Subido por marc.jaen

TEMA 4

Anuncio
EL SECTOR SECUNDARI
L'activitat industrial
●
A partir del s. XVIII, amb la revolució industrial, les màquines van anar substituïnt
processos manuals i la indústria es va anar convertint en un puntal de l'economia.
Encara que el sector secundari ja existia a l'edat dels metalls o amb el tèxtil que
fèiem servir per vestir-nos.
●
L'activitat industrial consisteix a transformar matèries primes.
●
Una fàbrica és el lloc físic de producció ( unitat productiva )
●
Una empresa és l'organització humana que coordina els elements que intervenen
en el procés industrial.
●
La indústria s'enmarca en el sector secundari, com l'explotació de fonts
energètiques i la construcció.
●
Elements del procés industrial:
Activitat industrial
Matèries primeres
energia
màquines
Mà d'obra
capital
fàbrica
Productes elaborats
Mercat
Productes semielaborats
Altres indústries
Tipus d'indústria
●
Segons la destinació dels productes fabricats
Indústria lleugera de béns de consum
Indústria pesant
Forta inversió
●
Grans instal·lacions
●
Grans quantitats de
●
Menys inversió
matèries primeres
●
instal·lacions mitjanes
Molta contaminació
●
Poca contaminació
●
Quantitat moderada de matèries primeres
●
●
semielaborats en productes aptes pel consum.
indústria de béns d'equipament
Indústria bàsica
●
Transforma matèries primeres o productes
●
Transformen matèries
●
Transforma productes semielaborats
primeres per altres
en productes acabats que serveixen
indústries
com a altres eines o maquinària per
( siderúrgia i química )
●
a altres tipus d'indústria
Residus
industrials
Tipus d'indústria
●
Segons el nivell tècnic:
Indústria punta
●
Utilitza mà d'obra qualificada,
●
Dedica molts recursos a la investigació.
●
Exemples; indústria de telecomunicacions,
●
●
biotecnologia i la robòtica.
Indústria madura
●
Utilitza tecnologia antiquada, cosa que
fa que la producció s'estanqui.
●
Exemples: les drassanes i la
indústria siderúrgica
Segons la mida:
Microindústria
Petita indústria
Menys 10 treballadors
Menys de 50 treballadors
Indústrria mitjana
Gran indústria
Entre 50 i 250
Més de 250
treballadors
treballadors
Tipus d'indústria
●
Segons el sector industrial:
●
Siderúrgic
Construcció: es tracta d'un sector industrial bàsic per la
●
Químic
seva importància dins l'economia actual. Diversitat d'obres
●
Tèxtil
(habitatges, obres hidràuliques, vies de comunicació,...)
●
Farmacèutic
Ús d'un ampli ventall de matèries primeres
●
agroalimentari
( pedra, ferro, fusta,...)
La localització industrial
●
Principals factors de localització industrial:
A) la proximitat a les fonts d'energia i a les materies primeres. ( fàbriques de
ciment, refineries de petroli,...
B) el grau d'especialització i el cost de la mà d'obra. ( quan necessiten mà d'obra
barata es situen en les ciutats o barris perifèrics, amb els habitatges dels
treballadors ben a prop.
C) l'existència d'una xarxa de comunicacions i la proximitat al consumidor. ( sector
agroalimentari )
D) el preu del sòl industrial i els avantatges fiscals.
E) la proximitat als centres de recerca. ( factor específic de les indústries punteres )
F) la permissivitat de la legislació mediambiental i laboral.
Deslocalització industrial
●
Deslocalització: procés produït els últims anys en el qual moltes empreses han
traslladat la producció dels països del centre als de la perifèria. Per abaratir els
costos de producció i augmentar beneficis. Aprofiten les legislacions laborals i
mediambientals menys exigents, els avantatges fiscals i la mà d'obra barata dels
països de la perifèria.
Moltes empreses no deslocalitzen tota l'activitat, deixen als països del centre les
direccions, el disseny, la innovació.
La industrialització al món
●
Les principals zones industrials es situen a l'hemisferi nord.
●
Principals àrees industrials
EUA: han estat fins no fa gaire la primera potència industrial del món. Els
abundants recursos naturals i energètics, un alt nivell tecnològic, mà d'obra
especialitzada, bones infraestructures, gran mercat interior,... han fet que moltes
multinacionals s'hi establissin.
Europa: hi ha països amb una forta tradició industrial, últimament el creixement
industrial ha frenat, excepte als països de l'est.
Japó: no té ni recursos naturals ni petroli però és la tercera potència mundial. Té
una mà d'obra molt qualificada, disciplinada i identificada amb l'empresa.
Austràlia: ric en recursos naturals i indústria localitzada al sud-est. Mercat interior
petit, exporta molt a la Xina.
La industrialització al món
●
●
●
●
●
Xina i Índia: gran creixement els últims anys. La Xina és la primera potència
mundial. Tenen una mà d'obra molt barata i en el cas de la Xina, disciplinada.
Sud-est asiàtic: ha crescut ràpidament els últims 25 anys- Corea del sud, Taiwan,
Hong kong, Singapur ( tigres asiàtics ) també destaquen Indonèsia, Vietnam,
Filipines i Malàsia.
Àfrica: és continent meys industrialitzat. L'any 2012 només concentrava el 2,6% de
tota la producciíó industrial.
Amèrica del sud: destaquen Sao Paulo i Rio de Janeiro ( Brasil ) i Mac zona
costanera entre l'Argetina i l'Uruguai, al estuari del riu de la Plata. El Brasil s'ha
convertit en el país que més creix, amb un mercat interior poderós i gran capacitat
exportadora.
Mèxic: destaca el sector petroquímic, del ciment i de l'automòbil. Gran part de Mac
producció va a l'exportació.
Les multinacionals
●
Són empreses que produeixen enpaïsos diferents i venen els seus productes arreu
del món. Tenen un poder econòmic molt fort que els permet pressionar els
governs dels països on s'instal·len.
Les multinacionals
●
Les maquiles són naus industrials situades en països de la perifèria on es fan les
feines poc qualificades i on hi treballa molta gent poc qualificada i en unes
condicions laborals molt dures. A les maquiles tèxtils un 70% dels treballadors són
dones, ja que encara cobren menys.
La indústria a Catalunya
●
Catalunya va ser el primer territori en industrialitzar-se de l'estat, al s.XIX era
considerada la fàbrica d'Espanya. Avui continua sent-ne la principal zona industrial.
●
La crisi del 2007 va tenir un fort impacte a Catalunya. L'any 2007 un 25,5% del PIB
era industrial i ocupava un 35,6% de la població activa. L'any 2013 va passar al 17%
del PIB i un 18,8% de la població activa. La deslocalització i la competència dels
països emergents sòn les causes que expliquen la caiguda a Catalunya.
●
A Catalunya la indústria és molt diversificada
Població activa per sectors
industrials a Catalunya
6,4
20,9
3,2
maquinària
5,3
química
6,8
alimentació
automòbil
cuir i tèxtil
paper i arts
gràfiques
7,2
energia i aigua
electrònica
17,7
7,3
8,2
17
minerals
altres
La indústria a Catalunya
●
La majoria de la indústria es localitza a Barcelona i la seva àrea
metropolitana ( Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental i
Maresme concentren gairebé tres quartes parts de les infrastructures
industrials de Catalunya ) També són importants les àrees del Tarragonès,
Baix Camp, el Segrià i el Gironès.
●
Predominen les petites i mitjanes empreses, tot i que la presència de
multinacionals també és important.
●
Actualment Catalunya afronta els reptes de les millores tecnològiques i
l'automatització de la producció per resituar-se després de la crisis.
Aquestes millores han comportat un augment de la productivitat però també
una reducció de la mà d'obra no qualificada.
Lectura i comentari d'un mapa temàtic
●
Descripció: ha d'incloure el tema, el tipus de mapa ( històric, polític, econòmic,...)
l'espai geogràfic, la cronologia, la llegenda i les zones que presenten uns trets
comuns o semblants.
●
Interpretació: explicar la situació representada en el mapa, utilitzar la informació
que tenim i relacionar-la amb el fet o fenomen que representa el mapa. Així, com
identificar les causes que l'han motivat i les conseqüències que se'n poden derivar.
●
Conclusions: síntesi dels aspectes de què tracta el mapa que es considerin
fonamentals. També una valoració de Mac importància del què s'hi representa.
Descargar