la diferència entre la idea de jo pensant i la idea de cos
extens.
Té la idea clara i distinta del jo pensant i posseeix, també, la idea clara i distinta del cos
extens i no pensant. Del jo pensant no puc dubtar però del cos extens sí.
Però si tinc la idea clara i distinta del meu cos extens i existeix un ser perfecte i veraç que
m'ha creat racional (i que no permetrà que m'enganyi quan faig un bon ús de la meva raó),
llavors la bondat d'aquest Déu em garanteix que la tendència natural humana de creure que
existeixen coses extenses no pot ser enganyadora.
Per tant, a més de la substància pensant existeix una substància finita i creada: els cossos
(que tenen l'atribut de l'extensió).
La res extensa (qualsevol realitat material, inclòs el meu propi cos) constitueix la tercera
substància de la metafísica cartesiana.
El jo pensant i la matèria pertanyen a ordres diferents (pensament i realitat material no
tenen res a veure).
Però si el jo pensant i la matèria són dues substàncies independents, com s'explica la seva
connexió? Com una idea (fet mental) influeix en una acció (fet físic)? Com es comuniquen?
Descartes afirma que hi ha un punt en el nostre cos, la glàndula pineal, que està situat al
bell mig del cervell i que és on s'allotja l'ànima; des d'allí connecta amb el cos i en modifica
els moviments.
-El món, substància extensa, recapitulem
A part del jo i de Déu (res cogitans i res infinita), tenim també idees sobre les realitats
materials externes, idees que formem a partir de sensacions.
Ja havíem dit que totes les nostres sensacions podrien ser enganyoses. Tot i així, sentim
una inclinació natural a pensar que les nostres idees sobre el món material procedeixen
efectivament de l'exterior.
Si tal inclinació és natural i Déu és creador de la nostra naturalesa, cal eliminar la dificultat:
Déu no pot enganyar-nos. Per tant, les nostres sensacions han de ser vàlides, i han de ser
reals els cossos que les produeixen: «hem d'admetre que existeixen objectes corporis».
L'essència de les coses materials és l'extensió geomètrica. Les qualitats sensibles
(secundàries) són fosques i confuses, mentre que l'extensió la concebem «molt clara i
distintament». Així, podem imaginar l'extensió sense qualitats sensibles, però no podem
pensar aquestes qualitats sense l'extensió.
En resum, sabem que els cossos existeixen perquè Déu no pot enganyar-nos (coneixem
amb certesa la seva existència); i sabem que la seva naturalesa consisteix en extensió
perquè és l'única idea clara i distinta que tenim d'ells (coneixem amb certesa també la seva
essència). Queda doncs caracteritzada la realitat externa com a res extensa.
-Les tres substàncies
Substància infinita= atribut de perfecció
Substància pensant= atribut de pensament
Substànciia extensa= atribut d’extenció
-Ordre de deducció de les substàncies
-La física mecanicista
La visió que ofereix Descartes del món material coincideix amb els científics de l’època: es
tracta de la concepció mecanicista de la naturalesa.
És una teoria que abasta a tot l’univers, pel que també s’utilitza en l’explicació del món
orgànic (plantes, animals, cos humà).
El món és concebut segons el model de la màquina: tot procés natural es redueix a un
procés físic i tot allò físic es redueix a allò mecànic (transmissions mecàniques de moviment
determinades per lleis rigoroses).
Això implica que la realitat material no té vida, no té cap poder intern de moviment. El
moviment es transmet de cos a cos.
-Antropologia
Descartes renuncia a la visió aristotèlica més unitària de l'ésser humà i reactiva el dualisme
antropològic.
Considera que existeix una gran diferència entre l’ànima i el cos. El cos és divisible i l’ànima
indivisible. És a dir, l’ànima no té parts, és «una cosa única i íntegra» (tot i que té diferents
facultats: voler, sentir, etc.). Les coses corporals o extenses sí que es poden dividir en parts.
La divisibilitat o no d’ànima i cos és raó suficient per poder afirmar que l'ànima és totalment
diferent del cos, tot i que això ja ho sabia abans, perquè tenim una idea clara i distinta de
l’ànima com a substància pensant i una idea clara i distinta del cos com a substància
extensa (i Déu garanteix la veracitat de les idees clares i distintes).
Així, cos i ment són de naturalesa diferent i independents entre si. Per tant, es pot donar un
cos sense ànima i una ànima sense cos. El cos és mortal; l’ànima, immortal.
El cos (res extensa, matèria) està governat per lleis mecàniques que el determinen. Si el jo
pensant no fos una substància completament separada i deslligada del cos no hi hauria lloc
per a la llibertat, el seu comportament seria com el d'una màquina.
L'ànima és una substància que no es pot sotmetre a les lleis mecàniques i deterministes que
regeixen el cos, sinó que el seu bé és la llibertat.
L'objectiu últim a l’afirmar que ànima i cos constitueixen substàncies diferents és
salvaguardar l'autonomia de l'ànima respecte de la matèria.
La llibertat solament podia salvaguardar-se extraient l'ànima del món de la necessitat
mecanicista, i això exigia situar-la com una esfera de la realitat autònoma i independent de
la matèria.
Aquesta és la característica diferencial entre l’ésser humà i la resta d’animals.
L’ànima té dues funcions:
L’enteniment, que és la facultat de pensar.
La voluntat, o facultat de triar, que Descartes identifica amb la llibertat.
La llibertat és la característica essencial de la voluntat, la que ens condueix a la veritat o
l’error o el bé o el mal.
És la capacitat d’escollir entre diferents opcions, però, no és indiferència respecte les
diferents opcions, sinó que consisteix en què la llibertat esculli allò que la raó li presenta
amb claredat com a bo i vertader: la llibertat consisteix a sotmetre’s a l’enteniment.
El progressiu domini de la raó ens fa plenament lliures: l’home lliure és aquell que es guia
per la raó.
-La relació entre cos i ànima
Descartes afirma: “Jo mateix, que sóc una substància que pensa, estic unit, per disposició
divina, molt estretament a un cos, a una substància material, que no pensa.”
Com explicar aquesta relació? Aquest és un problema amb el qual s’han enfrontat
infructuosament tots els dualismes.
Descartes dóna una explicació de tipus fisiològic: la connexió entre ment i cos es dóna
gràcies a la glàndula pineal, que es troba al mig del cervell i és la seu de l’ànima.
-La moral provisional
La moral provisional vol resoldre el conflicte entre la urgència de la moral i l’exigència del
mètode. Cal establir unes normes morals bàsiques amb unes màximes de mínims que ens
ajudin a l’hora de prendre decisions, actuar i conduir-nos a la felicitat.
Són quatre mínims ètics que ens poden ajudar a l'hora de prendre decisions:
Obeir les lleis i els costums del meu país i seguir les opinions moderades
Ser tan ferm i decidit com pogués en les meves accions i seguir fins i tot les opinions més
dubtoses una vegada les hagi acceptat
Procurar vèncer-me a mi mateix abans que a la fortuna i modificar els meus desitjos abans
que l’ordre del món
Dedicar la vida al cultiu de la raó i a la recerca de la veritat, a la ciència (influència de
l’intel·lectualisme moral)
https://www.youtube.com/watch?v=oEgUwSeevjM
Descargar