Subido por Ferchoo

Notes Primera Evaluació

Anuncio
Informe de qualificacions del curs escolar 2020/2021
Alumne/a
Pla d'estudis
Avaluació
Fernando Morón Illanes
BATXILLERAT
PARCIAL 1
Curs
1
Grup
BATXLOEM1000102
Qualificacions
NP = No presentat
PA = Pendent d'avaluar
EX = Exempt
Matèries
DIB.ART
C = Convalidat
Qualificació
Dibuix Artístic I
Resultats de l'avaluació
Notable (7)
Matèria
P1
Not
DT
Dibuix Tècnic
Bé (6)
Dib.art1
Dib.art1
HiF.ART
Història i Fonaments de les Arts
Bé (6)
Dt
Bé
LS
Llengua castellana i literatura
Insuficient (4)
Hif.arts
Bé
IA
Llengua estrangera Anglès
Bé (6)
CMC
Ciències del món contemporani
Insuficient (4)
Ls
Ins
CULT
Cultura Audiovisual
Bé (6)
Ia
Bé
EF-B
Educació Física BAT
Insuficient (3)
Cmc
Ins
FIC
Filosofia i ciutadania
Suficient (5)
Cult
Bé
LC
Llengua catalana i literatura
Bé (6)
Ef-b
Ins
Fic
Suf
Lc
Bé
P2
P3
Comentaris de l'avaluació
FIC: Mostra interès i hi participa a classe. Caldria, però, ser molt més actiu.
LC: Treballa com es deu, ànims per esforçar més i millorar la nota.
CMC: La nota de l'examen no supera el 4. Per aprovar la matèria cal esforçar-se molt més.
DIB.ART1: Mostra interès por la matèria.
EF-B: Fernando a classe participes molt i estàs motivat per gaudir fent activitat física però has de mostrar mes
interès, el treballs poden millorar la teva nota.
Observació de la tutora: Fernando té molt a demostrar en aquest batxillerat, des de aquí l’animem a millorar les
seves notes i estar pendent de veure com recuperar les matèries suspeses, les entrevistes de pares es faran a
partir del segon trimestre si hi ha algun dubte. Bones vacances.
Cal retornar aquest informe d'avaluació al tutor/a degudament signat per un dels pares o pel representant legal.
Signatures
El tutor / La tutora
Segell del centre
La mare, el pare o el representant legal
MILI ESONO PÉREZ
Avaluació PARCIAL 1
Alumne/a: Fernando Morón Illanes
Grup: BATXLOEM1000102
Descargar