Activitat3 Objectes POO

Anuncio
NOM DE L’ACTIVITAT: Activitat 3. Creació d'objectes en POO
Enunciat de l’activitat
Exercici 1:
1. Escriviu una classe que representi una pel·lícula en DVD de nom DVDCinema, amb els
atributs necessaris per tal de mostrar la fitxa que es descriu en el segon apartat. Aquesta
classe contarà amb els següents constructors:
•
Constructora per defecte.
•
Constructora que admet com a arguments tots els atributs de la classe.
•
Constructora copiadora
2. Escriviu els següents mètodes per a la classe DVDCinema:
•
mostrarDVDCinema, aquest mètode retorna una descripció complerta de la
pel·lícula
Títol: Star Wars
Director: George Lucas
Actors: Yoda, Han Solo, ...
Génere: Sc-fi
Resum: En una galàxia no molt llunyana, en ....
Duració. 210 min. Aquest valor el retornarà un mètode anomenat
mostraDuracio
•
esThriller: Aquest métode retorna cert o fals, si la pel·lícula pertany a aquest gènere
cinematogràfic
•
teResum: Aquest mètode retorna cert, si la fitxa de la pel·lícula té resum escrit.
•
mostraDuracio. Retorna la duració amb el següent format: 210 min
3. Escriu una aplicació que sol·liciti les dades de una pel·lícula, generi un objecte DVD i mostri
aquest amb el format especificat en el segon apartat. Proveu també els mètodes esThriller i
teResum i mostraDuracio.
Exercici 2:
Realitzar una classe de nom Vehicle que contingui com a atributs el model (tipus String), la
potència (double) i la tracció a les quatre rodes (boolean).
Hem de crear els constructors de la classe, tant per defecte com amb argument el model i la
copiadora.
Tindrà com a mètodes set i get per la potència i per la tracció a les rodes.
També aquesta classe tindrà un mètode imprimir que retornarà les dades de cada vehicle i si
aquest té tracció a les quatre rodes.
S'ha de crear també un programa que ens provi el funcionament de la classe Vehicle. O sigui tots
els constructors i la resta de mètodes.
Entrega de l'activitat
• El lliurament es realitzarà en un fitxer .zip amb la solució de l'algorisme en llenguatge Java , el qual
estarà format pel projecte creat amb el Eclipse amb nom A3UF4_InicialNomCognom, i s’anomenarà
A3UF4_NomCognom.zip
Descargar