Subido por Szymistg

podsumowanie

Anuncio
Czas teraźniejszy – presente de indicativo
Zastosowanie
•
•
•
•
•
Najprościej rzecz ujmując, czas Presente stosowany jest przy wyrażaniu czynności teraźniejszych.
Poza tym :
wyraża czynności które mają miejsce w momencie mówienia, np. Milagros está en París. - Milagros
jest w Paryżu. - Obecnie, teraz tam przebywa.
wyraża czynności, które powtarzane są regularnie, np. Él siempre tiene que comer antes de hacer
ejercicios. - On zawsze musi coś zjeść zanim zacznie ćwiczyć.
może wyrażać czynności przyszłe w momencie, kiedy coś jest już zaplanowane i pewne, np. El
próximo año voy a Londres. - W przyszłym roku jadę do Londynu.
Proszenie lub dawanie informacji o teraźniejszości – El hermano de Alicia trabaja en una empresa de
informática.
Mówienie o prawdach uniwersalnych – la Tierra gira alrededor del Sol – Ziema krąży wokół słońca.
Wyróżniamy 3 rodzaje czasowników – kończące się na -ar, -er oraz -ir
Schemat odmiany czasowników regularnych
Schemat odmiany czasowników nieregularnych
Istnieją również czasowniki nieregularne tzw. z zmianami wokalnymi
I -> IE
E -> I
O -> UE
U-> UE
E>I
▪
Verbos que acaban en -ir: elegir, pedir, conseguir, freír, medir, reír, repetir, seguir,
sonreír
Czasowniki gdzie tylko 1 osoba liczby pojedynczej jest nieregularna
W tej samej grupie czasowników, które wykazują tylko nieregularność w pierwszej osobie liczby
pojedynczej, istnieje również znaczna grupa czasowników, których bezokolicznik kończy się na -acer, ecer, -ocer lub -ucir. We wszystkich z nich liczba pojedyncza w pierwszej osobie kończy się na -zco.
Czasowniki całkowicie nieregularne
Konstrukcja tener + que + bezokolicznik (have to)
Konstrukcja TENER QUE używana jest do mówienia o przymusie, potrzebie, konieczności,
powinności jak również o przypuszczeniach.
Tenemos que ir al supermercado para comprar unas frutas - Musimy iść do supermarketu, żeby kupić
jakieś owoce.
W przypadku czasownika zwrotnego, zwrotnik se trzeba odmienić do osoby:
Tenemos que afeitarnos porque vamos hoy a una fiesta – Musimy się ogolić, ponieważ idziemy dzisiaj
na imprezę.
Konstrukcja ir + a + bezokolicznik (to be going to)
Zastosowanie
- przede wszystkim, gdy mówimy o bliskiej przyszłości
- ale również, gdy mówimy o dalszej przyszłości, o naszych zamiarach
- często czynność wyrażona przy pomocy naszej konstrukcji jest prawie teraźniejszością
- gdy mówimy o jakiś planach lub obietnicach
- gdy jesteśmy czegoś pewni lub coś na pewno się wydarzy
Po polsku tłumaczymy jako mieć zamiar coś zrobić, będę coś robić.
Rodzaj męski i żeński określony
Rodzaj męski ma końcówkę o lub e
Rodzaj żeński ma końcówkę a
• Pamiętaj o wyjątkach, które występują z rodzajnikami el i la:
El joven – la joven
El modelo, la modela
El paciente, la paciente
• Nazwy zakończone na -ante i –ista zmieniają tylko rodzajnik, a nazwa pozostaje taka sama:
El estudiante – la estudiante
• Istnieją nazwy, które zmieniają swoją strukturę w rodzaju żeńskim:
El actor – la actriz
El rey – la reina
• Z niektórymi nazwami możesz używać dowolnego rodzajnika:
El medico – la medica/la medico
El jefe – la jefa/la jefe
Inne wyjątki:
Zakończone na o lub e, ale jest to rodzaj żeński:
La mano, la radio, la foto, la moto
Zakończone na a, ale jest to rodzaj męski:
El dia, el idioma, el mapa, el planeta, el problema, el pijama
Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę:
Rodzaj męski:
- wszystkie dni tygodnia: el lunes, martes, miercóles..
- Nazwy łączone (2 nazwy, utworzyły ze swoich znaczeń jedno słowo) – el paraguas, el cumpleanos
- Inne – el restaurante, el coche, el cine, el hotel, el lapiz, el pan
Rodzaj żeński
Nazwy zakończone na –ción i sión, a także dad i tad
Inne wyjątki: la clase, la noche, la leche, la sal, la flor, la luz.
Większość nazw zwierząt jest albo rodzaju męskiego albo żeńskiego, tzn. że drugi rodzaj nie
istnieje:
Tylko męski: el pez, el pajaro, el raton, el conejo
Tylko żeński: la jirafa, la serpiente, la rana, la sardina
2. Liczba pojedyncza i mnoga
Kiedy nazwa w liczbie pojedynczej kończy się na –a, -o, -e, -i –u, lub na te same literki z akcentami
nad nimi(tylko nie –i), to liczbę mnogą tworzy się dodając na końcu nazwy –s
- la casa – las casas
- el libro – los libros
Kiedy kończy się na spółgłoskę lub na –i z akcentem to dodajemy na końcu nazwy –es
- el reloj – los relojes
- el mes – los meses
Kiedy kończy się na –as, -is, -os, -es, -us to w liczbie mnogiej zmienia się tylko rodzajnik
- el lunes – los lunes
- el paraguas – los paraguas
Ale uważaj na wyjątki: el autobus – los autobuses, la televisión – las televisiones
Pamiętaj, że istnieją rzeczowniki, które mają tylko formę w liczbie mnogiej i mówiąc o liczbie
pojedynczej również używasz rodzajnika liczby mnogiej:
-Las tijeras, los pantalones
Pamiętaj również, że rodzaj męski jest dominujący i jeśli mowa jest o rodzaju męskim i żeńskim
oddzielnie i równocześnie to liczba mnoga przybiera postać rodzaju męskiego np.
- grupa facetów i kobiet – zwracasz się vosotros (końcówka –os, rodzaj męski)
El rey i la reina (król i królowa) razem tworzą królów czyli - los reyes.
Rodzajniki określone i nieokreślone
Rodzajnik określony (el, la , los, las)
Używamy kiedy mówimy o czymś już
wspominanym (nasz rozmówca wie o czym
mówimy).
Używamy kiedy mówimy o kimś lub o
zwierzęciu czy rzeczy, która jest unikatowa,
jedyna.
La hija de Rosa es escritora – Córka Rosy jest
pisarką. (Rosa ma tylko jedną córkę).
Buenos Aires es la capital de Argentina –
Buenos Aires jest stolicą Argentyny. (Argentyna
ma tylko jedną stolicę.
Używa się kiedy mówimy o czymś w sensie
ogólnym.
Uwielbiam melony – Me encantan los melones.
Rodzajnik nieokreślony (un/uno una, unos,
unas)
Używamy kiedy mówimy o czymś po raz
pierwszy z naszym rozmówcą.
Tengo un libro sobre un cantante. Mam
(pewną) książkę o (jakimś) piosenkarzu. W
następnym zdaniu możemy już użyć rodzajnika
określonego, ponieważ rozmówca już wie co
lub kogo chodzi.
Używamy kiedy mówimy o kimś, o zwierzęciu
lub jakiejś rzeczy jako części pewnej grupy.
Un hijo de Andres es medico – Syn Andresa jest
lekarzem (dosłownie – jeden z synów Andresa
jest lekarzem).
Buenos Aires es una ciudad en Argentina –
Buenos Aires to miasto w Argentynie. (używamy
nieokreślonego, ponieważ jest wiele miast w
Argentynie).
Używa się, żeby wskazać ilość.
Un melón por favor – jeden melon poproszę
Różnica między SER i ESTAR
SER
Wyrażanie cech stałych osób lub
przedmiotów, takich jak: narodowość,
zawód, wyznanie, cechy charakteru,
materiał, z którego wykonany jest dany
przedmiot, kształt przedmiotu, jego kolor,
itp.
Opisywanie wyglądu osób, kiedy mówimy
o cechach stałych, obiektywnych lub
niepodlegających częstym zmianom:
- Mi madre es rubia. / Moja mama jest
blondynką.
Przynależność: Este libro es mío - Ta
książka jest moja.
Określanie czasu (godziny, daty, dni
tygodnia)
Mówienie o wydarzeniach, które się
odbywają lub mają miejsce: ¿Dónde es el
concierto? - Gdzie odbywa się koncert .
ESTAR
Mówienie o położeniu geograficznym,
umiejscawianie konkretnych osób oraz
rzeczy:
Polonia está en el centro de Europa Polska znajduje się w centrum Europy .
Wyrażanie stanów przejściowych,
tymczasowych, krótkotrwałyc h:
Manuel está enfermo - Manuel jest chory.
Do opisywania samopoczucia, nastroju:
¿Por qué estás tan nerviosa? - Dlaczego
jesteś taka zdenerwowana?
W zwrotach z przysłówkami bien, mal:
Esto no está bien, no debemos hacerlo - To
nie jest w porządku, nie powinniśmy tego
robić.
Descargar