guia monitors

Anuncio
PROJECTE EDUCATIU:
“Històries, curiositats i misteris del món”
•
Inici: dilluns 8 de juny 2020
•
Finalització: divendres 19 de juny 2020
•
Horari: 15:00 – 16:30h
OBJECTIUS GENERALS:
•
Gaudir del temps de lleure. Divertir-se i aprendre a la vegada.
•
Fomentar les actituds correctes, els valors i les relacions socials no competitives.
•
Potenciar el desenvolupament integral i l’autonomia personal dels/les alumnes.
•
Afavorir el procés de socialització de la persona a partir de totes les activitats.
•
Impulsar la integració en el grup i potenciar el respecte envers els companys/es, els monitors/es,
l’entorn, el material, l’escola, etc.
•
Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene d’acord a cada edat.
•
Desenvolupar i perfeccionar les pròpies habilitats i capacitats: motrius, sensorials i manipulatives.
•
Desenvolupar la creativitat i imaginació a través de les activitats.
•
Despertar la curiositat dels infants i joves.
•
Assolir coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
•
Aprendre la història del món.
•
Descobrir fets i esdeveniments importants transcorreguts al llarg de la història
•
Aprendre curiositats envers la història i les diferents cultures del món.
•
Conèixer els diferents períodes de la història de la humanitat.
•
Conèixer diferents indrets i països del món.
•
Aprendre els fets més rellevants de la història, així com diferents esdeveniments
seves característiques, produccions culturals, valors i formes de vida.
•
Formular preguntes, realitzar indagacions senzilles i construir respostes sobre els fets treballats.
•
Valorar críticament el patrimoni històric i cultural.
•
Desenvolupar el respecte per la identitat sociocultural d’altres comunitats.
de cada època, les
METODOLOGIA
Les activitats estaran guiades a través del joc, que resultarà una eina motivadora per als nens i nenes.
Treballarem amb una perspectiva participativa i cooperativa, on es promourà la participació de tots els
nens i la col·laboració i ajut entre ells. Per això desenvoluparem les activitats de forma grupal, fomentant
el valor del treball en equip on tots depenem de tots per obtenir un resultat adequat i passar-ho bé.
Totes les activitats tindran un centre d’interès: “Històries, curiositats i misteris del món”
Data límit: 27 de març
IMPORTANT: Des del primer dia, quan els nens entren al taller, s’endinsen en un recorregut a través de
diversos històries, curiositats i misteris que han tingut lloc al llarg de la història; en el qual aniran aprenent
i descobrint mitjançant els diferents fets. Els/les monitors/es també formaran part de les dinàmiques,
seran els guies de l’activitat, per tant a més de conduir les activitats, també jugaran, crearan,
interpretaran i riuran amb els nens.
PROPOSTA D'ACTIVITAT:
Idees: « pots de yogurt i un fil
Tallers amb coses del pati per treballar la natura
Descobrir
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/curiosidades-cientificas/
curiositats:
perque som mes alts pel mati que per la nit?
Fer tot un seguit de probes sobre curiositatsdel cos huma i acabem descobrint per que som mes alts pel
mati que per la nit
“ME LO EXPLICARON Y LO OLVIDÉ. LO VI Y LO ENTENDÍ. LO HICE Y LO APRENDÍ. Confucio
TALLER
OBJECTIUS
CURS
Qui ens ha ajudat a cuidar el planeta?
Descobrir els efectes que suposaria que l”activitat humana pares un temps
Primària
TEMPORALITZACIÓ
DESCRIPCIÓ
ACTIVITATS
(Què fareu?)
Hi ha un personatge misterios que ens ha ajudat a cuidar mes el planeta, al
llarg de totes les proves anirem trobant pistes per saber qui es aquest
misterios personatge coses que ha fet aquest personatge:
Reduir les emisions de CO2 del planeta.
Fer que les families passin mes temps liure juntes.
Fer que la sanitat publica sigui molt mes valorada per totes les persones del
territori.
Ha fet que ens cuidem mes entre totes
RECURSOS
(Materials i Espais)
TALLER
Qui vol ser super savi?
OBJECTIUS
CURS
Primària
TEMPORALITZACIÓ
DESCRIPCIÓ
ACTIVITATS
(Què fareu?)
RECURSOS
(Materials i Espais) Aula.
Projector
Ordinador
Descargar