Subido por antonio.puchades

2. Els interrogants de la Filosofia

Anuncio
2 Els interrogants de la filosofia






La reflexió sobre l'home i la seua identitat.
La reflexió sobre la bellesa.
La reflexió sobre la llibertat i l'acció humana transformadora.
El sentit de l'existència i de la realitat.
La reflexió sobre la realitat i el seu coneixement.
La funció de la filosofia.
A pesar de la dificultat, o inclús de la impossibilitat, de definir la Filosofia, totes les
persones experimentem en algun moment de la nostra vida una determinada actitud
davant del món que ens insta a entendre el seu sentit: la curiositat intel·lectual, que
es concreta per mitjà de les preguntes que ens plantegem. Si filosofia significa “amor al
saber”, fer filosofia consistirà a cultivar l'amor al saber, a intentar que la flama de la
curiositat intel·lectual no s'apague mai en nosaltres. I com s'evidencia que una persona
estima el saber? Perquè mai es troba satisfeta amb les coses que suposadament sap i,
en conseqüència, mai deixa de fer-se preguntes...
Però no hem de pensar que açò és una mania d'uns pocs; es tracta més aviat d'una
actitud natural en tot ésser humà. Recordem el que fèiem quan érem xiquets: fer
preguntes sobre tot el que ens despertava la curiositat, desitjosos de a saber el perquè
de les qüestions més diverses. La Filosofia, doncs, té una relació molt clara amb aquella
curiositat infantil. Per això, en certa manera, podem dir que filosofar consisteix a rescatar
el xiquet curiós que tots, encara, portem dins...
1. La reflexió sobre l'home i la seua identitat
Les preguntes filosòfiques se les fa l'ésser humà; i l'ésser humà és precisament el tema
d'una altra de les disciplines filosòfiques. l'Antropologia, que es planteja qüestions com
les anteriors. Per exemple, en relació a la diferència entre l'ésser humà i la resta
d'espècies animals, ja Aristòtil ens va definir com a animals racionals (açò és qüestionat
o matisat per corrents de filosofia contemporània). Siga com siga, gràcies a la seua
capacitat d‘usar la raó, l’ésser humà es pot fer preguntes, pot filosofar.
2. Reflexió sobre la bellesa
En un altre ordre de coses, a qui no se li han posat alguna vegada els pèls de punta
quan escoltava la seua cançó favorita? Qui no ha somiat mai de viure altres vides.
conèixer altres persones l altres paisatges, córrer les mateixes aventures que els
protagonistes d'aquella meravellosa pel·lícula que vam veure? Qui no s'ha sentit atrapat
per alguna novel·la que ens ha enganxat des de la primera pagina? No hi ha imatges,
edificis o ciutats que ens han captivat per algun motiu secret? Totes aquestes preguntes
fan referencia a l'experiència que tots tenim de la bellesa.
De la reflexió filosòfica sobre la bellesa s'ocupa la part de la Filosofia anomenada
Estètica. També ací la reflexió filosòfica intenta tirar claredat sobre qüestions que tots,
com a éssers humans, ens plantegem. Per exemple, si diem que determinada pel·lícula
no val res, ho podem fer perquè alguna persona a qui admirem ho ha dit, perquè tal
pel·lícula no està de moda, etc.; o bé perquè hem reflexionat i tenim arguments per a
2.1
justificar la nostra opinió: en aquest cas, estem en el terreny de l'Estètica.
Què és la bellesa? Què és l'art? Quina relació existeix entre l'art i la realitat? Aporta l'art
algun tipus de coneixement, diferent del de la ciència? Quin? Quina relació pot haver-hi
entre l'art i l'ètica o la política? Quina influencia té la societat en la producció i en la
recepció de l'art? Aquest és el tipus de preguntes que es planteja l'Estètica: abordar-les
ens pot ajudar a gaudir més de les nostres experiències davant de la bellesa.
3. La reflexió sobre la llibertat i l'acció humana transformadora
Tots utilitzem els conceptes de bé mal per a jutjar les accions de les persones, però,
sovint, no ens posem d'acord amb els altres en aquestes qüestions. Aquests conceptes
necessiten, doncs, aclariment, i aquesta és precisament la tasca de la Filosofia
pràctica, la part de la Filosofia que s'ocupa de la reflexió sobre I 'acció humana i dels
criteris que utilitzem a l'hora de valorar-la des d'un punt de vista moral i polític (per mitjà
dels conceptes de bé i mal, justícia i injustícia, correcció o incorrecció...). La Filosofia
pràctica es divideix en Ètica (sobre el comportament individual) i Filosofia política
(sobre el comportament col·lectiu; la manera d'organitzar-se d'una societat). Tampoc ací
és fàcil sempre (inclús pot ser contraproduent) establir una demarcació contundent entre
l'una i l'altra.
Tots els éssers humans jutgem la conducta dels altres i la nostra. Ara bé: ho podem fer
perquè seguim l'opinió d'una altra persona, les modes, els prejudicis de la nostra
societat...; o perquè hem reflexionat i utilitzem algun criteri racionalment justificat per a
fer-ho: si optem per aquesta segona opció, ens trobem en el terreny de la filosofia
pràctica.
4. El sentit de l'existència i de la realitat
Per exemple, qui no s'ha preguntat alguna vegada per què existeix el món. O per què
es com es, i no d'una altra manera. Si existeix és perquè algú o alguna cosa l'ha creat o
potser és etern? En la vida de la naturalesa, de les persones i de les societats hi ha
algun tipus d'ordre o finalitat? O, al contrari, tot el que existeix és fruit de l'atzar? El
llenguatge és un instrument útil per a entendre la realitat o ens enganya? Si es la segona
cosa, què podem fer per evitar-ho?
Aquestes qüestions, i altres de similars que molts ens hem fet en algun moment, també
se les van plantejar els grans pensadors de totes les èpoques. Les reflexions que els
van provocar van donar lloc a la disciplina filosòfica anomenada Metafísica o Ontologia
(que ací considerarem com a sinònimes). La paraula "Metafísica" fa referència al que es
troba més enllà de l’experiència, a aquelles qüestions que no es poden abordar només
amb la informació que ens proporcionen els nostres sentits o els experiments científics,
perquè hi van més enllà: per exemple, podem saber que som vius, però no per a què ho
som (pregunta que al·ludeix no als processos biològics, sinó al sentit, a la finalitat de la
nostra existència). D'altra banda, la paraula "Ontologia" fa referència a la reflexió sobre
els conceptes més importants amb els quals organitzem la nostra visió del món.
5. La reflexió sobre la realitat i el seu coneixement
Imagina't ara que, després d'haver estat uns dies malalt, tornes a l'institut i trobes que
tens un professor nou. Llavors els teus companys et diuen que aquest professor
2.2
solament aprovarà aquells alumnes que siguen del mateix equip de futbol que el
professor. Com respondries a aquesta situació? No seria una reacció lògica, per la teua
part, que els preguntares com ho saben? Seria lògica perquè és bastant inversemblant
que un professor aprove o suspenga a la gent en funció de les seues aficions esportives.
No obstant això, al llarg de la nostra vida, estem constantment rebent informació, siga
de manera directa (a través de la nostra experiència personal, dels nostres sentits) o
indirecta (testimonis dels altres, els llibres que llegim, els mitjans de comunicació, les
xarxes socials...) i... ens preguntem si tota aquesta informació es vertadera? O donem
per vertaderes informacions que no ho són? I què passa si ho fem? Pensem, per
exemple, en els casos d'assetjament en xarxes socials: algú comença a dir coses falses
d'una altra persona, ho escampa per la xarxa i alguns s'ho creuen sense preguntar-se
si és o no vertader.
A ningú li agrada que l'enganyen o equivocar-se, perquè pot tenir conseqüències molt
negatives en la nostra vida (i en la dels altres). Doncs bé, la qüestió de com podem
distingir la veritat de la falsedat, de quan pot estar justificat dir que sabem alguna cosa i
quan no, és un altre dels temes sobre el qual han reflexionat filòsofs de tots els temps:
la part de la Filosofia que ho tracta ta s'anomena Teoria del Coneixement o
Epistemologia.
Aquesta tasca d'establir uns criteris racionals per a discernir entre el coneixement rigorós
i (els discursos que ens enganyen va tenir molta importància, sobretot, al llarg de l'època
moderna. No era una ocupació merament teòrica, sinó que tenia unes motivacions
pràctiques ben concretes: defendre l'avanç de la ciència moderna i dels ideals socials
de la tolerància i de la llibertat davant del fanatisme religiós que va assolar Europa.
Les creences dogmàtiques dels fanàtics els fan creure que tenen el dret d'obligar els
altres a canviar la seua forma de pensar i de viure, inclús amb l'ús de la violència:
l‘inquisidor que tortura a l'heretge no ho fa perquè gaudisca del dolor que li provoca, sinó
perquè pensa que aquest esta equivocat i, en conseqüència, l'ha d'ajudar” a reconèixer
els seus pecats perquè puga salvar-se. La Filosofia, entesa com a teoria normativa del
coneixement, ens ajuda a ser més prudents i descreguts davant de qualsevol intent
d'imposar (siga per la nostra part, siga per part dels altres) determinades creences, i
això ens pot estalviar molt de dany.
Com a conclusió: la Filosofia no és una activitat hiperespecialitzada allunyada de la
vida real de |es persones. “L'amor a la saviesa” és un impuls natural en tot ésser humà,
que se'ns manifesta ja des de la infantesa, amb la nostra obsessió per preguntar i saber
coses sobre tot el que ens rodeja, i que després, en la vida adulta, no s'apaga mai del
tot Tots ens hem fet en alguna ocasió preguntes sobre el sentit de la realitat i de la vida
(Metafísica o Ontologia), sobre el que podem defendre que sabem i el que no
(Epistemologia o Teoria del Coneixement), sobre el que està bé i el que està malament
(Filosofia pràctica), sobre què és bell o no (Estètica). I ens |es hem fet en tant que éssers
humans: perquè... un animal o un robot es podrien plantejar aquest tipus de preguntes?
Per que? Quines són les característiques distintives de la humanitat? Som una espècie
animal superior a les altres?
2.3
6. La funció de la filosofia
Podríem dir, doncs, que la Filosofia té més a veure amb les preguntes que no amb les
respostes. La Filosofia mai dóna respostes concloents. Preguntar es una tendència
natural en l'ésser humà, però aquesta tendència pot ser reprimida fins a tal punt que
arribe a desaparèixer. Ara bé: qui està interessat a fer desaparèixer l'estima per la
saviesa? A qui incomoda que les persones ens preguntem sobre el significat i el perquè
de tot el que ens passa?
Al llarg de tota la història de la humanitat, en totes les societats, determinats grups
socials han pretés dominar altres grups socials. Per a això, a més d'usar la violència,
calia justificar la dominació, perquè així el grup dominant se sentia legitimat per a manar
i el grup dominat acceptava com a “natural” la seua situació de subordinació. Aquest
discurs que justifica que l'ordre social és el que ha de ser (i que no pot ser d'una altra
manera) s'anomena ideologia.
Doncs bé, quan en una societat apareixen persones que es pregunten pel perquè de
les coses, és molt probable que no s'acontenten amb les explicacions tradicionals dels
que manen i que vulguen anar mes enllà. I “anar més enllà” els porta a posar en dubte
la ideologia que justifica la dominació de la minoria privilegiada. Per aquest motiu, als
poderosos de totes les èpoques els incomoda la gent que es fa preguntes. Així, al llarg
de la història es dóna una lluita entre l'amor al saber, expressat en les preguntes
filosòfiques, i l'ànsia de poder. D'ací la necessitat de tot ordre social de matar el xiquetfilòsof que tots hem sigut, almenys, durant la primera etapa de la nostra vida.
L'enfrontament entre la Filosofia i el poder ha sigut una constant al llarg de la història
i ha adoptat formes diverses segons cada moment històric. Però mai ha desaparegut:
tampoc en els nostres dies. En l'actualitat, el poder es troba en mans de les grans
empreses transnacionals, els dirigents de les quals han pretés fer-nos creure que el que
era bo per a ells (la recerca indiscriminada del benefici econòmic) era bo per a tota la
societat. Però la crisi econòmica iniciada el 2008 ha posat en evidència d'una manera
contundent que açò no era així: la desocupació, la precarietat laboral, les retallades en
drets fonamentals, les creixents desigualtats socials, la corrupció, la devastació
ecològica, la degradació de la cultura... són conseqüències inherents a un sistema
econòmic i una forma de vida el principal objectiu de la qual és guanyar diners.
Davant de tots aquests problemes generats per un capitalisme salvatge, la resposta de
bona part de la ciutadania ha sigut eixir al carrer per a protestar. És el que va ocórrer,
per exemple, a Espanya amb el moviment del 15M. Amb el seu lema “No som
mercaderies en mans de polítics i banquers”, aquest moviment posava en dubte la
ideologia que ens va portar a la crisi. I ho va fer filosofant, es a dir, debatent als carrers,
amb arguments, quines havien de ser les condicions per a tenir una vida digna,
individualment i col·lectivament En aquest sentit, es pot dir que el 15M va representar
una espècie d'exercici comunitari de reflexió filosòfica.
Davant de la veritat del poder, la Filosofia no aporta cap veritat concloent. Pot parèixer
molt poc; però aquest “poc” és molt valuós. L'actitud filosòfica de fer-se preguntes, de
tractar d'abordar els problemes humans de manera racional, de ser rigorosos a l'hora de
reconèixer el que no sabem, de no jutjar segons el que el costum, el prestigi social o les
2.4
modes ens diuen que esta bé o està malament... constitueix un hàbit necessari per a la
convivència democràtica' i pacifica. Una convivència que s'ha de fonamentar en el
diàleg i en el respecte als altres, quelcom incompatible amb qui es creu en possessió
d'una veritat superior i absoluta (el fanàtic) o amb qui no pensa en el que fa i actua com
un simple engranatge de la maquinària social. La reflexió filosòfica constitueix una
espècie de gimnàstica mental que, en qüestionar tots els punts de vista (també el
nostre), fomenta valors com la tolerància, la llibertat individual i col·lectiva, l'esperit crític
o el reconeixement de (la perspectiva) de l'altre.
Activitats i tasques
1. Explica breument en què consisteix cada part de la Filosofia:
a. Metafísica o Ontologia.
b. Epistemologia.
c. Ètica.
d. Estètica.
e. Filosofia política.
f. Antropologia.
2. Enumera cinc exemples actuals d'actituds fanàtiques. Com les podríem combatre?
3. Explica amb les teues paraules la expressió "curiositat intel·lectual".
4. Lleig el següent text:
"Quan algú pregunta per a què serveix la filosofia, la resposta ha de ser agressiva, ja
que la pregunta es té per irònica i mordaç. La filosofia no serveix ni a l'Estat ni a
l'Església, que tenen altres preocupacions. No serveix a cap poder establit. La filosofia
serveix per a entristir. Una filosofia que entristeix o no contraria a ningú no és una
filosofia. Serveix per a detestar l'estupidesa, fa de l'estupidesa una cosa vergonyosa.
Només té aquest ús: denunciar la baixesa del pensament sota totes les seues formes.
Hi ha alguna disciplina, tret de la filosofia, que es propose la crítica de totes les
mixtificacions, siga quin siga el seu origen i fi?"
G. Deleuze, Nietzsche i la Filosofia
5. Per a què serveix la Filosofia, segons el text?
6. Quin es l'ús de la Filosofía?
2.5
Descargar