Subido por Robert Alba

PRÀCTICA 1-7 M2 UF3 CFGS

Anuncio
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
PR04-MOD-01
PRÀCTICA 1.- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA PETITA
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA AMB CORRENTS PORTADORES.
OPERACIONS A REALITZAR:

Has de fer l’esquema de connexió, el direccionament i el muntatge pràctic dels apartats marcats i amb les adreces
indicades pel professor:
1ª part:
- Una bombeta (receptor endollable) commutada des de dos llocs diferents (polsadors de tres canals més regulació
de Niessen i emissor IR de 4 canals més regulació)................................
- Una bombeta regulada amb un dimmer de fals sostre..................
- Una bombeta regulada amb un dimmer endollable.......................
- Una bombeta controlada per un receptor de carril DIN i per mitjà d’un polsador x-10 i d’un polsador no X-10
connectat al mòdul.........................................
- Una persiana (receptor de persianes sobre paret Niessen ) es pot pujar i baixar per mitjà d’un polsador X-10 i amb
dos polsador no X-10.................
- Control d’un radiador de calefacció per mitjà d’un receptor de calefacció
- Amb el controlador domèstic 9600 /maxicontrolador has de fer:
- Un apagat total
- Controlar una adreça des del controlador.
- Control d’una bombeta regulada amb el dimmer des del controlador
- Accionament d’una bombeta amb un comandament IR des de el maxicontrolador
- Una bombeta regulada amb un dimmer. (mòdul de làmpada Home System)..........
- Una bombeta (mòdul d’aparell Home Sistem). accionada des d’un lloc...................
- Una bombeta (mòdul d’aparell Home System ).accionada des d’un lloc i amb una temporització.....
- Una bombeta controlada amb un receptor de portabombetes Home System…........
- Una persiana controlada amb un polsador i un receptor de persianes Home System..........
- Tres bombetes controlades per mitjà de tres polsador convencionals.
- Una bombeta controlada amb un micromòdul d’il·luminació LW12.
- Amb el maxicontrolador has de fer la programació d’un sistema d’alarma amb la connexió de 3 emissors IR.
- Has de fer diferents mesures del nivell de senyal des de diferents llocs (des del mateix taller, entre el taller
d’electrotècnia i el taller de metall…)
- Control de tota la instal·lació des del PC a través de l’Active Home Pro
2ª part:
Crea i executa una macro. Per exemple: Bombeta 1 a On al 25%, bombeta 2 a OFF, bombeta B3 a OFF amb un
retard de 2m, bombeta 3 a OFF i bombeta 4 a on amb un retard de 2m. També pots inventar-te una macro diferent i
executar-la.
-
A l’informe escrit com a mínim ha d’haver-hi:

El títol de la pràctica, nom i cognoms i número de plana a cada un dels fulls presentats.
 Explicar el procediment a seguir per fer el muntatge realitzat
 Explicació de la part de teoria referent a la pràctica. (Explicació del funcionament del sistema X-10, acoblador de
fases, filtres, interface i explicació del connexionat , direccionament i funcionament dels emissors i receptors
utilitzats.). Hauries de posar-hi fotografies dels diferents materials utilitzats.
 Explicació del software “Active Home” i explicació de les macros
 Relació d’entrades i sortides utilitzades.
 Relació del material utilitzat
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts.
 Esquema de funcionament de l’exercici amb totes les adreces de codi de casa, de funció i proteccions
necessàries.
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat.
 Pressupost del material detallat (Característiques del material , amidaments , preus unitaris i cost total.
Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres apartats en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
PR04-MOD-01
PRÀCTICA 2.- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA PETITA
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA AMB SIMÓN VOX.
OPERACIONS A REALITZAR:
 Has de fer l’esquema de connexió i el muntatge pràctic de la següent instal·lació Simón Vox (només has
de fer els marcats amb una X:
Entrada 1.
Entrada 2.
Entrada 3.
Entrada 4
Entrada 5.
Entrada auxiliar
Pantalla tàctil
Sortida 1
Sortida 2
Detector de presència.
Polsador d’alarma mèdica
Detector de fum a 230Va / 24Vcc.
Detector de gas a 230Va / 24Vcc.
2 detectors d’aigua a 230Va / 24Vcc.
Sonda de temperatura
Bombeta de 40W, 60 W, pilot de senyalització 5W, led a 12 V que indica senyalització de presència activada.
Calefactor de 2000W
Bomba de circulació (consum màxim de 60W)
Presa de corrent de 10A per connectar la caldera.
Sortida 3
Bomba de calor de 3500 W
Aparell d’aire condicionat de 5000W
Sortida 4
Electrovàlvula de gas (consum 15W)
Rentadora (2000W)
Sortida 5
Electrovàlvula d’aigua (consum 15W)
Termo elèctric de 2000W
Codi d’accés…………….........
Programació del temps d’entrada a l’habitatge............, .......del temps de sortida ..........................
Programació del número de rings d’espera….................……….....................................................
Temperatura de consigna…….………….........................................................................................
Programar el núm ........ de telèfon exterior d’avís on ha de fer la trucada......................................
Programació control d’aigua i control de gas automàtic..................................................................
Consulta de l’estat general de la instal·lació. .................................................................................
Prohibició de trucades a mòbils, al prefix....................,no prohibir cap trucada. ............................
Activar la confirmació de trucada, desactivar la confirmació de trucada.........................................
Fer una trucada del tipus test al núm...............................................................................................
Programar el número de rings a ...............................
Has de visualitzar les diferents senyals d’alarma a la pantalla tàctil i manipular la instal·lació amb la pantalla.
Has de saber activar i desactivar des del telèfon qualsevol entrada, desactivar les sortides, consultar l’estat de cada sortida,
programar els telèfons d’avís, programa les sortides de gas i aigua per tal que al detectar una fuita tallin el subministrament de
forma automàtica, consultar la temperatura i modificar-la.







Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:
 Nom, cognoms, títol de la pràctica i número de plana a cada full. (capçalera)
 Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge.
Explicació de la part de teoria referent a la pràctica. Explicació del sistema Simón Vox.
Explicació de tot el sistema de posta en marxa, activació i desactivació de les diferents entrades i sortides des del
telèfon.
Explicació del funcionament, connexió i característiques tècniques dels diferents sensors utilitzats.
Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts.
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
Càlcul dels consums de les diferents sortides.
Relació d’entrades i sortides
Relació del material utilitzat
 Esquema de funcionament amb els diferents circuits i proteccions.
 Pressupost del material Simón Vox (Característiques del material, amidaments , preus unitaris i cost
total.
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres apartats en el mòdul
M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
FULL PER FER L’ESQUEMA
L3 S4 L4 S5 L5
N E1 E2 E3 E4
Sonda de
temperatura
Pantalla tàctil
5A
E5 a b 1 2
Bat+
Bat -
S1 L1 S2 L2 S3
F T N
Línia
exterior Telèfon


OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
PR04-MOD-01
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
PR04-MOD-01
PRÀCTICA 3.- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA INSTAL·LACIÓ
DOMÒTICA BASADA EN EL BUS Lonworks ( SIMÓN [email protected]).
OPERACIONS A REALITZAR:
 Has de fer l’esquema de connexió i el muntatge pràctic de la següent instal·lació Simón [email protected]
(només has de fer els marcats amb una X:
-
Una bombeta regulada amb un dimmer .
Una bombeta commutada (Pc < 1seg) des de dos llocs diferents.
Una bombeta commutada (PLL > 1seg) des de dos llocs diferents.
Un llum exterior accionat automàticament amb un sensor crepuscular. Si és de nit es pot encendre i apagar amb un
polsador.
Un llum exterior accionat automàticament amb un sensor crepuscular.
Una bombeta d’un bany temporitzada durant 1m. La bombeta es pot encendre i apagar en qualsevol moment.
Visualització a través de mòdul visualitzador de les diferents funcions d’alarma, accions,....
Una bombeta d’una escala temporitzada durant 1m .Si no ha passat el temps no es pot apagar.
Una bombeta que s’encén amb un polsador amb un retard d’1 minut. En qualsevol moment es pot parar la
temporització de retard.
Una bombeta accionada amb un emissor IR amb una pulsació curta.
Una bombeta accionada amb un emissor IR amb una pulsació llarga.
Una bomba de circulació (bombeta) accionada amb un termòstat ambient. La bomba s’accionarà en funció del
termòstat ambient i d’un horari setmanal (tots els dies de la setmana de 8 del matí a 11,30 de la nit)
Fes un grup format per tres bombetes que s’accionen per mitjà d’un polsador i un emissor IR
Fes el següent control de calefacció (2 zones):
1 termòstat en el saló i un termòstat en el dormitori
Polsador per connectar la calefacció i per parar-la.
Bomba de circulació de la calefacció del saló (bombeta)
Bomba de circulació de la calefacció del dormitori (bombeta.
Led de senyalització de calefacció connectada.
Es programarà un rellotge horari pels caps de setmana ja que no interessa que la calefacció funcioni.
Si la calefacció està en marxa i no es cap de setmana cada termòstat activa / desactiva la seva bomba.
Control complet d’una persiana amb tots els sensors (anemòmetre, solar, crepuscular) i polsador de pujada i baixada
Programació d’un sistema de reg.
-
Programació d’alarmes tècniques d’aigua, gas, fum i /o accions
-
Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:
 Nom, cognoms, títol de la pràctica i número de plana a cada full. (capçalera)
 Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge .







Explicació de la part de teoria referent a la pràctica.
Explicació general del sistema Simón [email protected]
Explicació dels diferents mòduls utilitzats
Posar les característiques tècniques de cada mòdul.
Explicació del software Simón [email protected]
Explicació de tot el sistema de posada en funcionament de la instal·lació.
Càlcul de la font d’alimentació a instal·lar i els consums de les diferents sortides.
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts


Relació d’entrades i sortides
Relació del material utilitzat
 Esquema de funcionament amb els diferents circuits i proteccions.
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
 Pressupost del material Simón [email protected](Característiques del material, amidaments , preus unitaris i cost
total.
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres
apartats en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
PR04-MOD-01
 PRÀCTICA 4.- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA PETITA
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA AMB EL BUS EIB.
OPERACIONS A REALITZAR:
 Has de fer l’esquema de connexió i el muntatge pràctic de la següent instal·lació amb el
sistema de bus EIB (només has de fer els marcats amb una X:

Il·luminació on/off amb polsadors EIB
- Encesa i apagada de 4 bombetes de forma independent i de forma conjunta per mitjà de polsadors i actuadors
EIB. Amb el polsador de 4 canals:
Amb la primera tecla s’encendrà/apagarà la bombeta 1.Prement la part superior ENCESA i prement la part
inferior APAGAT
Amb la segona tecla s’encendrà/apagarà la bombeta 2.Prement la part superior CANVI i prement la part
inferior APAGAT.
Amb la tercera tecla s’encendrà/apagarà les bombetes 3 i 4.Prement la part superior CANVI bombeta 3 i
prement la part inferior CANVI bombeta 4
Amb la quarta tecla s’encendrà/apagarà les bombetes 1, 2, 3, 4.Prement la part superior ENCESA i
prement la part inferior APAGAT.
Els leds indiquen el valor de l’objecte de la B1, B2, B3 i B4.
Introduir diferents opcions de temporització en alguna de les sortides
 Regulació d’un circuit de llums
-
Amb un polsador de 2 canals s’encendrà/apagarà/regularà un circuit de llums.
Amb la primera tecla s’encendrà/apagarà el circuit de llum. Prement la part superior ENCESA i prement la
part inferior APAGAT
Amb el segona tecla s’encendrà/apagarà i regularà el circuit de llum. Amb una pulsació curta a la part
superior ENCESA i en la part inferior APAGAT ; amb una pulsació llarga a la part superior REGULACIÓ
ASCENDENT i amb una pulsació llarga a la part inferior REGULACIÓ DESCENDENT.
Els leds indiquen el valor de l’objecte.
 Control d’una persiana pujar/baixar fins al final o pas a pas.
-
Amb el polsador sensor/regulador per a persianes i/o amb una tecla del polsador d’un Tritón es controlarà la
pujada i baixada d’una persiana.
Amb la primera tecla pujarà i baixarà la persiana fins al final del seu recorregut.
Amb la segona tecla pujarà/baixarà la persiana pas a pas metre es mantingui premuda aquesta tecla.
Control de la persiana per mitjà d’un comandament IR
Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:
 Nom, cognoms, títol de la pràctica i número de plana a cada full. (capçalera)
 Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge.
 Explicació de la part de teoria referent a la pràctica.
 Explicació del sistema general del sistema domòtic amb bus EIB
 Explicació breu dels diferents menús del programa ETS.
 Explicació de tot el sistema de parametrització de cada component i posta en marxa de la instal·lació.
 Explicació del funcionament i connexió dels diferents sensors i actuadors utilitzats.
 Posar les característiques tècniques de cada sensor i actuador.
 Posar els paràmetres utilitzats de cada component.
 Càlcul dels consums de les diferents sortides.
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
 Relació d’entrades i sortides
 Relació del material utilitzat
 Esquema de funcionament amb els diferents circuits, proteccions i adreces físiques i de
grup.
 Pressupost del material EIB (Característiques del material, amidaments, preus unitaris i cost total. .
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres
apartats en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES EN
HABITATGES I EDIFICIS. CURS 13/14
PR04-MOD-01
PRÀCTICA 5.- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA
PETITA INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA FETA AMB UN ATÒMAT (logo)
Per realitzar les següents pràctiques, fes el programa, programa l'autòmat i comprova el funcionament:(nota:
utilitza diferents entrades, sortides i memòries perquè funcionin totes les pràctiques a la vegada)
□
□
□
□
□
□
□
Encesa i apagada d’una bombeta amb un polsador
Telerruptor
Punt de llum d'escala(4 plantes) amb temporització de 60s
Control d'una persiana amb polsador de pujada i polsador de baixada:

Entrades: Polsador de baixada, polsador de pujada, final de cursa pujada, final de cursa baixada.

Sortides: Motor sentit pujada, motor sentit baixada

Funcionament: Mentre mantenim pitjat el polsador de pujada(baixada) la persiana puja(baixa), quan
arriba al final de carrera de pujada(baixada) s'atura el motor. Si esta dalt(baix) del tot ja no puja mes.
Il·luminació d'un llum permanent o temporitzada:

Entrades: 3 polsadors

Sortides: 4 punts de llum (100W de potència cadascun)

Engegada dels llums:

En qualsevol polsador, una pulsació curta, inferior a 2s, el llum s'engega durant 2 minuts.

En qualsevol polsador, amb una pulsació llarga, major de 2s, el funcionament del llum es permanent

Apagada dels llums: Des de qualsevol polsador, en qualsevol moment, si la llum està engegada al polsar
s'apaga, independentment de la duració de la pulsació.
Engegada i aturada dels llums del jardí programats segons el següent horari:

Entre setmana de 20:00 a 00:00

Caps de setmana de 20:00 a 2:00

Entrades:

Polsador llum programada: Accionant aquest polsador validem l'engegada dels llums temporitzada.
Per saber si esta programada o no hi ha un LED(sortida) que ens informa

Polsador llum manual: Com un telerruptor, engega el llum manualment si esta apagat i el para si
esta engegat

Sortides:

8 llums de 100w

Led que ens informa que l'engegada dels llums es programada. Led engegat vol dir engegada
programada
Bombeta regulada amb un dimmer i accionada des d’un polsador
Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:







Nom i cognoms, títol de la pràctica, pàgines numerades.



Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts
Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge .
Taula amb les entrades i sortides de l'autòmat que utilitzem en cadascun dels casos i quina funció realitzen.
Programa de l'autòmat (Esquema de contactes)
Explicació de software utilitzat
Esquema de les connexions elèctriques de l'autòmat de cadascun dels casos, afegeix els elements com
polsadors i relés, proteccions(REBT) que consideris necessaris.
Fes una relació dels elements necessaris(llistat de material) en cadascun dels casos. Indica marca, model,
tensió, potència i altres característiques tècniques que consideris necessàries per a la bona execució del
muntatge.
Pressupost del material utilitzat (Característiques del material, amidaments, preus unitaris i cost
total. .
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres
apartats en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
NOTA DE LA PRÀCTICA:
NOMS I COGNOMS
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS
AUTOMATITZADES EN HABITATGES I EDIFICIS
CURS 13/14
PR04-MOD-01
PRÀCTICA 6- .- MUNTATGE, POSADA A PUNT I DETECCIÓ D’AVARIES D’UNA PETITA
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA FETA AMB UN SISTEMA VIA RÀDIO (Delta Dore).
OPERACIONS A REALITZAR:
 Has de fer l’esquema de connexió, la codificació de diferents aparells via ràdio i el muntatge
pràctic de la següent instal·lació: (només has de fer els marcats amb una X:
 Amb el telecomandament multifunció Tydom has de controlar els següents receptors:
o Control d’una persiana utilitzant l’interruptor receptor Tyxia......................
o L’encesa, apagada i regulació d’una bombeta utilitzant l’interruptor receptor variador Tyxia...........
 Amb un interruptor emissor Tyxia................el comandament d’una persiana utilitzant l’interruptor receptor
Tyxia 441


Control d’un petit sistema d’intrusió
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Control d’alarmes tècniques
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:








 Nom, cognoms, títol de la pràctica i número de plana a cada full. (capçalera)
 Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge.
Explicació de la part de teoria referent a la pràctica.
Explicació del sistema general del sistema domòtic via ràdio de Delta Dore.
Explicació de les característiques tècniques de cada un dels emissors i receptors utilitzats.
Explicació dels passes a seguir per codificar cada emissor i receptor utilitzat..
Càlcul dels consums de les diferents sortides.
Relació d’entrades i sortides
Relació del material utilitzat
 Esquema de funcionament amb els diferents circuits, proteccions.
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts
Pressupost del material Delta Dore utilitzat. utilitzat (Característiques del material, amidaments,
preus unitaris i cost total.
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres apartats
en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
NOTA DE LA PRÀCTICA:...........................
NOMS I COGNOMS.................................................................................................................................
FULL DE PRÀCTIQUES
CICLE FORMATIU DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I
AUTOMATITZATS. M02 UF3 INSTAL·LACIONS
AUTOMATITZADES EN HABITATGES I EDIFICIS
CURS 13/14
PR04-MOD-01
POSADA A PUNT D’UNA PETITA INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA BASADA EN EL
BUS Lonworks ( SIMÓN [email protected]). AMPLIACIÓ
OPERACIONS A REALITZAR:
 Has de fer l’esquema de connexió i el muntatge pràctic de la següent instal·lació Simón [email protected]
(només has de fer els marcats amb una X:




Bombeta temporitzada a la connexió durant un minut. S’ha de fer des de la programació funcional
Programació d’un sistema de rec
o Sensor d’humitat
o Polsador per habilitar o deshabilitar el sistema de reg.
o Polsador per forçar el sistema de reg
o Electrovàlvula de sortida
o Senyalització de funcionament electrovàlvula
o Control d’una persiana
o Polsador automàtic o manual
o Senyal d’alarma 1
o Senyal d’alarma 2
o Sensors de vent, solar i crepuscular
o Senyalització del funcionament manual automàtic
Programació d’alarmes tècniques d’aigua, gas i fum
Programació funcional amb grups de bombetes i temporitzacions i intermitències
Recorda que a l’informe com a mínim ha d’haver-hi:













Nom, cognoms, títol de la pràctica i número de plana a cada full. (capçalera)
Explicació del procediment a seguir per fer el muntatge .
Explicació de la part de teoria referent a la pràctica.
Explicació general del sistema Simón [email protected]
Explicació dels diferents mòduls utilitzats
Posar les característiques tècniques de cada mòdul.
Explicació del software Simón [email protected]
Explicació de tot el sistema de posada en funcionament de la instal·lació.
Càlcul de la font d’alimentació a instal·lar
Càlcul dels consums de les diferents sortides.
Relació d’entrades i sortides
Relació del material utilitzat
 Explica les possibles avaries i el sistema de detecció utilitzat
 Explicació de les mesures i/o proves efectuades i valors obtinguts
 Esquema de funcionament amb els diferents circuits i proteccions.
Pressupost del material Simón [email protected] utilitzat. (Característiques del material, amidaments, preus
unitaris i cost total.
 Nota: Els apartats marcats amb asterisc es presentaran en el mòdul M02 i els altres apartats
en el mòdul M04
OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA:
Data d’inici.........................
Data d’acabament..............
NOTA DE LA PRÀCTICA:...........................
NOMS I COGNOMS.................................................................................................................................
Descargar