beques per el màster

advertisement
BEQUES CITIS
MÀSTER EN
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA FINA
MÀSTER D’INICIACIÓ PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT
DE LES EMPRESES DE QUÍMICA FINA QUE COMPORTA UN
AJUT ECONÒMIC D’ESTEVE QUÍMICA, S.A. PER A CADASCUN
DELS ESTUDIANTS ADMESOS
DESENA EDICIÓ
INICI: gener 2017
UNA INICIATIVA CONJUNTA ENTRE
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I ESTEVE QUÍMICA S.A.
1
BEQUES CITIS
PRESENTACIÓ DEL MÀSTER
La inserció laboral dels titulats universitaris és una preocupació prioritària per a la Universitat
Autònoma de Barcelona i per a l’empresa Esteve Química, S. A. (EQ Esteve). Ambdues han
dissenyat el Màster en Experimentació en Química Fina, uns estudis de dos anys d’iniciació
professional en l’àmbit de les empreses de química fina, que te l'objectiu d'ajudar els joves titulats
a trobar una ocupació adequada a la seva formació.
Aquest és un Màster d’iniciació professional que té com objectiu contribuir a la inserció en el
mercat laboral dels nous titulats universitaris sense experiència professional que vulguin formar-se
en una gran empresa del ram de la química fina.
Donada la voluntat de col·laboració entre UAB i EQ Esteve, s’ha aconseguit acordar un itinerari
que permet realitzar simultàniament (amb reconeixement d’alguns crèdits) aquest màster i el
màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química en un total de tres anys
naturals. De la mateixa forma, es podria arribar a acords per cursar aquest màster juntament amb el
màster oficial en Química Orgànica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
Aquestes possibilitats obren les portes a la futura realització d’un doctorat en ambdues
Universitats. Els interessats han de posar-se en contacte amb el coordinador d’aquest màster abans
de la fi del mes de juliol.
Quins objectius persegueix el Màster en Experimentació en Química Fina?
Els objectius perseguits són bàsicament:
1) concedir la possibilitat als nous titulats procedents de totes les universitats espanyoles de
conèixer el funcionament d'una important empresa de química fina i
2) ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de
responsabilitat relacionats, tothora, amb la seva formació universitària.
Quins avantatges aporta el Màster en Experimentació en Química Fina als estudiants? I a la
empresa?
Aquest Màster aporta molts avantatges als titulats universitaris. Se'ls obre una porta, una
possibilitat de saltar el gran obstacle inicial que suposa l'absència d'experiència professional, se'ls
dóna la possibilitat de conèixer el funcionament d’una gran empresa, de rebre formació
complementària que ampliï la que ja han rebut a la universitat i de posar en pràctica coneixements
teòrics. I finalment, cal ressaltar les enormes possibilitats d'inserció laboral que es presenten als
estudiants en la mateixa empresa EQ Esteve o en altres empreses del mateix sector.
Evidentment, el nostre Màster aporta avantatges a la empresa EQ Esteve entre les quals podem
remarcar el valuós capital humà que acull amb l'oportunitat de formar-lo perquè pugui
desenvolupar una activitat en un dels seus departaments. A més, en tot moment col·laboren amb
titulats universitaris disposats a lliurar a l’empresa EQ Esteve valors crucials per al creixement i la
2
BEQUES CITIS
prosperitat de la mateixa, com ara l'entusiasme i l'esforç diari d'uns joves que es veuen en el punt
de partida d'una nova etapa.
Tipus d’ajut econòmic
EQ Esteve es fa càrrec de l’ajut econòmic per a cadascun dels estudiants admesos. La quantia del
mateix és de 300 euros/mes durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents 9
mesos i de 1100 euros/mes durant el segon any del màster.
Quin tipus de professionals busca l’empresa EQ Esteve?
EQ Esteve busca titulats que no tinguin experiència professional, als quals poder formar.
L'experiència professional és un requisit que en aquest Màster queda rellevada per altres requisits
com l'entusiasme, la creativitat i les ganes d’aprendre i emprendre un nou camí professional. La
UAB, com a universitat pública, vol facilitar als nous titulats universitaris aquesta possibilitat.
Quins són els destinataris?
Els candidats que poden concórrer a aquesta convocatòria han de complir tots els requisits
següents:
Estar en possessió del títol de Llicenciat (o equivalent) en Química o Bioquímica o d’Enginyer
Químic obtingut en els darrers 4 anys.
Haver superat el procés de selecció per aconseguir l’ajut econòmic d’EQ Esteve per a la
realització d’aquest Màster
No haver obtingut un ajut econòmic d’aquest Màster amb anterioritat.
L’ajut econòmic del Màster és incompatible amb qualsevol treball remunerat, amb la percepció de
la prestació d'atur i amb qualsevol beca.
Quina documentació s’ha de lliurar?
El període per presentar les sol·licituds d’admissió serà de l’1 de juliol al 23 de setembre de 2016.
Els candidats han de lliurar la documentació següent:
Fotografia de mida de carnet
Fotocòpia del document nacional d’identitat o document acreditatiu de identitat.
Currículum vitae
Fotocòpia de l’expedient acadèmic, en el què s’hi detallin les convocatòries.
Fotocòpia dels documents i certificacions que avalin els mèrits i les circumstàncies reflectides
a la sol·licitud o al currículum.
La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria del Departament de Química de la Universitat
Autònoma de Barcelona. L’horari d’atenció al públic de la Secretaria és de 11 h a 14 h.
3
BEQUES CITIS
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL MÀSTER
Coordinació i direcció tècnica
Carles Jaime Cardiel. Catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química de la UAB.
Ramon Alibés Arqués. Professor Titular del Departament de Química de la UAB.
Professorat
Professors de la UAB
Ramon Alibés Arqués. Professor Titular de Química Orgànica, Departament de Química.
Ángel Álvarez Larena. Director del Servei de Difracció de Raigs X de la UAB.
Félix Busqué Sánchez. Profesor Agregado, Departament de Química.
Jordi Coello Bonilla. Catedràtic de Química Analítica, Departament de Química.
Pere de March Centelles. Catedràtic jubilat de Química Orgànica, Departament de Química.
Josep Font Cierco. Catedràtic jubilat de Química Orgànica, Departament de Química.
Carles Jaime Cardiel. Catedràtic de Química Orgànica, Departament de Química.
Teodor Parella Coll. Director Tècnic del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear de la UAB.
Albert Virgili Moya. Catedràtic de Química Orgànica, Departament de Química.
Experts no adscrits a la UAB
Mercè Granados Juan. Professora titular. Departament de Química Analítica (UB), expert en
tècniques cromatogràfiques.
Josep Montefusco Monferrer. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF) i
Llicenciat en Dret (UPF), especialista en dret processal i en dret de la propietat intel·lectual.
Rafael Pi Subirana. Doctor en Ciències Químiques (UAB), expert en disseny d’experiments i
agent de patents.
Experts d’EQ Esteve
Martí Bartra Sanmartí. Director d’I + D.
Ramon Berenguer Maimo. Director de Projectes I + D.
Montserrat Closa Calvo. Responsable de la secció de desenvolupament analític del Departament
d’I + D.
Montserrat Monsalvatje Llagostera. Directora de Projectes I + D.
Jordi Redondo Moreno. Responsable de la secció de tècniques espectroscòpiques del
Departament d’I + D.
Stephen Benedic Winter. Responsable Unitat de Formes Sòlides.
4
BEQUES CITIS
INFORMACIONS ACADÈMIQUES D'INTERÈS
1. Procés de selecció dels estudiants
La selecció dels estudiants i l’adjudicació de les places la portarà a terme la direcció del Màster juntament
amb representants de l’empresa EQ Esteve.
En fer la selecció es tindrà en compte:
· L’adequació dels candidats als perfils sol·licitats per l’empresa.
· L’expedient acadèmic.
· Altres estudis i activitats complementàries (altres coneixements, idiomes, informàtica, etc.)
El procés de selecció inclou entrevistes personals.
A finals de setembre o principis d’octubre, els expedients dels candidats seran estudiats pels coordinadors
del màster i faran una primera selecció en base a la documentació presentada. Posteriorment, els candidats
seleccionats seran convocats per ser entrevistats pels coordinadors del màster al Departament de Química
de la UAB.
A mitjans d’octubre, els candidats que hagin superat la fase de entrevista a la UAB seran entrevistats pel
personal de l’àrea de Recursos Humans d’Esteve Química S.A.
Els resultats de la selecció es comunicaran als candidats.
2. Procés de pre-inscripció als màsters de la UAB
Els candidats que superin la tercera fase hauran de formalitzar un procediment de preinscripció
“online” al web de l’Escola de Postgrau de la UAB que, a part de proporcionar les dades personals
i altra documentació acadèmica que es sol·liciti en format electrònic, els estudiants hauran
d’efectuar el pagament de una taxa de preinscripció de 30€.
Aquests estudiants seran automàticament admesos al màster i gaudiran de l’ajut econòmic d’EQ
Esteve.
3. Matrícula
Els estudiants admesos hauran de formalitzar la matrícula en la Escola de Postgrau durant el mes
de desembre de 2016.
L’alumne estarà cobert per una pòlissa d'assegurances d'accident i d'assistència sanitària.
L’estudiant, després de formalitzar la matrícula i signar el conveni de col·laboració entre ell i la
UAB, rebrà un resguard i una còpia del conveni signada, per correu certificat i a l’adreça indicada
en el full de matrícula.
4. Obligacions i renúncies
Els estudiants hauran de respectar tothora les normatives de l’empresa EQ Esteve, complir els
horaris i realitzar les tasques encomanades, seguir amb aprofitament les assignatures teòriques i
5
BEQUES CITIS
guardar secret professional durant la seva estada a l’empresa i també una vegada els estudis del
màster hagin finalitzat.
La concessió de l’ajut econòmic podrà ésser anul·lada en els casos següents:
- si es comprova qualsevol irregularitat en les dades de la sol·licitud
- si no es formalitza la matrícula
- si l’estudiant no es presenta a l’empresa en la data i en el lloc indicats
- si l’estudiant incompleix qualsevol de les seves obligacions
En cas de renúncia voluntària de la plaça per part de l’estudiant, aquest haurà de comunicar-ho per
escrit a la direcció del Màster i a l’empresa, amb una antelació mínima de 15 dies.
5. Incorporació
L’estudiant seleccionat s’incorporarà a l’empresa (EQ Esteve, C/ Caracas, 17-19, 08030
Barcelona) el dia 1 de gener de 2017.
La matrícula es formalitzarà al Departament de Química.
Telèfon 93 581 1997
6. Planificació lectiva del màster
El màster conté uns 3 mesos de classes teòriques (20 crèdits ECTS) que s’imparteixen als locals
del Departament de Química en horari de tarda (des de les 15:00 a les 19:00 aproximadament). Al
finalitzar les classes, hi ha un període d’unes dues setmanes sense docència i a continuació es
realitzen els exàmens de les assignatures en un altre període de dues setmanes, sempre en horari de
tarda.
Les pràctiques es realitzen als laboratoris de recerca d’EQ Esteve, situats al carrer de Caracas, 1719, de Barcelona. S’inicien l’endemà de finalitzar els exàmens i finalitzen el 31 de desembre de
l’any següent a l’inici del màster. Durant aquest període es realitza també el treball de fi de màster
que comporta la redacció d’una memòria i la seva defensa oral durant el mes de novembre del
segon any.
7. Avaluació
L’avaluació de les classes teòriques serà continuada i podrà contenir la preparació de treballs i
exàmens.
Per poder optar al títol és necessària l’assistència de al menys al 90% de les hores teòriques (sense
considerar absències justificades) i haver estat avaluat en totes elles. També és necessària la
realització al menys del 90% de les hores de pràctiques (sense considerar absències justificades) i
la presentació i defensa del treball de fi de màster.
6
BEQUES CITIS
8. Expedició del títol i sol·licitud de certificats acadèmics
L’aprovació de tots els crèdits teòrics, de les pràctiques a l’empresa EQ Esteve i del treball de
recerca comportarà l'aprovació de l'acta definitiva i es podrà tramitar la sol·licitud del títol del
Màster. L’estudiant serà informat sobre el seu dret a l'obtenció del títol del Màster, moment en el
qual haurà d'introduir qualsevol tipus de modificació en les dades facilitades en el moment de la
matrícula (adreça, telèfon de contacte, etc.) i abonar les taxes relatives a la tramitació del títol.
Per a més informació consulteu el web següent:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/masters-i-postgraus-propis/titols-1096480181365.html
La Gestió Acadèmica de l'Escola de Postgrau serà l'encarregada de la gestió i tramesa dels títols
del Màster a les adreces facilitades pels estudiants. El període d’expedició dels títols és
aproximadament d'un any.
L’estudiant podrà sol·licitar un “certificat substitutiu del títol”, sense cost per l’estudiant. Aquest
certificat només pot ser expedit una vegada. En el cas de que es desitgi que constin les assignatures
cursades es tracta d’un altre tipus de certificat que, a títol orientatiu, té un cost de 27,27 € per al
curs acadèmic 2014-15.
Per a més informació consulteu el web següent:
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats1345673086567.html
7
BEQUES CITIS
PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES PRESENCIALS
Mòdul: Síntesi orgànica, modelització i disseny
d’experiments
Assignatura: Aspectes Avançats de Síntesi Orgànica (4 ECTS)
Professors: Dr. Josep Font Cierco
Dr. Ramon Alibés Arqués
Dr. Félix Busqué Sánchez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Els objectius de la síntesi orgànica. Complexitat molecular. Síntesi i retrosíntesi.
Elaboració de l’arbre sintètic. Busca d’intermedis sintètics avançats.
Grups funcionals. Transformacions entre grups funcionals. Desconnexions lògiques segons
els grups funcionals. Protecció de grups funcionals: característiques d’un grup protector;
protecció ortogonal i protecció seqüencial.
Repàs de les metodologies de formació d’enllaços C-C i C=C. Noves metodologies de
formació d’enllaços C-C i C=C: ús de metalls de transició especialment com a catalitzadors;
reaccions radicalàries.
Formació d’anells. Reaccions de formació de cicloalcans de 6, 5, 4 i 3 valves. Macrocicles.
Selectivitat: Quimioselectivitat. Regioselectivitat. Estereoselectivitat. Exemples seleccionats
de cadascuna d’aquestes categories.
Síntesi asimètrica. Mètodes emprats en síntesi enantioselectiva: resolució, precursors
quirals, auxiliars quirals, catalitzadors quirals, enzims.
Aspectes de sostenibilitat aplicats a la síntesi orgànica. Economia d’àtoms. Dissolvents no
contaminants. Reaccions en medi aquós. Reaccions catalítiques vs reaccions equimolars o
quasiequimolars. Catalitzadors suportats.
Assignatura: Química Orgànica Heterocíclica (2,5 ECTS)
Professor: Dr. Pere de March Centelles
1.
2.
3.
4.
Introducció. Nomenclatura. Estructura electrònica. Caràcter aromàtic Sistemes monocíclics i
policíclics. Reactivitat i regioselectivitat.
Anells de cinc membres amb un heteroàtom. Síntesi i reactivitat de furans, pirroles, tiofens,
indoles i benzofurans.
Anells de sis membres amb un heteroàtom. Síntesi i reactivitat de piridines, quinolines i
isoquinolines.
Anells de cinc membres amb dos o més heteroàtoms. Síntesi i reactivitat d’imidazoles,
pirazoles, oxazoles i isoxazoles.
8
BEQUES CITIS
5.
6.
7.
8.
Reaccions pericícliques tèrmiques. Orbitals moleculars frontera. Regioselectivitat,
periselectivitat i estereoselectivitat. Concepte d’1,3-dipol.
Reacciones [2+2] i Hetero-Diels-Alder. Utilització de cetenes, imines, isocianats, olefines,
compostos carbonílics, nitrils, derivats nitroso i azabutadiens.
Dipols propargílics. Ilurs de nitril. Òxids de nitril. Sistemes 1,3-heterodisubstituïts.
Diazoalcans. Azides.
Dipols al·lílics. Ilurs d’azometi. Nitrones. Ozó i ozonòlisi.
Assignatura: Modelització Molecular Orgànica (1,5 ECTS)
Professor: Dr. Carles Jaime Cardiel
Tema 1. (1.5h) Principis estereoquímics i quiralitat. Geometria molecular. Simetria.
Estereoisomeria. Criteris energètics. Elements quirals: centres, eixos, plans i hèlices.
Enantiòmers: nomenclatura.
Tema 2. (1.5h) Pro-estereoisòmers. No-equivalència topològica. Relacions de proquiralitat.
Diferenciació. Inducció d’asimetria.
Tema 3. (1h) Diastereoisòmers: Molècules amb més d’un element quiral. Altres estereoisòmers:
enllaços mecànics (rotaxans i catenans).
Tema 4. (0.5h) Molècules amb enllaços múltiples: Preferència conformacional.
Tema 5. (1.5h) Anàlisis conformacional. Sistemes acíclics: n-alcans (n>4). Sistemes cíclics: ncicloalcans (3<n<9). Molècules fusionades i molècules amb ponts.
Tema 6. (1.5h) Modelització molecular. Introducció. Models moleculars. Sistemes de modelització
molecular. Mecànica molecular: fonaments teòrics.
Tema 7. (1.5h) Dinàmica molecular: introducció qualitativa. Mètodes Monte-Carlo: idees bàsiques.
Pertorbacions d’energia lliure: introducció i exemples.
Assignatura: Aplicació Industrial del Disseny d’Experiments:
Productes, Processos i Formulacions (2 ECTS)
Professor: Dr. Rafael Pi Subirana
Introducció:
La filosofia del Disseny d’Experiments com a alternativa a l’enfocament tradicional.
Eines:
Dissenys factorials.
Dissenys composts centrals.
Quadrats llatins
Dissenys de mescles.
Dissenys combinats.
9
BEQUES CITIS
Qüestions a resoldre:
Què influeix en un sistema?
Com és la influència?
Quin model descriu el sistema?
Quina és la millor composició?
Quina és la composició òptima?
Àmbits d’aplicació:
Escombrat de factors de procés i de matèries primeres
Optimització
Nous productes i formulacions
Nous processos
Modificació de productes i de formulacions existents
Modificació de processos existents
Millora continuada de processos, productes i formulacions
Servei d’assistència tècnica
Mètodes analítics
Mòdul: Tècniques analítiques, normatives i patents
Assignatura: Determinació Estructural i RMN (4 ECTS)
Professors: Dr. Albert Virgili Moya
Dr. Teodor Parella Coll
1.- Introducció:
Recordatori dels fonaments de diferents espectroscòpies: Espectroscòpia de masses,
Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear.
2.- Obtenció d’espectres de RMN en 1 dimensió:
El fet experimental: variables disponibles.
Nuclis més usuals en Química Orgànica, Mesures de: desplaçament químic, constants
d’acoblament, temps de relaxació, sistemes de spin, efecte nuclear Overhauser (NOE), constants de
difusió.
Manipulació de la FID i obtenció del espectre. Edició dels espectres.
Exemples en l’obtenció dels diferents espectres dels diferents nuclis d’una molècula : 1H,
13C, 19F...DEPT, SELNOE, HETNOE. Elaboració de les dades i elucidació de l’estructura.
RMN a Temperatura variable.
10
BEQUES CITIS
3.- Obtenció d’espectres de RMN en 2 dimensions:
El fet experimental: variables disponibles.
Experiments Homonuclears i Heteronuclears més importants, connectivitat directa i a llarga
distància, efecte nuclear Overhauser (NOESY i ROESY), mesures de velocitats de difusió.
Manipulació de las sèries de FIDs i obtenció d’espectres bidimensionals. Espectres sensibles
a la fase.
Exemples d’espectres bidimensionals: COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY, ROESY,
elaboració de les dades i elucidació de l’estructura.
4.- Resolució d’estructures amb l’ajut d’espectres combinats IR, MS, RMN.
Asignatura: Ampliación de Técnicas Instrumentales (2,5 ECTS)
Profesores: Dr. Jordi Coello Bonilla
Dra. Mercè Granados Juan
1. Técnicas espectroscópicas (IR, Raman)
Fundamento. Modos de registro espectral. Aplicaciones en la industria química y farmacéutica.
Ejemplos de aplicación al control de procesos.
2. Cromatografía de gases
Inyección. Detección: FID, ECD, MS. Ejemplos de desarrollo de métodos HRGC. Head-space.
Cuantificación por patrón externo o por adiciones standard.
3. Cromatografía de líquidos
Fase normal. Fase reversa. Desarrollo de métodos de HPLC. Cromatografía de compuestos quirales.
4. Ampliación técnicas cromatográficas. Acoplamiento HPLC-masas
Evolución columnas HPLC. Acoplamiento cromatografía-detector de masas. Interfases termo y
electrospray. Técnicas API y APCI. Ejemplo de aplicaciones.
5. Electroforesis capilar
Fundamento. Ejemplos de aplicación.
11
BEQUES CITIS
Asignatura: Normativas ISO y
Validación de Procedimientos Analíticos (1 ECTS)
Profesores: Dr. Jordi Coello Bonilla
1. Introducción a las normas ISO
Introducción a la calidad. Sistemas certificados de calidad. Norma ISO9000:2000. Industria
farmacéutica: buenas prácticas de laboratorio. Norma ISO17025.
2. Guías
Guías FDA y EMEA. Guía ICH. Introducción guías Q2-Q8. Farmacopeas.
3. Validación de un método analítico
Selectividad, exactitud, precisión, linealidad, límites de detección y cuantificación). Precisión
interlaboratorio.
Asignatura: Polimorfismo Cristalino enfocado a
Sólidos Farmacéuticos (1,5 ECTS)
Profesor: Dr. Ángel Álvarez Larena
1- Polimorfos, solvatos y amorfos: consideraciones estructurales y termodinámicas.
2- Técnicas analíticas: análisis térmico, espectroscopía, microscopía, técnicas de difracción, análisis
complementarios.
3- Relación estructura-propiedades. Cristalización.
4- Obtención y predicción de polimorfos y solvatos. Obtención de sólidos amorfos.
Asignatura: Las Patentes en la Industria Farmacéutica (1 ECTS)
Profesora: Josep Montefusco Monferrer
Tema 1. I+D para un nuevo fármaco. Requisitos de patentabilidad. Aplicación industrial. Novedad.
Actividad Inventiva. Suficiencia Descriptiva. Experto en la materia. Duración y efectos de la
patente. Excepciones al derecho de exclusiva. Modalidades de Patentes.
Tema 2. Procedimiento de concesión de patentes. Redacción de la Patente. Libros de Laboratorio.
Novedad de la Patente.
Tema 3. Protección de Datos de Registro del Dossier Farmacéutico. Implicaciones en el ámbito de
la propiedad industrial. Nuevas indicaciones. Extensiones de Línea. Protección de Datos versus
12
BEQUES CITIS
Protección por Patente. El tratamiento de las extensiones de línea por la legislación comunitaria y
española. I+D y extensiones de línea. Protección de datos en el sector farmacéutico y extensiones de
línea.
Tema 4. Infracción de Patentes. Infracción literal. Infracción por dependencia. Infracción por
equivalencia. Reivindicaciones y descripción de la Patente. Pruebas de la infracción. Mecanismos
procesales para obtener pruebas de la infracción. Diligencias de Comprobación de Hechos.
Diligencias Preliminares. Medidas cautelares. Procedimientos Judiciales en materia de Patentes.
Acciones conferidas por la Patente. Juicio Oral. Daños y perjuicios. Litigios de Patentes: Prueba.
Inversión de la carga de la prueba. Acción declarativa de no infracción de la Patente. Acción de
nulidad de la Patente.
13
BEQUES CITIS
CONTINGUTS DE LES ASSIGNATURES PRÀCTIQUES
Un cop finalitzada la primera etapa docent, els estudiants s’incorporaran a l’empresa Esteve
Química, on se’ls assignarà un tutor, per a realitzar els mòduls de pràctiques (d’una durada global de
85 ECTS).
A l’inici de la seva estada, els estudiants rebran una formació que en el seu conjunt té una durada de
1 ECTS.
Aquesta formació conté una part que consisteix en:
GMPs (1 h)
PiMA (1 h)
Del laboratori a la planta: disseny d’un procés industrial (1,5 h)
Bases de dades I+D (1 h)
Nugenesis (1 h)
Introducció al Chemreg (1,5 h)
Amb posterioritat, cada estudiant rebrà una formació específica individualitzada per un total de 16 h.
Durant la resta de la seva estada al laboratoris d’I+D d’EQ Esteve, els estudiants aprendran els
procediments experimentals de les feines reals en un laboratori de química fina d’una empresa del
sector farmacèutic, col·laborant amb el personal d’EQ Esteve en la resolució de les diferents
problemàtiques que es presentin.
14
Descargar