Imprimir Vocab.Economía - Área de Normalización Lingüística

Anuncio
MATERIAIS LINGÜÍSTICOS
Vocabulario de economía / Eduardo Luís Giménez Fernández, Francisco Xavier
Lores Ínsua, coordenadores; Eduardo Luís Giménez Fernández ... [et al.]
Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, D. L. 2005
370 p. ; 24cm. – (Materiais lingüístico ; 7)
D.L. C-218-2005 – ISBN 84-8158-281-6
1. Galego (Lingua) – Galego económico I. Giménez Fernández, Eduardo Luís II.
Lores Ínsua, Francisco Xavier III. Universidade de Vigo. Servizo de Publicación,
ed.
806.99-3:339
Edición:
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
Reitoría da Universidade de Vigo
Rúa do Porto, 1
36201 Vigo
Tel. 986 813574
Fax: 986 813559
© Eduardo Luis Giménez Fernández, Francisco Xavier Lores Ínsua,
Fernando Manuel de Almeida Alexandre, Philippe Polomé
© Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, 2004
© Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2004
Printed in Spain - Impreso en España
I.S.B.N. 84-8158-281-6
Depósito Legal: C-218-2005
Deseño e maquetación: Acuarela Comunicación SLL
Imprime: Plana Artes Gráficas, S.L.
Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse
ou transmitirse por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia,
gravación magnética ou calquera almacenamento de información e sistema
de recuperación, sen o permiso escrito da Área de Normalización Língüística
da Universidade de Vigo.
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais Eduardo Luís Giménez Fernández
lingüísticos
Francisco Xavier Lores Ínsua
materiais
Coordenadores
lingüísticos
materiais
lingüísticos
Eduardo Luís Giménez Fernández,
materiais
Francisco Xavier Lores Ínsua,
lingüísticos
materiais Fernando Manuel de Almeida Alexandre,
Philippe Polomé
lingüísticos
Autores
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
materiais
lingüísticos
VOCABULARIO
DE ECONOMÍA
UNIVERSIDADE
DE VIGO
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
Índice
1
COORDENADORES E COLABORADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
LIMIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3
GUÍA DE USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1. CORPO DO VOCABULARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2. ÍNDICE DE LINGUAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3. ÍNDICE DE SIGLAS E ACRÓNIMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4
ABREVIATURAS EMPREGADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5
VOCABULARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6
INDEX IN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
7
ÍNDICE EN ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
8
TABLE DE MATIÈRES EN FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
9
ÍNDICE EN PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
10
ÍNDICE DE SIGLAS E ACRÓNIMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
11
REFERENCIAS EMPREGADAS CON TERMOS VOLCADOS NO VOCABULARIO
TERMINOLÓXICO
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
12
REFERENCIAS CON TERMOS VOLCADOS NO VOCABULARIO TERMINOLÓXICO . . 365
13
REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
a
1
e n c a d e r n a c i ó n
Coordenadores:
Fernando Manuel de Almeida Alexandre (Universidade do Minho)
Eduardo Luis Giménez Fernández (Universidade de Vigo)
Francisco Xavier Lores Ínsua (Universidade de Vigo)
Philippe Polomé (University of Twente e Université Catholique de Louvain)
Colaboradores
ESPAÑOL
Héléne Duchêne
Vanesa Lama Mato
Eva-Mª. Lastra
Stéphanie Lengagne
Isabel Martínez Rodríguez
Patricia Orozco Garrido
Xaqueline Otero Gay
Silvia Padrón García
María Rodríguez García
Mar Rodríguez Mediavilla
Alejandra Serodio Lorenzo
Bárbara Vázquez Bonge
Revisor final do Español
José Miguel Braña Montaña
Marta Veiga Bautista
Fernando Vidal Carballido
FRANCÉS
Silvia Albanese
Sévnrie Berât
Eva-M. Bolivar
Marta Bouso Montero
Héléne Duchêne
Mª. José Fernández Gradaille
Sofía Godiño Villaverde
Mónica González Rodríguez
María Gutierrez Rodríguez
Sonia Iglesias Rodríguez
Sophie Kocaj
Vanesa Lama Mato
Stéphanie Lengagne
Sandra López López
Isabel Martínez Rodríguez
Ana Mirás Moure
Ruth-Paula Moure Gemez
Marie-Carmen Mulas
Nelly Obozian
Catalina Palmeiro Lage
Clara-M. Riveiro Collazo
Sara Rodríguez Linares
María-Begoña Sotelo Suárez
Daniel Soto Fernández
Lydia Soutiño Golvar
María-José Vidal González
Revisor final do Francés
José Miguel Braña Montaña
Noelia Cordero Barros
José Luis Pérez Morais
Iria Torres Treviño
Marta Veiga Bautista
5
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
GALEGO
Sonia Iglesias Rodríguez
Vanesa Lama Mato
Eva-Mª. Lastra
Isabel Martínez Rodríguez
Patricia Orozco Garrido
Xaqueline Otero Gay
Silvia Padrón García
María Rodríguez García
Alejandra Serodio Lorenzo
Bárbara Vázquez Bonge
Natalia Yañez Bustabad
Revisor final do Galego
Salvador Mourelo Peres
INGLÉS
Marisol Blanco
Carolina González Vázquez
Mª.Isabel Iglesias Ferreiro
Eva-Mª. Lastra
Ana Losada Cameselle
Patricia Orozco Garrido
Teresa Ortega
Xaqueline Otero Gay
Silvia Padrón García
David Paleo
Magdalena Pedreira López
Silvia Rivera Garabatos
María Rodríguez García
Mª. Angéles Romasanta González
Rocío Rosales Solla
Alejandra Serodio Lorenzo
Amalia Tajes Lariño
Marta Vallejo Negrete
Bárbara Vázquez Bonge
Revisor final do Inglés
José Miguel Braña Montaña
Noelia Cordero Barros
Salvador Mourelo Peres
José Luis Pérez Morais
Iria Torres Treviño
Marta Veiga Bautista
Fernando Vidal Carballido
PORTUGUÉS
María Barbeito Barbosa
Mª. José Casanova Blanco
Verónica do-Camiño Covelo
Ana García Iglesias
Beatriz Rodríguez Ortega
Mar Rodríguez Mediavilla
María Xoubanova
Natalia Yañez Bustabad
Revisor final do Portugués
Noelia Cordero Barros
Salvador Mourelo Peres
José Luis Pérez Morais
Fernando Vidal Carballido
Revisión global da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
Eloi Gestido de la Torre
Susana López Fernández
Mª Carmen Patiño Méndez
6
a
2
e n c a d e r n a c i ó n
Limiar
A
IDEA deste vocabulario vén de principios dos anos 90 cando un grupo
bastante numeroso de galegos estabamos realizando estudos de posgrao en economía (tanto mestrías como doutoramento) na Universidade
Carlos III de Madrid. Coa perspectiva da distancia, o activo e concienciado
niño de galegos identificaran certas eivas para axeitadamente poder discutir de economía en galego, o que tornou en todos nós un grande interese
terminolóxico. Para gañar a dignidade e o respecto da lingua precisábase
loxicamente unha compilación sistemática, unha terminoloxía económica
en galego, na cal poder acudir para falarmos e entendermónos. Isto semellaba fundamental, tanto para os nosos colegas economistas como para os
usuarios non economistas –maiormente xornalistas e outros non especializados– de termos económicos en galego.
Cando Fuco Lores nos mostrou o Vocabulario Terminolóxico de Matemáticas do profesor Masa (da Facultade de Matemáticas, Universidade de
Santiago de Compostela) todos coincidimos unanimemente que aquela era
a liña que debiamos seguir. Indirectamente, pois, somos tributarios del.
A elaboración dun vocabulario técnico científico en galego, polo menos
en economía, enfróntase basicamente a catro problemas. En primeiro lugar,
a influencia do español e, ao lonxe, do inglés que, particularmente no caso
dos novos termos científicos, é moi forte. Sempre estivo no noso ánimo
adoptar as solucións léxicas do portugués, é dicir, da términoloxía dos
nosos colegas economistas portugueses. Dunha banda, coidamos que é o
axeitado para falarmos nos mesmos termos e conceptos, e doutra banda,
outorga un espírito universalista. Aínda así, tamén nos atopamos con certos
atrancos pois é certo que os economistas portugueses en múltiples ocasións
nin sequera traducen os novos termos da literatura económica en inglés.
En segundo lugar, a mesma terminoloxía científica económica posúe
diferentes usos, e incluso grafías, para distintas linguas. Así, o inglés británico escribe labour onde o inglés americano indica labor. Ou ben, en
7
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
español de España utilízase equilibrado, presupuestario, renta e tipo (de
interés) onde o español de Hispanoamérica emprega balanceado, presupuestal, ingreso e tasa (de interés). O mesmo acontece no portugués de
Portugal e de Brasil co uso de tiles e circunflexos. Mesmo en galego, poden
utilizarse indistintamente gasto ou depesa, renda ou ingreso, aforro ou poupanza, e demanda ou procura.
En terceiro lugar, a inexistencia dunha norma ou criterio na adopción
de terminoloxía económica vai facendo tradición as solucións “heroicas”
daqueles que tentaron dignificar a lingua poñendo por diante o uso do
galego económico fronte á pureza léxica. Así, os caixeiros automáticos
despídennos con “Agarde. Entregarémoslle os seus cartos. ”Con todo, cremos que as solucións pragmáticas para “saír do paso” non xustifican a súa
sacralización. Se queremos dignificar a lingua temos que tomar moi en
serio os criterios de adopción terminolóxica. Logo certas formas, como
presuposto, ou a aberración IVE, están fóra de lugar: tradúcense conceptos
non palabras!
Finalmente, en cuarto lugar, e moi tristemente, traballamos parellos ás
guerras ortográficas fraticidas e estériles, que nos afectan no noso desenvolvemento cotián como usuarios do galego científico, maiormente nas
aulas docentes e, nalgúns casos, na comunicación científica e cara á sociedade. Pensamos que por complementariedades e economías a escala, as
vantaxes de coordinación ortográfica co portugués son obvias, coma nos
casos do Hochen Deutch para os alemáns da Alemaña, Suíza, Austria e
Luxemburgo, ou entre o flamengo belga e o holandés. As diferenciacións
artificiais lévannos a ridículos (como o caso da tradución do coeficiente de
investimento Tobin’s q, i.e., o q de Tobin).
A posibilidade de realizar este vocabulario abriuse no segundo semestre
do curso 1997-98, cando Eduardo L. Giménez impartiu unha materia optativa de economía na licenciatura de Tradución e Interpretación na Universidade de Vigo. Antes de propoñer ren, precisábase dun especialista que
esbozase a empresa e guiase os primeiros pasos, e a Iolanda Galanes xentilmente dedicoulle o seu tempo e o seu apoio. A acollida do proxecto por
parte dos alumnos foi desigual: algúns traballaran arreo e entusiasmados,
conscientes da relevancia do seu traballo, mentres outros (poucos aínda así)
o tomaron como un simple traballo para subir nota. Os que detectabamos
a necesidade adoitamos estar moi entusiasmados, mais no noso sistema de
Universidade-Academia, este tipo de traballos compilatorios talvez non
teñen o eco no estudantado que a todos nos gustaría. A idea inicial dun
8
a
e n c a d e r n a c i ó n
vocabulario trilingüe inglés-español-galego atopouse con dúas inesperadas
achegas. Dun lado, coa masiva e inesperada demanda por parte dalgúns
estudantes dunha cuarta lingua: o francés. Felizmente Philippe Polome (que
daquela era profesor da Universidade de Vigo) aceptou participar no vocabulario e revisar as entradas nesta lingua.
Doutro, decatámonos de que, ante as disputas ortográficas actuais, a
adopción de calquera solución ortográfica para o galego podería reducir
grandemente o impacto deste vocabulario no referente ao seu uso: atoparía
reparos entre os puristas normativistas (a meirande parte seguramente non
economistas), e nos usuarios cotiáns de terminoloxía económica (moitos
deles propoñentes de solucións de máximos e mesmo lusistas). Daquela,
concluíuse que o óptimo era presentar as entradas do galego-portugués en
dous bloques: introducir un “galego de mínimos” (que chamaremos ao
longo do dicionario galego), e un galego de máximos (que chamaremos ao
longo do dicionario portugués). Esta decisión permitiu a incorporación de
Fernando Almeida (da Universidade do Minho) ao proxecto que accedeu a
revisar o portugués. De todos os xeitos, os atrancos ortográficos non recortan o duplo criterio seguido ao elixir o léxico terminolóxico económico
galego: 1) respectar a tradición escrita e do uso común (coas excepcións da
forma “presuposto” e poñendo reparos en “IVE”); e 2) conforme ao punto 4
da introdución das Normas Ortograficas e Morfolóxicas do Idioma Galego
da Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega (1982) “as escollas
normativas deben ser harmónicas coas outras linguas, especialmente coas
romances en xeral e coa portuguesa en particular, evitando que o galego
adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a
todas elas, tales como adaptación de cultismos e de terminoloxía científica
e técnica”.
Polo tanto, este Vocabulario terminolóxico de Economía conta con
entradas en cinco linguas: español, francés, galego, inglés, portugués. Neste
traballo interviñeron diferentes equipos de estudantes: tomando como referencia o inglés, distribuíronse entre español, francés, galego e portugués.
A finais de 1998 tiñamos unha primeira versión que circulou entre os nosos
colegas economistas das universidades da Coruña, do Miño, Porto, Santiago
de Compostela, Vigo, Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, e
Minnesota. Con todo, non foi até o segundo semestre do curso 2000-01,
cando Fuco X. Lores, quen daquela impartía a mesma materia optativa de
economía na licenciatura de Tradución e Interpretación, lle deu un novo
pulo ao proxecto. Novamente conseguiu entusiasmar aos seus alumnos
9
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
que se distribuíron por linguas acorde ás suas especialidades, encargándose de revisar polo miúdo as diferentes entradas. Fixeron un excelente traballo, moitos alén do simple interese de aplicar os seus coñecementos aprendidos na carreira, incluso chegando a documentar as entradas atopadas en
diferentes dicionarios.
Rematado o traballo, o interese de Anxo Lorenzo, e moi especialmente
do vicerreitor de Relacións Institucionais, Xavier Martínez Cobas, para que
este vocabulario fose publicado pola Área de Normalización Lingüística da
Universidade de Vigo, permitiu dar un formato e maquetación axeitados
para facer doado o seu uso. As persoas que traballaron nel presentaron un
produto final óptimo: realizaron o índice de linguas, e repasaron novamente as diferentes entradas do galego.
No apartado de agradecementos cabe empezar polo grupo da Carlos III,
polo ánimo, as discusións, apoio e interese especialmente a Xurxo Durán,
Antón García, Antonio R. Sampayo, Fidel Castro-Rodríguez, o interese de
Mikel Pérez-Nievas, máis, abofé, ao entusiasmo e ánimo de Fernando del
Rio. Da acollida da primeira versión, queremos agradecer da Universidade
de Vigo a Izabela Jelovac, Kike Vázquez, e moi especialmente a Carlos Garrido, quen realizou unha coidadosa e detallada revisión de todas as entradas do galego e do portugués, facendo suxestións sempre moi interesantes e
agudas. Tamén cómpre agradecer o interese pola finalización do vocabulario a Pedro S. Amaral da University of Minneapolis. Finalmente , debemos
agradecer o apoio dende mesmo antes de que este vocabulario fose sequera un proxecto viábel á Iolanda e mais ao Xavier. Iolanda Galanes facilitou o
traballo aos estudantes ao redactar unha guía modelo para extraer termos
dende textos, e sempre contamos co interese de Xavier Martínez Cobas e coa
súa preocupación polo bo remate deste proxecto ao longo destes anos.
Finalmente, este vocabulario terminolóxico e a terminoloxía galega de economía está en débeda coas angueiras e o devezo de facer ben as cousas de
todos os estudantes que participaron no proxecto. Obrigados a todos.
Confiamos en que este grao de area sexa de axuda tanto aos nosos colegas economistas como aos non economistas –maiormente vai destinado aos
xornalistas e aos non especializados– para que entre todos, co agarimo que
merece, deamos pulo e prestixiemos esta a nosa lingua, a lingua dos nosos
devanceiros.
Campus Universitario, As Lagoas, Marcosende. Xullo, 2004
10
a
3
e n c a d e r n a c i ó n
Guía de uso
A
S PARTES principais que conforman a estrutura deste vocabulario
son tres. En primeiro lugar, e como parte fundamental, aparecen
numeradas 1.567 entradas en galego con cadansúas equivalencias en
inglés, español, francés e portugués. A continuación, presentamos catro
índices alfabéticos que listan os termos de cada unha das linguas mencionadas anteriormente agás o galego. Finalmente, ofrecemos un índice coas siglas desenvolvidas que aparecen no vocabulario.
1. Corpo do vocabulario
Todos os termos que constitúen a entrada do vocabulario aparecen
ordenados alfabeticamente en galego e numerados. Dentro de cada
entrada, aparecerá o termo ou termos equivalentes en inglés, español,
francés e, por último, portugués. Ao carón de cada un dos termos, vai
aparecer información sobre a súa categoría gramatical e mais do seu
xénero e número.
62. ano fiscal (s.m.)
eng
fiscal year
esp
año fiscal (s.m.)
fra
année fiscale (n.m.)
por
ano fiscal (s.m.)
Nalgunhas ocasións, ofrecemos algún tipo de información adicional
a modo de nota aclaratoria que aparece incluída logo das equivalencias
lingüísticas.
11
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
2. Índice de linguas
Catro son os índices de linguas, correspondentes ás equivalencias da
entrada en galego presentadas no corpo do vocabulario: inglés, español, francés e portugués. Todos contan coa mesma estrutura: termos da
equivalencia listados alfabeticamente e seguidos dunha numeración
que remite á entrada principal. Deste xeito, o manexo da obra simplifícase independentemente da lingua da que o usuario parta na súa
busca.
Exemplos:
fiscal year, 62
año fiscal, 62
anné fiscale, 62
ano fiscal, 62
3. Índice de siglas e acrónimos
Este índice reune todas as siglas e acrónimos que anteriormente aparecían na parte principal do vocabulario sen facer distinción respecto
da lingua en que se empregan. Preséntanse ordenados alfabeticamente
seguidos da forma completa desenvolvida e, finalmente, da numeración correspondente á entrada do vocabulario.
Exemplo:
BIRD Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, 113
BIRD Banco Internacional para a Reconstrución e o Desenvolvemento, 113
BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, 113
BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 113
12
a
4
e n c a d e r n a c i ó n
Abreviaturas empregadas
Galego
adx.
CN
loc. adv.
loc. prep.
s.f.
s.f.pl.
s.m.
s.m.pl.
v.
Français
adxectivo
Contas Nacionais
locución adverbial
locución preposicional
substantivo feminino
substantivo feminino plural
substantivo masculino
substantivo masculino plural
verbo
fra
loc. adv.
loc. prép.
n.f.
n.f.pl.
n.m.
n.m.pl.
v.
francés
locution adverbial
locution prépositive
nom féminin
nom féminin pluriel
nom masculin
nom masculin pluriel
verbe
Português
English
br.
eng
NA
british
inglés
National Accounts
Español
adj.
CN
esp
loc. adv.
loc. prep.
s.m.
s.m.pl.
s.f.
s.f.pl.
s.m.
s.m.pl.
v.
adj.
CN
loc. prep.
por
s.f.
s.f.pl.
s.m.
s.m.pl.
adjetivo
Contas Nacionais
locução prepositiva
portugués
substantivo feminino
substantivo feminino plural
substantivo masculino
substantivo masculino plural
adjectivo
Contabilidad Nacional
español
locución adverbial
locución preposicional
sustantivo masculino
sustantivo masculino plural
sustantivo femenino
sustantivo femenino plural
substantivo masculino
substantivo masculino plural
verbo
13
V o c a b u l a r i o
5
14
DE
ECONOMÍA
Vocabulario
1.
á alza (loc. prep.)
eng upward
esp al alza (loc. prep.)
fra
à la hausse (loc. prép.)
por ascendente (loc.prep.)
2.
á baixa (loc. prep.)
eng downward
esp a la baja (loc. prep.)
fra
à la baisse (loc. prép.)
por descendente (loc. prep.)
3.
absentismo (s.m.)
eng absenteeism
esp absentismo (s.m.)
fra
absentéisme (n.f.)
por absentismo (s.m.)
4.
a curto prazo (CP) (loc. prep.)
eng short-run (SR)
esp corto plazo (CP) (loc. prep.)
fra
court terme (loc. prép.)
por curto prazo (loc. prep.)
5.
acelerador do investimento (s.m.)
eng investment accelerator
esp acelerador de la inversión (s.m.)
fra
accelerateur de l’investissement (n.m.)
por acelerador do investimento (s.m.)
6.
acción (s.f.)
eng
share
esp
acción, cuota (s.f.)
fra
action (n.f.)
por
acção (s.f.)
v o c a b u l a r i o
7.
accións (s.f.)
eng stocks
esp capital (s.m.), títulos (s.m.), títulos valores (s.m.),
acciones (s.f.)
fra
stock (n.m.), titre (n.m.), valeur (n.f.), action (n.f.)
por acções (s.f.)
8.
acción (da empresa) (s.f.)
eng equity
esp acción (de la empresa) (s.f.)
fra
équité (n.f.), fonds propres (n.m.)
por acção (de empresa) (s.f.)
9.
accionista (s.m.)
eng shareholder
esp accionista (s.m.)
fra
actionnaire (n.m.)
por accionista (s.m.)
10.
acíclico (adx.)
eng acyclical
esp acíclico (adj.)
fra
acyclique (n.)
por acíclico (adj.)
11.
acordo (s.m.)
eng agreement
esp acuerdo (s.m.)
fra
accord (n.m.)
por acordo (s.m.)
12.
Acordo Xeral sobre Tarifas e Comercio (GATT) (s.m.)
eng General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)
esp Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) (s.m.)
fra
Accord général sur le commerce et les droits de douane
(GATT) (n.m.)
por Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) (s.m.)
15
V o c a b u l a r i o
16
DE
ECONOMÍA
13.
actividade de produción (s.f.)
eng production activity
esp actividad de producción (s.f.)
fra
activité de production (n.f.)
por actividade de produção (s.f.)
14.
actividade económica (s.f.)
eng economic activity
esp actividad económica (s.f.)
fra
activité économique (n.f.)
por actividade económica (s.f.)
15.
actividade estranxeira (s.f.)
eng foreign activity
esp actividad extranjera (s.f.)
fra
activité étrangère (n.f.)
por actividade estrangeira (s.f.)
16.
actividade privada (s.f.)
eng private activity
esp actividad privada (s.f.)
fra
activité privée (n.f.)
por actividade privada (s.f.)
17.
actividade produtiva (s.f.)
eng productive activity
esp actividad productiva (s.f.)
fra
activité productive (n.f.)
por actividade produtiva (s.f.)
18.
activo (s.m.)
eng asset
esp activo (s.m.)
fra
actif (n.m.), bien (n.m.), avoir (n.m.)
por activo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
19.
activo financeiro (s.m.)
eng financial asset
esp activo financiero (s.m.)
fra
actif (n.m.), avoir financier (n.m.)
por activo financeiro (s.m.)
20.
activo físico (s.m.)
eng physical asset
esp activo físico (s.m.)
fra
actif (n.m.), avoir physique (n.m.)
por activo físico (s.m.)
21.
activo líquido (s.m.)
eng liquid asset
esp activo líquido (s.m.)
fra
actif (n.m.), avoir liquide (n.m.)
por activo líquido (s.m.)
22.
activo monetario (s.m.)
eng money asset
esp activo monetario (s.m.)
fra
actif (n.m.), avoir monétaire (n.m.)
por activo monetário (s.m.)
23.
activo patrimonial (s.m.)
eng hereditary asset
esp activo patrimonial (s.m.)
fra
actif (n.m.), avoir patrimonial (n.m.)
por activo patrimonial (s.m.)
24.
actualizar (v.)
eng discount, to
esp actualizar (v.)
fra
actualisation (v.)
por descontar (v.)
17
V o c a b u l a r i o
18
DE
ECONOMÍA
25.
actualización (s.f.)
eng present value (net)
esp valor actual (neto) (s.m.), actualización (s.f.)
fra
valeur actuelle (nette) (n.f.)
por valor presente (líquido) (s.m.)
26.
acumulación (s.f.)
eng accumulation, hoarding
esp acumulación (s.f.), atesoramiento (s.m.), acaparamiento
(s.m.)
fra
accumulation (n.f.), thésaurisation (n.f.)
por acumulação (s.f.) armazenamento (s.m.), açambarcamento (s.m.), entesouramento (s.m.)
27.
acumulación de capital (s.f.)
eng capital accumulation
esp acumulación de capital (s.f.)
fra
accumulation de capital (n.f.)
por acumulação de capital (s.f.)
28.
a curto prazo (CP) (loc. prep.)
eng short-run (SR)
esp corto plazo (CP) (loc. prep.)
fra
court terme (loc. prép.)
por curto prazo (loc. prep.)
29.
adiantamento (s.m.)
eng lead
esp adelanto (s.m.)
fra
avances (n.m.pl.)
por adiantamento (s.m.)
30.
administración (s.f.)
eng government
esp gobierno (s.m.), administración (s.f.)
fra
gouvernement (n.m.), administration (n.f.)
por governo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
31.
administración fiscal (s.f.)
eng fiscal administration
esp administración fiscal (s.f.)
fra
administration fiscale (n.f.)
por administração fiscal (s.f.)
32.
administrativo (s.m.)
eng whitecollar worker
esp empleado de oficinas (s.m.), administrativo (s.m.)
fra
employé (n.m.)
por trabalhador de escritório (s.m.)
33.
afluxo (s.m.)
eng inflow
esp flujo de entrada (s.m.)
fra
entrée (n.f.), afflux (n.m.), flux d’entrée (n.m.)
por afluxo (s.m.)
34.
afluxo de capital (s.m.)
eng capital inflow, inflow of capital
esp entrada de capital (s.f.), flujo de capitales (s.m.)
fra
entrée de capitaux (n.f.), afflux de capitaux (n.m.)
por entrada de capital (s.f.)
35.
aforrar (v.)
eng save, to
esp ahorrar (v.)
fra
épargner (v.)
por poupar (v.)
36.
aforro (s.m.)
eng saving
esp ahorro (s.m.)
fra
épargne (n.f.)
por poupança (s.f.)
19
V o c a b u l a r i o
20
DE
ECONOMÍA
37.
aforro bruto (s.m.)
eng gross saving
esp ahorro bruto (s.m.)
fra
épargne brute (n.f.)
por poupança bruta (s.f.)
38.
aforro de pleno emprego (s.m.)
eng full-employment saving
esp ahorro de pleno empleo (s.m.)
fra
épargne de plein emploi (n.f.)
por poupança de pleno-emprego (s.f.)
39.
aforro en termos reais (s.m.)
eng real saving
esp ahorro en términos reales (s.m.)
fra
épargne réelle (n.f.)
por poupança real (s.f.)
40.
aforro líquido (s.m.)
eng net saving
esp ahorro neto (s.m.)
fra
épargne nette (n.f.)
por poupança líquida (s.f.)
41.
aforro nacional (s.m.)
eng national saving
esp ahorro nacional (s.m.)
fra
épargne nationale (n.f.)
por poupança nacional (s.f.)
42.
aforro nominal (s.m.)
eng nominal saving
esp ahorro nominal (s.m.)
fra
épargne nominale (n.f.)
por poupança nominal (s.f.)
v o c a b u l a r i o
43.
aforro privado (s.m.)
eng private saving
esp ahorro privado (s.m.)
fra
épargne privée (n.f.)
por poupança privada (s.f.)
44.
aforro público (s.m.)
eng public saving
esp ahorro público (s.m.)
fra
épargne publique (n.f.)
por poupança pública (s.f.)
45.
aglomeración (s.f.)
eng crowding in
esp aglomeración (s.f.)
fra
attraction (n.f.)
por aglomeração (s.f.)
46.
agregación (s.f.)
eng aggregation
esp agregación (s.f.)
fra
agrégation (n.f.)
por agregação (s.f.)
47.
agregados monetarios (s.m.pl.)
eng monetary aggregates
esp agregados monetarios (s.m.pl.)
fra
agrégats monétaires (n.m.pl.)
por agregados monetários (s.m.pl.)
48.
agricultor (s.m.)
eng farmer
esp agricultor (s.m.)
fra
agriculteur (n.m.)
por agricultor (s.m.)
21
V o c a b u l a r i o
22
DE
ECONOMÍA
49.
altruísmo (s.m.)
eng altruism
esp altruismo (s.m.)
fra
altruisme (n.m.)
por altruísmo (s.m.)
50.
ambiente (s.m.)
eng environment
esp medio ambiente (s.m.)
fra
environnement (n.m.)
por ambiente (s.m.)
51.
amortización (s.f.)
eng amortization, allowance
esp amortización (s.f.), prestación (s.f.)
fra
amortissement (n.m.), indemnité (n.f.), remboursement
(n.f.), subside (n.f.), déduction (n.f.), prestation (n.f.)
por amortização (s.f.), subsídio (s.m.)
52.
amortizacións do consumo de capital (s.f.pl.)
eng capital consumption allowances
esp amortizaciones del consumo de capital (s.f.pl.), reservas
para depreciación (s.f.pl.), fondo de amortización (s.f.pl.)
fra
quotas de dépréciation (n.m.pl.), consommation du
capital (n.f.pl.)
por amortizações do consumo de capital (s.f.pl.)
53.
amortizar (v.)
eng amortize, to, redeem, to
esp amortizar (v.)
fra
amortir (v.), convertir en espèces (v.)
por amortizar (v.)
54.
amplitude (s.f.)
eng range
esp amplitud (s.f.)
fra
amplitude (n.f.)
por intervalo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
55.
análise conxunta (s.f.)
eng conjoint analysis
esp análisis conjunto (s.m.)
fra
analyse conjointe (n.f.)
por análise conjunta (s.f.)
56.
análise custo-beneficio (s.f.)
eng cost-benefit analysis
esp análisis coste-beneficio (s.m.)
fra
analyse coût-bénéfice (n.f.)
por análise custo-benefício (s.f.)
57.
análise de investimento-aforro (s.f.)
eng IS-LM analysis
esp análisis de inversión-ahorro (s.m.)
fra
analyse d’investissement épargne (n.f.)
por análise IS-LM (s.f.)
58.
análise económica (s.f.)
eng economic analysis
esp análisis económico (s.m.)
fra
analyse économique (n.f.)
por análise económica (s.f.)
59.
análise input-output (s.f.)
eng input-output analysis
esp análisis input-output (s.m.)
fra
analyse input-output (n.f.), analyse intrant-produit (n.f.),
analyse intrant-sortant (n.f.)
por análise de entradas e saídas (s.f.)
60.
análise IS-LM (s.f.)
eng IS-LM analysis
esp análisis IS-LM (s.m.)
fra
analyse IS-LM (n.f.)
por análise IS-LM (s.f.)
23
V o c a b u l a r i o
24
DE
ECONOMÍA
61.
análise multicriteria (s.f.)
eng multicriteria analysis
esp análisis multicriteria (s.m.)
fra
analyse multi-critères (n.f.)
por análise multicritério (s.f.)
62.
ano fiscal (s.m.)
eng fiscal year
esp año fiscal (s.m.)
fra
année fiscale (n.m.)
por ano fiscal (s.m.)
63.
antes de impostos (loc. adv.)
eng before tax
esp antes de impuestos (loc. adv.)
fra
avant impôts (loc. adv.)
por antes de impostos (loc. adv.)
64.
aplicación (s.f.)
eng implementation
esp ejecución (s.f.), realización (s.f.), aplicación (s.f.), puesta en práctica (s.f.)
fra
mise en œuvre (n.f.), exécution (n.f.)
por implementação (s.f.)
65.
aprendizaxe pola experiencia (s.f.)
eng learning-by-doing
esp aprendizaje por la experiencia (s.m.)
fra
apprentissage par l’expérience (n.m.)
por aprendizagem pela prática (s.f.)
66.
aprendizaxe pola práctica (s.f.)
eng learning-by-doing
esp aprendizaje por la práctica (s.m.)
fra
apprentissage par l’expérience (n.m.)
por aprendizagem pela prática (s.f.)
v o c a b u l a r i o
67.
a prezos constantes (loc. prep.)
eng real terms
esp en términos reales (loc. prep.), a precios constantes
(loc. prep.)
fra
termes réels (loc. prép.)
por termos reais (loc. prep.)
68.
a prezos correntes (loc. prep.)
eng nominal terms
esp en términos nominales (loc. prep.), a precios corrientes
(loc. prep.)
fra
termes nominaux (loc. prép.)
por termos nominais (loc. prep.)
69.
arancel (s.m.)
eng tariff
esp arancel (s.m.)
fra
droit de douane (n.m.)
por tarifa aduaneira (s.f.)
70.
arbitraxe (s.f.)
eng arbitrage
esp arbitraje (s.m.)
fra
arbitrage (n.m.)
por arbitragem (s.f.)
71.
árbore de Lucas (s.f.)
eng Lucas’s tree
esp árbol de Lucas (s.m.)
fra
arbre de Lucas (n.m.)
por árvore de Lucas (s.f.)
72.
artigo (s.m.)
eng item
esp elemento (s.m.), artículo (s.m.)
fra
élément (n.m.), rubrique (n.f.), article (n.m.)
por rubrica (s.f.)
25
V o c a b u l a r i o
26
DE
ECONOMÍA
73.
ascendente (adx.)
eng upward
esp ascendente (adj.)
fra
à la hausse (n.)
por ascendente (adj.)
74.
asegurador (s.m.)
eng insurer
esp asegurador (s.m.)
fra
assureur (n.m.)
por segurador (s.m.)
75.
atribución (s.f.)
eng allocation
esp asignación (s.f.)
fra
allocation (n.f.), attribution (n.f.), affectation (n.f.)
por afectação (s.f.), atribuição (s.f.), alocação (s.f.)
76.
atribución de recursos (s.f.)
eng resource allocation
esp asignación de recursos (s.f.)
fra
attribution (n.f.), allocation des ressources (n.f.)
por alocação de recursos (s.f.)
77.
atribución óptima (s.f.)
eng optimal allocation
esp asignación óptima (s.f.)
fra
attribution (n.f.), allocation optimale (n.f.)
por alocação óptima (s.f.)
78.
atribución óptima no sentido de Pareto (s.f.)
eng Pareto optimal allocation
esp asignación óptima en el sentido de Pareto (s.f.)
fra
attribution (n.f.), allocation optimale au sens de Pareto
(n.f.)
por alocação óptima no sentido de Pareto (s.f.)
v o c a b u l a r i o
79.
aumentar (v.)
eng rise, to
esp alzar (v.), aumentar (v.)
fra
croissance (v.), accroissement (v.)
por aumentar (v.)
80.
aumento (s.m.)
eng increase, raise
esp aumento (s.m.)
fra
accroissement (n.m.), augmentation (n.f.)
por aumento (s.m.)
81.
autarquía (s.f.)
eng autarchy
esp autarquía (s.f.)
fra
autarcie (n.f.)
por autarcia (s.f.)
82.
autoridade monetaria (s.f.)
eng monetary authority
esp autoridad monetaria (s.f.)
fra
autorité monétaire (n.f.)
por autoridades monetárias (s.f.)
83.
autoridade política (s.f.)
eng policymaker
esp autoridad económica (s.f.)
fra
autorité politique (n.f.)
por decisor de política (s.m.)
84.
autoselección (s.f.)
eng self-selection
esp autoselección (s.f.)
fra
auto-sélection (n.f.)
por auto-selecção (s.f.)
27
V o c a b u l a r i o
28
DE
ECONOMÍA
85.
auxe (s.m.)
eng boom
esp auge (s.m.)
fra
essor (n.m.)
por expansão (s.f.)
86.
aversión absoluta ao risco constante (s.f.)
eng constant absolute risk aversion (CARA)
esp aversión constante y absoluta al riesgo (s.f.)
fra
aversion au risque constante en termes absolus (n.f.)
por aversão absoluta constante ao risco (s.f.)
87.
aversión ao risco (s.f.)
eng risk aversion
esp aversión al riesgo (s.f.)
fra
aversion pour le risque (n.f.)
por aversão ao risco (s.f.)
88.
aversión relativa ao risco constante (s.f.)
eng constant relative risk aversion (CRRA)
esp aversión relativa al riesgo constante (s.f.)
fra
aversion au risque constante en termes relatifs (n.f.)
por aversão ao risco constante em termos relativos (s.f.)
89.
axente (s.m.)
eng agent
esp agente (s.m.)
fra
agent (n.m.)
por agente (s.m.)
90.
axente económico (s.m.)
eng economic agent
esp agente económico (s.m.)
fra
agent économique (n.m.)
por agente económico (s.m.)
v o c a b u l a r i o
91.
axente financeiro (s.m.)
eng finance broker
esp agente financiero (s.m.)
fra
courtier (n.m.)
por agente financeiro (s.m.)
92.
axente representativo con vida infinita (s.m.)
eng infinitely lived representative agent
esp agente representativo de vida infinita (s.m.)
fra
agent représentatif à vie infinie (n.m.)
por agente representativo com vida infinita (s.m.)
93.
axustamento (s.m.)
eng adjustment
esp ajuste (s.m.)
fra
ajustement (n.m.)
por ajustamento (s.m.)
94.
axustamento de mercado (s.m.)
eng market clearing
esp vaciado del mercado (s.m.)
fra
liquidation du marché (n.f.)
por ajustamento do mercado (s.m.)
95.
axustamento dinámico (s.m.)
eng dynamic adjustment
esp ajuste dinámico (s.m.)
fra
ajustement dynamique (n.m)
por ajustamento dinâmico (s.m.)
96.
axustamento do stock de capital (s.m.)
eng capital stock adjustment
esp ajuste del stock,fondo de capital (s.m.)
fra
ajustement du stock de capital (n.m.)
por ajustamento do stock de capital (s.m.)
29
V o c a b u l a r i o
30
DE
ECONOMÍA
97.
axustar (v.)
eng adjust, to
esp ajustar (v.), aceptar (v.), adecuar (v.)
fra
ajuster (v.)
por ajustar (v.)
98.
axuste (s.m.)
eng adjustment
esp ajuste (s.m.)
fra
ajustement (n.m.)
por ajustamento (s.m.)
99.
axuste de mercado (s.m.)
eng market clearing
esp vaciado del mercado (s.m.)
fra
liquidation du marché (n.f.)
por ajustamento de mercado (s.m.)
100.
axuste dinámico (s.m.)
eng dynamic adjustment
esp ajuste dinámico (s.m.)
fra
ajustement dynamique (n.m)
por ajustamento dinâmico (s.m.)
101.
axuste do stock de capital (s.m.)
eng capital stock adjustment
esp ajuste del stock, fondo de capital (s.m.)
fra
ajustement du stock de capital (n.m.)
por ajustamento do stock de capital (s.m.)
102.
balance de situación (s.m.)
eng sheet balance
esp balance (s.m.)
fra
bilan (n.m.)
por folha de balanço (s.f.)
v o c a b u l a r i o
103.
balanza comercial (s.f.)
eng trade balance
esp balanza comercial (s.f.)
fra
balance commerciale (n.f.)
por balança comercial (s.f.)
104.
balanza de pagamentos (s.f.)
eng balance of payments
esp balanza de pagos (s.f.)
fra
balance des paiements (n.f.)
por balança de pagamentos (s.f.)
105.
balanza de pagamentos internacionais (s.f.)
eng balance of international payments
esp balanza de pagos internacionales (s.f.)
fra
balance des paiements internationaux (n.f.)
por balança de pagamentos internacionais (s.f.)
106.
balanza de pagamentos por cálculo de patrimoio (s.f.)
eng capital account balance of payments
esp balanza de pagos por cuenta de capital (s.f.)
fra
compte de capital de la balance des paiements (n.m.)
por balança de capitais da balança de pagamentos (s.f.)
107.
balanza por conta corrente (s.f.)
eng current account (balance)
esp balanza por cuenta corriente (s.f.)
fra
balance courante (n.f.), solde de la balance (n.m.)
por balança de transacções correntes (s.f.)
108.
bancarrota (s.f.)
eng bankruptcy
esp bancarrota (s.f.)
fra
banqueroute (n.f.)
por falência (s.f.)
31
V o c a b u l a r i o
32
DE
ECONOMÍA
109.
banco (s.m.)
eng bank
esp banco (s.m.)
fra
banque (n.f.)
por banco (s.m.)
110.
banco central (s.m.)
eng central bank
esp banco central (s.m.)
fra
banque centrale (n.f.)
por banco central (s.m.)
111.
banco comercial (s.m.)
eng commercial bank
esp banco comercial (s.m.), banco de crédito (s.m.)
fra
banque commerciale (n.f.)
por banco comercial (s.m.)
112.
Banco da Reserva Federal (EE UU) (s.m.)
eng Federal Reserve Bank (USA)
esp Banco de la Reserva Federal (EE UU) (s.m.)
fra
Banque de la Réserve Fédérale (n.f.)
por Banco da Reserva Federal (estadounidense) (s.m.)
113.
Banco Internacional para a Reconstrución e o
Desenvolvemento (BIRD) (s.m.)
eng International Bank for Reconstruction and
Development (IBDR)
esp Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BIRD) (s.m.)
fra
Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) (n.f.)
por Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) (s.f.)
v o c a b u l a r i o
114.
Banco Mundial (s.m.)
eng World Bank
esp Banco mundial (s.m.)
fra
Banque Mondiale (n.f.)
por Banco Mundial (s.m.)
115.
banda de flutuación da taxa de cambio (s.f.)
eng target zone, exchange rate target zone
esp banda de fluctuación del tipo de cambio (s.f.)
fra
zone cible (n.f.), zone cible du taux de change (n.f.)
por zona alvo (s.f.), zona alvo para a taxa de câmbio (s.f.)
116.
barreiras á entrada (s.f.pl.)
eng barriers to entry
esp barreras de entrada (s.f.pl.)
fra
barrières à l’entrée (n.f.pl.)
por barreiras à entrada (s.f.pl.)
117.
barreira alfandegueira (s.f.)
eng tariff barrier
esp barrera arancelaria (s.f.)
fra
barrière tarifaire (n.f.)
por barreiras alfandegárias (s.f.)
118.
barreira non alfandegueira (s.f.)
eng non-tariff barrier
esp obstáculo no arancelario (s.m.), barrera no arancelaria
(s.f.)
fra
barrière non-tarifaire (n.f.)
por barreira não alfandegária (s.f.)
119.
base imponíbel íntegra axustada (s.f.)
eng adjusted gross income (AGI)
esp base imponible íntegra ajustada (s.f.)
fra
revenu ajusté brut (n.m.)
por rendimento bruto ajustado (s.m.)
33
V o c a b u l a r i o
34
DE
ECONOMÍA
120.
base monetaria (s.f.)
eng monetary base, high-powered money, source base, M0
esp base monetaria (s.f.), M0
fra
base monétaire (n.f.), devise largement acceptée (n.f.),
M0
por base monetária (s.f.), M0
121.
ben (s.m.)
eng goods
esp bien (s.m.)
fra
biens (s.m.pl.), bénéfice (n.m.)
por bem (s.m.)
122.
ben comerciábel (s.m.)
eng tradable goods, traded goods
esp bien comerciable (s.m.), bien comercializado (s.m.)
fra
biens commercialisables (n.m.pl.), biens marchands
(n.m.pl.)
por bem transaccionável (s.m.), bem transaccionado (s.m.)
123.
ben de capital (s.m.)
eng capital goods
esp bien de capital (s.m.)
fra
biens d’investissement (n.m.pl.)
por bens de capital (s.m.)
124.
ben de consumo (s.m.)
eng consumer goods,
esp bien de consumo (s.m.)
fra
biens de consommation (n.m.pl.)
por bens de consumo (s.m.), produto de consumo (s.m.)
125.
ben de consumo duradeiro (s.m.)
eng durable good
esp bien de consumo duradero (s.m.), bien duradero (s.m.)
fra
biens (de consommation) durable(s) (n.m.pl.)
por bens de consumo duradouro (s.m.)
v o c a b u l a r i o
126.
ben de consumo non duradeiro
eng nondurable
esp bien de consumo no duradero (s.m.)
fra
biens (de consommation) non-durables (n.m.pl.)
por bens de consumo não duradouro (s.m.)
127.
ben de equipamento (s.m.)
eng capital equipment
esp bienes de equipo (s.m.pl.)
fra
biens d’équipement (n.m.pl.)
por bens de equipamento (s.m.pl.)
128.
ben de patrimonio (s.m.)
eng inheritance goods
esp bien de patrimonio (s.m.)
fra
biens de patrimoine (n.m.pl.)
por bens patrimoniais (s.m.)
129.
ben de produción (s.m.)
eng producer goods
esp bien de producción (s.m.)
fra
biens de production (n.m.pl.)
por bem de produção (s.m.)
130.
ben final (s.m.)
eng final good
esp bien final (s.m.)
fra
bien finis (n.m.)
por bem final (s.m.)
131.
ben Giffen (s.m.)
eng Giffen good
esp bien Giffen (s.m.)
fra
bien Giffen (n.m.)
por bem de Giffen (s.m.)
35
V o c a b u l a r i o
36
DE
ECONOMÍA
132.
ben inferior (s.m.)
eng inferior good
esp bien inferior (s.m.)
fra
bien inférieur (n.m.)
por bem inferior (s.m.)
133.
ben intermedio (s.m.)
eng intermediate good
esp bien intermedio (s.m.)
fra
biens intermédiaires (n.m.pl.)
por bem de consumo intermédio (s.m.)
134.
ben libre (s.m.)
eng free good
esp bien gratuito, libre (s.m.)
fra
bien gratuit (n.m.)
por bem livre (s.m.)
135.
ben mixto (s.m.)
eng mixed good
esp bien mixto (s.m.)
fra
bien mixte (n.m.)
por bem misto (s.m.)
136.
ben non comerciábel (s.m.)
eng non-traded good
esp bien no comerciable (s.m.)
fra
biens non-commerciaux (n.m.pl.)
por bem não transaccionado (s.m.)
137.
ben non comercializábel (s.m.)
eng non-tradable good
esp bien no comercializable (s.m.)
fra
biens non-commerciables (n.m.pl.), biens non-échangeables (n.m.pl.)
por bem não-transaccionável (s.m.)
v o c a b u l a r i o
138.
ben normal (s.m.)
eng normal good
esp bien normal (s.m.)
fra
bien normal (n.m.)
por bem normal (s.m.)
139.
ben patrimonial (s.m.)
eng inheritance goods
esp bien patrimonial (s.m.)
fra
biens de patrimoine (n.m.)
por bem patrimonial (s.m.)
140.
ben substitutivo (s.m.)
eng substitute good
esp bien sustitutivo (s.m.)
fra
biens substituts (n.m.pl.)
por bem substituto (s.m.)
141.
ben tributábel (s.m.)
eng taxable good
esp bien taxable (s.m.)
fra
biens taxables (s.m.pl.)
por bem tributável (s.m.)
142.
beneficio (s.m.)
eng profit
esp lucro (s.m.), ganancia (s.f.), beneficio (s.f.)
fra
profit (s.m.), gain (s.m.), bénéfice (s.m.)
por lucro (s.m.)
143.
beneficios da seguridade social (s.m.pl.)
eng welfare payments, social security benefits
esp beneficios de la seguridad social (s.m.pl.)
fra
allocations (n.f.pl.), transferts (n.m.pl.) [CN], indemnités de la sécurité sociale (n.f.pl.)
por subsídio da segurança social (s.m.)
37
V o c a b u l a r i o
38
DE
ECONOMÍA
144.
benestar (s.m.)
eng welfare
esp bienestar (s.m.)
fra
bien-être (n.m.)
por bem-estar (s.m.)
145.
benestar económico (s.m.)
eng economic welfare
esp bienestar económico (s.m.)
fra
bien-être économique (n.m.)
por bem-estar económico (s.m.)
146.
bens e servizos finais (s.m.pl.)
eng final goods and services
esp bienes y servicios finales (s.m.pl.)
fra
biens et services finis (s.m.pl.)
por bens e serviços finais (s.m.pl.)
147.
bens e servizos intermedios (s.m.pl.)
eng intermediate goods and services
esp bienes y servicios intermedios (s.m.pl.)
fra
biens et services intermédiaires (s.m.pl.)
por bens e serviços de consumo intermédio (s.m.pl.)
148.
bolsa (s.f.)
eng stock exchange, stock market
esp bolsa (s.f.)
fra
bourse (de valeurs) (s.f.)
por bolsa (s.f.)
149.
bono (s.m.)
eng bond
esp bono (s.m.), título de renta fija (s.m.)
fra
bon (n.m)
por obrigação (s.f.)
v o c a b u l a r i o
150.
bonos do estado (s.m.pl.)
eng government bonds
esp bonos del estado (s.m.pl.)
fra
obligations (n.f.pl.), bons d’État (n.m.pl.)
por obrigações do estado (s.f.pl.)
151.
bono do tesouro (s.m.)
eng treasury bond
esp bono del tesoro (s.m.)
fra
bon du trésor (n.m.)
por título do tesouro (s.m.)
152.
bono indexado (s.m.)
eng indexed bond
esp bono indexado, indiciado (s.m.)
fra
obligation indexée (n.f.)
por obrigação indexada (s.f.)
153.
boom (s.m.)
eng boom
esp boom (s.m.)
fra
boom (n.m.)
por expansão (s.f.)
154.
borlista (s.m.)
eng free-rider
esp usuario gratuito (s.m.), polizón (s.m.)
fra
passager clandestine (n.m.), profiteur (n.m.)
por borlista
155.
brecha (s.f.)
eng gap
esp brecha (s.f.)
fra
écart (n.m.)
por hiato (s.m.)
39
V o c a b u l a r i o
40
DE
ECONOMÍA
156.
brecha inflacionaria (s.f.)
eng inflationary gap
esp brecha inflacionista (s.f.), brecha inflacionaria (s.f.)
fra
écart inflationniste (n.m.)
por hiato inflacionista (s.m.)
157.
burbulla especulativa (s.f.)
eng speculative bubble
esp burbuja especulativa (s.f.)
fra
bulle spéculative (n.f.)
por bolha especulativa (s.f.)
158.
burocracia (s.f.)
eng bureaucracy
esp burocracia (s.f.)
fra
bureaucratie (n.f.)
por burocracia (s.f.)
159.
burócrata (s.m.)
eng bureaucrat
esp burócrata (s.m.)
fra
bureaucrate (n.m.)
por burocrata (s.m.)
160.
caída do prezo (s.f.)
eng price decrease
esp caída del precio (s.f.)
fra
baisse des prix (n.f.)
por diminuição do preço (s.f.)
161.
caixa de aforros (s.f.)
eng savings bank
esp caja de ahorros (s.f.)
fra
caisse d’épargne (n.f.)
por caixa económica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
162.
calibración (s.f.)
eng calibration
esp calibración (s.f.)
fra
étalonnage (n.m.)
por calibragem (s.f.)
163.
calibre (s.m.)
eng calibration
esp calibración (s.f.)
fra
calibrage (n.m.)
por calibração (s.f.)
164.
cambio (s.m.)
eng exchange
esp intercambio (s.m.)
fra
échanger (n.m.)
por troca (s.f.), câmbio (s.m.)
165.
campesiño (s.m.)
eng farmer
esp agricultor (s.m.)
fra
agriculteur (n.m.)
por agricultor (s.m.)
166.
canastro de bens (s.m.)
eng basket of goods
esp cesta de bienes (s.f.)
fra
panier de biens (n.m.)
por cabaz de bens (s.m.)
167.
candidato (s.m.)
eng applicant
esp solicitante (s.m.), aspirante (s.m.)
fra
postulant (n.m.), candidat (n.m.)
por solicitante (s.m.), candidato (s.m.)
41
V o c a b u l a r i o
42
DE
ECONOMÍA
168.
cantidade agregada (s.f.)
eng aggregate quantity
esp cantidad agregada (s.f.)
fra
quantité agrégée (n.f.)
por quantidade agregada (s.f.)
169.
cantidade óptima de diñeiro (s.f.)
eng optimal quantity of money
esp cantidad óptima de dinero (s.f.)
fra
quantité optimale de monnaie (n.f.)
por quantidade óptima de moeda (s.f.)
170.
capacidade (s.f.)
eng capacity
esp capacidad (s.f.)
fra
capacité (n.f.)
por capacidade (s.f.)
171.
capacidade de financiamento (s.f.)
eng finance capacity
esp capacidad de financiación (s.f.)
fra
capacité de financement (n.f.)
por capacidade de financiamento (s.f.)
172.
capacidade de produción (s.f.)
eng productive capacity
esp capacidad de producción (s.f.)
fra
capacité de production (n.f.)
por capacidade produtiva (s.f.)
173.
capacidade sobreutilizada (s.f.)
eng overutilized capacity
esp capacidad sobreutilizada (s.f.)
fra
capacité surutilisée (n.f.)
por capacidade sobreutilizada (s.f.)
v o c a b u l a r i o
174.
capital (s.m.)
eng capital, stocks
esp capital (s.m.), títulos (s.m.), títulos valores (s.m.), acciones (s.f.)
fra
capital (n.m.), stock (n.m.), titre (n.m.), valeur (n.f.),
action (n.f.)
por capital (s.m.), acções (s.f.)
175.
capital circulante (s.m.)
eng working capital, working funds
esp capital de explotación (s.m.)
fra
fonds de roulement (n.m.)
por capital de exploração (s.m.), capital circulante (s.m.)
176.
capital de risco (s.m.)
eng venture capital
esp capital de riesgo (s.m.)
fra
capital à risque (n.m.)
por capital de risco (s.m.)
177.
capital físico (s.m.)
eng physical capital
esp capital físico (s.m.)
fra
capital physique (n.m.)
por capital físico (s.m.)
178.
capital fixo (s.m.)
eng fixed capital
esp capital fijo (s.m.)
fra
capital fixe (n.m.)
por capital fixo (s.m.)
179.
capital humano (s.m.)
eng human capital
esp capital humano (s.m.)
fra
capital humain (n.m.)
por capital humano (s.m.)
43
V o c a b u l a r i o
44
DE
ECONOMÍA
180.
capital social (s.m.)
eng stock of capital
esp capital social (s.m.)
fra
capital social (n.m.), stock de capital (n.m.)
por stock de capital
181.
capitalismo (s.m.)
eng capitalism
esp capitalismo (s.m.)
fra
capitalisme (n.m.)
por capitalismo
182.
capitalización (s.f.)
eng capitalization
esp capitalización (s.f.)
fra
capitalisation (n.f.)
por capitalização (s.f.)
183.
carestía (s.f.)
eng scarcity, shortage
esp carestía (s.f.), penuria (s.f.)
fra
rareté (n.f.), pénurie (n.f.), insuffisance (n.f.), manque
(n.m.)
por escassez (s.f.)
184.
carga social (s.f.)
eng social charge
esp carga social (s.f.)
fra
charge sociale (n.f.)
por encargo social (s.m.), contribuições para a segurança
social (s.f.)
185.
carteira (de valores) (s.f.)
eng portfolio
esp cartera (de valores) (s.f.)
fra
portefeuille de titres (n.m.), portefeuille de valeurs (n.m.)
por carteira de títulos (s.f.)
v o c a b u l a r i o
186.
cartel (s.m.)
eng cartel
esp cártel (s.m.)
fra
cartel (n.m.), entente (n.f.)
por cartel (s.m.)
187.
centavo (s.m.) (EE UU)
eng penny
esp centavo (s.m.) (EE UU)
fra
penny (n.m.) (EE UU)
por péni (s.m.) (EE UU)
188.
centro de comercio internacional (s.m.)
eng international trade centre
esp centro de comercio internacional (s.m.), centro ferial
internacional (s.m.)
fra
centre de commerce international (n.m.)
por centro do comércio internacional (s.m.)
189.
certificado de Arrow (s.m.)
eng Arrow security
esp certificados de Arrow (s.m.pl.)
fra
certificat d´Arrow (n.m.)
por títulos Arrow (s.m.pl.)
190.
certificado de depósito (s.m.)
eng deposit certificate
esp certificado de depósito (s.m.)
fra
certificat de dépôt (n.m.)
por certificado de depósito (s.m.)
191.
cesto de bens (s.m.)
eng basket of goods
esp cesta de bienes (s.f.)
fra
panier de biens (n.m.)
por cabaz de compras (s.m.)
45
V o c a b u l a r i o
46
DE
ECONOMÍA
192.
ceteris páribus (loc. lat)
eng ceteris paribus
esp ceteris páribus
fra
cétéris paribus
por ceteris paribus
193.
cheque (s.m.)
eng check, cheque (br.)
esp cheque (s.m.)
fra
cheque (n.m.)
por cheque (s.m.)
194.
choque (s.m.)
eng shock
esp choque (s.m.), shock (s.m.)
fra
choc (n.m.)
por choque (s.m.)
195.
choque adverso (s.m.)
eng adverse shock
esp shock desfavorable (s.m.)
fra
choc adverse (n.m.)
por choque adverso (s.m.)
196.
choque de demanda (s.m.)
eng demand shock
esp shock de demanda (s.m.)
fra
choc de demande (n.m.)
por choque da procura (s.m.)
197.
choque de oferta (s.m.)
eng supply shock
esp shock de oferta (s.m.)
fra
choc d’offre (n.m.)
por choque da oferta (s.m.)
v o c a b u l a r i o
198.
choque de procura (s.m.)
eng demand shock
esp shock de demanda (s.m.)
fra
choc de demande (n.m.)
por choque da procura (s.m.)
199.
choque de produtividade (s.m.)
eng productivity shock
esp shock de productividad (s.m.)
fra
choc de productivité (n.m.)
por choque de produtividade (s.m.)
200.
choque idiosincrásico (s.m.)
eng idiosyncratic shock
esp shock idiosincrático (s.m.)
fra
choc idiosyncrasique (n.m.)
por choque idiossincrático (s.m.)
201.
choque permanente (s.m.)
eng permanent shock
esp shock permanente (s.m.)
fra
choc à effet permanent (n.m.)
por choque permanente (s.m.)
202.
choque permanente de demanda (s.m.)
eng permanent demand shock
esp shock permanente de demanda (s.m.)
fra
choc permanent sur la demande (n.m.)
por choque permanente na procura (s.m.)
203.
choque permanente de oferta (s.m.)
eng permanent supply shock
esp shock permanente de oferta (s.m.)
fra
choc permanent sur l’offre (n.m.)
por choque permanente da oferta (s.m.)
47
V o c a b u l a r i o
48
DE
ECONOMÍA
204.
choque permanente de procura (s.m.)
eng permanent demand shock
esp shock permanente de demanda (s.m.)
fra
choc permanent sur la demande (n.m.)
por choque permanente na procura (s.m.)
205.
choque temporal (s.m.)
eng temporary shock
esp shock temporal (s.m.)
fra choc à effets temporaires (n.m.)
por choque temporário (s.m.)
206.
choque transitorio (s.m.)
eng temporary shock
esp shock transitorio (s.m.)
fra
choc à effets temporaires (n.m.)
por choque temporário (s.m.)
207.
choque transitorio de demanda (s.m.)
eng temporary demand shock
esp shock transitorio de demanda (s.m.)
fra
choc temporaire sur la demande (n.m.)
por choque temporário na procura (s.m.)
208.
choque transitorio de oferta (s.m.)
eng temporary supply shock
esp shock transitorio de oferta (s.m.)
fra
choc temporaire sur l’offre (n.m.)
por choque temporário na oferta (s.m.)
209.
choque transitorio de procura (s.m.)
eng temporary demand shock
esp shock transitorio de demanda (s.m.)
fra
choc temporaire sur la demande (n.m.)
por choque temporário na procura (s.m.)
v o c a b u l a r i o
210.
ciclo (s.m.)
eng cycle
esp ciclo (s.m.)
fra
cycle (n.m.)
por ciclo (s.m.)
211.
ciclo económico (s.m.)
eng business cycle
esp ciclo económico (s.m.)
fra
cycle des affaires (n.m.)
por ciclo económico (s.m.)
212.
ciclo político-económico (s.m.)
eng political business cycle
esp ciclo político-económico (s.m.)
fra
cycle de politique des affaires (n.m.)
por ciclo político-económico (s.m.)
213.
ciencia financeira (s.f.)
eng finance
esp finanza (s.f.), ciencia financiera (s.f.)
fra
financer (s.f.)
por finanças (n.f.)
214.
ciencia política (s.f.)
eng politics [science]
esp ciencias políticas (s.f.pl.)
fra
science politique (n.f.)
por ciência política (s.f.)
215.
circulación monetaria (s.f.)
eng monetary flow, flow of money
esp circulación monetaria(s.f.), flujo monetario (s.m.)
fra
circulation monétaire (n.f.)
por circulação da moeda (s.f.)
49
V o c a b u l a r i o
50
DE
216.
clase estéril (s.f.)
eng sterile class
esp clase estéril (s.f.)
fra
classe stérile (n.f.)
por classe estéril (s.f.)
217.
clase obreira (s.f.)
eng working class
esp clase obrera (s.f.)
fra
classe ouvrière (n.f.)
por classe operária (s.f.)
218.
clase operaria (s.f.)
eng working class
esp clase obrera (s.f.)
fra
classe ouvrière (n.f.)
por classe operária (s.f.)
219.
clase produtiva (s.f.)
eng productive class
esp clase productiva (s.f.)
fra
classe productive (n.f.)
por classe produtiva (s.f.)
220.
clase social (s.f.)
eng social class
esp clase social (s.f.)
fra
classe social (n.f.)
por classe social (s.f.)
221.
clase traballadora (s.f.)
eng working class
esp clase trabajadora (s.f.)
fra
classe ouvrière (n.f.)
por classe operária (s.f.)
ECONOMÍA
v o c a b u l a r i o
222.
clientela (s.f.)
eng the patrons
esp patrono (s.m.), clientela (s.f.), socio (s.m.)
fra
clientèle (n.f.)
por patronos (s.f.)
223.
clubs (s.m.pl.)
eng clubs
esp asociaciones (s.f.pl.), clubs (s.m.pl.)
fra
associations (n.f.pl.), clubs (n.m.pl.)
por associações (s.f.pl.), clubes (s.m.pl.)
224.
cobertura (s.f.)
eng coverage
esp cobertura (s.f.)
fra
couverture (n.f.)
por cobertura (s.f.)
225.
cobrar (v.)
eng collect, to
esp recaudar (v.)
fra
encaisser (v.), recueillir (v.), percevoir (contributions) (v.)
por cobrar (v.), arrecadar (v.)
226.
cociente de liquidez (s.m.)
eng cash ratio
esp ratio de liquidez (s.m.)
fra
ratio de trésorerie (n.m.)
por ratio de liquidez (s.m.)
227.
coeficiente de amortización (s.m.)
eng amortization coefficient
esp coeficiente de amortización (s.m.)
fra
coefficient d’amortissement (n.m.)
por coeficiente de amortização (s.m.)
51
V o c a b u l a r i o
52
DE
ECONOMÍA
228.
coeficiente de correlación (s.m.)
eng correlation coefficient
esp coeficiente de correlación (s.m.)
fra
coefficient de corrélation (n.m.)
por coeficiente de correlação (s.m.)
229.
cohorte (s.f.)
eng cohort
esp cohorte (s.f.)
fra
cohorte (n.f.)
por coorte (s.f.)
230.
colapso (s.m.)
eng breakdown
esp desplome (s.m.), derrumbamiento (s.m.)
fra
dépressions (n.f.pl.), détails (n.m.pl.)
por ruptura (s.f.)
231.
colusión (s.f.)
eng collusion
esp colusión (s.m.)
fra
collusion (n.f.), coalition (n.f.)
por conluio (s.m.)
232.
colusorio (adx.)
eng collusive
esp colusorio (adj.)
fra
collusoire (n.)
por colusório (adj.)
233.
comerciar (v.)
eng trade, to
esp comerciar (v.)
fra
commercer (v.), faire du commerce (v.)
por comercializar (v.)
v o c a b u l a r i o
234.
comercio (s.m.)
eng commerce, trade
esp comercio (s.m.)
fra
commerce (n.m.), échange (n.m.)
por comércio (s.m.)
235.
comercio equilibrado (s.m.)
eng balanced trade
esp comercio equilibrado (s.m.)
fra
commerce équilibré (n.m.)
por comércio equilibrado (s.m.)
236.
comercio exterior (s.m.)
eng foreign trade
esp comercio exterior (s.m.)
fra
échanges extérieurs (n.m.pl.)
por comércio exterior (s.m.)
237.
comercio internacional (s.m.)
eng international trade
esp comercio internacional (s.m.)
fra
commerce international (n.m.)
por comércio internacional (s.m.)
238.
comercio nacional (s.m.)
eng domestic trade
esp comercio nacional (s.m.)
fra
commerce national (n.m.)
por comércio nacional (s.m.)
239.
comisión (s.f.)
eng committee
esp comité (s.m.)
fra
comité (n.m.)
por comité (s.m.)
53
V o c a b u l a r i o
54
DE
ECONOMÍA
240.
comité (s.m.)
eng committee
esp comité (s.m.)
fra
comité (n.m.)
por comité (s.m.)
241.
compañía (s.f.)
eng enterprise
esp empresa (s.f.), compañía (s.f.)
fra
enterprise (n.f.)
por empresa (s.f.)
242.
compatíbel en incentivo (adx.)
eng incentive compatible
esp compatible en incentivo (adj.)
fra
compatible d’incitants (n.)
por compatível em termos de incentivos (adj.)
243.
competitividade (s.f.)
eng competitivity
esp competitividad (s.f.)
fra
compétitivité (n.f.)
por competitividade (s.f.)
244.
compoñente cíclico (s.m.)
eng cyclical component
esp componente cíclico (s.m.)
fra
composante cyclique (n.f.)
por componente cíclico (s.m.)
245.
compoñente residual (s.m.)
eng residual component
esp componente residual (s.m.)
fra
composante résiduelle (n.f.)
por componente residual (s.m.)
v o c a b u l a r i o
246.
compoñente tendencial (s.m.)
eng trend component
esp componente tendencial (s.m.)
fra
composante tendancielle (n.f.)
por componente de tendência (s.m.)
247.
comportamento económico (s.m.)
eng economic behavior
esp comportamiento económico (s.m.)
fra
comportement économique (n.m.)
por comportamento económico (s.m.)
248.
comprar (v.)
eng buy, to
esp comprar (v.)
fra
achat (v.)
por comprar (v.)
249.
compromiso (s.m.)
eng commitment
esp compromiso (s.m.)
fra
engagement (n.m.)
por compromisso (s.m.)
250.
comunismo (s.m.)
eng communism
esp comunismo (s.m.)
fra
communisme (n.m.)
por comunismo (s.m.)
251.
concorrencia (s.f.)
eng competition
esp competencia (s.f.)
fra
concurrence (n.f.), compétition (n.f.)
por concorrência (s.f.)
55
V o c a b u l a r i o
56
DE
ECONOMÍA
252.
concorrencia imperfecta (s.f.)
eng imperfect competition
esp competencia imperfecta (s.f.)
fra
concurrence imparfaite (n.f.)
por concorrência imperfeita (s.f.)
253.
concorrencia perfecta (s.f.)
eng perfect competition
esp competencia perfecta (s.f.)
fra
concurrence parfaite (n.f.)
por concorrência perfeita (s.f.)
254.
condición de paridade da taxa xuro (s.f.)
eng interest parity condition
esp condición de paridad de interés (s.f.)
fra
condition de parité de l’intérêt (n.f.)
por condicão de paridade da taxa de juro (s.f.)
255.
condición esóxena (s.f.)
eng exogenous condition
esp condición exógena (s.f.)
fra
condition exogène (n.f.)
por condição exógena (s.f.)
256.
Consello de Gobernadores (EE UU) (s.m.)
eng Board of Governors (USA)
esp Junta de Gobernadores (EE UU) (s.f.)
fra
Conseil des Gouverneurs (n.m.)
por Conselho de Governadores (s.m.)
257.
consenso social (s.m.)
eng social consensus
esp consenso social (s.m.)
fra
consensus social (n.m.)
por consenso social (s.m.)
v o c a b u l a r i o
258.
conservación (s.f.)
eng conservation
esp conservación (s.f.)
fra
conservation (n.f.)
por conservação (s.f.)
259.
consistencia (temporal) dinámica (s.f.)
eng dynamic (time) consistency
esp consistencia (temporal) dinámica (s.f.)
fra
consistance (temporelle) dynamique (n.f.)
por coerência (temporal) dinâmica (s.f.)
260.
consolidar (v.)
eng consolidate, to
esp consolidar (v.)
fra
consolider (v.)
por consolidar (v.)
261.
consumidor (s.m.)
eng consumer
esp consumidor (s.m.)
fra
consommateur (n.m.)
por consumidor (s.m.)
262.
consumo (s.m.)
eng consumption
esp consumo (s.m.)
fra
consommation (n.f.)
por consumo (s.m.)
263.
consumo de capital fixo (s.m.) [CN]
eng consumption of fixed capital [NA]
esp consumo de capital fijo (s.m.) [CN]
fra
consommation de capital fixe (n.m.) [CN]
por consumo de capital fixo (s.m.) [CN]
57
V o c a b u l a r i o
58
DE
ECONOMÍA
264.
consumo doméstico (s.m.)
eng household consumption
esp consumo doméstico (s.m.)
fra
consommation des ménages (n.f.)
por consumo das familías (s.m.)
265.
consumo final (s.m.)
eng final consumption
esp consumo final (s.m.)
fra
consommation finale (n.f.)
por consumo final (s.m.)
266.
consumo final das administracións públicas [CN] (s.m.)
eng final expenditure government [NA]
esp consumo final de las administraciones públicas [CN] (s.m.)
fra
dépense finale de l’état [CN] (n.f.)
por depesa pública em consumo final [CN] (s.f.)
267.
consumo final privado (en territorio económico) [CN] (s.m.)
eng private final consumption expenditure (on the economic territory) [NA]
esp consumo final privado (en territorio económico) [CN]
(s.m.)
fra
dépense finale de consommation privée [CN] (n.f.)
por consumo final no territorio económico (s.m.)
268.
consumo intermedio (s.m.)
eng intermediate consumption
esp consumo intermedio (s.m.)
fra
consommation intermédiaire (n.f.)
por consumo intermédio (s.m.)
269.
conta a prazo fixo (s.f.)
eng fixed-term deposit
esp cuenta a plazo fijo (s.f.)
fra
compte à terme fixe (n.m.)
por depósito a prazo (s.m.), conta a prazo fixo (s.f.)
v o c a b u l a r i o
270.
conta de capitais (s.f.)
eng capital account
esp cuenta de capital (de la balanza de pagos) (s.f.)
fra
compte de capital (n.m.)
por balança de capitais (s.f.)
271.
conta de existencias (s.f.)
eng stocks account
esp cuenta de existencias (s.f.)
fra
compte de stocks (n.m.)
por conta de existências (s.f.)
272.
conta de fluxos (s.f.)
eng flows account
esp cuenta de flujos (s.f.)
fra
compte de flux (n.m.)
por conta de fluxos (s.f.)
273.
conta de rendimentos da balanza de pagamentos (s.f.)
eng income account balance of payments
esp cuenta de resultados de la balanza de pagos (s.f.)
fra
compte des revenus de la balance des paiements
(n.m.)
por conta de rendimentos da balança de pagamentos
(s.f.)
274.
conta financeira (s.f.)
eng financial account
esp cuenta financiera (s.f.)
fra
compte financier (s.m.)
por conta financeira (s.f.)
275.
Contas Nacionais [CN] (s.f.pl.)
eng National Accounts [NA], Social Accounts (br.)
esp Contabilidad Nacional [CN] (s.f.)
fra
Comptabilité Nationale [CN] (n.f.)
por Contas Nacionais [CN] (s.f.pl.)
59
V o c a b u l a r i o
60
DE
ECONOMÍA
276.
contabilidade (s.f.)
eng accounting
esp contabilidad (s.f.)
fra
comptabilité (n.f.)
por contabilidade (s.f.)
277.
continxente (s.m.)
eng contingent
esp contingente (s.m.)
fra
contingent (n.m.)
por contingente (s.m.)
278.
contracíclico (adx.)
eng countercyclical
esp contracíclico (adj.), anticíclica (adj.)
fra
anticyclique (n.)
por contra-cíclico (adj.)
279.
contratación (s.f.)
eng hiring
esp contratación (s.f.), alquiler (s.m.), arrendamiento (s.m.)
fra
embaucher (n.m.), engager (n.m.)
por recrutamento (s.m.), contratação (s.f.)
280.
contrato (s.m.)
eng contract
esp contrato (s.m.)
fra
contrat (n.m.)
por contrato (s.m.)
281.
contrato a longo prazo (s.m.)
eng long term contract
esp contrato a largo plazo (s.m.)
fra
contrat à long terme (n.m.)
por contrato a longo prazo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
282.
contrato de futuros (s.m.)
eng futures contract
esp contrato de futuros (s.m.)
fra
contrat sur futurs (n.m.)
por contrato de futuros (s.m.)
283.
contrato de traballo (s.m.)
eng labor/labour contract
esp contrato de trabajo (s.m.)
fra
contrat de travail (n.m.)
por contrato de trabalho (s.m.)
284.
contrato temporal (s.m.)
eng temporal contract
esp contrato temporal (s.m.)
fra
contrat à durée déterminée (CDD) (n.m.)
por contrato temporário (s.m.)
285.
contribución (s.f.)
eng contribution
esp contribución (s.f.)
fra
contribution (n.f.)
por contribuição (s.f.)
286.
contribucións sociais (s.f.pl.)
eng social insurance contribution
esp cotizaciones sociales (s.f.pl.), contribución a la seguridad social (s.f.)
fra
cotisations sociales (n.f.pl.)
por contribuições sociais (s.f.pl.)
287.
convertibilidade da moeda (s.f.)
eng monetary conversion, monetary convertibility
esp convertibilidad monetaria (s.f.), convertibilidad de la
moneda (s.f.)
fra
conversion monétaire (n.f.)
por convertibilidade da moeda (s.f.)
61
V o c a b u l a r i o
62
DE
ECONOMÍA
288.
convertibilidade externa (s.f.)
eng foreign conversion
esp convertibilidad externa (s.f.)
fra
convertibilité externe (n.f.)
por convertibilidade de divisa (s.f.), conversão de moedas
estrangeiras (s.f.)
289.
converxencia (s.f.)
eng convergence
esp convergencia (s.f.)
fra
convergence (n.f.)
por convergência (s.f.)
290.
converxencia absoluta (s.f.)
eng absolute convergence
esp convergencia absoluta (s.f.)
fra
convergence absolue (n.f.)
por convergência absoluta (s.f.)
291.
converxencia relativa (s.f.)
eng relative convergence
esp convergencia relativa (s.f.)
fra
convergence relative (n.f.)
por convergência relativa (s.f.)
292.
conxuntura (s.f.)
eng conjoncture
esp coyuntura (s.f.)
fra
conjoncture (n.f.)
por conjuntura (s.f.)
293.
cooperación (s.f.)
eng cooperation
esp cooperación (s.f.)
fra
coopération (n.f.)
por cooperação (s.f.)
v o c a b u l a r i o
294.
corrección da inflación (s.f.)
eng inflation correction
esp correción inflacionaria (s.f.)
fra
correction de l’inflation (n.f.)
por correção da inflação (s.f.)
295.
correlación (s.f.)
eng correlation
esp correlación (s.f.)
fra
corrélation (n.f.)
por correlação (s.f.)
296.
cota de mercado (s.f.)
eng market share
esp cuota de mercado (s.f.), participación en el mercado
(s.f.)
fra
part de marché (n.f.)
por quota de mercado (s.f.), parte de mercado (s.m.)
297.
cotización á seguridade social (s.f.)
eng social security tax
esp cotización a la seguridad social (s.f.)
fra
cotisations de la sécurité sociale (n.f.pl.)
por contribuções para a segurança social (s.m.)
298.
creación de moeda (s.f.)
eng money creation
esp creación monetaria (s.f.)
fra
création monétaire (n.f.)
por criação de moeda (s.f.)
299.
crecemento (s.m.)
eng growth
esp crecimiento (s.m.)
fra
croissance (n.f.)
por crescimento (s.m.)
63
V o c a b u l a r i o
64
DE
ECONOMÍA
300.
crecemento da poboación (s.m.)
eng population growth
esp crecimiento de la población (s.m.)
fra
croissance démographique (n.f.)
por crescimento populacional (s.m.)
301.
crecemento económico (s.m.)
eng economic growth
esp crecimiento económico (s.m.)
fra
croissance économique (n.f.)
por crescimento económico (s.m.)
302.
crecemento endóxeno (s.m.)
eng endogenous growth
esp crecimiento endógeno (s.m.)
fra
croissance endogène (n.f.)
por crescimento endógeno (s.m.)
303.
crecemento equilibrado (s.m.)
eng balanced growth
esp crecimiento equilibrado (s.m.)
fra
croissance équilibrée (n.f.)
por crescimento equilibrado (s.m.)
304.
crecemento monetario (s.m.)
eng monetary growth
esp crecimiento monetario (s.m.)
fra
croissance monétaire (n.f.)
por crescimento monetário (s.m.)
305.
crecemento non anticipado da masa monetaria (s.m.)
eng unanticipated money growth
esp crecimiento del dinero no anticipado (s.m.)
fra
croissance monétaire inattendue (n.f.)
por crescimento não antecipado da massa monetária (s.m.)
v o c a b u l a r i o
306.
307.
crecemento suave (s.m.)
eng smooth growth
esp crecimiento suave (s.m.)
fra
croissance régulière (n.f.)
por crescimento regular (s.m.)
crédito (s.m.)
eng loan, credit
esp préstamo (s.m.), crédito (s.m.)
fra
crédit (n.m.), emprunt (n.m.), prêt (n.m.)
por empréstimo (s.m.), crédito (s.m.)
308.
crédito comercial (s.m.)
eng commercial credit, trade credit
esp crédito comercial (s.m.)
fra
crédit commercial (n.m.)
por crédito comercial (s.m.)
309.
crédito fiscal ao investimento (s.m.)
eng investment tax credit (ITC)
esp bonificación tributaria a la inversión (s.f.)
fra
crédit d’impôt à l´investissement (CII) (n.m.)
por benefícios fiscais ao investimento (s.m.)
310.
crédito nacional (s.m.)
eng domestic credit
esp crédito nacional (s.m.)
fra
crédit domestique (n.m.)
por crédito interno (s.m.)
311.
crise (s.f.)
eng crisis
esp crisis (s.f.)
fra
crise (n.f.)
por crise (s.f.)
65
V o c a b u l a r i o
66
DE
ECONOMÍA
312.
crise económica (s.f.)
eng slump
esp crisis económica (s.f.)
fra
crise économique (n.f.)
por depressão económica (s.f.)
313.
criterio de converxencia (s.m.)
eng convergence criterium
esp criterio de convergencia (s.m.)
fra
critère de convergence (n.m.)
por critério de convergência (s.m.)
314.
crítica de Lucas, a (s.f.)
eng Lucas’s critique
esp la crítica de Lucas (s.f.)
fra
critique de Lucas (n.f.)
por crítica de Lucas (s.f.)
315.
cupón (s.m.)
eng voucher
esp cupón (s.m.)
fra
coupon (n.m.)
por cupão (s.m.)
316.
curto prazo (s.m.)
eng short term
esp corto plazo (s.m.)
fra
court terme (n.m.)
por curto prazo (s.m.)
317.
curva de demanda (D) (s.f.)
eng demand curve (D)
esp curva de demanda (D) (s.f.)
fra
courbe de demande (D) (n.f.)
por curva da procura (D) (s.f.)
v o c a b u l a r i o
318.
curva de demanda agregada (DA) (s.f.)
eng aggregate demand curve (AD)
esp curva de demanda agregada (DA) (s.f.)
fra
courbe de demande agrégée (DA) (n.f.)
por curva da procura agregada (DA) (s.f.)
319.
curva de indiferenza (s.f.)
eng indifference curve
esp curva de indiferencia (s.f.)
fra
courbe d’indifférence (n.f.)
por curva de indiferença (s.f.)
320.
curva de Laffer (s.f.)
eng Laffer curve
esp curva de Laffer (s.f.)
fra
courbe de Laffer (n.f.)
por curva de Laffer (s.f.)
321.
curva de Lorenz (s.f.)
eng Lorenz curve
esp curva de Lorenz (s.f.)
fra
courbe de Lorenz (n.f.)
por curva de Lorenz (s.f.)
322.
curva de oferta (O) (s.f.)
eng supply curve (S)
esp curva de oferta (O) (s.f.)
fra
courbe d’offre (n.f.)
por curva da oferta (O) (s.f.)
323.
curva de oferta agregada (OA) (s.f.)
eng aggregate supply curve (AS)
esp curva de oferta agregada (OA) (s.f.)
fra
courbe d’offre agrégée (OA) (n.f.)
por curva da oferta agregada (OA) (s.f.)
67
V o c a b u l a r i o
68
DE
ECONOMÍA
324.
curva de Phillips (s.f.)
eng Phillips curve
esp curva de Phillips (s.f.)
fra
courbe de Phillips (n.f.)
por curva de Phillips (s.f.)
325.
curva de procura (D) (s.f.)
eng demand curve (D)
esp curva de demanda (D) (s.f.)
fra
courbe de demande (D) (n.f.)
por curva da procura (D) (s.f.)
326.
curva de procura agregada (DA) (s.f.)
eng aggregate demand curve (AD)
esp curva de demanda agregada (DA) (s.f.)
fra
courbe de demande agrégée (DA) (n.f.)
por curva da procura agregada (DA) (s.f.)
327.
curva IS (s.f.)
eng IS curve
esp curva IS (s.f.)
fra
courbe IS (n.f.)
por curva IS (investimento-poupança) (s.f.)
328.
curva LM (s.f.)
eng LM curve
esp curva LM (s.f.)
fra
courbe LM (n.f.)
por curva LM (procura da moeda) (s.f.)
329.
custo (s.m.)
eng cost
esp coste (s.m.)
fra
coût (n.m.)
por custo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
330.
custo de axuste (s.m.)
eng adjustment cost
esp coste de ajuste (s.m.)
fra
coût d’adaptation (n.m.)
por custo de ajustamento (s.m.), custo de adaptação (s.m.)
331.
custo de capital (s.m.)
eng interest cost
esp coste de intereses (s.m.)
fra
coût des intérêts (n.m.)
por custo em juros do capital (s.m.)
332.
custo de explotación (s.m.)
eng running cost
esp coste de explotación (s.m.)
fra
coût d´exploitation (n.m.)
por custo de exploração (s.m.)
333.
custo de financiamento (s.m.)
eng financing cost
esp coste de financiación (s.m.)
fra
coût de financement (n.m.)
por custo de financiamento (s.m.)
334.
custo de información (s.m.)
eng information cost
esp coste informacional (s.m.)
fra
coût de l’information (n.m.)
por custo de informação (s.m.)
335.
custo de intermediación (s.m.)
eng cost of intermediation
esp coste de intermediación (s.m.)
fra
coût d’intermédiation (n.m.)
por custo de intermediação (s.m.)
69
V o c a b u l a r i o
70
DE
ECONOMÍA
336.
custo de menú (s.m.)
eng menu cost
esp coste de menú (s.m.)
fra
coût du menu (n.m.)
por custo de menu (s.m.)
337.
custo de oportunidade (s.m.)
eng opportunity cost
esp coste de oportunidad (s.m.)
fra
coût d’opportunité (n.m.)
por custo de oportunidade (s.m.)
338.
custo de produción (s.m.)
eng production cost
esp coste de producción (s.m.)
fra
coût de production (n.m.)
por custo de produção (s.m.)
339.
custo de produción decrecente (s.m.)
eng decreasing production cost
esp coste de producción decreciente (s.m.)
fra
coût décroissant de production (n.m.)
por custo de produção decrescente (s.m.)
340.
custo de transacción (s.m.)
eng transaction cost
esp coste de transacción (s.m.)
fra
coût de transaction (n.m.)
por custo de transacção (s.m.)
341.
custo de xestión (s.m.)
eng management cost
esp costes de gestión (s.m.)
fra
coût de gestion (n.m.)
por custo de gestão (s.m.)
v o c a b u l a r i o
342.
custo dos factores (s.m.)
eng factor cost
esp coste de los factores (s.m.)
fra
coût des facteurs (n.m.)
por custo dos factores (s.m.)
343.
custo financeiro (s.m.)
eng financial cost
esp coste financiero (s.m.)
fra
coût financier (n.m.)
por custo financeiro (s.m.)
344.
custo fixo (s.m.)
eng fixed cost
esp coste fijo (s.m.)
fra
coût fixe (n.m.)
por custo fixo (s.m.)
345.
custo fixo medio (s.m.)
eng average fixed cost
esp coste fijo medio (s.m.)
fra
coût fixe moyen (n.m.)
por custo fixo médio (s.m.)
346.
custo afundido (s.m.)
eng sunk cost
esp coste hundido (s.m.)
fra
coût assumé (n.m.)
por custo afundado (s.m.)
347.
custo irrecuperábel (s.m.)
eng sunk cost
esp coste irrecuperable (s.m.)
fra
coût assumé (n.m.)
por custo afundado (s.m.)
71
V o c a b u l a r i o
72
DE
ECONOMÍA
348.
custo irreversíbel (s.m.)
eng sunk cost
esp coste irrecuperable (s.m.)
fra
coût assumé (n.m.)
por custo afundado (s.m.)
349.
custo laboral (s.m.)
eng labor/labour cost
esp coste laboral (s.m.)
fra
coût du travail (n.m.)
por custo do trabalho (s.m.)
350.
custo marxinal (s.m.)
eng marginal cost
esp coste marginal (s.m.)
fra
coût marginal (n.m.)
por custo marginal (s.m.)
351.
custo medio (s.m.)
eng average cost
esp coste medio (s.m.)
fra
coût moyen (n.m.)
por custo médio (s.m.)
352.
custo salarial (s.m.)
eng wage cost
esp coste salarial (s.m.)
fra
coût salarial (n.m.)
por custo salarial (s.m.)
353.
custo social (s.m.)
eng social cost
esp coste social (s.m.)
fra
coût social (n.m.)
por custo social (s.m.)
v o c a b u l a r i o
354.
custo total (s.m.)
eng total cost
esp coste total (s.m.)
fra
coût total (n.m.)
por custo total (s.m.)
355.
custo total medio (s.m.)
eng average total cost
esp coste total medio (s.m.)
fra
coût total moyen (n.m.)
por custo total médio (s.m.)
356.
custo variábel (s.m.)
eng variable cost
esp coste variable (s.m.)
fra
coût variable (n.m.)
por custo variável (s.m.)
357.
custo variábel medio (s.m.)
eng average variable cost
esp coste variable medio (s.m.)
fra
coût variable moyen (n.m.)
por custo variável médio (s.m.)
358.
custo, seguro e frete (CIF) (s.m.)
eng cost-insurance-and-freight (CIF)
esp coste, seguro y flete (CIF) (s.m.)
fra
coût assurance et fret (CAF) (n.m.)
por custo, seguro e frete (CIF) (s.m.)
359.
dato (s.m.)
eng datum
esp dato (s.m.)
fra
donnée (n.f.)
por dado (s.m.)
73
V o c a b u l a r i o
74
DE
ECONOMÍA
360.
datos (s.m.pl.)
eng data
esp datos (s.m.pl.)
fra
données (n.f.pl.)
por dados (s.m.pl.)
361.
datos anuais (s.m.pl.)
eng yearly data
esp datos anuales (s.m.pl.)
fra
données annuelles (n.f.pl.)
por dados anuais (s.m.pl.)
362.
datos cross-country (s.m.pl.)
eng cross-country data
esp datos cross-country (s.m.pl.)
fra
données plurinationales (n.f.pl.)
por dados cross-country (s.m.pl.)
363.
datos de corte transversal (s.m.pl.)
eng cross-section data
esp datos de corte transversal (s.m.pl.), datos segmentarios
(s.m.pl.)
fra
données d’une coupe transversale (n.f.pl.)
por dados seccionais (s.m.pl.)
364.
datos desestacionalizados (s.m.pl.)
eng seasonally adjusted data
esp datos desestacionalizados (s.m.pl.)
fra
données saisonnières ajustées (n.f.pl.)
por dados ajustados para a sazonalidade (s.m.pl.)
365.
datos diarios (s.m.pl.)
eng daily data
esp datos diarios (s.m.pl.)
fra
données quotidiennes (n.f.pl.)
por dados diários (s.m.pl.)
v o c a b u l a r i o
366.
datos en panel (s.m.pl.)
eng panel data
esp datos de panel (s.m.pl.)
fra
données d’un panel (n.f.pl.)
por dados em painel (s.m.pl.)
367.
datos horarios (s.m.pl.)
eng hourly data
esp datos horarios (s.m.pl.)
fra
données horaires (n.f.pl.)
por dados horários (s.m.pl.)
368.
datos semanais (s.f.pl.)
eng weekly data
esp datos semanales (s.m.pl.)
fra
données hebdomadaires (n.f.pl.)
por dados semanais (s.m.pl.)
369.
datos trimestrais (s.m.pl.)
eng quarterly data
esp datos trimestrales (s.m.pl.)
fra
données trimestrielles (n.f.pl.)
por dados trimestrais (s.m.pl.)
370.
débeda (s.f.)
eng debt, liability
esp deuda (s.f.)
fra
dette (n.f.)
por dívida (s.f.), passivo (s.m.)
371.
débeda pública (s.f.)
eng government debt, national debt
esp deuda pública (s.f.)
fra
dette de l’état (n.f.), dette nationale (n.f.)
por dívida pública (s.f.), dívida nacional (s.f.)
75
V o c a b u l a r i o
76
DE
ECONOMÍA
372.
decisor de política (s.m.)
eng policymaker
esp decisor de política (s.m.)
fra
décideur politique (n.m.)
por decisor de política (s.m.)
373.
declive económico (s.m.)
eng slump
esp declive económico (s.m.)
fra
récession (n.f.), dépression économique (n.f.)
por depressão económica (s.f.)
374.
déficit (s.m.)
eng deficit
esp déficit (s.m.)
fra
déficit (n.m.)
por deficit (s.m.), défice (s.m.)
375.
déficit comercial (s.m.)
eng trade deficit
esp déficit comercial (s.m.)
fra
déficit commercial (n.m.)
por défice da balança comercial (s.m.)
376.
déficit na conta corrente (s.m.)
eng deficit on current account
esp déficit en la cuenta corriente (s.m.)
fra
déficit de la balance courante (n.m.)
por défice da balança de transacções correntes (s.m.)
377.
déficit orzamental (s.m.)
eng budget deficit
esp déficit presupuestario (s.m.), déficit presupuestal (s.m.)
fra
déficit budgétaire (n.m.)
por défice orçamental (s.m.)
v o c a b u l a r i o
378.
déficit orzamental público (s.m.)
eng government budget deficit
esp déficit presupuestario público (s.m.), déficit presupuestal público (s.m.)
fra
déficit budgétaire de l’État (n.m.)
por défice do orçamento do Estado (s.m.)
379.
déficit orzamentario (s.m.)
eng budget deficit
esp déficit presupuestario (s.m.), déficit presupuestal (s.m.)
fra
déficit budgétaire (n.m.)
por défice orçamental (s.m.)
380.
déficit orzamentario público (s.m.)
eng government budget deficit
esp déficit presupuestario público (s.m.), déficit presupuestal público (s.m.)
fra
déficit budgétaire de l’État (n.m.)
por défice do orçamento do Estado (s.m.)
381.
déficit público (s.m.)
eng government deficit
esp déficit público (s.m.)
fra
déficit de l’état (n.m.)
por défice público (s.m.)
382.
deflación (s.f.)
eng deflation
esp deflación (s.f.)
fra
déflation (n.f.)
por deflação (s.f.)
383.
deflactor (implícito) do PIB (s.m.)
eng GDP (implicit) deflator
esp deflactor (implícito) del PIB (s.m.)
fra
déflateur (implicite) du PIB (n.m.)
por deflator (implícito) do PIB (s.m.)
77
V o c a b u l a r i o
78
DE
ECONOMÍA
384.
demanda (s.f.)
eng demand
esp demanda (s.f.)
fra
demande (n.f.)
por procura (s.f.)
385.
demanda agregada (DA) (s.f.)
eng aggregate (demand AD)
esp demanda agregada (DA) (s.f.)
fra
demande agrégée (n.f.), demande globale (n.f.)
por procura agregada (s.f.)
386.
demanda de consumo (s.f.)
eng consumption demand
esp demanda de bienes de consumo (s.f.)
fra
demande de consommation (n.f.)
por procura de bens de consumo (s.f.)
387.
demanda de curto prazo (s.f.)
eng short-run demand
esp demanda a corto plazo (s.f.)
fra
demande à court terme (n.f.)
por procura de curto prazo (s.f.)
388.
demanda de depósitos (s.f.)
eng deposits demand
esp demanda de depósitos (s.f.)
fra
demande de dépôts (n.f.)
por procura de depósitos (s.f.)
389.
demanda de diñeiro (s.f.)
eng money demand
esp demanda monetaria (s.f.)
fra
demande de monnaie (n.f.)
por procura de moeda (s.f.)
v o c a b u l a r i o
390.
demanda de diñeiro por motivo de precaución (s.f.)
eng precautionary motive demand of money
esp demanda de dinero por motivo de precaución (s.f.)
fra
demande de monnaie pour précaution (n.f.)
por procura de moeda por motivo de precaução (s.f.)
391.
demanda de diñeiro por motivo especulativo (s.f.)
eng speculative motive demand of money
esp demanda de dinero por motivo de especulación (s.f.)
fra
demande de monnaie pour spéculation (n.f.)
por procura de moeda por motivo de especulação (s.f.)
392.
demanda de diñeiro por motivos de transacción (s.f.)
eng transactions motive demand of money
esp demanda de dinero por motivos de transacción (s.f.)
fra
demande de monnaie pour transaction (n.f.)
por procura de moeda por motivo de transacção (s.f.)
393.
demanda de investimento (s.f.)
eng investment demand
esp demanda de inversión (s.f.)
fra
demande d’investissement (n.f.)
por procura de investimento (s.f.)
394.
demanda de longo prazo (s.f.)
eng long-run demand
esp demanda de largo plazo (s.f.)
fra
demande à long terme (n.f.)
por procura de longo prazo (s.f.)
395.
demanda de traballo (s.f.)
eng labor/labour demand (br.)
esp demanda de trabajo (s.f.)
fra
demande de main-d’œuvre (n.f.)
por procura de trabalho (s.f.)
79
V o c a b u l a r i o
80
DE
ECONOMÍA
396.
demanda do consumidor (s.f.)
eng consumer demand
esp demanda del consumidor (s.f.)
fra
demande du consommateur (n.f.)
por procura do consumidor (s.f.)
397.
demanda efectiva (s.f.)
eng effective demand
esp demanda efectiva (s.f.)
fra
demande effective (n.f.)
por procura efectiva (s.f.)
398.
demanda elástica (s.f.)
eng elastic demand
esp demanda elástica (s.f.)
fra
demande élastique (n.f.)
por procura elástica (s.f.)
399.
demanda especulativa (s.f.)
eng speculative demand
esp demanda especulativa (s.f.)
fra
demande spéculative (n.f.)
por procura especulativa (s.f.)
400.
demanda hicksiana (s.f.)
eng Hicksian demand
esp demanda hicksiana (n.f.)
fra
demande hicksienne (n.f.)
por procura hicksiana (s.f.)
401.
demanda inelástica (s.f.)
eng inelastic demand
esp demanda inelástica (s.f.)
fra
demande inélastique (n.f.)
por procura inelástica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
402.
demanda marshaliana (s.f.)
eng Marshallian demand
esp demanda marshaliana (s.f.)
fra
demande marshallienne (n.f.)
por procura marshaliana (s.f.)
403.
demanda monetaria (s.f.)
eng monetary demand
esp demanda monetaria (s.f.)
fra
demande monétaire (n.f.)
por procura monetária (s.f.)
404.
demanda privada (s.f.)
eng private demand
esp demanda privada (s.f.)
fra
demande privée (n.f.)
por procura privada (s.f.)
405.
demanda sectorial (s.f.)
eng sectorial demand
esp demanda sectorial (s.f.)
fra
demande sectorielle (n.f.)
por procura sectorial (s.f.)
406.
demografía (s.f.)
eng demography
esp demografía (s.f.)
fra
démographie (n.f.)
por demografia (s.f.)
407.
denominación (s.f.)
eng denomination
esp denominación (s.f.)
fra
dénomination (n.f.)
por denominação (s.f.)
81
V o c a b u l a r i o
82
DE
ECONOMÍA
408.
densidade (s.f.)
eng density
esp densidad (s.f.)
fra
densité (n.f.)
por densidade (s.f.)
409.
densidade condicional (s.f.)
eng conditional density
esp densidad condicional (s.f.)
fra
densité conditionnelle (n.f.)
por densidade condicional (s.f.)
410.
depósito (s.m.)
eng deposit
esp depósito (s.m.)
fra
dépôt (n.m.)
por depósito (s.m.)
411.
depósito a prazo (s.m.)
eng time deposit
esp depósito a plazo (fijo) (s.m.)
fra
dépôt à terme (n.m.), dépôt à échéance (n.m.)
por depósito a prazo (s.m.)
412.
depósito á vista (s.m.)
eng checkable deposit, demand deposits
esp depósito a la vista (s.m.)
fra
dépôt à vue (n.m.), compte bancaire (n.m.)
por depósito à ordem (s.m.)
413.
depósito de aforro (s.m.)
eng savings deposit
esp depósito de ahorro (s.m.)
fra
dépôt d’épargne (n.m.)
por depósito de poupança (s.m.)
v o c a b u l a r i o
414.
depósito non monetario (s.m.)
eng non-monetary deposit
esp depósito no monetario (s.m.)
fra
dépôt non monétaires (n.m.)
por depósito não monetário (s.m.)
415.
depreciación (s.f.)
eng depreciation, consumption of fixed capital
esp depreciación (s.f.), consumo de capital fijo (s.m.)
fra
dépréciation (n.f.), consommation de capital fixe (n.m.)
por depreciação (s.f.), consumo de capital fixo (s.m.)
416.
depreciación monetaria (s.f.)
eng monetary depreciation
esp depreciación monetaria (s.f.)
fra
dépréciation monétaire (n.f.)
por depreciação monetária (s.f.)
417.
depresión económica (s.f.)
eng slump
esp depresión económica (s.f.)
fra
dépression économique (n.f.)
por depressão económica (s.f.)
418.
dereitos de alfándega (s.m.pl.)
eng custom rights
esp derechos de aduana (s.m.pl.)
fra
droits de douane (n.m.pl.)
por direitos alfandegários (s.m.pl.)
419.
desaforro (s.m.)
eng dissaving
esp desahorro (s.m.)
fra
désépargne (n.f.)
por poupança negativa (s.f.)
83
V o c a b u l a r i o
84
DE
ECONOMÍA
420.
desagregación (s.f.)
eng desaggregation
esp desagregación (s.f.)
fra
désagrégation (n.f.)
por desagregação (s.f.)
421.
descendente (adx.)
eng downward
esp descendente (adj.)
fra
à la baisse (n.)
por descendente (adj.)
422.
descentralización (s.f.)
eng decentralisation
esp descentralización (s.f.)
fra
décentralisation (n.f.)
por descentralização (s.f.)
423.
descontar (v.)
eng discount, to
esp descontar (v.)
fra
rabais (v.)
por descontar (v.)
424.
deseconomías (s.f.pl.)
eng diseconomies
esp deseconomías (s.f.pl.)
fra
déséconomies (n.f.pl.)
por deseconomias (s.f.pl.)
425.
deseconomías de escala (s.f.pl.)
eng diseconomies of scale
esp deseconomías a escala (s.f.pl.)
fra
déséconomies d’échelle (n.f.pl.)
por deseconomias de escala (s.f.pl.)
v o c a b u l a r i o
426.
desembolsos correntes (s.m.pl.)
eng current disbursements
esp desembolsos corrientes (s.m.pl.)
fra
dépenses courantes (n.f.pl.)
por desembolsos correntes (s.m.pl.)
427.
desempregado (adx.)
eng unemployed
esp desempleado (adj.), parado (adj.)
fra
chômeur (n.)
por desempregado (adj.)
428.
desempregado de longa duración (s.m.)
eng long-term unemployed
esp desempleado de larga duración (s.m.)
fra
chômeur de longue durée (s.m.)
por desempregado de longa duração (s.m.)
429.
desemprego (s.m.)
eng unemployment
esp desempleo (s.m.), paro (s.m.)
fra
chômage (n.m.)
por desemprego (s.m.)
430.
desemprego estrutural (s.m.)
eng structural unemployment
esp desempleo estructural (s.m.)
fra
chômage structurel (n.m.)
por desemprego estrutural (s.m.)
431.
desemprego friccional (s.m.)
eng frictional unemployment
esp desempleo coyuntural (s.m.), desempleo friccional
(s.m.)
fra
chômage frictionnel (n.m.)
por desemprego friccional (s.m.)
85
V o c a b u l a r i o
86
DE
ECONOMÍA
432.
desemprego involuntario (s.m.)
eng involuntary unemployment
esp desempleo forzoso (s.m.), desempleo involuntario
(s.m.)
fra
chômage involontaire (n.m.)
por desemprego involuntário (s.m.)
433.
desemprego marxista (s.m.)
eng Marxian unemployment
esp desempleo marxiano (s.m.)
fra
chômage marxiste (n.m.)
por desemprego marxiano (s.m.)
434.
desenvolvemento (s.m.)
eng development
esp desarrollo (s.m.)
fra
développement (n.m.)
por desenvolvimento (s.m.)
435.
desenvolvemento económico (s.m.)
eng economic development
esp desarrollo económico (s.m.)
fra
développement économique (n.m.)
por desenvolvimento económico (s.m.)
436.
deseño de mecanismos (s.m.)
eng mechanism design
esp diseño de mecanismos (s.m.)
fra
conception de mécanisme (n.f.)
por definição de mecanismos (s.f.)
437.
desequilibrio (s.m.)
eng imbalance, disequilibrium
esp desequilibrio (s.m.)
fra
déséquilibre (n.m.)
por desequilíbrio (s.m.)
v o c a b u l a r i o
438.
desequilibrio deflacionario (s.m.)
eng deflacionary disequilibrium
esp desequilibrio deflacionista (s.m.)
fra
déséquilibre déflationniste (n.m.)
por desequilíbrio deflacionista (s.m.)
439.
desequilibrio financeiro (s.m.)
eng financial imbalance
esp desequilibrio financiero (s.m.)
fra
déséquilibre financier (n.m.)
por desequilíbrio financeiro (s.m.)
440.
desfasamento (s.m.)
eng lag
esp desfase (s.m.)
fra
lags (n.m.pl.), retards (n.m.pl.), écarts (n.m.pl.)
por desfasamento (s.m.)
441.
desfasamento temporal (s.m.)
eng time lag
esp desfase temporal (s.m.)
fra
lags chronologiques (n.m.pl), écarts temporels (n.m.pl)
por desfasamento temporal (s.m.)
442.
desgaste (s.m.)
eng wear and tear
esp desgaste natural (s.m.)
fra
dépréciation (physique) (n.f.), usure (n.f.)
por desgaste (s.m.)
443.
desinflación (s.f.)
eng disinflation
esp desinflación (s.f.)
fra
désinflation (n.f.)
por desinflação (s.f.)
87
V o c a b u l a r i o
88
DE
ECONOMÍA
444.
desinflación competitiva (s.f.)
eng disinflation competitive
esp desinflación competitiva (s.f.)
fra
désinflation compétitive (n.f.)
por desinflação competitiva (s.f.)
445.
desintermediación (s.f.)
eng disintermediation
esp desintermediación financiera (s.f.)
fra
désintermédiation financière (n.f.)
por desintermediação (s.f.)
446.
desinvestimento (s.m.)
eng disinvestment
esp desinversión (s.f.)
fra
désinvestissement (n.m.)
por desinvestimento (s.m.)
447.
despedimento (s.m.)
eng layoff
esp despido (s.m.)
fra
licenciement (n.m.)
por despedimento (s.m.)
448.
despedimento temporal (s.m.)
eng temporary layoff
esp despido temporal (s.m.)
fra
licenciement temporaire (n.m.)
por despedimento temporário (s.m.), suspensão temporal
(s.f.)
449.
despedir (dun emprego) (v.)
eng fire, to
esp despedir (de un empleo) (v.)
fra
licencier (v.)
por despedir (v.)
v o c a b u l a r i o
450.
despesa (s.f.)
eng expenditure
esp gasto (s.m.)
fra
dépense (n.f.)
por despesa (s.f.)
451.
despesa autónoma (s.f.)
eng autonomous expenditure
esp gasto autónomo (s.m.)
fra
dépense autonome (n.f.)
por despesa autónoma (s.f.)
452.
despesa do consumo privado (s.f.)
eng personal consumption expenditure
esp gasto del consumo privado (s.m.)
fra
dépense de consommation privée (n.f.)
por despesas em consumo privado (s.f.)
453.
despesa en consumo [CN] (s.f.)
eng consumption expenditure [NA]
esp gasto en consumo [CN] (s.m.)
fra
dépense de consommation [CN] (n.f.)
por depesa em consumo [CN] (s.f.)
454.
despesa nacional total (s.f.)
eng total domestic expenditure
esp gasto nacional total (s.m.)
fra
dépense totale domestique (n.f.)
por despesa total interna (s.f.)
455.
despesa pública (s.f.)
eng government expenditure
esp gasto público (s.m.)
fra
dépense de l’État (n.f.)
por despesa pública (s.f.)
89
V o c a b u l a r i o
90
DE
ECONOMÍA
456.
despesa pública en bens e servizos (s.f.)
eng government purchases of goods and services
esp gasto público en bienes y servicios (s.m.)
fra
achats de l’État de biens et services (n.m.pl.)
por despesa pública em bens e serviços (s.f.)
457.
despesas (s.f.pl.)
eng charges
esp gastos (s.m.pl.)
fra
coûts (n.m.pl.), dépenses (n.f.pl.), frais (n.f.pl.)
por encargos (s.m.pl.)
458.
despois de impostos (loc. adv.)
eng after-tax
esp después de impuestos (loc. adv.)
fra
net d’impôts (loc. adv.)
por após impostos (loc. adv.)
459.
desregulación (s.f.)
eng deregulation
esp desregulación (s.f.)
fra
dérégulation (n.f.)
por desregulamentação (s.f.)
460.
desvalorización da divisa (s.f.)
eng (currency) devaluation
esp devaluación de la moneda (s.f.)
fra
dévaluation (monétaire) (n.f.)
por desvalorização (da moeda) (s.f.)
461.
desvalorización de represalia (s.f.)
eng retaliatory devaluation
esp desvalorización de represalia (s.f.)
fra
dévaluation de représailles (n.f.)
por desvalorização por retaliação (s.f.)
v o c a b u l a r i o
462.
diagrama de fases (s.m.)
eng phase diagram
esp diagrama de fases (s.m.)
fra
diagramme de phases (n.m.)
por diagrama de fases (s.m.)
463.
diminución (s.f.)
eng decrease
esp descenso (s.m.), disminución (s.f.)
fra
décroissance (n.f.)
por diminuição (s.f.)
464.
diminuír (v.)
eng decrease, to
esp disminuir (v.)
fra
baisse (v.), diminution (v.)
por diminuir (v.)
465.
dinámica transicional (s.f.)
eng transitional dynamics
esp dinámica transicional (s.f.)
fra
dynamique transitionnelle (n.f.)
por dinâmica de transição (s.f.)
466.
diñeiro (s.m.)
eng money
esp dinero (s.m.), moneda (s.f.)
fra
argent (n.m.), monnaie (n.f.)
por moeda (s.f.)
467.
diñeiro avalado (s.m.)
eng backed money
esp dinero respaldado (s.m.)
fra
argent avalisé (n.m.)
por dinheiro avalizado (s.m.)
91
V o c a b u l a r i o
92
DE
ECONOMÍA
468.
diñeiro de contado (s.m.)
eng cash, liquid cash
esp (dinero en) efectivo (s.m.)
fra
espèces (n.f.pl.), argent comptant (n.m.), encaisses
(n.f.pl.), liquide (n.m.)
por numerário (s.m.), dinheiro de contado (s.m.)
469.
diñeiro de contado en caixa (s.m.)
eng vault cash
esp reservas líquidas,en efectivo (s.f.)
fra
espèces en caisse (n.f.pl.)
por dinheiro (de contado) em caixa (s.m.)
470.
diñeiro en termos reais (s.m.)
eng real money
esp dinero en términos reales (s.m.)
fra
argent réel (n.m.)
por moeda em termos reais (s.f.)
471.
diñeiro endóxeno (s.m.)
eng endogenous money
esp dinero endógeno (s.m.)
fra
argent endogène (n.m.)
por moeda endógena (s.f.)
472.
diñeiro fiduciario (s.m.)
eng fiat money
esp dinero fiduciario (s.m.)
fra
argent fiduciaire (n.m.), argent à cours forcé (n.m.)
por moeda fiduciaria (s.f.)
473.
diñeiro mercadoría (s.m.)
eng commodity money
esp dinero mercancía (s.m.)
fra
argent marchandise (n.m.)
por moeda mercadoria (s.m.)
v o c a b u l a r i o
474.
diñeiro non avalado (s.m.)
eng non-backed money, unbacked money
esp dinero no respaldado (s.m.)
fra
argent non-avalisé (n.m.), argent désavalisé (n.m.)
por dinheiro não avalizado (s.m.)
475.
discrepancia estatística (s.f.)
eng statistical discrepancy
esp discrepancia estadística (s.f.)
fra
écart statistique (n.m.)
por discrepância estatística (s.f.)
476.
discriminación de prezos (s.f.)
eng price discrimination
esp discriminación de precios (s.f.)
fra
discrimination sur les prix (n.f.)
por discriminação de preços (s.f.)
477.
disolución matrimonial (s.f.)
eng marital dissolution
esp disolución matrimonial (s.f.)
fra
dissolution matrimoniale (n.f.)
por dissolução matrimonial (s.f.)
478.
distribución (s.f.)
eng distribution
esp distribución (s.f.)
fra
distribution (n.f.)
por distribuição (s.f.)
479.
distribución condicional (s.f.)
eng conditional distribution
esp distribución condicional (s.f.)
fra
distribution conditionnelle (n.f.)
por distribuição condicional (s.f.)
93
V o c a b u l a r i o
94
DE
ECONOMÍA
480.
dividendo (s.m.)
eng dividend
esp dividendo (s.m.)
fra
dividende (n.m.)
por dividendo (s.m.)
481.
divisa (s.f.)
eng currency
esp divisa (s.f.), moneda (s.f.)
fra
devise (n.f.), monnaie (n.f.)
por moeda (s.f.)
482.
división do traballo (s.f.)
eng division of labor/labour
esp división del trabajo (s.f.)
fra
division du travail (n.f.)
por divisão do trabalho (s.f.)
483.
divorcio (s.m.)
eng divorce
esp divorcio (s.m.)
fra
divorce (n.m.)
por divórcio (s.m.)
484.
dólar (s.m.) (EE UU)
eng dollar
esp dólar (s.m.) (EE UU)
fra
dollar (n.m) (EE UU)
por dólar (s.m.) (EE UU)
485.
dolarización (s.f.)
eng dollarization
esp dolarización (s.f.)
fra
dollarisation (n.f.)
por dolarização (s.f.)
v o c a b u l a r i o
486.
dotación (s.f.)
eng endowment
esp dotación (s.f.)
fra
dotation (n.f.)
por dotação (s.f.)
487.
dumping (s.m.)
eng dumping
esp dumping (s.m.)
fra
dumping (n.m.)
por dumping (s.m.)
488.
duopolio (s.m.)
eng duopoly
esp duopolio (s.m.)
fra
duopole (n.m)
por duopólio (n.m.)
489.
dupla coincidencia de necesidades (s.f.)
eng double coincidence of wants
esp doble coincidencia de necesidades (s.f.)
fra
double coïncidence des vouloirs (n.f.)
por dupla coincidência de necessidades (s.f.)
490.
econometría (s.f.)
eng econometrics
esp econometría (s.f.)
fra
économétrie (n.f.)
por econometria (s.f.)
491.
economía [ciencia] (s.f.)
eng economics [science]
esp economía [ciencia] (s.f.)
fra
économie [science] (n.f.)
por economia [ciência] (s.f.)
95
V o c a b u l a r i o
96
DE
ECONOMÍA
492.
economía [sistema] (s.f.)
eng economy [system]
esp economía [sistema] (s.f.)
fra
économie [système] (n.f.)
por economia [sistema] (s.f.)
493.
economía aberta (s.f.)
eng open economy
esp economía abierta (s.f.)
fra
économie ouverte (n.f.)
por economia aberta (s.f.)
494.
economía agrícola (s.f.)
eng agricultural economics
esp economía agrícola (s.f.)
fra
économie de l’agriculture (n.f.)
por economia agrária (s.f.)
495.
economía ambiental (s.f.)
eng environmental economics
esp economía medioambiental (s.f.)
fra
économie de l’environnement (n.f.)
por economia do ambiente (s.f.)
496.
economía autárquica (s.f.)
eng autarchic economy
esp economía autárquica (s.f.)
fra
économie autarcique (n.f.)
por economia autárcica (s.f.)
497.
economia con equilibrio racional (s.f.)
eng rational equilibrium economy (REE)
esp economía con equilibrio racional (s.f.)
fra
économie à équilibre rationnel (n.f.)
por equilíbrio da economia com expectativas racionais
(s.f.)
v o c a b u l a r i o
498.
economía cultural (s.f.)
eng cultural economics
esp economía cultural (s.f.)
fra
économie de la culture (n.f.)
por economia cultural (s.f.)
499.
economía da empresa (s.f.)
eng business economics
esp economía de la empresa (s.f.)
fra
économie de l’entreprise (n.f.)
por economia da empresa (s.m.)
500.
economía de mercado (s.f.)
eng market economy, free market economy
esp economía de mercado (s.f.)
fra
économie de marché (n.f.)
por economia de mercado (s.f.)
501.
economía demográfica (s.f.)
eng demographic economics
esp economía demográfica (s.f.)
fra
économie démographique (n.f.)
por economia demográfica (s.f.)
502.
economía descentralizada (s.f.)
eng descentralised economy
esp economía descentralizada (s.f.)
fra
économie décentralisée (n.f.)
por economia descentralizada (s.f.)
503.
economía do ambiente (s.f.)
eng environmental economics
esp economía medioambiental (s.f.)
fra
économie de l’environnement (n.f.)
por economia do ambiente (s.f.)
97
V o c a b u l a r i o
98
DE
ECONOMÍA
504.
economía do benestar (s.f.)
eng welfare economics
esp economía del bienestar (s.f.)
fra
économie du bien-être (n.f.)
por economia do bem-estar (s.f.)
505.
economía do lado da demanda (s.f.)
eng demand-side economics
esp economía del lado de la demanda (s.f.)
fra
économie de la demande (n.f.)
por economia da procura (s.f.)
506.
economía polo lado da oferta (s.f.)
eng supply-side economics
esp economia de oferta (s.f.), doctrina macroeconómica de
oferta (s.f.)
fra
économie de l’offre (n.f.)
por economia da oferta (s.f.)
507.
economía do traballo (s.f.)
eng labor/labour economics
esp economía laboral (s.f.)
fra
économie du travail (n.f.)
por economia do trabalho (s.f.)
508.
economía do transporte (s.f.)
eng transportation economics
esp economía del transporte (s.f.)
fra
économie du transpor (n.f.)
por economia dos transportes (s.f.)
509.
economía doméstica (s.f.)
eng household
esp economía doméstica (s.f.)
fra
ménage (n.m.)
por economia doméstica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
510.
economía dos recursos naturais (s.f.)
eng natural resource economics
esp economía de los recursos naturales (s.f.)
fra
économie des ressources naturelles (n.f.)
por economia dos recursos naturais (s.f.)
511.
economía espacial (s.f.)
eng spatial economics
esp economía espacial (s.f.)
fra
économie spatiale (n.f.)
por economia espacial (s.f.)
512.
economía experimental (s.f.)
eng experimental economics
esp economía experimental (s.f.)
fra
économie expérimentale (n.f.)
por economia experimental (s.f.)
513.
economía fechada (s.f.)
eng closed economy
esp economía cerrada (s.f.)
fra
économie fermée (n.f.)
por economia fechada (s.f.)
514.
economía financeira (s.f.)
eng financial economics
esp economía financiera (s.f.)
fra
économie financière (n.f.)
por economia financeira (s.f.)
515.
economía internacional (s.f.)
eng international economics
esp economía internacional (s.f.)
fra
économie internationale (n.f.)
por economia internacional (s.f.)
99
V o c a b u l a r i o
100
DE
ECONOMÍA
516.
economía keynesiana (s.f.)
eng Keynesian economics
esp economía keynesiana (s.f.)
fra
économie keynésienne (n.f.)
por economia keynesiana (s.f.)
517.
economía marxiana (s.f.)
eng Marxian economics
esp economía marxiana (s.f.)
fra
économie marxiste (n.f.)
por economia marxiana (s.f.)
518.
economía marxista (s.f.)
eng Marxist economy
esp economía marxista (s.f.)
fra
économie marxiste (n.f.)
por economia marxista (s.f.)
519.
economía mixta (s.f.)
eng mixed economy
esp economía mixta (s.f.)
fra
économie mixte (n.f.)
por economia mista (s.f.)
520.
economía monetaria (s.f.)
eng monetary economy
esp economía monetaria (s.f.)
fra
économie monétaire (n.f.)
por economia monetária (s.f.)
521.
economía neoclásica (s.f.)
eng neoclassical economics
esp economía neoclásica (s.f.)
fra
économie néo-classique (n.f.)
por economia neoclássica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
522.
economía neokeynesiana (s.f.)
eng neokeynesian economics
esp economía neokeynesiana (s.f.)
fra
économie néo-keynésienne (n.f.)
por economia neokeynesiana (s.f.)
523.
economía planificada (s.f.)
eng planned economy
esp economía planificada, economía dirigida (s.f.)
fra
économie planifiée (n.f.)
por economia planificada (s.f.)
524.
economía postkeynesiana (s.f.)
eng post-keynesian economics
esp economía postkeynesiana (s.f.)
fra
économie post-keynésienne (n.f.)
por economia pós-keynesiana (s.f.)
525.
economía pública (s.f.)
eng public economics
esp economía pública (s.f.)
fra
économie publique (n.f.)
por economia pública (s.f.)
526.
economía real (s.f.)
eng real economy
esp economía real (s.f.)
fra
économie réelle (n.f.)
por economia real (s.f.)
527.
economía recursiva (s.f.)
eng recursive economy
esp economía recursiva (s.f.)
fra
économie récursive (n.f.)
por economia recursiva (s.f.)
101
V o c a b u l a r i o
102
DE
ECONOMÍA
528.
economía rexional (s.f.)
eng regional economics
esp economía regional (s.f.)
fra
économie régionale (n.f.)
por economia regional (s.f.)
529.
economía rural (s.f.)
eng rural economics
esp economía rural (s.f.)
fra
économie rurale (n.f.)
por economia rural (s.f.)
530.
economía secuencial (s.f.)
eng sequential economy
esp economía secuencial (s.f.)
fra
économie séquentielle (n.f.)
por economia sequencial (s.f.)
531.
economía somerxida (s.f.)
eng underground economy, informal economy, grey economy
esp economía sumergida (s.f.)
fra
économie clandestine (n.f.), économie parallèle (n.f.)
por economia subterrânea (s.f.)
532.
economía urbana (s.f.)
eng urban economics
esp economía urbana (s.f.)
fra
économie urbaine (n.f.)
por economia urbana (s.f.)
533.
economía xeral (s.f.)
eng general economics
esp economía general (s.f.)
fra
économie générale (n.f.)
por economia geral (s.f.)
v o c a b u l a r i o
534.
economías a escala (s.f.pl.)
eng economies of scale
esp economías a escala (s.f.pl.)
fra
économies d’échelle (n.f.pl.)
por economias de escala (s.f.pl.)
535.
economista (s.m.,f.)
eng economist
esp economista (s.m.,f.)
fra
économiste (n.m.,f.)
por economista (s.m.,f.)
536.
efectivo (adx.)
eng cash, liquid cash
esp efectivo (adj.)
fra
espèces (n.m.pl.), argent comptant (n.m.), encaises
(n.f.pl.), liquide (n.f.)
por dinheiro de contado (s.m.), dinheiro numerário (s.m.)
537.
efectivo en caixa (adx.)
eng vault cash
esp efectivo en caja (adj.)
fra
espèces en caisse (n.m.pl.)
por dinheiro de contado em caixa (s.m.)
538.
efecto de saldo real (s.m.)
eng real-balance effect
esp efecto de saldo real (s.m.)
fra
effet de solde réel (n.m.)
por efeito de saldo real (s.m.)
539.
efecto de substitución intertemporal (s.m.)
eng intertemporal substitution effect
esp efecto sustitución intertemporal (s.m.)
fra
effet de substitution intertemporelle (n.m.)
por efeito de subtituição intertemporal (s.m.)
103
V o c a b u l a r i o
104
DE
ECONOMÍA
540.
efecto equilibrado do diñeiro efetivo (s.m.)
eng real balances effect money
esp efecto equilibrado del dinero efectivo (s.m.)
fra
argent à effet sur les comptes réels (n.m.)
por efeito da moeda sobre os encaixes reais (s.m.)
541.
efecto expulsión (s.m.)
eng crowding out, crowding-out effect
esp efecto expulsión (s.m.), efecto de expulsión (s.m.)
fra
effet expulsion (n.f.), effet d’expulsion (n.m.)
por efeito de deslocamento (s.m.)
542.
efecto ingreso (s.m.)
eng income effect
esp efecto renta (s.m.), efecto ingreso (s.m.), efecto de
ingreso (s.m.)
fra
effet revenu (n.m.)
por efeito rendimento (s.m.)
543.
efecto lúa de mel (s.m.)
eng honeymoon effect
esp efecto luna de miel (s.m.)
fra
effet lune de miel (n.m.)
por efeito lua-de-mel (s.m.)
544.
efecto multiplicador (s.m.)
eng multiplier effect
esp efecto multiplicador (s.m.)
fra
effet multiplicateur (n.m.)
por efeito multiplicador (s.m.)
545.
efecto Pigou (s.m.)
eng Pigou effect
esp efecto Pigou (s.m.)
fra
effet Pigou (n.m.)
por efeito Pigou (s.m.)
v o c a b u l a r i o
546.
efecto prezo (s.m.)
eng price effect
esp efecto precio (s.m.)
fra
effet prix (n.m.)
por efeito preço (s.m.)
547.
efecto renda (s.m.)
eng income effect (s.m.)
esp efecto renta (s.m.), efecto ingreso (s.m.)
fra
effet revenu (n.m.)
por efeito rendimento (s.m.)
548.
efecto riqueza (s.m.)
eng wealth effect
esp efecto riqueza (s.m.),
fra
effet richesse (n.m.)
por efeito riqueza (s.m.)
549.
efecto substitución (s.m.)
eng substitution effect
esp efecto sustitución (s.m.)
fra
effet de substitution (n.m.)
por efeito substituição (s.m.)
550.
efecto tequila (s.m.)
eng tequila effect
esp efecto tequila (s.m.)
fra
effet tequila (n.m.)
por efeito tequila (s.m.)
551.
efecto Tobin (s.m.)
eng Tobin effect
esp efecto Tobin (s.m.)
fra
effet Tobin (n.m.)
por efeito Tobin (s.m.)
105
V o c a b u l a r i o
106
DE
ECONOMÍA
552.
efectos de curto prazo (s.m.pl.)
eng short-run effects
esp efectos a corto plazo (s.m.pl.)
fra
effets à court terme (n.m.pl.)
por efeitos de curto prazo (s.m.pl.)
553.
efectos de longo prazo (s.m.pl.)
eng long-run effects
esp efectos a largo plazo (s.m.pl.)
fra
effets à long terme (n.m.pl.)
por efeitos de longo prazo (s.m.pl.)
554.
efectos distributivos (s.m.pl.)
eng distributional effects
esp efectos distributivos (s.m.pl.)
fra
effets distributifs (n.m.pl.)
por efeitos distributivos (s.m.pl.)
555.
efectos estacionais (s.m.pl.)
eng seasonal effects
esp efectos estacionales (s.m.pl.)
fra
effets saisonniers (n.m.pl.)
por efeitos sazonais (s.m.pl.)
556.
eficacia (s.f.)
eng efficiency
esp eficiencia (s.f.)
fra
efficience (n.f.)
por eficiência (s.f.)
557.
eficacia económica (s.f.)
eng economic efficiency
esp eficiencia económica (s.f.)
fra
efficience économique (n.f.)
por eficiência económica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
558.
eficacia técnica (s.f.)
eng technical efficiency
esp eficiencia técnica (s.f.)
fra
efficience technique (n.f.)
por eficiência técnica (s.f.)
559.
eficiencia (s.f.)
eng efficiency
esp eficiencia (s.f.)
fra
efficience (n.f.)
por eficiência (s.f.)
560.
eficiencia económica (s.f.)
eng economic efficiency
esp eficiencia económica (s.f.)
fra
efficience économique (n.f.)
por eficiência económica (s.f.)
561.
eficiencia dinámica (s.f.)
eng dynamic efficiency
esp eficiencia dinámica (s.f.)
fra
efficience dynamique (n.f.)
por eficiência dinâmica (s.f.)
562.
eficiencia marxinal do capital (s.f.)
eng marginal efficiency of capital
esp eficiencia marginal del capital (s.f.)
fra
efficience marginale du capital (n.f.)
por eficiência marginal do capital (s.f.)
563.
eficiencia no sentido de Pareto (s.f.)
eng Pareto efficiency
esp eficiencia de Pareto (s.f.)
fra
efficience au sens de Pareto (n.f.)
por eficiência à Pareto (s.f.)
107
V o c a b u l a r i o
108
DE
ECONOMÍA
564.
eficiencia técnica (s.f.)
eng technical efficiency
esp eficiencia técnica (s.f.)
fra
efficience technique (s.f.)
por eficiência técnica (n.f.)
565.
elasticidade (s.f.)
eng elasticity
esp elasticidad (s.f.)
fra
élasticité (n.f.)
por elasticidade (s.f.)
566.
elasticidade da demanda (s.f.)
eng elasticity of demand
esp elasticidad de la demanda (s.f.)
fra
élasticité de la demande (n.f.)
por elasticidade da procura (s.f.)
567.
elasticidade da oferta (s.f.)
eng elasticity of supply
esp elasticidad de la oferta (s.f.)
fra
élasticité de l’offre (n.f.)
por elasticidade da oferta (s.f.)
568.
elasticidade da procura (s.f.)
eng elasticity of demand
esp elasticidad de la demanda (s.f.)
fra
élasticité de la demande (n.f.)
por elasticidade da procura (s.f.)
569.
elástico (adx.)
eng elastic
esp elástico (adj.)
fra
élastique (n.)
por elástico (adj.)
v o c a b u l a r i o
570.
elector representativo (s.m.f.)
eng median voter
esp votante medio (s.m.f.)
fra
électeur médian (n.m.f.)
por eleitor representativo (s.m.f.)
571.
elemento (s.m.)
eng item
esp elemento (s.m.), artículo (s.m.)
fra
élément (n.m.), rubrique (n.f.), article (s.m.)
por rubrica (s.f.)
572.
emisión (s.f.)
eng emission
esp emisión (s.f.)
fra
émission (n.f.)
por emissão (s.f.)
573.
emisión (de moedas, valores, títulos, letras, etc.) (s.f.)
eng issue (bills, currency, bonds, assets, etc.)
esp emisión (de moneda, valores, títulos, letras, etc.) (s.f.)
fra
émission (de billets, monnaie, obligation, actifs, ect)
(n.f.)
por emissão (de letras, moedas, obrigações, valores, títulos,
acções, etc.) (s.f.)
574.
empregado (s.f.,m.)
eng employee
esp empleado (s.m.,f.)
fra
employé (n.m.,f.)
por empregado (s.m.,f.)
575.
emprego (s.m.)
eng employment, job
esp empleo (s.m.), trabajo (s.m.)
fra
travail (n.m.), emploi (n.m.)
por emprego (s.m.)
109
V o c a b u l a r i o
110
DE
ECONOMÍA
576.
empresa (s.f.)
eng enterprise, firm, corporation
esp empresa (s.f.), compañía (s.f.), firma (s.f.), corporación
(s.f.), sociedad (s.f.)
fra
entreprise (n.f.), firme (n.f.), société intégrée (n.f.)
por empresa (s.f.), sociedade (s.f.), corporação (s.f.)
577.
empresario (s.m.,f.)
eng entrepreneur, employer
esp empresario (s.m.,f.)
fra
entrepreneur (n.m.,f.), employeur (n.m.,f.), patron
(n.m.,f.)
por empresário (s.m.f.), empregador (s.m.,f.)
578.
empresas non residentes (s.f.pl.)
eng non resident producers
esp empresas no residente (s.f.pl)
fra
producteurs non-résidents (n.f.pl.)
por empresa não residente (s.f.)
579.
empresas residentes (s.f.pl.)
eng resident producers
esp empresas residentes (s.f.pl.)
fra
producteurs résidents (n.m.pl.)
por empresa residente (s.f.)
580.
empréstito (s.m.)
eng lending; loan; borrowings
esp préstamo (s.m.), crédito (s.m.)
fra
prêt (n.m.), crédit (n.m.), emprunt (n.m.)
por empréstimo (s.m.)
581.
empréstito a curto prazo (s.m.)
eng short-term loan
esp préstamo a corto plazo (s.m.)
fra
emprunt à court terme (n.m.)
por empréstimo a curto prazo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
582.
empréstito a longo prazo (s.m.)
eng long-term loan
esp préstamo a largo plazo (s.m.)
fra
emprunt à long terme (n.m.)
por empréstimo a longo prazo (s.m.)
583.
empréstito a medio prazo (s.m.)
eng medium-term loan
esp préstamo a medio plazo (s.m.)
fra
emprunt à moyen terme (n.m.)
por empréstimo a médio prazo (s.m.)
584.
en termos nominais (loc. prep.)
eng nominal terms
esp en términos nominales (loc. prep.), a precios corrientes
(loc. prep.)
fra
termes nominaux (n.m.pl.)
por termos nominais (s.m.pl.)
585.
en termos reais (loc. prep.)
eng real terms
esp en términos reales (loc. prep.), a precios constantes
(loc. prep.)
fra
termes réels (n.m.pl.)
por termos reais (s.m.pl.)
586.
endebedamento (s.m.)
eng indebting
esp endeudamiento (s.m.)
fra
endettement (n.m.)
por endividamento (s.m.)
587.
endebedamento estrutural (s.m.)
eng structural debt
esp endeudamiento estructural (s.m.)
fra
endettement structurel (n.m.)
por dívida estructural (s.m.)
111
V o c a b u l a r i o
112
DE
ECONOMÍA
588.
endóxeno (adx.)
eng endogenous
esp endógeno (adj.)
fra
endogène (n.)
por endógeno (adj.)
589.
enerxía (s.f.)
eng energy
esp energía (s.f.)
fra
énergie (n.f.)
por energia (s.f.)
590.
enriquecemento (s.m.)
eng enrichment
esp enriquecimiento (s.m.)
fra
enrichissement (n.m.)
por enriquecimento (s.m.)
591.
entrega (s.f.)
eng delivery
esp entrega (s.f.)
fra
livraison (n.f.)
por entrega (s.f.)
592.
equidade (s.f.)
eng equidad equity
esp acción (de la empresa) (s.f.)
fra
équité (n.f.), fonds propres (n.m.pl.)
por acção (de empresa) (s.f.)
593.
equilibrado (adx.)
eng balanced
esp equilibrado (adj.), balanceado (adj.)
fra
équilibré (n.)
por equilibrado (adj.)
v o c a b u l a r i o
594.
equilibrio (s.m.)
eng equilibrium
esp equilibrio (s.m.)
fra
équilibre (n.m.)
por equilíbrio (s.m.)
595.
equilibrio con desemprego (s.m.)
eng unemployment equilibrium
esp equilibrio con desempleo (s.m.)
fra
équilibre de sous-emploi (n.m.)
por equilíbrio com desemprego (s.m.)
596.
equilibrio con expectativas racionais (s.m.)
eng rational equilibrium
esp equilibrio con expectativas racionales (s.m.), equilibrio
racional (s.m.)
fra
équilibre rationnel (n.m.)
por equilíbrio com expectativas racionais (s.m.)
597.
equilibrio de estado estacionario (s.m.)
eng steady state equilibrium
esp equilibrio de estado estacionario (s.m.)
fra
équilibre d’état stationnaire (n.m.)
por equilíbrio de estado estacionario (s.m.)
598.
equilibrio de mercado (s.m.)
eng market equilibrium
esp equilibrio de mercado (s.m.)
fra
équilibre de marché (n.m.)
por equilíbrio de mercado (s.m.)
599.
equilibrio de Nash (s.m.)
eng Nash equilibrium
esp equilibrio de Nash (s.m.)
fra
équilibre de Nash (n.m.)
por equilíbrio de Nash (s.m.)
113
V o c a b u l a r i o
114
DE
ECONOMÍA
600.
equilibrio de pleno emprego (s.m.)
eng full employment equilibrium
esp equilibrio de pleno empleo (s.m.)
fra
équilibre de plein-emploi (n.m.)
por equilíbrio de pleno emprego (s.m.)
601.
equilibrio de Radner (s.m.)
eng Radner equilibrium
esp equilibrio de Radner (s.m.)
fra
équilibre de Radner (n.m.)
por equilíbrio de Radner (s.m.)
602.
equilibrio de seleción (s.m.)
eng screening equilibrium
esp equilibrio de selección (s.m.)
fra
équilibre par sélection (n.m.)
por equilíbrio de seleccçao (s.m.)
603.
equilibrio descentralizado (s.m.)
eng decentralized equilibrium
esp equilibrio descentralizado (s.m.)
fra
équilibre décentralisé (n.m.)
por equilíbrio descentralizado (s.m.)
604.
equilibrio do mercado de traballo (s.m.)
eng labor/labour market equilibrium
esp equilibrio del mercado laboral (s.m.)
fra
équilibre du marché de travail (n.m.)
por equilíbrio do mercado de trabalho (s.m.)
605.
equilibrio en (s.m.)
eng balance on
esp equilibrio en (s.m.)
fra
équilibre (n.m.), balance (n.f.)
por equilíbrio em (s.m.)
v o c a b u l a r i o
606.
equilibrio interno (s.m.)
eng internal equilibrium
esp equilibrio interno (s.m.)
fra
équilibre interne (n.m.)
por equilíbrio interno (s.m.)
607.
equilibrio macroeconómico (s.m.)
eng macroeconomics equilibrium
esp equilibrio macroeconómico (s.m.)
fra
équilibre macro-économique (n.m.)
por equilíbrio macroeconómico (s.m.)
608.
equilibrio monetario (s.m.)
eng monetary equilibrium
esp equilibrio monetario (s.m.)
fra
équilibre monétaire (n.m.)
por equilíbrio monetário (s.m.)
609.
equilibrio non walrasiano (s.m.)
eng non-Walrasian equilibrium
esp equilibrio no walrasiano (s.m.)
fra
équilibre non-walrasien (n.m.)
por equilíbrio não walrasiano (s.m.)
610.
equilibrio orzamental (s.m.)
eng budget balance
esp equilibrio presupuestario (s.m.), equilibrio presupuestal
(s.m.)
fra
équilibre budgétaire (n.m.)
por equilíbrio orçamental (s.m.)
611.
equilibrio orzamental (s.m.)
eng budget balance
esp equilibrio presupuestario (s.m.), equilibrio presupuestal
(s.m.)
fra
équilibre budgétaire (n.m.)
por equilíbrio orçamental (s.m.)
115
V o c a b u l a r i o
116
DE
ECONOMÍA
612.
equilibrio orzamentario (s.m.)
eng budget balance
esp equilibrio presupuestario (s.m.), equilibrio presupuestal
(s.m.)
fra
équilibre budgétaire (n.m.)
por equilíbrio orçamental (s.m.)
613.
equilibrio perfecto (s.m.)
eng perfect equilibrium
esp equilibrio perfecto (s.m.)
fra
équilibre parfait (n.m.)
por equilíbrio perfeito (s.m.)
614.
equilibrio planificado (s.m.)
eng planned equilibrium
esp equilibrio planificado (s.m.)
fra
équilibre planifié (n.m.)
por equilíbrio planificado (s.m.)
615.
equilibrio racional (s.m.)
eng rational equilibrium
esp equilibrio con expectativas racionales (s.m.), equilibrio
racional (s.m.)
fra
équilibre rationnel (n.m.)
por equilíbrio com expectativas racionais (s.m.)
616.
equilibrio real (s.m.)
eng real equilibrium
esp equilibrio real (s.m.)
fra
équilibre réel (n.m.)
por equilíbrio real (s.m.)
617.
equilibrio temporario (s.m.)
eng temporary equilibrium
esp equilibrio temporario (s.m.)
fra
équilibre temporaire (n.m.)
por equilíbrio temporário (s.m.)
v o c a b u l a r i o
618.
equilibrio walrasiano (s.m.)
eng Walrasian equilibrium
esp equilibrio walrasiano (s.m.)
fra
équilibre walrasien (n.m.)
por equilíbrio walrasiano (s.m.)
619.
equilibrio xeral (s.m.)
eng general equilibrium
esp equilibrio general (s.m.)
fra
équilibre général (n.m.)
por equilíbrio geral (s.m.)
620.
equilibrios de reputación (s.m.pl.)
eng reputational equilibria
esp equilibrios de reputación (s.m.pl.)
fra
équilibres réputationnels (n.m.pl.)
por equilíbrio de reputação (s.m.)
621.
erro estándar (s.m.)
eng standard error
esp error estándar (s.m.), error típico (s.m.)
fra
écart-type (n.m.)
por desvio padrão (s.m.)
622.
erro estocástico (s.m.)
eng stochastic error
esp error estocástico (s.m.)
fra
erreur stochastique (n.f.)
por erro estocástico (s.m.)
623.
escalonamento (s.m.)
eng staggereng
esp escalonamiento (s.m.)
fra
étalement (n.m.), échelonnement (n.m.)
por escalonamento (s.m.)
117
V o c a b u l a r i o
118
DE
ECONOMÍA
624.
escaseza (s.f.)
eng scarcity
esp escasez (s.f.), carestía (s.f.)
fra
rareté (n.f.)
por escassez (s.f.)
625.
escaseza (s.f.)
eng shortage
esp escasez (s.f.), penuria (s.f.)
fra
pénurie (n.f.), insuffisance (n.f.), manque (n.m.)
por escassez (s.f.)
626.
escola austríaca (s.f.)
eng Austrian school
esp escuela austríaca (s.f.)
fra
école autrichienne (n.f.)
por escola austríaca (s.f.)
627.
escola clásica (s.f.)
eng classical school
esp escuela clásica (s.f.)
fra
école classique (n.f.)
por escola clássica (s.f.)
628.
escola keynesiana (s.f.)
eng Keynesian school
esp escuela keynesiana (s.f.)
fra
école keynésienne (n.f.)
por escola keynesiana (s.f.)
629.
escola monetarista (s.f.)
eng monetarist school
esp escuela monetarista (s.f.)
fra
école monetariste (n.f.)
por escola monetarista (s.f.)
v o c a b u l a r i o
630.
escola neoclásica (s.f.)
eng neoclassical school
esp escuela neoclásica (s.f.)
fra
école neoclassique (n.f.)
por escola neoclássica (s.f.)
631.
escudo (portugués) (s.m.)
eng escudo (Portuguese)
esp escudo (portugués) (s.m.)
fra
escudo (portugais) (n.m.)
por escudo (português) (s.m.)
632.
especialización (s.f.)
eng specialization
esp especialización (s.f.)
fra
spécialisation (n.f.)
por especialização (s.f.)
633.
especulación (s.f.)
eng speculation
esp especulación (s.f.)
fra
spéculation (n.f.)
por especulação (s.f.)
634.
estabilidade (s.f.)
eng stability
esp estabilidad (s.f.)
fra
stabilité (n.f.)
por estabilidade (s.f.)
635.
estabilizador automático (s.m.)
eng automatic stabilizer
esp estabilizador automático (s.m.)
fra
stabilisateur automatique (n.m.)
por estabilizador automático (s.m.)
119
V o c a b u l a r i o
120
DE
ECONOMÍA
636.
estado (s.m.)
eng state
esp estado (s.m.)
fra
état (n.m.)
por Estado (s.m.)
637.
estado de benestar (s.m.)
eng welfare state
esp estado de bienestar (s.m.)
fra
état-providence (n.m.)
por estado providência (s.m.)
638.
estado estacionario (s.m.)
eng stationary state
esp estado estacionario (s.m.)
fra
état stationnaire (n.m.)
por estado estacionário (s.m.)
639.
estado estacionario (s.m.)
eng steady state
esp estado estacionario (s.m.)
fra
état stable (n.m.)
por estado estacionário (s.m.)
640.
estagflación (s.f.)
eng stagflation
esp estanflación (s.f.)
fra
stagflation (n.f.)
por estagflação (s.f.)
641.
estática comparativa (s.f.)
eng comparative static
esp estática comparativa (s.f.)
fra
statique comparative (n.f.)
por estática comparada (s.f.)
v o c a b u l a r i o
642.
esterilización (s.f.)
eng sterilization
esp esterilización (s.f.)
fra
stérilisation (n.f.)
por esterilização (s.f.)
643.
estratexias dominantes (s.f.pl.)
eng dominant strategy
esp estrategias dominantes (s.f.pl.)
fra
stratégie dominante (n.f.pl.)
por estratégias dominantes (s.f.pl.)
644.
estrutura da poboación (s.f.)
eng population structure
esp estructura de la población (s.f.)
fra
structure de la population (n.f.)
por estrutura demográfica (s.f.)
645.
estrutura de mercado (s.f.)
eng market structure
esp estructura de mercado (s.f.)
fra
structure du marché (n.f.)
por estrutura do mercado (s.f.)
646.
estrutura demográfica (s.f.)
eng demographic structure
esp estructura demográfica (s.f.)
fra
structure démographique (n.f.)
por estrutura demográfica (s.f.)
647.
estrutura económica (s.f.)
eng economic structure
esp estructura económica (s.f.)
fra
structure économique (n.f.)
por estrutura económica (s.f.)
121
V o c a b u l a r i o
122
DE
ECONOMÍA
648.
estrutura poboacional (s.f.)
eng population structure
esp estructura poblacional (s.f.), demográfica (s.f.)
fra
structure de la population (n.f.)
por estrutura populacional (s.f.)
649.
estrutura temporal das taxas de xuro (s.f.)
eng term structure of interest rate
esp estructura temporal de los tipos de interés (s.f.)
fra
structure temporelle des taux d´intérêt (n.f.)
por estrutura temporal das taxas de juro (s.f.)
650.
euro (s.m.)
eng euro
esp euro (s.m.)
fra
euro (n.m.)
por euro (s.m.)
651.
evidencia empírica (s.f.)
eng empirical evidence
esp evidencia empírica (s.f.)
fra
évidence empirique (n.f.)
por evidência empírica (s.f.)
652.
excedente (s.m.)
eng surplus
esp superávit (s.m.)
fra
surplus (n.m.), excédent (n.m.)
por excedente (s.m.), superavit (s.m.)
653.
excedente de explotación [CN] (s.m.)
eng operating surplus [NA]
esp excedente (s.m.), superavit de explotación (s.m.), excedente (s.m.), superavit de operación [CN] (s.m.)
fra
excédent d´exploitation (n.m.), excédent commercial
(n.m.)
por excedente de exploração [CN] (s.m.)
v o c a b u l a r i o
654.
excedente na balanza por conta corrente (s.m.)
eng surplus on current account
esp superávit (de la balanza de pagos) en cuenta corriente
(s.m.)
fra
excédent de la balance courante (n.m.)
por excedente da balança de transacções correntes (s.m.)
655.
exceso de capacidade (s.m.)
eng excess capacity
esp exceso de capacidad (s.m.)
fra
capacité excédentaire (n.f.), surcapacité (n.f.)
por excesso de capacidade (s.m.)
656.
exceso de demanda (s.m.)
eng excess demand
esp exceso de demanda (s.m.)
fra
demande excédentaire (n.f.)
por excesso de procura (s.m.)
657.
exceso de oferta (s.m.)
eng excess supply
esp exceso de oferta (s.m.)
fra
offre excédentaire (n.f.), excès d’offre (n.m.)
por excesso de oferta (s.m.)
658.
execución (s.f.)
eng implementation
esp ejecución (s.f.), realización (s.f.), aplicación (s.f.), puesta en práctica (s.f.)
fra
mise en œuvre (n.f.), exécution (n.f.)
por implementação (s.f.)
659.
execución da política (s.f.)
eng political implementation
esp ejecución de la política (s.f.)
fra
mise en oeuvre politique (n.f.)
por implementação de políticas (s.f.)
123
V o c a b u l a r i o
124
DE
ECONOMÍA
660.
executar (v.)
eng implement, to, ejecute to
esp realizar (v.), llevar a cabo (v.), poner en práctica (v.)
fra
exécuter (v.), mettre en oeuvre (v.)
por implementar (v.), executar (v.)
661.
exención (s.f.)
eng exemption
esp exención (s.f.)
fra
dispense (n.f.), exonération (n.f.), exemption (n.f.)
por isenção (s.f.)
662.
exento de impostos (adx.)
eng tax-exempt
esp exento de impuestos (adj.)
fra
exonération d’impôt (n.f.)
por isento de impostos (adj.)
663.
exercicio económico (s.m.)
eng fiscal year
esp ejercicio económico (s.m.)
fra
exercicie budgètaire (n.m.)
por ano fiscal (s.m.)
664.
existencias (s.f.pl.)
eng stocks, inventories
esp existencias (s.f.pl.), inventarios (s.m.pl.)
fra
stock (n.m.), inventaire (n.m.), stocks (n.m.pl.)
por acções (s.f.pl.), existências (s.f.pl.)
665.
esóxeno (adx.)
eng exogenous
esp exógeno (adj.)
fra
exogène (n.)
por exógeno (adj.)
v o c a b u l a r i o
666.
expansión (s.f.)
eng expansion
esp expansión (s.f.)
fra
expansion (n.f.)
por expansão (s.f.)
667.
expansión económica (s.f.)
eng economic expansion
esp expansión económica (s.f.)
fra
expansion économique (n.f.)
por expansão económica (s.f.)
668.
expectativas adaptativas (s.f.pl.)
eng adaptive expectations
esp expectativas adaptativas (s.f.pl.)
fra
expectatives adaptatives (n.f.pl.)
por expectativas adaptadas (s.f.pl.)
669.
expectativas autosustentadas (s.f.pl.)
eng self-fulfilling expectations
esp expectativas autosostenidas (s.f.pl.)
fra
expectatives auto-satisfaites (n.f.pl.)
por expectativas que se cumprem por si mesmas (s.f.pl.)
670.
expectativas baseadas no pasado (s.f.pl.)
eng backward-looking expectations
esp expectativas basadas en el pasado (s.f.pl.)
fra
expectatives basées sur le passé (n.f.pl.)
por expectativas com base no passado (s.f.pl.)
671.
expectativas con previsión perfecta (s.f.pl.)
eng forward-looking expectations
esp expectativas con previsión perfecta (s.f.pl.)
fra
expectatives basées sur le futur (n.f.pl.)
por expectativas com previsão perfeita (s.f.pl.)
125
V o c a b u l a r i o
126
DE
ECONOMÍA
672.
expectativas de inflación (s.f.pl.)
eng expectation of inflation, inflation expectation
esp expectativas inflacionistas (s.f.pl.), inflacionarias
(s.f.pl.), de inflación (s.f.pl.)
fra
expectative d´inflation (n.f.)
por expectativas de inflação (s.f.pl.)
673.
expectativas de lucro (s.f.pl.)
eng profit expectations
esp expectativas de beneficio (s.f.pl.)
fra
expectatives de profit (n.f.pl.)
por expectativas de lucro (s.f.pl.)
674.
expectativas inxenuas (s.f.pl.)
eng naive expectations
esp expectativas ingenuas (s.f.pl.)
fra
expectatives naïves (n.f.pl.)
por expectativas ingénuas (s.f.pl.)
675.
expectativas limitadas (s.f.pl.)
eng bounded expectations
esp expectativas limitadas (s.f.pl.)
fra
expectatives limitées (n.f.pl.)
por expectativas limitadas (s.f.pl.)
676.
expectativas que se cumpren por si mesmas (s.f.pl.)
eng self-fulfilling expectations
esp expectativas autosostenidas (s.f.pl.)
fra
expectatives auto-satisfaites (n.f.pl.)
por expectativas que se cumprem por si mesmas (s.f.pl.)
677.
expectativas racionais (s.f.pl.)
eng rational expectations
esp expectativas racionales (s.f.pl.)
fra
expectatives rationnelles (n.f.pl.)
por expectativas racionais (s.f.pl.)
v o c a b u l a r i o
678.
explotación agrícola (s.f.)
eng farm
esp explotación agrícola (s.f.)
fra
exploitation agricole (n.f.), ferme (n.f.)
por exploração agrícola (s.f.)
679.
exportación (s.f.)
eng exports
esp exportación (s.f.)
fra
exportation (n.f.)
por exportação (s.f.)
680.
exportacións de bens e servizos [CN] (s.f.pl.)
eng exports of goods and services [NA]
esp exportaciones de bienes y servicios [CN] (s.f.pl.)
fra
exportations de biens et services [CN] (n.f.pl.)
por exportações de bens e serviços [CN] (s.f.pl.)
681.
exportacións líquidas (s.f.pl.)
eng net exports
esp exportaciones netas (s.f.pl.)
fra
exportations nettes (n.f.pl.)
por exportações líquidas (s.f.pl.)
682.
exportacións líquidas de bens e servizos (s.f.pl.)
eng net exports of goods and services
esp exportaciones de bienes y servicios netas (s.f.pl.)
fra
exportations nettes de biens et services (n.f.pl.)
por exportações líquidas de bens e serviços (s.f.pl.)
683.
externalidade (s.f.)
eng externality
esp externalidad (s.f.)
fra
externalité (n.f.)
por externalidade (s.f.)
127
V o c a b u l a r i o
128
DE
ECONOMÍA
684.
fabricación (s.f.)
eng manufacturing
esp fabricación (s.f.)
fra
fabrication (n.f.), production (n.f.)
por fabricação (s.f.)
685.
facenda pública (s.f.)
eng public finances
esp hacienda pública (s.f.),finanzas públicas (s.f.pl.)
fra
finances publiques (n.f.pl.)
por finanças públicas (s.f.pl.)
686.
factor (s.m.)
eng factor, input
esp factor (s.m.), input (s.m.), insumo (s.m.)
fra
facteur (n.m.), input (n.m.), intrant (n.m.)
por factor (s.m.), factor de produção (s.m.)
687.
factor capital (s.m.)
eng capital factor
esp factor capital (s.m.)
fra
facteur capital (n.m.)
por factor capital (s.m.)
688.
factor de actualización (s.m.)
eng discount factor
esp factor de descuento (s.m.), factor de actualización (s.m.)
fra
facteur d’actualisation (n.m.)
por factor de desconto(s.m.), factor de actualização (s.m.)
689.
factor de desconto (s.m.)
eng discount factor
esp factor de descuento (s.m.), factor de actualización (s.m.)
fra
facteur d’actualisation (n.m.)
por factor de desconto (s.m.), factor de actualização (s.m.)
v o c a b u l a r i o
690.
factor de produción (s.m.)
eng factor of production
esp factor de producción (s.m.)
fra
facteur de production (n.m.)
por factor de produção (s.m.)
691.
factor traballo (s.m.)
eng labor/labour factor
esp factor trabajo (s.m.)
fra
facteur travail (n.m.)
por factor trabalho (s.m.)
692.
fecundidade (s.f.)
eng fertility
esp fecundidad (s.f.)
fra
fécondité (n.f.)
por fecundidade (s.f.)
693.
fideicomiso (s.m.)
eng fideicommissum
esp fideicomiso (s.m.)
fra
fideicomiso (n.f.)
por fideicomisso (s.m.)
694.
financiamento (s.m.)
eng financing
esp financiación (s.m.)
fra
financement (n.m.)
por financiamento (s.m.)
695.
finanzas (s.f.pl.)
eng finance
esp finanza (s.f.), ciencia financiera (s.f.)
fra
financer (n.f.)
por finanças (s.f.pl.)
129
V o c a b u l a r i o
130
DE
ECONOMÍA
696.
finanzas internacionais (s.f.pl.)
eng international finance
esp finanzas internacionales (s.f.pl.)
fra
finances internationales (n.f.pl.)
por finanças internacionais (s.f.pl.)
697.
firma (s.f.)
eng firm
esp empresa (s.f.), firma (s.f.)
fra
firme (n.f.)
por empresa (s.f.)
698.
fiscalidade (s.f.)
eng taxability
esp fiscalidad (s.f.)
fra
fiscalisation (n.f.)
por fiscalidade (s.f.)
699.
fisco (s.m.)
eng fiscal administration
esp fisco (s.m.)
fra
administration fiscale (n.f.)
por administração fiscal (s.f.)
700.
fisiocracia (s.f.)
eng physiocracy
esp fisiocracia (s.f.)
fra
physiocratie (n.f.)
por fisiocracia (s.f.)
701.
fisiócrata (adx.)
eng physiocrat
esp fisiócrata (adj.)
fra
physiocrate (n.)
por fisiocrata (adj.)
v o c a b u l a r i o
702.
florín (holandés) (s.m.)
eng (Dutch) guilder
esp florín (holandés) (s.m.)
fra
florin (néerlandais) (n.m.)
por florim (holandês) (s.m.)
703.
flutuación agregada (s.f.)
eng aggregate fluctuation
esp fluctuación agregada (s.f.)
fra
fluctuation agrégée (n.f.)
por flutuação agregada (s.f.)
704.
flutuacións (do ciclo económico) (s.f.pl.)
eng (business) fluctuations
esp fluctuaciones (del ciclo económico) (s.f.pl.)
fra
fluctuations (affaires) (n.f.pl.)
por flutuações (do ciclo económico) (s.f.pl.)
705.
flutuacións estacionais (s.f.pl.)
eng seasonal fluctuations
esp fluctuaciones estacionales (s.f.pl.)
fra
fluctuations saisonnières (n.f.pl.)
por fluctuações sazonais (s.f.pl.)
706.
fluxo (s.m.)
eng flow
esp flujo (s.m.)
fra
flux (n.m.)
por fluxo (s.m.)
707.
fluxo de entrada (s.m.)
eng inflow
esp flujo de entrada (s.m.)
fra
entrée (n.f.), afflux (n.m.), flux d’entrée (n.m.)
por afluxo (s.m.)
131
V o c a b u l a r i o
132
DE
ECONOMÍA
708.
fluxo de renda despois de impostos (s.m.)
eng after tax income flow
esp flujo de renta después de impuestos (s.m.)
fra
flux de revenus nets d’impôts (n.m.)
por fluxo de rendimentos após impostos (s.m.)
709.
fluxo de saída (s.m.)
eng outflow
esp salida (s.f.), flujo de salida (s.m.)
fra
flux de sortie (n.m.)
por fluxo de saída (s.m.)
710.
fluxo monetario actualizado (s.m.)
eng discounted monetary flow
esp flujo monetario descontado (s.m.)
fra
flux monétaire actualisé (n.m.)
por fluxo monetário atualizado (s.m.)
711.
fluxo monetario descontado (s.m.)
eng discounted monetary flow
esp flujo monetario descontado (s.m.)
fra
flux monétaire actualisé (n.m.)
por fluxo monetário actualizado (s.m.)
712.
fluxo real (s.m.)
eng real flow
esp flujo real (s.m.)
fra
flux réel (n.m.)
por fluxo real (s.m.)
713.
fogar (s.m.)
eng household
esp hogar (s.m.)
fra
unité familiale (n.f.)
por famílias (s.m.pl.)
v o c a b u l a r i o
714.
folga (s.f.)
eng strike
esp huelga (s.f.)
fra
grève (n.f.)
por greve (s.f.)
715.
fondo (s.m.)
eng pool
esp fondo (s.m.)
fra
fond (n.m.)
por fundo (s.m.)
716.
fondo de investimento (s.m.)
eng investment pool
esp fondo de inversión (s.m.)
fra
fond d’investissement (n.m.), fond de placement (n.m.)
por fundo de investimento (s.m.)
717.
fondo de manexo (s.m.)
eng capital flow
esp capital circulante (s.m.)
fra
flux de capital (n.m.)
por fundo de maneio (s.m.), activo circulante (s.m.)
718.
Fondo Monetario Internacional (FMI) (s.m.)
eng International Monetary Fund (IMF)
esp Fondo Monetario Internacional (FMI) (s.m.)
fra
Fonds Monétaire International (FMI) (n.m.)
por Fundo Monetário Internacional (FMI) (s.m.)
719.
fondos propios (s.m.pl.)
eng equity
esp fondos propios (s.m.pl.)
fra
fonds propres (n.m.pl.)
por fundos próprios (s.m.pl.)
133
V o c a b u l a r i o
134
DE
ECONOMÍA
720.
formación bruta de capital (s.m.)
eng gross capital formation
esp formación bruta de capital (s.m.)
fra
formation brute de capital (n.m.)
por formação bruta de capital (s.m.)
721.
formación bruta de capital fixo (s.m.)
eng gross fixed capital formation
esp formación bruta de capital fijo (s.m.)
fra
formation brute de capital fixe (n.m.)
por formação bruta de capital fixo (s.m.)
722.
forza de traballo (s.m.)
eng work force, labor/labour force
esp fuerza de trabajo (s.m.), mano de obra (s.m.), población activa (s.m.)
fra
force de travail (n.m.), population active (n.m.)
por força de trabalho (s.m.)
723.
franco (francés) (s.m.)
eng (French) franc
esp franco (francés) (s.m.)
fra
franc (français, belge, suisse) (n.m.)
por franco (francês) (s.m.)
724.
franquía (s.f.)
eng franchise
esp franquicia (s.f.)
fra
franchise (n.f.)
por franquia (s.f.)
725.
franquía pública (s.f.)
eng public franchise
esp franquicia pública (s.f.)
fra
franchise publique (n.f.)
por franquia pública (s.f.)
v o c a b u l a r i o
726.
función de aforro (s.f.)
eng saving function
esp función de ahorro (s.f.)
fra
fonction d´épargne (n.f.)
por função poupança (s.f.)
727.
función de benestar social (s.f.)
eng social welfare function
esp función de bienestar social (s.f.)
fra
fonction de bien-être social (n.f.)
por função de bem-estar social (s.f.)
728.
función de consumo (s.f.)
eng consumption function
esp función de consumo (s.f.)
fra
fonction de consommation (n.f.)
por função de consumo (s.f.)
729.
función de consumo keynesiana (s.f.)
eng Keynesian consumption function
esp función de consumo keynesiana (s.f.)
fra
fonction keynésienne de consommation (n.f.)
por função de consumo keynesiana (s.f.)
730.
función de demanda (s.f.)
eng demand function
esp función de demanda (s.f.)
fra
fonction de demande (n.f.)
por função procura (s.f.)
731.
función de investimento (s.f.)
eng investment function
esp función de inversión (s.f.)
fra
fonction d´investissement (n.f.)
por função de investimento (s.f.)
135
V o c a b u l a r i o
136
DE
ECONOMÍA
732.
función de investimento keynesiana (s.f.)
eng Keynesian investment function
esp función de inversión keynesiana (s.f.)
fra
fonction keynésienne d’investissement (n.f.)
por função de investimento keynesiana (s.f.)
733.
función de oferta (s.f.)
eng supply function
esp función de oferta (s.f.)
fra
fonction d’offre (n.f.)
por função de oferta (s.f.)
734.
función de procura (s.f.)
eng demand function
esp función de demanda (n.f.)
fra
fonction de demande (s.f.)
por função procura (s.f.)
735.
función de produción (s.f.)
eng production function
esp función de producción (s.f.)
fra
fonction de production (n.f.)
por função produção (s.f.)
736.
función de produción Cobb-Douglas (s.f.)
eng Cobb-Douglas production function
esp función de producción Cobb-Douglas (s.f.)
fra
fonction de production Cobb-Douglas (n.f.)
por função de produção Cobb-Douglas (s.f.)
737.
función de produción dun sector (s.f.)
eng one-sector production function
esp función de producción de un sector (s.f.)
fra
fonction de production d’un secteur (n.f.)
por função produção a um sector (s.f.)
v o c a b u l a r i o
738.
función de utilidade (s.f.)
eng utility function
esp función de utilidad (s.f.)
fra
fonction d’utilité (n.f.)
por função de utilidade (s.f.)
739.
función de utilidade indirecta (s.f.)
eng indirect utility function
esp función de utilidad indirecta (s.f.)
fra
fonction d’utilité indirecte (n.f.)
por função de utilidade indirecta (s.f.)
740.
funcionario público (s.m.,f.)
eng civil servant
esp funcionario público (s.m.,f.)
fra
fonctionnaire (n.m.,f.)
por funcionário público (s.m.,f.)
741.
fundación (s.f.)
eng foundation
esp fundación (s.f.)
fra
fondation (n.f.), fonds (n.m.pl.)
por fundaçao (s.f.)
742.
fundamentación microeconómica (s.f.)
eng microeconomic foundation
esp fundamentos microeconómicos (s.m.pl.), fundamentación microeconómica (s.f.)
fra
fondement micro-économique (n.f.)
por fundamentos microeconómicos (s.f.)
743.
fundamentos microeconómicos (s.m.pl.)
eng microeconomic foundation
esp fundamentos microeconómicos (sm.pl.), fundamentación microeconómica (s.f.)
fra
fondement micro-économique (n.m.)
por fundamentos microeconómicos (s.m.pl.)
137
V o c a b u l a r i o
138
DE
ECONOMÍA
744.
ganancia de produtividade (s.f.)
eng productivity gain
esp ganancia de productividad (s.f.)
fra
gain de productivité (n.m.)
por ganho de produtividade (s.m.)
745.
gaño de produtividade (s.m.)
eng productivity gain
esp ganancia de productividad (s.f.)
fra
gain de productivité (n.m.)
por ganho de produtividade (s.m.)
746.
gasto (s.m.)
eng expenditure
esp gasto (s.m.)
fra
dépense (n.f.)
por despesa (s.f.)
747.
gasto autónomo (s.m.)
eng autonomous expenditure
esp gasto autónomo (s.m.)
fra
dépense autonome (n.f.)
por despesa autónoma (s.f.)
748.
gasto do consumo privado (s.m.)
eng personal consumption expenditure
esp gasto del consumo privado (s.m.)
fra
dépense de consommation privée (n.f.)
por despesas em consumo privado (s.f.)
749.
gasto en consumo [CN] (s.m.)
eng consumption expenditure [NA]
esp gasto en consumo [CN] (s.m.)
fra
dépense de consommation [CN] (n.f.)
por depesa em consumo [CN] (s.f.)
v o c a b u l a r i o
750.
gasto nacional total (s.m.)
eng total domestic expenditure
esp gasto nacional total (s.m.)
fra
dépense totale domestique (n.f.)
por despesa total interna (s.f.)
751.
gasto público (s.m.)
eng government expenditure
esp gasto público (s.m.)
fra
dépense de l’État (n.f.)
por despesa pública (s.f.)
752.
gasto público en bens e servizos (s.m.)
eng government purchases of goods and services
esp gasto público en bienes y servicios (s.m.)
fra
achats de l’État de biens et services (n.m.pl.)
por despesa pública em bens e serviços (s.f.)
753.
gastos (s.m.pl.)
eng charges
esp gastos (s.m.pl.)
fra
coûts (n.m.pl.), dépenses (n.f.pl.), frais (n.f.pl.)
por custos (s.m.pl.), despesas (s.f.pl.), gastos (s.m.pl.)
754.
goberno (s.m.)
eng government
esp gobierno (s.m.), administración (s.f.)
fra
gouvernement (n.m.), administration (n.f.)
por governo (s.m.)
755.
Grande Depresión, A (s.f.)
eng Great Depression
esp Gran Depresión, La (s.f.)
fra
Grande Dépression (n.f.)
por Grande Dépressão (s.f.)
139
V o c a b u l a r i o
140
DE
ECONOMÍA
756.
gratificación (s.f.)
eng bonus
esp prima (s.f.)
fra
bonus (n.m.)
por gratificação (s.f.), bonificação (s.f.)
757.
gravame (s.m.)
eng burden
esp carga (s.f.)
fra
charge (n.f.)
por encargo (s.m.)
758.
gremio (s.m.)
eng guild
esp gremio (s.m.)
fra
guilde (n.f.), corporation (n.f.)
por guilda (s.f.)
759.
grupo de interese (s.m.)
eng lobby
esp grupo de presión (s.m.)
fra
groupe de pression (n.m.), lobby (n.m.)
por grupo de pressão (s.m.)
760.
grupo de presión (s.m.)
eng lobby
esp grupo de presión (s.m.)
fra
groupe de pression (n.m.), lobby (n.m.)
por grupo de pressão (s.m.)
761.
guerra dos sexos (s.f.)
eng war of sexes
esp guerra de los sexos (s.f.)
fra
guerre des sexes (n.m.)
por guerra dos sexos (s.f.)
v o c a b u l a r i o
762.
herdanza (s.f.)
eng heritage
esp herencia (s.f.)
fra
héritage (n.m.), patrimoine (n.m.)
por herança (s.f.)
763.
herdanza (s.f.)
eng bequest
esp herencia (s.f.)
fra
héritage (n.m.)
por herança (s.f.), legado (s.m.)
764.
hiperinflación (s.f.)
eng hyperinflation
esp hiperinflación (s.f.)
fra
hyper-inflation (n.f.)
por hiperinflação (s.f.)
765.
hipoteca (s.f.)
eng mortgage
esp hipoteca (s.f.)
fra
hypothèque (n.f.)
por hipoteca (s.f.pl.)
766.
hipótese (s.f.)
eng hypothesis
esp hipótesis (s.f.)
fra
hypothèse (n.f.)
por hipótese (s.f.)
767.
hipótese das expectativas racionais (s.f.)
eng rational expectations hypothesis
esp hipótesis de las expectativas racionales (s.f.)
fra
hypothèse d’expectatives rationnelles (n.f.)
por hipótese das expectativas racionais (s.f.)
141
V o c a b u l a r i o
142
DE
ECONOMÍA
768.
historia da empresa (s.f.)
eng business history
esp historia de la empresa (s.f.)
fra
historique des affaires (n.f.)
por história da empresa (s.f.)
769.
historia económica (s.f.)
eng economic history
esp historia económica (s.f.)
fra
histoire économique (n.f.)
por história económica (s.f.)
770.
ilusión monetaria (s.f.)
eng monetary illusion
esp ilusión monetaria (s.f.)
fra
illusion monétaire (n.f.)
por ilusão monetária (s.f.)
771.
importación (s.f.)
eng imports
esp importación (s.f.)
fra
importation (n.f.)
por importação (s.f.)
772.
importacións de bens e servizos [CN] (s.f.pl.)
eng imports of goods and services [NA]
esp importaciones de bienes y servicios [CN] (s.f.pl.)
fra
importations de biens et de services [CN] (n.f.pl.)
por importações de bens e serviços [CN] (s.f.pl.)
773.
imposición (s.f.)
eng taxation
esp imposición (s.f.), tributación (s.f.)
fra
imposition (n.f.)
por tributação (s.f.)
v o c a b u l a r i o
774.
imposto (s.m.)
eng tax
esp impuesto (s.m.), tributo (s.m.)
fra
impôt (n.m.), taxe (n.f.)
por imposto (s.m.)
775.
imposto á cabeza (s.m.)
eng lump-sum tax
esp impuesto a tanto alzado (s.m.)
fra
impôt forfaitaire (n.m.)
por imposto não distorcedor das decisões dos agentes económicos (s.m.)
776.
imposto a tanto alzado (s.m.)
eng lump-sum tax
esp impuesto a tanto alzado (s.m.)
fra
impôt forfaitaire (n.m.)
por imposto não distorcedor das decisões dos agentes económicos (s.m.)
777.
imposto da renda progresivo (s.m.)
eng graduated income tax
esp impuesto proporcional (s.m.), progresivo (s.m.)
fra
impôt progressif sur le revenu (n.m.)
por imposto progressivo sobre o rendimento (s.m.)
778.
imposto directo (s.m.)
eng direct tax
esp impuesto directo (s.m.)
fra
impôt direct (n.m.)
por imposto directo (s.m.)
779.
imposto hipotecario (s.m.)
eng real estate tax
esp impuestos sobre bienes inmuebles (s.m.pl.), impuestos
hipotecarios (s.m.pl.)
fra
impôt foncier (n.m.)
por imposto sobre o património (s.m.), a propriedade (s.m.)
143
V o c a b u l a r i o
144
DE
ECONOMÍA
780.
imposto indirecto (s.m.)
eng indirect tax
esp impuesto indirecto (s.m.)
fra
impôt indirect (n.m.)
por imposto indirecto (s.m.)
781.
imposto inflacionista (s.m.)
eng inflation tax
esp impuesto inflacionario (s.m.), inflacionista (s.m.)
fra
impôt d’inflation (n.m.)
por imposto inflacionista (s.m.)
782.
imposto neutral (s.m.)
eng neutral tax
esp impuesto neutral (s.m.)
fra
impôt neutre (n.m.)
por imposto neutro (s.m.)
783.
imposto non neutral (s.m.)
eng non-neutral tax
esp impuestos no neutral (n.m.)
fra
impôt non-neutre (n.m.)
por imposto não neutral (s.m.)
784.
imposto per cápita (s.m.)
eng poll tax
esp impuesto per cápita (s.m.)
fra
capitation (n.f.)
por imposto pago por cabeça (s.m.)
785.
imposto progresivo (s.m.)
eng progressive tax
esp impuesto progresivo (s.m.)
fra
impôt progressif (n.m.)
por imposto progressivo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
786.
imposto progresivo sobre o rendemento (s.m.)
eng progressive income tax
esp impuesto progresivo sobre la renta (s.m.)
fra
impôt progressif sur les revenus (n.m.)
por imposto progressivo sobre o rendimento (s.m.)
787.
imposto regresivo (s.m.)
eng regressive tax
esp impuesto regresivo (n.m.)
fra
impôt régressif (s.m.)
por imposto regressivo (s.m.)
788.
imposto regresivo sobre o rendemento (s.m.)
eng regressive income tax
esp impuesto regresivo sobre la renta (s.m.)
fra
impôt régressif sur les revenus (n.m.)
por imposto regressivo sobre o rendimento (s.m.)
789.
imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) (s.m.)
eng personal income tax
esp impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
(s.m.)
fra
impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
(n.m.)
por imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (s.m.)
790.
imposto sobre o consumo (s.m.)
eng consumption tax
esp impuestos sobre el consumo (s.m.)
fra
impôt à la consommation (n.m.)
por imposto sobre o consumo (s.m.)
791.
imposto sobre o crédito ao investimento (s.m.)
eng investment credit tax
esp impuesto sobre el crédito de inversión (s.m.)
fra
impôt sur le crédit d’investissement (n.m.)
por imposto sobre o crédito ao investimento (s.m.)
145
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
792.
imposto sobre o patrimonio (s.m.)
eng property tax
esp impuesto sobre bienes raíces (s.m.), impuesto sobre la
propiedad (s.m.), impuesto sobre el patrimonio (s.m.)
fra
impôt sur le patrimoine immobilier (n.m.)
por imposto sobre o património (s.m.)
793.
imposto sobre o rendemento (s.m.)
eng income tax
esp impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
(s.m.)
fra
impôt sur le revenu (n.m.), « contributions » (n.f.pl.)
por imposto sobre o rendimento (s.m.)
794.
imposto sobre o valor engadido (IVE) (s.m.)
eng value added tax (VAT)
esp impuesto sobre el valor añadido (IVA) (s.m.)
fra
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (n.f.)
por imposto sobre o valor acrescentado (s.m.)
NOTA: A pesar do uso estendido do acrónimo IVE, e da súa aparición noutros vocabularios, consideramos que a súa elección foi desafortunada: en economía –ao igual que noutras ciencias– o desexábel é atopar termos que expresen un concepto, e/ou un espírito conceptual
análogo ás outras linguas. O imposto europeo VAT foi adaptado a
outras linguas comunitarias co espírito de manter o acrónimo o máis
fielmente posible, co fin de que se conserve a percepción de unidade impositiva comunitaria entre as empresas e cidadáns en todo o
ámbito da CEE e agora a UE. Daquela, cremos que non é axeitado
que a lingua galega rachara “unilateralmente” con esta tradición. De
feito, habería diferentes posibilidades: Imposto do Valor Aumentado
ou, porqué non, Imposto do Valor Acrecentado (opción preferida
polos autores) aínda que “acrecentado” non apareza como entrada
nos dicionarios normativos de referencia.
146
v o c a b u l a r i o
795.
imposto sobre os beneficios extraordinarios (s.m.)
eng windfall tax
esp impuesto sobre los benefícios extraordinarios (s.m.)
fra
impôt inattendu (n.m.)
por imposto sobre os benefícios não esperados (s.m.)
796.
imposto sobre os lucros das sociedades (s.m.)
eng corporate profits tax
esp impuesto de beneficios de sociedades (s.m.)
fra
impôt sur les bénéfices de sociétés intégrées (n.m.)
por impostos sobre os lucros das sociedades (s.m.)
797.
impostos distorsionadores (s.m.pl.)
eng distortionary tax
esp impuestos distorsionadores (s.m.pl.)
fra
impôt distortionnaire (n.m.)
por imposto distorcivo (s.m.)
798.
impostos indirectos e de vendas (s.m.pl.)
eng sales and excise taxes
esp impuestos sobre consumos específicos (s.m.pl.)
fra
accises et droits (n.m.pl.)
por impostos sobre vendas e sisa (s.m.pl.)
799.
imposto verde (s.m.)
eng green tax
esp impuesto verde (s.m.), ecotasa (s.f.)
fra
impôt vert (n.m.)
por imposto verde (s.m.)
800.
incentivos (s.m.pl.)
eng incentives
esp incentivos (s.m.pl.)
fra
incitants (n.m.pl.)
por incentivos (s.m.pl.)
147
V o c a b u l a r i o
148
DE
ECONOMÍA
801.
incerteza (s.f.)
eng uncertainty
esp incertidumbre (s.f.)
fra
incertitude (n.f.)
por incerteza (s.f.)
802.
incerteza idiosincrática (s.f.)
eng idiosyncratic uncertainty
esp incertidumbre idiosincrática (s.f.)
fra
incertitude idiosyncrasique (n.f.)
por incerteza idiossincrática (s.f.)
803.
incompatibilidade de obxetivos (s.f.)
eng trade-off
esp incompatibilidad de objetivos (s.f.)
fra
dilemme (n.m.)
por incompatibilidade de objectivos (s.f.)
804.
inconsistencia temporal (s.f.)
eng time inconsistency
esp inconsistencia temporal (s.f.)
fra
inconsistance temporelle (n.f.)
por incoerência temporal (s.f.)
805.
inconsistencia (temporal) dinámica (s.f.)
eng dynamic (time) inconsistency
esp inconsistencia (temporal) dinámica (s.f.)
fra
inconsistance (temporelle) dynamique (n.f.)
por incoerência (temporal) dinâmica (s.f.)
806.
incrementar (v.)
eng rise, to
esp alzar (v.), aumentar (v.)
fra
croissance (n.f.), accroissement (n.m.)
por incrementar (v.)
v o c a b u l a r i o
807.
incremento (s.m.)
eng increment, raise
esp incremento (s.m.)
fra
augmentation (n.f.), revalorisation (n.f.), hausse (n.f.)
por incremento (s.m.), aumento (s.m.)
808.
incremento dos prezos (s.m.)
eng price increase
esp incremento de los precios (s.m.)
fra
hausse de prix (n.f.)
por aumento do preço (s.m.)
809.
indexación (s.f.)
eng indexation
esp indexación (s.f.), indiciación (s.f.)
fra
indexation (n.f.)
por indexação (s.f.)
810.
indexación salarial (s.f.)
eng wage indexation
esp indiciación (s.f.), indexación salarial (s.f.)
fra
indexation salariale (n.f.)
por indexação salarial (s.f.)
811.
indicador económico (s.m.)
eng economic indicator
esp indicador económico (s.m.)
fra
indicateur économique (n.m.)
por indicador económico (s.m.)
812.
índice (s.m.)
eng index
esp índice (s.m.)
fra
indice (n.m.), index (n.m.)
por índice (s.m.)
149
V o c a b u l a r i o
150
DE
ECONOMÍA
813.
índice de prezos polo miúdo (s.m.)
eng retail price index (RPI)
esp índice de precios al por menor (s.m.), índice de precios al menudeo (s.m.)
fra
indice des prix de détail (n.m.)
por índice dos preços de retalho (s.m.)
814.
índice de prezos ao consumidor (IPC) (s.m.)
eng consumer price index (CPI)
esp índice de precios al consumo (IPC) (s.m.)
fra
indice des prix à la consommation (IPC) (s.m.)
por índice de preços ao consumidor (IPC) (n.m.)
815.
índice de prezos por xunto (s.m.)
eng wholesale price index
esp índice de precios al por mayor (s.m.), índice de precios
al mayoreo (s.m.)
fra
indice des prix de gros (n.m.)
por indice de preços por grosso (s.m.)
816.
índice de referencia (s.m.)
eng reference index
esp índice de referencia (s.m.)
fra
indice de référence (n.m.)
por índice de referência (s.m.)
817.
industrialización (s.f.)
eng industrialization
esp industrialización (s.f.)
fra
industrialisation (n.f.)
por industrialização (s.f.)
818.
industrias (s.f.pl.)
eng industries
esp industrias (s.f.pl.), sectores industriales (s.m.pl.)
fra
industries (n.f.pl.)
por indústrias (s.f.pl.)
v o c a b u l a r i o
819.
ineficacia dunha política (económica) (s.f.)
eng policy ineffectiveness
esp ineficacia de una política (económica) (s.f.)
fra
impuissance d’une politique (n.f.)
por ineficácia política (s.f.)
820.
ineficiencia (s.f.)
eng inefficiency
esp ineficiencia (s.f.)
fra
inefficience (n.f.)
por ineficiência (s.f.)
821.
ineficiencia dinámica (s.f.)
eng dynamic inefficiency
esp ineficiencia dinámica (s.f.)
fra
inefficience dynamique (n.f.)
por ineficiência dinâmica (s.f.)
822.
inflación (s.f.)
eng inflation
esp inflación (s.f.)
fra
inflation (n.f.)
por inflação (s.f.)
823.
inflación anticipada (s.f.)
eng anticipated inflation
esp inflación anticipada (s.f.)
fra
inflation anticipée (n.f.)
por inflação antecipada (s.f.)
824.
inflación efectiva (s.f.)
eng actual inflation
esp inflación efectiva (s.f.)
fra
inflation réelle (n.f.)
por inflação efectiva (s.f.)
151
V o c a b u l a r i o
152
DE
ECONOMÍA
825.
inflación non esperada (s.f.)
eng unexpected inflation
esp inflación no esperada (s.f.)
fra
inflation inespérée (n.f.)
por inflação não esperada (s.f.)
826.
información asimétrica (s.f.)
eng asymmetric information
esp información asimétrica (s.f.)
fra
information asymétrique (n.f.)
por informação assimétrica (s.f.)
827.
información imperfecta (s.f.)
eng imperfect information
esp información imperfecta (s.f.)
fra
information imparfaite (n.f.)
por informação imperfeita (s.f.)
828.
información incompleta (s.f.)
eng incomplete information
esp información incompleta (s.f.)
fra
information incomplète (n.f.)
por informação incompleta (s.f.)
829.
información privada (s.f.)
eng private information
esp información privada (s.f.)
fra
information privée (n.f.)
por informação privada (s.f.)
830.
información simétrica (s.f.)
eng symmetric information
esp información simétrica (s.f.)
fra
information symétrique (n.f.)
por informação simétrica (s.f.)
v o c a b u l a r i o
831.
ingreso (s.m.)
eng income
esp ingreso (s.m.), renta (s.f.)
fra
revenues (n.m.pl.)
por rendimento (s.m.)
832.
innovación (s.f.)
eng innovation
esp innovación (s.f.)
fra
innovation (n.f.)
por inovação (s.f.)
833.
innovación financeira (s.f.)
eng financial innovation
esp innovación financiera (s.f.)
fra
innovation financière (n.f.)
por inovação financeira (s.f.)
834.
input (s.m.)
eng input
esp input (s.m.), insumo (s.m.), factor (s.m.)
fra
input (n.m.), intrant (n.m.)
por factor de produção (s.m.)
835.
input capital (s.m.)
eng capital input
esp input capital (s.m.)
fra
input de capital (n.m.), intrant de capital (n.m.)
por factor capital (s.m.)
836.
input duradeiro (s.m.)
eng durable input
esp input duradero (s.m.)
fra
input durable (n.m.), intrant durable (n.m.)
por factor fixo, input fixo
153
V o c a b u l a r i o
154
DE
ECONOMÍA
837.
input traballo (s.m.)
eng labor input
esp input trabajo (s.m.)
fra
input laboral (n.m.), intrant laboral (n.m.)
por factor trabalho (s.m.)
838.
instinto empresarial (s.m.)
eng animal spirits
esp instinto empresarial (s.m.)
fra
animal spirits (n.m.pl.)
por animal spirits
839.
institución de crédito (s.f.)
eng institution credit
esp institución de crédito (s.f.)
fra
institution de crédit (n.f.)
por instituição de crédito (s.f.)
840.
institución de depósitos (s.f.)
eng depository institution
esp institución de depósitos (s.f.)
fra
institution de dépôts (n.f.)
por instituição depositária (s.f.)
841.
institución financeira (s.f.)
eng financial institution
esp institucion financiera (s.f.)
fra
institution financière (n.f.)
por instituição financeira (s.f.)
842.
institución privada sen finalidade de lucro (s.f.)
eng private non-profit institution
esp institución privada sin ánimo de lucro (s.f.)
fra
association sans but lucratif (ASBL) (n.f.)
por instituição privada sem fins lucrativos (s.f.)
v o c a b u l a r i o
843.
instrumentos legais de cambio (sm.pl.)
eng legal tender
esp moneda de curso legal (s.f.), instrumentos legales de
cambio (s.m.pl.)
fra
monnaie ayant cours légal (n.f.), instrument légal de
change (n.m.)
por curso legal (s.m.)
844.
integración económica (s.f.)
eng economic integration
esp integración económica (s.f.)
fra
intégration économique (n.f.)
por integração económica (s.f.)
845.
integración horizontal (s.f.)
eng horizontal integration
esp integración horizontal (s.f.)
fra
intégration horizontale (n.f.), concentration horizontale (n.f.)
por integração horizontal (s.f.)
846.
integración vertical (s.f.)
eng vertical integration
esp integración vertical (s.f.)
fra
intégration horizontale (n.f.), concentration verticale (n.f.)
por integração vertical (s.f.)
847.
intercambiar (v.)
eng exchange, to
esp intercambiar (v.)
fra
échanger (v.)
por trocar (v.)
848.
intermediación financeira (s.f.)
eng financial intermediation
esp intermediación financiera (s.f.)
fra
médiation financière (n.f.)
por intermediação financeira (s.f.)
155
V o c a b u l a r i o
156
DE
ECONOMÍA
849.
intermediario financeiro (s.m.,f.)
eng financial intermediary
esp intermediario financiero (s.m.,f.)
fra
intermédiaire financier (n.m.,f.)
por intermediário financeiro (s.m.,f.)
850.
intervalo (s.m.)
eng range
esp amplitud (s.f.), rango (s.m.)
fra
amplitude (n.f.)
por intervalo (s.m.)
851.
invención (s.f.)
eng invention
esp invención (s.f.), invento (s.m.)
fra
invention (n.f.)
por invenção (s.f.), invento (s.m.)
852.
inventarios (s.m.pl.)
eng inventories, stocks
esp inventarios (s.m.pl.), existencias (s.f.pl.)
fra
inventaire (n.m.), stocks (n.m.pl.)
por existências (s.f.pl.)
853.
invento (s.m.)
eng invention
esp invención (s.f.), invento (s.m.)
fra
invention (n.f.)
por invenção (s.f.), invento (s.m.)
854.
investidor (s.m.)
eng investor
esp inversor (s.m.)
fra
investisseur (n.m.)
por investidor (s.m.)
v o c a b u l a r i o
855.
investidor irracional (s.m.)
eng noise trader
esp inversor irracional (s.m.)
fra
colporteur de bruits (n.m.)
por investidor irracional (s.m.)
856.
investigación e desenvolvemento (I+D) (s.f.)
eng research and development (R&D)
esp investigación y desarrollo (I+D) (s.f.)
fra
recherche et développement (R&D) (n.f.)
por investigação e desenvolvimento (I&D) (s.f.)
857.
investimento (s.m.)
eng investment
esp inversión (s.f.)
fra
investissement (n.m.)
por investimento (s.m.)
858.
investimento directo (s.m.)
eng direct investment
esp inversión directa (s.f.)
fra
investissement direct (n.m.)
por investimento directo (s.m.)
859.
investimento doméstico (s.m.)
eng domestic investment
esp inversión doméstica (s.f.), inversión interna (s.f.), inversión nacional (s.f.)
fra
investissement domestique (n.m.)
por investimento interno (s.m.)
860.
investimento en existencias (s.m.)
eng inventory investment
esp inversión en existencias (s.f.), inversión en inventarios
(s.m.pl)
fra
investissement en inventaire (n.m.)
por investimento em existências (s.m.)
157
V o c a b u l a r i o
158
DE
ECONOMÍA
861.
investimento en inventarios (s.m.)
eng inventory investment
esp inversión en existencias (s.f.), inventarios (s.m.pl.)
fra
investissement en inventaire (n.m.)
por investimento em existências (s.m.)
862.
investimento estranxeiro (s.m.)
eng foreign investment
esp inversión extranjera (s.f.)
fra
investissement étranger (n.m.)
por investimento estrangeiro (s.m.)
863.
investimento fixo (s.m.)
eng fixed investment
esp inversión en activo fijo (s.f.), inversión fija (s.f.)
fra
investissement fixe (n.m.)
por investimento fixo (s.m.)
864.
investimento interno (s.m.)
eng domestic investment
esp inversión doméstica (s.f.), inversión interna (s.f.), inversión nacional (s.f.)
fra
investissement domestique (n.m.)
por investimento interno (s.m.)
865.
investimento irreversíbel (s.m.)
eng irreversible investment
esp inversión irreversible (s.f.)
fra
investissement irréversible (n.m.)
por investimento irreversível (s.m.)
866.
investimento líquido (s.m.)
eng net investment
esp inversión neta (s.f.)
fra
investissement net (n.m.)
por investimento líquido (s.m.)
v o c a b u l a r i o
867.
investimento nacional (s.m.)
eng domestic investment
esp inversión doméstica (s.f.), inversión interna (s.f.), inversión nacional (s.f.)
fra
investissement domestique (n.m.)
por investimento interno (s.m.)
868.
investimento non residencial (s.m.)
eng non-residential investment
esp inversión no residencial (s.f.)
fra
investissement non-résidentiel (n.m.)
por investimento não-residencial (s.m.)
869.
investimento público (s.m.)
eng government investment
esp inversión pública (s.m.)
fra
investissement de l’État (n.m.)
por investimento público (s.m.)
870.
investir (v.)
eng invest, to
esp invertir (v.)
fra
investir (v.)
por investir (v.)
871.
isocuanta (s.f.)
eng isoquant
esp isocuanta (s.f.)
fra
isoquantité (n.f.), isoquant (n.m.)
por isoquanta (s.f.)
872.
isocusto (s.m.)
eng isocost
esp isocoste (s.m.)
fra
isocoût (n.m.)
por isocusto (s.m.)
159
V o c a b u l a r i o
160
DE
ECONOMÍA
873.
keynesianismo (s.m.)
eng Keynesianism
esp keynesianismo (s.m.)
fra
keynesianisme (n.m.)
por keynesianismo (s.m.)
874.
keynesiano (adx.)
eng Keynesian
esp keynesiano (adj.)
fra
keynésienne (n.)
por keynesiano (adj.)
875.
laissez-faire (deixar facer) (s.m.)
eng laissez-faire
esp laissez-faire (dejar hacer) (s.m.)
fra
laissez-faire (n.m.)
por laissez faire (deixar fazer) (s.m.)
876.
lecer (s.m.)
eng leisure
esp ocio (s.m.)
fra
loisir (n.m.)
por lazer (s.m.)
877.
legado (s.m.)
eng bequest
esp herencia (s.m.)
fra
héritage (n.m.)
por herança (s.f.), legado (s.m.)
878.
lei da demanda (s.f.)
eng law of demand
esp ley de la demanda (s.f.)
fra
loi de la demande (n.m.)
por lei da procura (s.f.)
v o c a b u l a r i o
879.
lei da oferta (s.f.)
eng law of supply
esp ley de la oferta (s.f.)
fra
loi de l’offre (n.m.)
por lei da oferta (s.f.)
880.
lei da procura (s.f.)
eng law of demand
esp ley de la demanda (s.f.)
fra
loi de la demande (n.m.)
por lei da procura (s.f.)
881.
lei das expectativas iteradas (s.f.)
eng law of iterated expectations
esp ley de las expectativas iteradas (s.f.)
fra
loi des expectatives itérées (n.m.)
por lei das expectativas iteradas (s.f.)
882.
lei de Gresham (s.f.)
eng Gresham’s law
esp ley de Gresham (s.f.)
fra
loi de Gresham (n.m.)
por lei de Gresham (s.f.)
883.
lei de Okun (s.f.)
eng Okun’s law
esp ley de Okun (s.f.)
fra
loi d’Okun (n.m.)
por lei de Okun (s.f.)
884.
lei de rendementos decrecentes (s.f.)
eng law of disminishing returns
esp ley de rendimientos decrecientes (s.f.)
fra
loi des rendements décroissants (n.m.)
por lei dos rendimentos decrescentes (s.f.)
161
V o c a b u l a r i o
162
DE
ECONOMÍA
885.
lei de Say (s.f.)
eng Say’s law
esp ley de Say (s.f.)
fra
loi de Say (n.m.)
por lei de Say (s.f.)
886.
lei de Walras (dos mercados) (s.f.)
eng Walras’ law (of markets)
esp ley de Walras (de los mercados) (s.f.)
fra
loi Walras des marchés (n.m.)
por lei de Walras (dos mercados) (s.f.)
887.
lei do prezo único (s.f.)
eng law of one price
esp ley de un solo precio (s.f.)
fra
loi du prix unique (n.m.)
por lei do preço único (s.f.)
888.
leilón (s.m.)
eng bid, auction
esp puja, subasta (s.f.)
fra
offre (n.f.), enchère (n.f.), adjudication (n.f.)
por oferta (lanço em leilão), leilão (s.m.)
889.
leilón a segundo prezo (s.m.)
eng second-bid auction
esp subasta a segundo precio (s.f.)
fra
enchère au second prix (n.f.)
por leilão de segundo lanço (s.m.)
890.
leilón a valor común (s.m.)
eng common-value auction
esp subasta de valor común (s.f.)
fra
enchère à valeur commune (n.f.)
por leilão a valor comum (s.m.)
v o c a b u l a r i o
891.
leilón con oferta selada (s.m.)
eng sealed-bid auction
esp subasta con oferta lacrada (s.f.)
fra
enchère à offre cachetée (n.f.), à pli fermé (n.f.)
por leilão com lanço selado (s.m.)
892.
leiloeiro (s.m.)
eng auctioneer
esp subastador (s.m.)
fra
commissaire-priseur (n.m.)
por leiloeiro (s.m.)
893.
leilón secuencial (s.m.)
eng sequential auction
esp subasta secuencial (s.f.)
fra
enchère séquentielle (n.f.)
por leilão sequencial (s.m.)
894.
levar a cabo (v.)
eng ejecute, to, implement, to
esp realizar (v.), llevar a cabo (v.), poner en práctica (v.)
fra
exécuter (v.), mettre en oeuvre (v.)
por implementar (v.), executar (v.)
895.
lexislación social (s.f.)
eng social legislation
esp legislación social (s.f.)
fra
législation sociale (n.f.)
por legislação social (s.f.)
896.
libra esterlina (s.f.)
eng pound
esp libra esterlina (s.f.)
fra
livre sterling (n.f.)
por libra esterlina (s.f.)
163
V o c a b u l a r i o
164
DE
ECONOMÍA
897.
libre comercio (s.m.)
eng free trade
esp libre mercado (s.m.), librecambio (s.m.)
fra
libre échange (n.m.)
por livre comércio (s.m.)
898.
libre no porto de embarque (FOB) (adx.)
eng free-on-board (FOB)
esp libre en puerto de embarque (FOB) (adj.)
fra
franco (à) bord (FOB) (n.)
por franco a bordo (FOB) (adj.)
899.
licitación (s.f.)
eng tender
esp licitación (s.f.), oferta (s.f.)
fra
offre (n.f.)
por licitação (s.f.)
900.
limiar (s.m.)
eng threshold
esp umbral (s.m.)
fra
seuil (n.m.)
por limiar (s.m.)
901.
liquidación (s.f.)
eng settlement, liquidation
esp liquidación (s.f.)
fra
liquidation (n.m.)
por liquidez (s.f.)
902.
liquidez (s.f.)
eng liquidity
esp liquidez (s.f.)
fra
liquidité (n.f.)
por liquidez (s.f.)
v o c a b u l a r i o
903.
lira (italiana) (s.f.)
eng (Italian) lire
esp lira (italiana) (s.f.)
fra
lire (italienne) (n.f.)
por lira (italiana) (s.f.)
904.
localización da empresa (s.f.)
eng firm location
esp ubicación (s.f.),emplazamiento de la empresa (s.m.)
fra
localisation d’une entreprise (n.f.)
por localização da empresa (s.f.)
905.
longo prazo (LP) (s.m.)
eng long-run (LR), long term
esp largo plazo (LP) (s.m.)
fra
long terme (n.m.), longue échéance (n.f.)
por longo prazo (LP) (s.m.)
906.
lucro (s.m.)
eng revenue, profit
esp ingreso beneficio (s.m.), ganancia (s.f.), beneficio (s.m.)
fra
recette (n.f.), revenu (n.m.), profit (n.m.), gain (n.m.),
bénéfice (n.m.)
por receita (s.f.), lucro (s.m.)
907.
lucro antes de impostos (s.m.)
eng before tax profit
esp beneficio antes de impuestos (s.m.)
fra
bénéfice avant impôts (n.m.)
por lucro antes de impostos (s.m.)
908.
lucro despois de impostos (s.m.)
eng after tax profit
esp beneficio después de impuestos (s.m.)
fra
bénéfice net d’impôts (n.m.)
por lucro depois de impostos (s.m.)
165
V o c a b u l a r i o
166
DE
ECONOMÍA
909.
lucro marxinal (s.m.)
eng marginal revenue
esp ingreso marginal (s.m.)
fra
revenu marginal (n.m.), productivité marginale (n.f.)
por receita marginal (s.f.)
910.
M0 (s.m.)
eng M0
esp base monetaria (s.f.)
fra
M0, base monétaire (n.f.)
por M0 (s.m.)
911.
M1 (s.m.)
eng M1
esp M1 (s.f.)
fra
M1 (n.m.)
por M1 (s.f.)
912.
M2 (s.m.)
eng M2
esp M2 (s.f.)
fra
M2 (n.m.)
por M2 (s.f.)
913.
M3 (s.m.)
eng M3
esp M3 (s.f.)
fra
M3 (n.m.)
por M3 (s.f.)
914.
macroeconomía [ciencia] (s.f.)
eng macroeconomics [science]
esp macroeconomía [ciencia] (s.f.)
fra
macro-économie [science] (n.f.)
por macroeconomia [ciência] (s.f.)
v o c a b u l a r i o
915.
macroeconomía [sistema] (s.f.)
eng macroeconomy [system]
esp macroeconomía [sistema] (s.f.)
fra
macro-économie [système] (n.f.)
por macroeconomia [sistema] (s.f.)
916.
macroeconomía de curto prazo (s.f.)
eng short-run macroeconomics, the
esp macroeconomía de corto plazo (s.f.)
fra
macro-économique le court terme (n.m.)
por macroeconomia de curto prazo (s.f.)
917.
macroeconomía de longo prazo (s.f.)
eng long-run macroeconomics, the
esp macroeconomia de largo plazo (s.f.)
fra
macro-économique, le long terme (n.m.)
por macroeconomia de longo prazo (s.f.)
918.
maduración (s.f.)
eng maturity
esp madurez (s.f.), vencimiento (n.m.)
fra
maturité (n.f.), échéance (n.f.)
por maturidade (s.f.)
919.
maldición do vencedor, a (s.f.)
eng winner’s curse
esp maldición del ganador, la (s.f.)
fra
malédiction du vainqueur (n.f.)
por maldição do vencedor, a (s.f.)
920.
mancha solar (s.f.)
eng sunspot
esp mancha solar (s.f.)
fra
tache solaire (n.f.)
por mancha solar (s.f.)
167
V o c a b u l a r i o
168
DE
ECONOMÍA
921.
man de obra (s.f.)
eng labor/labour force
esp mano de obra (s.f.), población activa (s.f.), fuerza de
trabajo (s.f.)
fra
force de travail (n.f.), population active (n.f.)
por força de trabalho (s.f.)
922.
man invisíbel, a (s.f.)
eng invisible hand, the
esp mano invisible, la (s.f.)
fra
main invisible, la (n.f.)
por mão invisível, a (s.f.)
923.
marco (alemán) (s.m.)
eng (German) mark
esp marco (alemán) (s.m.)
fra
mark (allemand) (n.m.)
por marco (alemão) (s.m.)
924.
marxe de lucro (s.f.)
eng mark-up
esp margen de beneficio (s.m.),de ganancia (s.m.)
fra
marge bénéficiaire (n.m.)
por margem de lucro (s.f.)
925.
marxismo (s.m.)
ing Marxism
esp marxismo (s.m.)
fra
marxisme (n.m.)
por marxismo (s.m.)
926.
marxista (adx.)
eng marxist
esp marxista (adj.)
fra
marxiste (n.)
por marxista (adj.)
v o c a b u l a r i o
927.
materia prima (s.f.)
eng raw material
esp materia prima (s.f.)
fra
matière première (n.f.)
por matéria-prima (s.f.)
928.
matrimonio (s.m.)
eng marriage
esp matrimonio (s.m.)
fra
mariage (n.m.)
por matrimónio (s.m.)
929.
matriz de Leontieff (s.f.)
eng Leontieff matrix
esp matriz de Leontieff (s.f.)
fra
matrice de Léontieff (n.f.)
por matriz de Leontieff (s.f.)
930.
maturidade (s.f.)
eng maturity
esp madurez (s.f.), vencimiento (s.m.)
fra
maturité (n.f.), échéance (n.f.)
por maturidade (s.f.)
931.
maximización da utilidade (s.f.)
eng maximization of utility
esp maximización de la utilidad (s.f.)
fra
maximisation de l’utilité (n.f.)
por maximização da utilidade (s.f.)
932.
maximización dos lucros (s.f.)
eng profit maximization
esp maximización de beneficios (s.f.), de ganancia (s.f.)
fra
maximisation du profit (n.f.), bénéfice (n.f.)
por maximização dos lucros (s.f.)
169
V o c a b u l a r i o
170
DE
ECONOMÍA
933.
maximizar (v.)
eng maximize, to
esp maximizar (v.)
fra
maximiser (v.)
por maximizar (v.)
934.
máximo (s.m.)
eng ceiling, maximum
esp máximo (s.m.)
fra
plafond (n.m.), maximum (n.m.)
por tecto (s.m.), máximo (s.m.)
935.
media (s.f.)
eng mean
esp media (s.f.)
fra
moyenne (n.f.)
por média (s.f.)
936.
media condicional (s.f.)
eng conditional mean
esp media condicional (s.f.)
fra
moyenne conditionnelle (n.f.)
por Média condicional (s.f.)
937.
mediana (s.f.)
eng median
esp mediana (s.f.)
fra
médiane (n.f.)
por mediana (s.f.)
938.
medio de cambio (s.m.)
eng means of exchange, medium of exchange
esp medio de cambio (s.m.)
fra
instruments de l’échange (n.m.pl.), moyen de l’échange (n.m.)
por meio de câmbio (s.m.), meio de troca (s.m.)
v o c a b u l a r i o
939.
medio prazo (s.m.)
eng medium-run, medium term
esp medio plazo (s.m.)
fra
moyen terme (n.m.)
por médio prazo (s.m.)
940.
mercado (s.m.)
eng market
esp mercado (s.m.)
fra
marché (n.m.)
por mercado (s.m.)
941.
mercado a prazo (s.m.)
eng forward market
esp mercado a plazo (s.m.)
fra
marché à terme (n.m.)
por mercado a prazo (s.m.)
942.
mercado á vista (s.m.)
eng spot market
esp mercado a la vista (s.m.)
fra
marché au comptant (n.m.), marché spot (n.m.)
por mercado à vista (s.m.)
943.
mercado de cambios (s.m.)
eng (foreing) exchange market
esp mercado de divisas (s.m.), mercado cambiario (s.m.),
mercado cambial (s.m.)
fra
marché de devises (n.m.)
por mercado de cambios (s.m.)
944.
mercado competitivo (s.m.)
eng competitive market
esp mercado competitivo (s.m.)
fra
marché compétitif (n.m.), marché concurrentiel (n.m.)
por mercados competitivos (s.m.pl.)
171
V o c a b u l a r i o
172
DE
ECONOMÍA
945.
mercado de capitais (s.m.)
eng capital market
esp mercado de capitales (s.m.)
fra
marché des capitaux (n.m.)
por mercado de capitais (s.m.)
946.
mercado de crédito (s.m.)
eng credit market
esp mercado crediticio (s.m.), mercado de crédito (s.m.)
fra
marché de crédit (n.m.)
por mercado de crédito (s.m.)
947.
mercado de divisas (s.m.)
eng (foreing) exchange market
esp mercado de divisas (s.m.), mercado cambiario (s.m.),
mercado cambial (s.m.)
fra
marché de devises (n.m.)
por mercado de câmbios (s.m.)
948.
mercado de empréstitos (s.m.)
eng loan market
esp mercado de préstamos (s.m.)
fra
marché de crédit (n.m.)
por mercado de crédito (s.m.)
949.
mercado de factores (de produción) (s.m.)
eng (production) market
esp mercado de factores (de producción) (s.m.)
fra
marché des facteurs (de production) (n.m.)
por mercado dos factores de produção (s.m.)
950.
mercado de futuros (s.m.)
eng futures market
esp mercado de futuros (s.m.)
fra
marché de futurs (n.m.)
por mercado de futuros (s.m.)
v o c a b u l a r i o
951.
mercado de mercadorias (s.m.)
eng commodity market
esp mercado de mercancías (s.m.)
fra
marché de marchandises (n.m.)
por mercado de mercadorias (s.m.)
952.
mercado de traballo (s.m.)
eng labor/labour market
esp mercado laboral (s.m.), mercado de trabajo (s.m.)
fra
marché du travail (n.m.)
por mercado de trabalho (s.m.)
953.
mercado de valores (s.m.)
eng stock market, stock exchange
esp mercado de valores (s.m.), bursátil (s.m.)
fra
marché des valeurs (n.m.), bourse de valeurs (n.f.)
por mercado de acções (s.m.), mercado de valores (s.m.)
954.
mercado doméstico (s.m.)
eng domestic market
esp mercado interno (s.m.), mercado nacional (s.m.), mercado doméstico (s.m.)
fra
marché domestique (n.m.)
por mercado interno (s.m.)
955.
mercado eficiente (s.m.)
eng efficient market
esp mercado eficiente (s.m.)
fra
marché efficient (n.m.)
por mercado eficiente (s.m.)
956.
mercado financeiro (s.m.)
eng financial market
esp mercado financiero (s.m.)
fra
marché financier (n.m.)
por mercado financeiro (s.m.)
173
V o c a b u l a r i o
174
DE
ECONOMÍA
957.
mercado financeiro internacional (s.m.)
eng international financial market
esp mercado financiero internacional (s.m.)
fra
marché financier international (n.m.)
por mercado financeiro internacional (s.m.)
958.
mercado forward (s.m.)
eng forward market
esp mercado a prazo (s.m.)
fra
marché à terme (n.m.)
por mercado a prazo (s.m.)
959.
mercado internacional (s.m.)
eng international market
esp mercado internacional (s.m.)
fra
marché international (n.m.)
por mercado internacional (s.m.)
960.
mercado interno (s.m.)
eng domestic market
esp mercado interno (s.m.), mercado nacional (s.m.), mercado doméstico (s.m.)
fra
marché domestique (n.m.)
por mercado interno (s.m.)
961.
mercado laboral (s.m.)
eng labor/labour market
esp mercado laboral (s.m.), mercado de trabajo (s.m.)
fra
marché du travail (n.m.)
por mercado de trabalho (s.m.)
962.
mercado monetario (s.m.)
eng monetary market
esp mercado monetario (s.m.)
fra
marché monétaire (n.m.)
por mercado monetário (s.m.)
v o c a b u l a r i o
963.
mercado nacional (s.m.)
eng domestic market
esp mercado interno (s.m.), mercado nacional (s.m.), mercado doméstico (s.m.)
fra
marché domestique (n.m.)
por mercado interno (s.m.)
964.
mercado negro (s.m.)
eng black market
esp mercado negro (s.m.)
fra
marché noir (n.m.)
por mercado negro (s.m.)
965.
mercadorías (s.f.pl.)
eng commodities
esp mercancías (s.f.pl.)
fra
marchandises (n.m.pl.)
por mercadorias (s.f.pl.)
966.
mercados completos (s.m.pl.)
eng complete markets
esp mercado completo (s.m.)
fra
marché complet (n.m.)
por mercados completos (s.m.pl.)
967.
mercados de bens e servizos (s.m.pl.)
eng goods and services market
esp mercados de bienes y servicios (s.m.pl.)
fra
marché des biens et des services (n.m.)
por mercados de bens e serviços (s.m.pl.)
968.
mercado secundario (s.m.)
eng secondary market
esp mercado secundario (s.m.)
fra
marché secondaire (n.m.)
por mercado secundário (s.m.)
175
V o c a b u l a r i o
176
DE
ECONOMÍA
969.
mercados incompletos (s.m.pl.)
eng incomplete markets
esp mercado incompleto (s.m.)
fra
marché incomplet (n.m.)
por mercados incompletos (s.m.pl.)
970.
mercadotecnia (s.f.)
eng marketing
esp mercadotecnia (s.f.), marketing (s.m.), comercialización
(s.f.)
fra
marketing (n.m.)
por marketing (s.m.)
971.
mercantilismo (s.m.)
eng mercantilism
esp mercantilismo (s.m.)
fra
mercantilisme (n.m.)
por mercantilismo (s.m.)
972.
mercantilistas (adx.)
eng mercantilists
esp mercantilistas (adj.)
fra
mercantiliste (n.)
por mercantilistas (adj.)
973.
mercar (v.)
eng buy, to
esp comprar (v.)
fra
achat (s.m.)
por comprar (v.)
974.
métodos cuantitativos (s.m.pl.)
eng quantitative methods
esp método cuantitativo (s.m.)
fra
méthode quantitative (n.f.)
por métodos quantitativos (s.m.pl.)
v o c a b u l a r i o
975.
métodos estatísticos (s.m.pl.)
eng statistical methods
esp método estadístico (s.m.)
fra
méthode statistique (n.f.)
por métodos estatísticos (s.m.pl.)
976.
microeconomía [ciencia] (s.f.)
eng microeconomics [science]
esp microeconomía [ciencia] (s.f.)
fra
microéconomie [science] (n.f.)
por microeconomia [ciência] (s.f.)
977.
microeconomía [sistema] (s.f.)
eng microeconomy [system]
esp microeconomía [sistema] (s.f.)
fra
microéconomie [système] (n.f.)
por microeconomia [sistema] (s.f.)
978.
migración (s.f.)
eng migration
esp migración (s.f.)
fra
migration (n.f.)
por migração (s.f.)
979.
minimizar (v.)
eng minimise, to
esp minimizar (v.)
fra
minimiser (v.)
por minimizar (v.)
980.
mínimo (s.m.)
eng minimum
esp mínimo (s.m.)
fra
minimum (n.m.)
por mínimo (s.m.)
177
V o c a b u l a r i o
178
DE
ECONOMÍA
981.
ministerio de facenda (s.m.)
eng finance ministry
esp ministerio de hacienda (s.m.)
fra
ministère des finances (n.m.)
por ministério das finanças (s.m.)
982.
mobilidade do capital (s.f.)
eng capital mobility
esp movilidad del capital (s.f.)
fra
mobilité du capital (n.f.)
por mobilidade de capitais (s.f.)
983.
mobilidade internacional dos factores (s.f.)
eng international factor mobility
esp movilidad internacional de los factores (s.f.)
fra
mobilité internationale d’un facteur (n.f.)
por mobilidade internacional de factores (s.f.)
984.
moda (s.f.)
eng mode
esp moda (s.f.)
fra
mode (n.m.)
por moda (s.f.)
985.
modelización (s.f.)
eng modelling
esp modelización (s.f.)
fra
modélisation (n.f.)
por modelação (s.f.)
986.
modelo (s.m.)
eng model
esp modelo (s.m.)
fra
modèle (n.m.)
por modelo (s.m.)
v o c a b u l a r i o
987.
modelo clásico (s.m.)
eng classical model
esp modelo clásico (s.m.)
fra
modèle classique (n.m.)
por modelo clássico (s.m.)
988.
modelo de aprendizaxe pola prática (s.m.)
eng learning-by-doing model
esp modelo de aprendizaje por actuación (s.m.)
fra
modèle d’apprentissage par l’expérience (n.m.)
por modelo de aprendizagem pela prática (s.m.)
989.
modelo de axente representativo con vida infinita (s.m.)
eng infinitely lived representative agent model
esp modelo de agente representativo de vida infinita (s.m.)
fra
modèle de l’agent représentatif à vie infinie (n.m.)
por modelo do agente representativo com vida infinita
(s.m.)
990.
modelo de busca (s.m.)
eng search model
esp modelo de búsqueda (s.m.)
fra
modèle de recherche (n.m.)
por modelo de busca (s.m.)
991.
modelo de demanda (s.m.)
eng demand model
esp modelo de demanda (s.m.)
fra
modèle de demande (n.m.)
por modelo da procura (s.m.)
992.
modelo de desequilibrio (s.m.)
eng disequilibrium model
esp modelo de desequilibrio (s.m.)
fra
modèle de déséquilibre (n.m.)
por modelo de desequilíbrio (s.m.)
179
V o c a b u l a r i o
180
DE
ECONOMÍA
993.
modelo de dous países (s.m.)
eng two-country model
esp modelo de dos países (s.m.)
fra
modèle à deux pays (n.m.)
por modelo a dois países (s.m.)
994.
modelo de dous sectores (s.m.)
eng two-sector model
esp modelo de dos sectores (s.m.)
fra
modèle à deux secteurs (n.m.)
por modelo a dois sectores (s.m.)
995.
modelo de equilibrio (s.m.)
eng equilibrium model
esp modelo de equilibrio (s.m.)
fra
modèle d´équilibre (n.m.)
por modelo de equilíbrio (s.m.)
996.
modelo de fluxo circular (s.m.)
eng circular flow of expenditure and income model
esp modelo del flujo circular de la renta y el gasto (s.m.)
fra
modéle du flux circulaire des revenus et des dépenses
(n.m.)
por modelo do fluxo circular do rendimento e da despesa
(s.m.)
997.
modelo de horizonte finito (s.m.)
eng finite horizon model
esp modelo de horizonte finito (s.m.)
fra
modèle à horizon fini (n.m.)
por modelo de horizonte finito (s.m.)
998.
modelo de horizonte infinito (s.m.)
eng infinite horizon model
esp modelo de horizonte infinito (s.m.)
fra
modèle à horizon infini (n.m.)
por modelo de horizonte infinito (s.m.)
v o c a b u l a r i o
999.
modelo de oferta (s.m.)
eng supply model
esp modelo de oferta (s.m.)
fra
modèle d’offre (n.m.)
por modelo da oferta (s.m.)
1000. modelo de oferta agregada (s.m.)
eng aggregate supply model
esp modelo de oferta agregada (s.m.)
fra
modèle d’offre agrégée (n.m.)
por modelo de oferta agregada (s.m.)
1001. modelo de oferta e demanda agregada (s.m.)
eng aggregate supply-aggregate demand model (AS-AD)
esp modelo de oferta y demanda agregada (s.m.)
fra
modèle d’offre et demande agrégées (n.m.)
por modelo da oferta e procura agregada (s.m.)
1002. modelo de oferta e procura agregada (s.m.)
eng aggregate supply-aggregate demand model (AS-AD)
esp modelo de oferta y demanda agregada (s.m.)
fra
modèle d’offre et demande agrégées (n.m.)
por modelo da oferta e procura agregada (s.m.)
1003. modelo de Ramsey (s.m.)
eng Ramsey model
esp modelo de Ramsey (s.m.)
fra
modèle de Ramsey (n.m.)
por modelo de Ramsey (s.m.)
1004. modelo de valorización de activos (s.m.)
eng asset pricing model
esp modelo de valoración de activos (s.m.)
fra
modèle d’évaluation d’actif (n.m.)
por modelo de valorização dos activos (s.m.)
181
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1005. modelo de valorización de ativos financeiros (s.m.)
eng capital asset pricing model (CAPM)
esp modelo de valoración de activos de capital (s.m.)
fra
modèle d’évaluation des actifs de capital (n.m.)
por modelo de valorização dos activos financeiros (s.m.)
1006. modelo de xeracións sobrepostas (s.m.)
eng overlapping generations model (OLG)
esp modelo de generaciones sucesivas (s.m.), modelo de
generaciones solapadas (s.m.), modelo de generaciones traslapadas (s.m.)
fra
modèle des générations chevauchantes (n.m.)
por modelo de gerações sobrepostas (s.m.)
1007. modelo dinámico (s.m.)
eng dynamic model
esp modelo dinámico (s.m.)
fra
modèle dynamique (n.m.)
por modelo dinâmico (s.m.)
1008. modelo do ciclo de vida (s.m.)
eng life-cycle model
esp modelo del ciclo vital (s.m.)
fra
modèle du cycle vital (n.m.)
por modelo do ciclo de vida (s.m.)
1009. modelo dun país (s.m.)
eng one-country model
esp modelo de un país (s.m.)
fra
modèle à un pays (n.m.)
por modelo a um país (s.m.)
1010. modelo dun sector (s.m.)
eng one-sector model
esp modelo de un sector (s.m.)
fra
modèle à un secteur (n.m.)
por modelo unisectorial (s.m.)
182
v o c a b u l a r i o
1011. modelo económico (s.m.)
eng economic model
esp modelo económico (s.m.)
fra
modèle économique (n.m.)
por modelo económico (s.m.)
1012. modelo en tempo continuo (s.m.)
eng continuous model
esp modelo en tiempo continuo (s.m.)
fra
modèle à variables continues (n.m.)
por modelo contínuo (s.m.)
1013. modelo en tempo discreto (s.m.)
eng discrete model
esp modelo en tiempo discreto (s.m.)
fra
modèle discret (n.m.)
por modelo em tempo discreto (s.m.)
1014. modelo estático (s.m.)
eng static model
esp modelo estático (s.m.)
fra
modèle statique (n.m.)
por modelo estático (s.m.)
1015. modelo IS-LM (s.m.)
eng IS-LM model
esp modelo IS-LM (s.m.)
fra
modèle IS-LM (n.m.)
por modelo IS-LM (s.m.)
1016. modelo keynesiano (s.m.)
eng Keynesian model
esp modelo keynesiano (s.m.)
fra
modèle keynésien (n.m.)
por modelo keynesiano (s.m.)
183
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1017. modelo Mundell-Flemeng (s.m.)
eng Mundell-Flemeng model
esp modelo Mundell-Fleming (s.m.)
fra
modèle de Mundell-Fleming (n.m.)
por modelo Mundell-Fleming (s.m.)
1018. modelo neoclásico (s.m.)
eng neoclassical model
esp modelo neoclásico (s.m.)
fra
modèle néo-classique (n.m.)
por modelo neoclássico (s.m.)
1019. modelo neokeynesiano (s.m.)
eng neokeynesian model
esp modelo neokeynesiano (s.m.)
fra
modèle néo-keynésien (n.m.)
por modelo neokeynesiano (s.m.)
1020. modelo non walrasiano (s.m.)
eng non-Walrasian model
esp modelo no walrasiano (s.m.)
fra
modèle non-walrasien (n.m.)
por modelo não-walrasiano (s.m.)
1021. modelo recursivo (s.m.)
eng recursive model
esp modelo recursivo (s.m.)
fra
modèle récursif (n.m.)
por modelo recursivo (s.m.)
1022. modelo renda-gasto (s.m.)
eng income-expenditure model
esp modelo renda-gasto (s.m.)
fra
modèle revenu-dépense (n.m.)
por modelo rendimento-despesa (s.m.)
184
v o c a b u l a r i o
1023. modelo secuencial (s.m.)
eng sequential model
esp modelo secuencial (s.m.)
fra
modèle séquentiel (n.m.)
por modelo sequencial (s.m.)
1024. modelo walrasiano (s.m.)
eng Walrasian model
esp modelo walrasiano (s.m.)
fra
modèle walrasien (n.m.)
por modelo walrasiano (s.m.)
1025. moderación salarial (s.f.)
eng wage restraint
esp moderación salarial (s.f.)
fra
modération salariale (n.f.)
por moderação salarial (s.f.)
1026. moeda (s.f.)
eng currency
esp divisa (s.f.), moneda (s.f.)
fra
devise (n.f.), monnaie (n.f.)
por moeda (s.f.)
1027. moeda común (s.f.)
eng common currency
esp moneda común (s.f.)
fra
monnaie commune (n.f.)
por moeda comum (s.f.)
1028. moeda de curso legal (s.f.)
eng legal tender
esp moneda de curso legal (s.f.), instrumentos legales de
cambio (s.m.pl.)
fra
monnaie ayant cours légal (n.f.), instrument légal de
change (n.m.)
por curso legal (s.f.)
185
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1029. moeda fiduciaria (s.f.)
eng fiat currency money, fiat money
esp moneda fiduciaria (s.f.)
fra
monnaie fiduciaire (n.f.), monnaie à cours forcé (n.f.),
argent à cours forcé (n.m.), argent fiduciaire (n.m.)
por moeda fiduciária (s.f.)
1030. monetarismo (s.m.)
eng monetarism
esp monetarismo (s.m.)
fra
monétarisme (n.m.)
por monetarismo (s.m.)
1031. monetarización do déficit (s.f.)
eng monetize the deficit
esp monetizar el déficit (v.)
fra
monétiser le déficit (v.)
por monetização do défice (s.f.)
1032. monopolio (s.m.)
eng monopoly
esp monopolio (s.m.)
fra
monopole (n.m.)
por monopólio (s.m.)
1033. monopolio natural (s.m.)
eng natural monopoly
esp monopolio natural (s.m.)
fra
monopole naturel (n.m.)
por monopólio natural (s.m.)
1034. monopolista (s.m.)
eng monopolist
esp monopolista (s.m.)
fra
monopoliste (n.m.)
por monopolista (s.m.)
186
v o c a b u l a r i o
1035. monopsonio (s.m.)
eng monopsony
esp monopsonio (s.m.)
fra
monopsone (n.m.)
por monopsónio (s.m.)
1036. monopsonista (s.m.)
eng monopsonist
esp monopsonista (s.m.)
fra
monopsoniste (s.m.)
por monopsonista (s.m.)
1037. morbideza (s.f.)
eng morbidity
esp morbidad (s.f.)
fra
morbidité (n.f.)
por morbidez (s.f.)
1038. mortalidade (s.f.)
eng mortality
esp mortalidad (s.f.)
fra
mortalité (n.f.)
por mortalidade (s.f.)
1039. mudanza autónoma (s.f.)
eng autonomous change
esp cambio autónomo (s.m.)
fra
changement autonome (n.m.)
por variação autónoma (s.f.)
1040. mudanza esóxena (s.f.)
eng exogenous change
esp cambio exógeno (s.m.)
fra
changement exogène (n.m.)
por mudança exógena (s.f.)
187
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1041. mudanza técnica (s.f.)
eng technical change
esp cambio técnico (s.m.)
fra
changement technique (n.m.)
por mudança tecnológica (s.f.)
1042. multiplicador (s.m.)
eng multiplier
esp multiplicador (s.m.)
fra
multiplicateur (n.m.)
por multiplicador (s.m.)
1043. multiplicador do gasto autónomo (s.m.)
eng autonomous expenditure multiplier
esp multiplicador de gasto autónomo (s.m.)
fra
multiplicateur des dépenses exogènes (n.m.)
por multiplicador das despesas autónomas (s.m.)
1044. multiplicador do gasto público (s.m.)
eng government purchases multiplier
esp multiplicador del gasto público (s.m.)
fra
multiplicateur des achats de l’Etat (n.m.)
por multiplicador da despesa pública (s.m.)
1045. multiplicador do orzamento equilibrado (s.m.)
eng balanced budget multiplier
esp multiplicador de presupuesto equilibrado (s.m.), multiplicador de presupuesto balanceado (s.m.)
fra
multiplicateur du budget équilibré (n.m.)
por multiplicador do orçamento equilibrado (s.m.)
1046. multiplicador dos impostos (s.m.)
eng tax multiplier
esp multiplicador de los impuestos (s.m.)
fra
multiplicateur des impôts (n.m.)
por multiplicador dos impostos (s.m.)
188
v o c a b u l a r i o
1047. multiplicador monetario (s.m.)
eng money multiplier
esp multiplicador monetario (s.m.)
fra
multiplicateur monétaire (n.m.)
por multiplicador monetário (s.m.)
1048. necesidade (s.f.)
eng need
esp necesidad (s.f.)
fra
besoin (n.m.)
por necessidade (s.f.)
1049. necesidade colectiva (s.f.)
eng collective need, public need
esp necesidad colectiva (s.f.)
fra
besoin collectif (n.m.)
por necessidade colectiva (s.f.)
1050. necesidades (s.f.pl.)
eng wants
esp necesidades (s.f.pl.)
fra
volontés (n.f.pl.)
por necessidades (s.f.pl.)
1051. necesidades financeiras (s.f.pl.)
eng financial needs
esp necesidad de financiación (s.f.)
fra
besoins de financement (n.m.pl.), nécessités financiers
(n.f.pl.)
por necessidades financeiras (s.f.pl.)
1052. negociación colectiva (s.f.)
eng collective bargaining
esp convenio colectivo (s.m.), negociación colectiva (s.f.)
fra
négociation collective (n.f.)
por negociação colectiva (s.f.)
189
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1053. negociación comercial (s.f.)
eng trade negotiation
esp negociación comercial (s.f.)
fra
négociation commerciale (n.f.)
por negociação comercial (s.f.)
1054. negocio (s.m.)
eng business
esp negocio (s.m.)
fra
affaire (n.f.), négoce (n.m.), exploitation (n.f.)
por negócio (s.m.)
1055. neutralidade do diñeiro (s.f.)
eng neutrality of money
esp neutralidad del dinero (s.f.)
fra
neutralité de l’argent (n.f.)
por neutralidade da moeda (s.f.)
1056. nivel de ingreso (s.m.)
eng income level
esp nivel de ingreso (s.m.)
fra
niveau de revenu (n.m.)
por nível de rendimentos (s.m.)
1057. nivel de output (s.m.)
eng output level
esp nivel de output (s.m.)
fra
niveau d’output (n.m.)
por nível de produção (s.m.)
1058. nivel de produción (s.m.)
eng production level
esp nivel de producción (s.m.)
fra
niveau de production (n.m.)
por nível de produção (s.m.)
190
v o c a b u l a r i o
1059. nivel de prezos (s.m.)
eng price level
esp nivel de precios (s.m.)
fra
niveau de prix (n.m.)
por nível de preços (s.m.)
1060. nivel de renda (s.m.)
eng income level
esp nivel de renta (s.m.)
fra
niveau de revenu (n.m.)
por nível de rendimentos (s.m.)
1061. nivel de vida (s.m.)
eng standards of living
esp nivel de vida (s.m.)
fra
niveau de vie (n.m.)
por nível de vida (s.m.)
1062. nivel estacionario (s.m.)
eng stacionary level
esp nivel estacionario (s.m.)
fra
niveau stationnaire (n.m.)
por nível estacionário (s.m.)
1063. nodo (s.m.)
eng node
esp nodo (s.m.)
fra
node (n.m.)
por nodo (s.m.)
1064. normativa do subsidio de desemprego (s.f.)
eng unemployment compensation (arrangement)
esp subsidio de paro (s.m.), convenio de seguro de desempleo (s.m.)
fra
allocation de chômage (n.m.)
por normativa do subsídio de desemprego (s.f.)
191
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1065. notas (de banco) (s.f.pl.)
eng bank notes
esp billetes (de banco) (s.m.pl.)
fra
billets de banque (n.m.pl.)
por notas de banco (s.f.pl.)
1066. notas en circulación (s.f.pl.)
eng (bank) notes in circulation
esp billetes en circulación (s.m.pl.), notas (s.f.pl.)
fra
billets (de banque) en circulation (n.mpl.)
por notas em circulação (s.f.pl.)
1067. núcleo (da economía) (s.m.)
eng core (of the economy)
esp núcleo (de la economía) (s.m.)
fra
noyau (de l’économie) (n.m.)
por núcleo (da economia) (s.m.)
1068. numerario (s.m.)
eng numerarie
esp numerario (s.m.)
fra
numeraire (n.m.)
por numerário (s.m.)
1069. obreiro (s.m.)
eng bluecollar worker
esp obrero (s.m.)
fra
ouvrier (n.m.)
por operário (s.m.)
1070. obriga (s.f.)
eng liability, security
esp responsabilidad civil (s.f.), obligación (s.f.)
fra
obligation (n.f.)
por passivo (s.m.)
192
v o c a b u l a r i o
1071. obrigación (do estado) (s.f.)
eng bond
esp obligación (del estado) (s.f.), título de renta fija (s.m.)
fra
obligation (n.f.)
por obrigação (s.f.)
1072. obxectivo inflacionario (s.m.)
eng inflation target
esp objetivo inflacionario (s.m.)
fra
cible d’inflation (n.f.)
por metas para a inflação (s.f.pl.), objetivo de inflação
(s.m.)
1073. obxectivo monetario (s.m.)
eng monetary target
esp objetivo monetario (s.m.)
fra
objectif monétaire (n.m.)
por objectivo monetário (s.m.)
1074. OCDE (Organización de Cooperación e Desvolvemento
Económicos) (s.f.)
eng OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development)
esp OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos) (s.f.)
fra
OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economique) (n.f.)
por OCDE (Organização para a Cooperação e
Desvolvimento Económico) (s.f.)
1075. ocio (s.m.)
eng leisure
esp ocio (s.m.)
fra
loisir (n.m.)
por lazer (s.m.)
193
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1076. oferta (s.f.)
eng supply, bid
esp oferta (s.f.)
fra
offre (n.f.), fourniture (n.f.), enchère (n.f.)
por oferta (lanço em leilão) (s.f.)
1077. oferta agregada (s.f.)
eng aggregate supply
esp oferta agregada (s.f.)
fra
offre agrégée (n.f.), offre totale (n.f.)
por oferta agregada (s.f.)
1078. oferta agregada a curto prazo (s.f.)
eng short-run aggregate supply
esp oferta agregada a corto plazo (s.f.)
fra
offre agrégée à court terme (n.f.)
por oferta agregada de curto prazo (s.f.)
1079. oferta agregada a longo prazo (s.f.)
eng long-run aggregate supply
esp oferta agregada a largo plazo (s.f.)
fra
offre agrégée à long terme (n.f.)
por oferta agregada de longo prazo (s.f.)
1080. oferta de traballo (s.f.)
eng labor supply
esp oferta de trabajo (s.f.)
fra
offre de travail (n.f.)
por oferta de trabalho (s.f.)
1081. oferta e demanda (s.f.)
eng bid-and-ask
esp oferta y demanda (s.f.)
fra
offre-et-demande (n.f.)
por compra e venda (s.f.)
194
v o c a b u l a r i o
1082. oferta elástica (s.f.)
eng elastic supply
esp oferta elástica (s.f.)
fra
offre élastique (n.f.)
por oferta elástica (s.f.)
1083. oferta e procura (s.f.)
eng bid-and-ask
esp oferta y demanda (s.f.)
fra
offre-et-demande (n.f.)
por compra e venda (s.f.)
1084. oferta inelástica (s.f.)
eng inelastic supply
esp oferta inelástica (s.f.)
fra
offre inélastique (n.f.)
por oferta inelástica (s.f.)
1085. oferta monetaria (s.f.)
eng money supply
esp oferta monetaria (s.f.)
fra
offre monétaire (n.f.)
por oferta de moeda (s.f.)
1086. oferta pública de compra (O.P.C.) (s.f.)
eng takeover
esp absorción (de una empresa) (s.f.), oferta pública de
adquisición (OPA) (s.f.)
fra
prise de contrôle (n.f.), offre publique d’achat (OPA)
(n.f.)
por oferta pública de compra (OPC) (s.f.)
1087. oligopolio (s.m.)
eng oligopoly
esp oligopolio (s.m.)
fra
oligopole (n.m.)
por oligopólio (s.m.)
195
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1088. ónus (s.m.)
eng burden
esp carga (s.f.)
fra
charge (n.f.)
por encargo (s.m.)
1089. operario (s.m.)
eng bluecollar worker
esp obrero (s.m.)
fra
ouvrier (n.m.)
por operário (s.m.)
1090. operación de mercado aberto (s.f.)
eng open market operation
esp operación de mercado abierto (s.f.)
fra
opération sur marché libre (n.f.)
por operação de mercado aberto (s.f.)
1091. optimalidade (no sentido) de Pareto (s.f.)
eng Pareto optimality
esp optimidad (en el sentido) de Pareto (s.f.)
fra
optimalité au sens de Pareto (n.f.)
por optimalidade à Pareto (s.f.)
1092. optimizar (v.)
eng optimize, to
esp optimizar (v.)
fra
optimiser (v.)
por optimizar (v.)
1093. óptimo de Pareto (s.m.)
eng Pareto optimum
esp óptimo de Pareto (s.m.)
fra
optimum de Pareto (n.m.)
por óptimo de Pareto (s.m.)
196
v o c a b u l a r i o
1094. óptimo (no sentido) de Pareto (s.m.)
eng Pareto optimal
esp óptimo (en el sentido) de Pareto (s.m.)
fra
optimal au sens de Pareto (n.m.)
por óptimo de Pareto (s.m.)
1095. organismo (s.m.)
eng organization
esp organismo (s.m.)
fra
organisation (n.f.)
por organismo (s.m.)
1096. organización (s.f.)
eng organization
esp organización (s.f.)
fra
organisation (n.f.)
por organização (s.f.)
1097. organización industrial (s.f.)
eng industrial organization
esp organización industrial (s.f.)
fra
organisation industrielle (n.f.)
por organização industrial (s.f.)
1098. orzamento (s.m.)
eng budget
esp presupuesto (s.m.)
fra
budget (n.m.)
por orçamento (s.m.)
1099. orzamento equilibrado (s.m.)
eng balanced budget
esp presupuesto equilibrado (s.m.), balanceado (s.m.)
fra
budget équilibré (n.m.)
por orçamento equilibrado (n.m.)
197
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1100. ouro (s.m.)
eng gold
esp oro (s.m.)
fra
or (n.m.)
por ouro (s.m.)
1101. output (s.m.)
eng output
esp output (s.m.)
fra
output (n.m.)
por produto (s.m.)
1102. padrón ouro (s.m.)
eng gold standard
esp patrón oro (s.m.)
fra
étalon-or (n.m.)
por padrão ouro (s.m.)
1103. pagamento (s.m.)
eng payment, payoff
esp pago (s.m.), entrega (s.f.), rentabilidad (s.f.)
fra
paiement (n.m.), profit (n.m.)
por pagamento (s.m.), resultados (s.m.)
1104. pagamentos de transferencia (s.m.pl.)
eng transfer payments
esp transferencias (s.f.pl.), pagos por transferencia (s.m.pl.)
fra
transferts (n.m.pl.) [CN], allocations (n.f.pl)
por tranferência de pagamentos (s.f.)
1105. pagamentos internacionais (s.m.pl.)
eng international payments
esp pago internacional (s.m.)
fra
paiements internationaux (n.m.pl.)
por pagamentos internacionais (s.m.pl.)
198
v o c a b u l a r i o
1106. pagamentos internacionais equilibrados (s.m.pl.)
eng balanced international payments
esp pagos internacionales equilibrados (s.m.pl.)
fra
paiements internationaux équilibrés (n.m.pl.)
por pagamentos internacionais equilibrados (s.m.pl.)
1107. pagar coa mesma moeda (v.)
eng tit-for-tat, to
esp pagar con la misma moneda (v.)
fra
oeil pour oeil (n.m.)
por pagar na mesma moeda (v.)
1108. país en vías de desenvolvemento (s.m.)
eng developing country
esp país en vías de desarrollo (s.m.)
fra
pays en voie de développement (n.m.)
por país em vias de desenvolvimento (s.m.)
1109. país industrializado (s.m.)
eng industrial country
esp país industrializado (s.m.)
fra
pays industrialisé (n.m.)
por país industrializado (s.m.)
1110. país subdesenvolvido (s.m.)
eng underdeveloped country
esp país subdesarrollado (s.m.)
fra
pays sous-développé (n.m.)
por país subdesenvolvido (s.m.)
1111. países adiantados (s.m.pl.)
eng first comers
esp países adelantados (s.m.pl.)
fra
premiers arrivés (n.m.pl.)
por países avançados (s.m.pl.)
199
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1112. países atrasados (s.m.pl.)
eng late joiners
esp países atrasados (s.m.pl.)
fra
adhérents tardifs (n.m.pl.)
por países países recem-desenvolvidos (s.m.pl.)
1113. pánico bancario (s.m.)
eng banking panic
esp pánico bancario (s.m.)
fra
panique bancaire (n.f.)
por pânico bancário (s.m.)
1114. papel moeda (s.m.)
eng paper money
esp papel moneda (s.m.)
fra
papier-monnaie (n.m.)
por papel moeda (s.m.)
1115. papel moeda avalizado (s.m.)
eng backed paper money
esp papel moneda respaldado (s.m.)
fra
papier monnaie avalisé (n.m.)
por papel-moeda avalizado (s.m.)
1116. papel moeda convertíbel (s.m.)
eng convertible paper money
esp papel moneda convertible (s.m.)
fra
papier monnaie convertible (n.m.)
por papel-moeda convertível (s.m.)
1117. parámetro (s.m.)
eng parameter
esp parámetro (s.m.)
fra
paramètre (n.m.)
por parâmetro (s.m.)
200
v o c a b u l a r i o
1118. Pareto superior (s.m.)
eng Pareto superior
esp superior (en el sentido) de Pareto (s.m.), Pareto superior
(s.m.)
fra
supérieur au sens de Pareto
por superior segundo Pareto
1119. paridade (s.f.)
eng parity
esp paridad (s.f.)
fra
parité (n.f.)
por paridade (s.f.)
1120. paridade da taxa de xuro (s.f.)
eng interest-rate parity
esp paridad del tipo de interés (s.f.), paridad de la tasa de
interés (s.f.)
fra
parité des taux d’intérêt (n.f.)
por paridade da taxa de juro (s.f.)
1121. paridade de poder de compra (PPC) (s.f.)
eng purchasing-power parity (PPP)
esp paridad del poder de compra (s.f.)
fra
parité du pouvoir d’achat (n.f.)
por Paridade do poder de compra (s.f.)
1122. paridade do poder adquisitivo (PPA) (s.f.)
eng purchasing-power parity (PPP)
esp paridad del poder adquisitivo (PPA) (s.f.)
fra
parité du pouvoir d’achat (n.f.)
por Paridade do poder de compra (s.f.)
1123. pasaxeiro gratis (s.m.)
eng free-rider
esp usuario gratuito (s.m.), polizón (s.m.)
fra
passager clandestine (n.m.), profiteur (n.m.)
por borlista (s.m.)
201
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1124. pasivo (s.m.)
eng liability
esp pasivo (s.m.)
fra
passif (n.m.)
por passivo (s.m.)
1125. patente (s.f.)
eng patent
esp patente (s.f.)
fra
brevet (n.m.)
por patente (s.f.)
1126. patrimonio (s.m.)
eng patrimony
esp patrimonio (s.m.)
fra
patrimoine (n.m.)
por património (s.m.)
1127. pedido (s.m.)
eng order
esp pedido (s.m.)
fra
ordre (n.m.), commande (n.f.)
por pedido (s.m.)
1128. penique (br.) (s.m.)
eng penny
esp penique (br.) (s.m.)
fra
penny (n.m.)
por péni (s.m.)
1129. pensamento económico (s.m.)
eng economic thought
esp pensamiento económico (s.m.)
fra
pensée économique (n.f.)
por pensamento económico (s.m.)
202
v o c a b u l a r i o
1130. pensión (s.f.)
eng pension
esp pensión (s.f.), retiro (s.m.), jubilación (s.f.)
fra
pension (n.f.), retraite (n.f.)
por pensão (s.f.)
1131. per cápita
eng per capita
esp per cápita, por persona, por habitante
fra
par capita, par tête
por per capita
1132. perda (s.f.)
eng loss
esp pérdida (s.f.)
fra
perte (n.f.)
por perda (s.f.)
1133. período (s.m.)
eng period
esp periodo (s.m.)
fra
période (n.f.)
por período (s.m.)
1134. perpetuidade (s.f.)
eng perpetuity
esp perpetuidad (s.f.)
fra
perpétuité (n.f.)
por perpetuidade (s.f.)
1135. perturbación (s.f.)
eng perturbation, shock
esp pertubación (s.f.), shock (s.m.)
fra
perturbation (n.f.), choc (n.m.)
por perturbação (s.f.), choque (s.m.)
203
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1136. peseta (española) (s.f.)
eng (Spanish) peseta
esp peseta (s.f.)
fra
peseta (espagnole) (n.f.)
por peseta (espanhola) (s.f.)
1137. PIB a custo dos factores (s.m.)
eng GDP at factor costs
esp PIB a coste de los factores (s.m.)
fra
PIB au coûts des facteurs (n.m.)
por PIB a custo dos factores (s.m.)
1138. PIB a prezos constantes (de 1990) [CN] (s.m.)
eng GDP at (1990) price levels [NA]
esp PIB a precios constantes (de 1990) [CN] (s.m.)
fra
PIB aux prix (de 1990) (n.m.)
por PIB a preços constantes (de 1990) [CN] (s.m.)
1139. PIB a prezos correntes [CN] (s.m.)
eng GDP at current prices [NA]
esp
PIB a precios corrientes [CN] (s.m.)
fra
PIB à prix courants (n.m.)
por PIB a preços de mercado [CN] (s.m.)
1140. PIB a prezos de mercado [CN] (s.m.)
eng GDP at current prices [NA]
esp PIB a precios de mercado [CN] (s.m.)
fra
PIB à prix courants (n.m.)
por PIB a preços de mercado [CN] (s.m.)
1141. PIB nominal (s.m.)
eng nominal GDP
esp PIB nominal (s.m.)
fra
PIB nominal (n.m.)
por PIB nominal (s.m.)
204
v o c a b u l a r i o
1142. PIB real (s.m.)
eng real GDP
esp PIB real (s.m.)
fra
PIB réel (n.m.)
por PIB real (s.m.)
1143. pico (do ciclo económico) (s.m.)
eng peak (business cycle)
esp pico (del ciclo económico) (s.m.)
fra
sommet (n.m.), pointe (n.f.)
por pico (do ciclo económico) (s.m.)
1144. planificación (s.f.)
eng planning
esp planificación (s.f.), planning (s.m.)
fra
planification (n.f.), planning (s.m.)
por planeamento (s.m.)
1145. planificación central (s.f.)
eng central planning
esp planificación central (s.f.), estatal (s.f.)
fra
planification centrale (n.f.)
por planeamento central (s.m.)
1146. planificación descentralizada (s.f.)
eng decentralized planning
esp planificación descentralizada (s.f.)
fra
planification décentralisée (n.f.)
por planeamento descentralizado (s.m.)
1147. planificación estatal (s.f.)
eng central planning
esp planificación estatal (s.f.)
fra
planification centrale (n.f.)
por planeamento central (s.m.)
205
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1148. planificador central (s.m.)
eng central planner
esp planificador central (s.m.)
fra
planificateur central (n.m.)
por planificador central (s.m.)
1149. plano de estabilización (s.m.)
eng stabilisation plan
esp plan de estabilización (s.m.)
fra
plan de stabilisation (n.m.)
por plano de estabilização (s.m.)
1150. pleno emprego (s.m.)
eng full employment
esp pleno empleo (s.m.)
fra
plein-emploi (n.m.)
por pleno emprego (s.m.)
1151. plusvalía (s.f.)
eng capital surplus
esp plusvalía (s.f.)
fra
plus-value (n.f.)
por mais valia (s.f.)
1152. PNB (s.m.)
eng GNP
esp PNB (s.m.)
fra
PNB (n.m.)
por PNB (s.m.)
1153. PNB nominal (s.m.)
eng nominal GNP
esp PNB nominal (s.m.)
fra
PNB nominal (n.m.)
por PNB nominal (s.m.)
206
v o c a b u l a r i o
1154. PNB real (s.m.)
eng real GNP
esp PNB real (s.m.)
fra
PNB réel (n.m.)
por PNB real (s.m.)
1155. poboación (s.f.)
eng population
esp población (s.f.)
fra
population (n.f.)
por população (s.f.)
1156. poboación activa (s.f.)
eng labor/labour force
esp población activa (s.f.), fuerza de trabajo(s.f.)
fra
force de travail (n.f.), population active (n.f.)
por força de trabalho (s.f.)
1157. pobreza (s.f.)
eng poverty
esp pobreza (s.f.)
fra
pauvreté (n.f.)
por pobreza (s.f.)
1158. poder adquisitivo (s.m.)
eng purchasing power
esp poder adquisitivo (s.m.)
fra
pouvoir d’achat (n.m.)
por poder de compra (s.m.)
1159. poder de compra (s.m.)
eng purchasing power
esp poder de compra (s.m.)
fra
pouvoir d’achat (n.m.)
por poder de compra (s.m.)
207
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1160. poder de mercado (s.m.)
eng market power
esp poder de mercado (s.m.)
fra
pouvoir de marché (n.m.)
por poder de mercado (s.m.)
1161. poder monopolístico (s.m.)
eng monopoly power
esp poder monopolístico (s.m.), poder de monopolio (s.m.)
fra
pouvoir monopolistique (n.m.), pouvoir de monopole
(n.m.)
por poder monopolístico (s.m.)
1162. polisón (s.m.)
eng free-rider
esp usuario gratuito (s.m.), polizón (s.m.)
fra
passager clandestine (n.m.), profiteur (n.m.)
por borlista (s.m.)
1163. política (s.f.)
eng policy
esp política (s.f.), medida (s.f.), norma (s.f.)
fra
politique (n.f.), police (d’assurance) (n.f.)
por política (s.f.)
1164. política antimonopolio (s.f.)
eng antitrust policy
esp política antimonopolio (s.f.)
fra
politique antitrust (n.f.)
por política antimonopólio (s.f.)
1165. política de esterilización (s.f.)
eng sterilization policy
esp política de esterilización (s.f.)
fra
politique de stérilisation (monétaire) (n.f.)
por política de esterilização (s.f.)
208
v o c a b u l a r i o
1166. política de rendemento (s.f.)
eng income policy
esp política de rentas (s.f.)
fra
politique des revenues (n.f.)
por política de rendimento (s.f.)
1167. política discrecional (s.f.)
eng discretionary policy
esp política discrecional (s.f.)
fra
politique discrétionnaire (n.f.)
por política discricionária (s.f.)
1168. política fiscal (s.f.)
eng fiscal policy
esp política fiscal (s.f.)
fra
politique fiscale (n.f.)
por política orçamental (s.f.)
1169. política gobernamental (s.f.)
eng government policy
esp política gubernamental (s.f.)
fra
politique gouvernementale (n.f.)
por política governamental (s.f.)
1170. política industrial (s.f.)
eng industrial policy
esp política industrial (s.f.)
fra
politique industrielle (n.f.)
por política industrial (s.f.)
1171. política macroeconómica (s.f.)
eng macroeconomic policy
esp política macroeconómica (s.f.)
fra
politique macro-économique (n.f.)
por política macroeconómica (s.f.)
209
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1172. política monetaria (s.f.)
eng monetary policy
esp política monetaria (s.f.)
fra
politique monétaire (n.f.)
por política monetária (s.f.)
1173. por cabeza (loc. prep.)
eng per head
esp por cabeza (loc. prep.), per cápita (loc. prep.)
fra
par tête (loc. prép.)
por per capita (loc. prep.)
1174. pór en prática (v.)
eng implement, to, ejecute, to
esp realizar (v.), llevar a cabo (v.), poner en práctica (v.)
fra
exécuter (v.), mettre en oeuvre (v.)
por implementar, executar (v.)
1175. por habitante
eng per head
esp por habitante (loc. prep.), per cápita (loc. prep.)
fra
par tête (loc. prép.)
por per capita (loc. prep.)
1176. posta en prática (s.f.)
eng implementation
esp ejecución (s.f.), realización (s.f.), aplicación (s.f.), puesta en práctica (s.f.)
fra
mise en œuvre (n.f.), exécution (n.f.)
por implementação (s.f.)
1177. poxa
eng
esp
fra
por
210
bid, auction
puja, subasta (s.f.)
offre (n.f.), enchère (n.f.), adjudication (n.f.)
oferta (lanço em leilão), leilão (s.m.)
v o c a b u l a r i o
1178. poxa a segundo prezo (s.f.)
eng second-bid auction
esp subasta a segundo precio (s.f.)
fra
enchère au second prix (n.f.)
por leilão de segundo lanço (s.m.)
1179. poxa a valor común (s.f.)
eng common-value auction
esp subasta de valor común (s.f.)
fra
enchère à valeur commune (n.f.)
por leilão a valor comum (s.m.)
1180. poxa con oferta selada (s.f.)
eng sealed-bid auction
esp subasta con oferta lacrada (s.f.)
fra
enchère à offre cachetée (n.f.), à pli fermé (n.f.)
por leilão com lanço selado (s.m.)
1181. poxador (s.m.)
eng auctioneer
esp subastador (s.m.)
fra
commissaire-priseur (n.m.)
por leiloeiro (s.m.)
1182. poxa secuencial (s.f.)
eng sequential auction
esp subasta secuencial (s.f.)
fra
enchère séquentielle (n.f.)
por leilão sequencial (s.m.)
1183. predición (s.f.)
eng forecasting
esp predicción (s.f.)
fra
prédiction (n.f.)
por previsão (s.f.)
211
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1184. preferencias (s.f.pl.)
eng preferences
esp preferencias (s.f.pl.)
fra
préférences (n.f.pl.)
por preferências (s.f.pl.)
1185. preferencias reveladas (s.f.pl.)
eng revealed preferences
esp preferencias reveladas (s.f.pl.)
fra
préférences révélées (n.f.pl.)
por preferências reveladas (s.f.pl.)
1186. presión (s.f.)
eng pressure
esp presión (s.f.)
fra
pression (n.f.)
por pressão (s.f.)
1187. presión fiscal (s.f.)
eng tax pressure
esp presión fiscal (s.f.)
fra
pression fiscale (n.f.)
por pressão fiscal (s.f.)
1188. presión inflacionista (s.f.)
eng inflationary pressure
esp presión inflacionista (s.f.)
fra
pression inflationniste (n.f.)
por pressão inflacionista (s.f.)
1189. prestación (s.f.)
eng benefit, welfare benefit, welfare payment, financial
assistance
esp subsidio (s.m.), prestación (s.f.), tasa acreedora (s.f.)
fra
prestation (n.f.), allocation (n.f.), subside (n.f.)
por subsídio (s.m.), apoio social (s.m.)
212
v o c a b u l a r i o
1190. prestación da seguridade social (s.f.)
eng welfare payments
esp prestación de la seguridad social (s.f.)
fra
allocations (n.f.pl.), transferts (n.m.pl.) [CN], indemnités de la sécurité sociale (n.f.pl.)
por prestações da segurança social (s.f.pl.)
1191. prestacións sociais (s.f.pl.)
eng social benefits
esp prestaciones sociales (s.f.pl.)
fra
allocation sociale (n.f.)
por prestação social (s.f.)
1192. prestamista (s.m.)
eng lender
esp (entidad) prestamista (s.f.)
fra
bailleur de fonds (n.m.), prêteur (n.m.)
por prestamista (s.m.)
1193. previsión (s.f.)
eng forecasting
esp predicción (s.f.)
fra
prédiction (n.f.)
por previsão (s.f.)
1194. previsión perfecta (s.f.)
eng perfect foresight
esp previsión perfecta (s.f.)
fra
anticipation parfaite (n.f.)
por previsão perfeita (s.f.)
1195. prezo (s.m.)
eng price
esp precio (s.m.)
fra
prix (n.m.), cours (n.m.)
por preço (s.m.)
213
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1196. prezo aceptante (s.m.)
eng price taker
esp precio aceptante (s.m.)
fra
preneur (à un prix) (n.m.)
por tomador de preços (s.m.)
1197. prezo de compra (s.m.)
eng bid price
esp precio de compra (s.m.)
fra
cours d’achat (n.m.)
por preço de compra (s.m.)
1198. prezo de mercado (s.m.)
eng market price
esp precio de mercado (s.m.)
fra
prix du marché (n.m.)
por preços de mercado (s.m.)
1199. prezo de venda (s.m.)
eng ask price
esp precio de venta (s.m.)
fra
cours vendeur (n.m.)
por preço de venda (s.m.)
1200. prezo máximo (s.m.)
eng price ceiling
esp precio máximo (s.m.)
fra
prix plafond (n.m.)
por preço máximo (s.m.)
1201. prezo mínimo (s.m.)
eng price floor
esp precio mínimo (s.m.)
fra
prix plancher (n.m.)
por preço mínimo (s.m.)
214
v o c a b u l a r i o
1202. prezo regulamentado (s.m.)
eng regulated price
esp precio regulado (s.m.)
fra
prix régulé (n.m.)
por preço regulamentado (s.m.)
1203. prezo relativo (s.m.)
eng relative price
esp precio relativo (s.m.)
fra
prix relatif (n.m.)
por preço relativo (s.m.)
1204. primeiro membro [dunha ecuación] (s.m.)
eng left hand side (LHS)
esp primer miembro [de una ecuación] (s.m.)
fra
côté gauche (n.m.)
por primeiro membro [duma equação] (s.m.)
1205. primeiro óptimo (s.m.)
eng first best
esp primer óptimo (s.m.)
fra
(optimum de) premier choix (n.m.)
por primeiro óptimo (s.m.)
1206. principal (s.m.)
eng principal
esp principal (s.m.), director (s.m.)
fra
principal (n.m.)
por principal (s.m.)
1207. privatización (s.f.)
eng privatisation
esp privatización (s.f.)
fra
privatisation (n.f.)
por privatização (s.f.)
215
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1208. proba estratéxica (s.f.)
eng strategy proof
esp prueba estratégica (s.f.)
fra
à épreuve de stratégies (n.f.), non-manipulable (n.f.)
por prova estratégica (s.f.)
1209. problema da axencia (s.m.)
eng agency problem, moral hazard
esp problema de la agencia (s.m.)
fra
problème d’agence (n.m.)
por problema de agência (s.m.)
1210. proceso (s.m.)
eng process
esp proceso (s.m.)
fra
processus (n.m.), procès (n.m.)
por processo (s.m.)
1211. proceso estocástico (s.m.)
eng stochastic process
esp proceso estocástico (s.m.)
fra
processus stochastique (n.m.)
por processo estocástico (s.m.)
1212. procura (s.f.)
eng demand
esp demanda (s.f.)
fra
demande (n.f.)
por procura (s.f.)
1213. procura agregada (DA) (s.f.)
eng aggregate (demand AD)
esp demanda agregada (DA) (s.f.)
fra
demande agrégée (n.f.), demande globale (n.f.)
por procura agregada (s.f.)
216
v o c a b u l a r i o
1214. procura de consumo (s.f.)
eng consumption demand
esp demanda de bienes de consumo (s.f.)
fra
demande de consommation (n.f.)
por procura de bens de consumo (s.f.)
1215. procura de curto prazo (s.f.)
eng short-run demand
esp demanda a corto plazo (s.f.)
fra
demande à court terme (n.f.)
por procura de curto prazo (s.f.)
1216. procura de depósitos (s.f.)
eng deposits demand
esp demanda de depósitos (s.f.)
fra
demande de dépôts (n.f.)
por procura de depósitos (s.f.)
1217. procura de diñeiro (s.f.)
eng money demand
esp demanda monetaria (s.f.)
fra
demande de monnaie (n.f.)
por procura de moeda (s.f.)
1218. procura de diñeiro por motivo de precaución (s.f.)
eng precautionary motive demand of money
esp demanda de dinero por motivo de precaución (s.f.)
fra
demande de monnaie pour précaution (n.f.)
por procura de moeda por motivo de precaução (s.f.)
1219. procura de diñeiro por motivo especulativo (s.f.)
eng speculative motive demand of money
esp demanda de dinero por motivo de especulación (s.f.)
fra
demande de monnaie pour spéculation (n.f.)
por procura de moeda por motivo de especulação (s.f.)
217
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1220. procura de diñeiro por motivos de transacción (s.f.)
eng transactions motive demand of money
esp demanda de dinero por motivos de transacción (s.f.)
fra
demande de monnaie pour transaction (n.f.)
por procura de moeda por motivo de transacção (s.f.)
1221. procura de investimento (s.f.)
eng investment demand
esp demanda de inversión (s.f.)
fra
demande d’investissement (n.f.)
por procura de investimento (s.f.)
1222. procura de longo prazo (s.f.)
eng long-run demand
esp demanda de largo plazo (s.f.)
fra
demande à long terme (n.f.)
por procura de longo prazo (s.f.)
1223. procura de traballo (s.f.)
eng labor/labour demand (br.)
esp demanda de trabajo (s.f.)
fra
demande de main-d’œuvre (n.f.)
por procura de trabalho (s.f.)
1224. procura do consumidor (s.f.)
eng consumer demand
esp demanda del consumidor (s.f.)
fra
demande du consommateur (n.f.)
por procura do consumidor (s.f.)
1225. procura efectiva (s.f.)
eng effective demand
esp demanda efectiva (s.f.)
fra
demande effective (n.f.)
por procura efectiva (s.f.)
218
v o c a b u l a r i o
1226. procura elástica (s.f.)
eng elastic demand
esp demanda elástica (s.f.)
fra
demande élastique (n.f.)
por procura elástica (s.f.)
1227. procura especulativa (s.f.)
eng speculative demand
esp demanda especulativa (s.f.)
fra
demande spéculative (n.f.)
por procura especulativa (s.f.)
1228. procura hicksiana (s.f.)
eng Hicksian demand
esp demanda hicksiana (n.f.)
fra
demande hicksienne (n.f.)
por procura hicksiana (s.f.)
1229. procura inelástica (s.f.)
eng inelastic demand
esp demanda inelástica (s.f.)
fra
demande inélastique (n.f.)
por procura inelástica (s.f.)
1230. procura marshaliana (s.f.)
eng Marshallian demand
esp demanda marshaliana (s.f.)
fra
demande marshallienne (n.f.)
por procura marshaliana (s.f.)
1231. procura monetaria (s.f.)
eng monetary demand
esp demanda monetaria (s.f.)
fra
demande monétaire (n.f.)
por procura monetária (s.f.)
219
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1232. procura privada (s.f.)
eng private demand
esp demanda privada (s.f.)
fra
demande privée (n.f.)
por procura privada (s.f.)
1233. procura sectorial (s.f.)
eng sectorial demand
esp demanda sectorial (s.f.)
fra
demande sectorielle (n.f.)
por procura sectorial (s.f.)
1234. produción (s.f.)
eng production
esp producción (s.f.)
fra
production (n.f.)
por produção (s.f.)
1235. produción bruta (s.f.)
eng gross production
esp producción bruta (s.f.)
fra
production brute (n.f.)
por produção bruta (s.f.)
1236. produción caseira (s.f.)
eng home production
esp producción doméstica (s.f.)
fra
production intérieure (n.f.), production domestique
(n.f.)
por produção caseira (s.f.)
1237. produción das economias domésticas (s.f.)
eng household production
esp producción de las economías domésticas (s.f.)
fra
production domestique (n.f.)
por produção das famílias (s.f.)
220
v o c a b u l a r i o
1238. produción doméstica (s.f.)
eng home production
esp producción doméstica (s.f.)
fra
production intérieure (n.f.), production domestique
(n.f.)
por produção doméstica (s.f.)
1239. produción intensiva en capital (s.f.)
eng capital-intensive production
esp producción intensiva en capital (s.f.)
fra
production intensive en capital (n.f.)
por produção intensiva em capital (s.f.)
1240. produción intensiva en man de obra (s.f.)
eng labor-intensive production
esp producción intensiva en mano de obra (s.f.)
fra
production intensive en main d´œuvre (n.f.), production intensive en travail (n.f.)
por produção intensiva em mão-de-obra (s.f.)
1241. produción líquida (s.f.)
eng net production
esp producción neta (s.f.)
fra
production nette (n.f.)
por produção líquida (s.f.)
1242. produtividade (s.f.)
eng productivity
esp productividad (s.f.)
fra
productivité (n.f.)
por produtividade (s.f.)
1243. produtividade do capital (s.f.)
eng capital productivity
esp productividad del capital (s.f.)
fra
productivité du capital (n.f.)
por produtividade do capital (s.f.)
221
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1244. produtividade do traballo (s.f.)
eng labor/labour productivity
esp productividad del trabajo (s.f.),de la mano de obra (s.f.)
fra
productivité du travail (s.f.), productivité de la maind’œuvre (s.f.)
por produtividade do trabalho (s.f.)
1245. produtividade marxinal (s.f.)
eng marginal productivity
esp productividad marginal (s.f.)
fra
productivité marginale (n.f.)
por produtividade marginal (s.f.)
1246. produtividade marxinal constante (s.f.)
eng constant marginal productivity
esp productividad marginal constante (s.f.)
fra
productivité marginale constante (n.f.)
por produtividade marginal constante (s.f.)
1247. produtividade marxinal crecente (s.f.)
eng increasing marginal productivity
esp productividad marginal creciente (s.f.)
fra
productivité marginale croissante (n.f.)
por produtividade marginal crescente (s.f.)
1248. produtividade marxinal decrecente (s.f.)
eng diminishing marginal productivity
esp productividad marginal decreciente (s.f.)
fra
productivité marginale décroissante (n.f.)
por produtividade marginal decrescente (s.f.)
1249. produtividade marxinal do investimento (s.f.)
eng marginal productivity of investment
esp productividad marginal de la inversión (s.f.)
fra
productivité marginale de l´investissement (n.f.)
por produtividade marginal do investimento (s.f.)
222
v o c a b u l a r i o
1250. produto final (s.m.)
eng output
esp producción total (s.f.)
fra
output (n.m.), production (n.f.)
por produto (s.m.), produção (11) (s.f.)
1251. produto interno bruto (PIB) (s.m.)
eng gross domestic product (GDP)
esp producto interior bruto (s.m.), producto interno bruto
(PIB) (s.m.)
fra
produit intérieur brut (PIB) (n.m.)
por produto interno bruto (PIB) (s.m.)
1252. produto marxinal (s.m.)
eng marginal product
esp producto marginal (s.m.)
fra
produit marginal (n.m.)
por produto marginal (s.m.)
1253. produto marxinal do capital (s.m.)
eng marginal product of capital (MPK)
esp producto marginal del capital (s.m.)
fra
produit marginal du capital (n.m.)
por produto marginal do capital (s.m.)
1254. produto marxinal do traballo (s.m.)
eng marginal product of labor
esp producto marginal del trabajo (s.m.)
fra
produit marginal du travail (n.m.)
por produto marginal do trabalho (s.m.)
1255. produto marxinal do traballo despois de impostos (s.m.)
eng after-tax marginal product of labor
esp producto marginal del trabajo después de impuestos
(s.m.)
fra
produit marginal du travail, net d’impôts (n.m.)
por produto marginal do trabalho após impostos (s.m.)
223
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1256. produto nacional bruto (PNB) (s.m.)
eng gross national product (GNP)
esp producto nacional bruto (PNB) (s.m.)
fra
produit national brut (PNB) (n.m.)
por produto nacional bruto (PNB) (s.m.)
1257. produto nacional bruto real (s.m.)
eng real gross national product
esp producto nacional bruto real (s.m.)
fra
produit national brut réel (n.m.)
por produto nacional bruto real (s.m.)
1258. produto nacional líquido (PNL) [CN] (s.m.)
eng net national product (NNP) [NA]
esp producto nacional neto (PNN) [CN] (s.m.)
fra
produit national net (PNN) (n.m.)
por produto nacional líquido (PNL) [CN] (s.m.)
1259. programa de benestar (s.m.)
eng welfare program
esp programa de bienestar (s.m.)
fra
programme de bien-être social (n.m.)
por programa de bem-estar (s.m.)
1260. programa de transferencias (s.m.)
eng transfer program
esp programa de transferencias (s.m.)
fra
programme de transferts (n.m.)
por programa de transferências (s.m.)
1261. progreso técnico (s.m.)
eng technical progress
esp progreso técnico (s.m.)
fra
progrès technique (n.m.)
por progresso técnico (s.m.)
224
v o c a b u l a r i o
1262. progreso tecnolóxico (s.m.)
eng technological progress
esp progreso tecnológico (s.m.)
fra
progrès technologique (n.m.)
por progresso tecnológico (s.m.)
1263. propensión marxinal (s.f.)
eng marginal propensity
esp propensión marginal (s.f.)
fra
propension marginale (n.f.)
por propensão marginal (s.f.)
1264. propensión marxinal a aforrar (s.f.)
eng marginal propensity to save (MPS)
esp propensión marginal al ahorro (s.f.)
fra
propension marginale à épargner (n.f.)
por propensão marginal a poupar (s.f.)
1265. propensión marxinal a investir (s.f.)
eng marginal propensity to invest
esp propensión marginal a la inversión (s.f.)
fra
propension marginale à investir (n.f.)
por propensão marginal a investir (s.f.)
1266. propensión marxinal ao gasto (s.f.)
eng marginal propensity to spend
esp propensión marginal al gasto (s.f.)
fra
propension marginale à dépenser (n.f.)
por propensão marginal à despesa (s.f.)
1267. propensión marxinal para o consumo (s.f.)
eng marginal propensity to consume (MPC)
esp propensión marginal al consumo (s.f.)
fra
propension marginale à consommer (n.f.)
por propensão marginal ao consumo (s.f.)
225
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1268. propiedade privada (s.f.)
eng private property
esp propiedad privada (s.f.)
fra
propriété privée (n.f.)
por propriedade privada (s.f.)
1269. proxecto (s.m.)
eng project
esp proyecto (s.m.)
fra
projet (n.m.)
por projecto (s.m.)
1270. q de Tobin (s.f.)
eng Tobin’s q
esp q de Tobin (s.f.)
fra
q de Tobin (n.m.)
por q de Tobin (s.f.)
1271. quebra (s.f.)
eng crash, bankruptey
esp quiebra (s.f.)
fra
faillite (n.f.)
por quebra (s.f.), falência (s.f.)
1272. ratio de liquidez (s.m.)
eng cash ratio
esp ratio de liquidez (s.m.)
fra
ratio de trésorerie (n.m.)
por ratio de liquidez (s.m.)
1273. racionamento de crédito (s.m.)
eng credit rationing
esp racionamiento del crédito (s.m.)
fra
rationnement du crédit (n.m.)
por racionamento do crédito (s.m.)
226
v o c a b u l a r i o
1274. rango (s.m.)
eng range
esp rango (s.m.)
fra
amplitude (n.f.)
por intervalo (s.m.)
1275. realización (s.f.)
eng implementation
esp ejecución (s.f.), realización (s.f.), aplicación (s.f.), puesta en práctica (s.f.)
fra
mise en œuvre (n.f.), exécution (n.f.)
por implementação (s.f.)
1276. realizar (v.)
eng implement, to, ejecute, to
esp realizar (v.), llevar a cabo (v.), poner en práctica (v.)
fra
exécuter (v.), mettre en oeuvre (v.)
por implementar executar (v.)
1277. recadar (v.)
eng collect, to
esp recaudar (v.)
fra
encaisser (v.), recueillir (v.), percevoir (contributions)
(v.)
por cobrar (v.)
1278. recesión económica (s.f.)
eng economic recession, slump
esp recesión económica (s.f.)
fra
récession économique (n.f.)
por recessão económica (s.f.), depressão económica (s.f.)
1279. recta orzamentaria (s.f.)
eng budget line
esp recta presupuestaria (s.f.), recta presupuestal (s.f.)
fra
droite budgétaire (n.f.)
por recta orçamental (s.f.)
227
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1280. recuperación (s.f.)
eng recovery
esp recuperación (s.f.)
fra
relance (n.f.), récupération (n.f.)
por recuperação (s.f.)
1281. recuperación económica (s.f.)
eng economic recovery
esp recuperación económica (s.f.)
fra
retoma económica (n.f.), reprise économique (n.f.)
por recuperação económica (s.f.)
1282. recursos naturais (s.m.pl.)
eng natural resources
esp recursos naturales (s.m.pl.)
fra
ressources naturelles (n.f.pl.)
por recursos naturais (s.m.pl.)
1283. recursos naturais non renovabeis (s.m.pl.)
eng exhaustible natural resources
esp recursos naturales no renovables (s.m.pl.)
fra
ressources naturelles épuisables (n.m.pl.)
por recursos naturais não-renováveis (s.m.pl.)
1284. redesconto (s.m.)
eng borrowing, discount-window, rediscount
esp redescuento (s.m.)
fra
réescompte (n.m.)
por taxa de redesconto (s.f.)
1285. redistribución (s.f.)
eng redistribution
esp redistribución (s.f.)
fra
redistribution (n.f.)
por redistribuição (s.f.)
228
v o c a b u l a r i o
1286. redución de impostos (s.f.)
eng tax decrease
esp rebaja impositiva (s.f.)
fra
baisse d’une taxe (n.f.), réduction fiscale (n.f.)
por diminuição de impostos (s.f.), corte nos impostos (s.f.)
1287. redución do imposto sobre a renda (s.f.)
eng income tax cut
esp rebaja del impuesto sobre la renta (s.f.)
fra
réduction de l’impôt sur le revenu (n.f.)
por redução do imposto sobre o rendimento (s.f.)
1288. reembolso (s.m.)
eng reimbursement
esp reembolso (s.m.)
fra
remboursement (n.m.)
por reembolso (s.m.)
1289. reforma (s.f.)
eng retirement
esp jubilación (s.f.)
fra
retraite (n.f.), pension (n.f.)
por reforma (s.f.)
1290. reforma forzosa (s.f.)
eng mandatory retirement
esp jubilación obligatoria (s.f.)
fra
retraite obligatoire (n.f.)
por reforma compulsiva (s.f.)
1291. reformar (v.)
eng retire, to
esp jubilar (se) (v.)
fra
jubiler (v.)
por reformar (v.)
229
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1292. regra de mercado (s.f.)
eng market rule
esp regla de mercado (s.f.)
fra
loi du marché (n.m.)
por regra de mercado (s.m.)
1293. regra de ouro (s.f.)
eng golden rule
esp regla de oro (s.f.)
fra
règle d´or (n.f.)
por regra de ouro (s.f.)
1294. regra de política (s.f.)
eng policy rule
esp norma, regla de política (s.f.)
fra
norme d’une politique (n.f.), règle d’une politique (n.f.)
por regra de política (s.f.)
1295. regulación (s.f.)
eng regulation
esp regulación (s.f.)
fra
régulation (n.f.)
por regulamentação (s.f.)
1296. relación de representación (s.f.)
eng agency relationship
esp relación de representación (s.f.)
fra
relation d’agence (n.f.)
por relação de agência (s.f.)
1297. remuneración (s.f.)
eng remuneration
esp remuneración (s.f.)
fra
rémunération (n.f.)
por ordenado (s.m.), remuneração (s.f.)
230
v o c a b u l a r i o
1298. remuneración a asalariados [CN] (s.f.)
eng compensation of employees [NA]
esp Sueldos y salarios (s.m.), remuneración a asalariados
[CN] (s.f.)
fra
Rétribution (n.f.), salaire (n.m.)
por retribuições (s.m.)
1299. renda (s.f.)
eng income
esp renta (s.f.), ingreso (s.m.)
fra
revenues (n.m.pl.)
por rendimento (s.m.)
1300. renda agregada (s.f.)
eng aggregate income
esp renta agregada (s.f.), ingreso agregado (s.f.)
fra
revenu agrégé (n.m.)
por rendimento agregado (s.m.)
1301. renda dispoñíbel (s.f.)
eng disposable income
esp renta disponible (s.f.)
fra
revenu disponible (n.m.)
por rendimento disponível (s.m.)
1302. renta impoñíbel (s.f.)
eng taxable income
esp renta imponible (s.f.), ingreso imponible (s.m.)
fra
revenu imposable (n.m.)
por rendimento tributável (s.m.), lucro tributável (s.m.)
1303. renda nacional (s.f.)
eng national income
esp renta nacional (s.f.), ingreso nacional (s.m.)
fra
revenu national (n.m.)
por rendimento nacional (s.m.)
231
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1304. renda nacional dispoñíbel (s.f.)
eng national disposable income
esp renta nacional disponible (s.f.), ingreso nacional disponible (s.m.)
fra
revenu national disponible (n.m.)
por rendimento nacional disponível (s.m.)
1305. renda permanente (s.f.)
eng permanent income
esp renta permanente (s.f.), ingreso permanente (s.m.)
fra
revenu permanent (n.m.)
por rendimento permanente (s.m.)
1306. renda persoal (s.f.)
eng personal income
esp renta personal (s.f.), ingreso personal (s.m.)
fra
revenu individuel (n.m.)
por rendimento pessoal (s.m.)
1307. renda persoal dispoñíbel (s.m.)
eng personal disposable income
esp renta personal disponible (s.f.), ingreso personal disponible (s.m.)
fra
revenu individuel disponible (n.m.)
por rendimento pessoal disponível (s.m.)
1308. renda real (s.f.)
eng real income
esp renta real (s.f.), ingreso real (s.m.)
fra
revenu réel (n.m.)
por rendimento real (s.m.)
1309. renda temporal (s.f.)
eng temporary income
esp renta temporal (s.f.), ingreso temporal (s.m.)
fra
revenu temporaire (n.m.)
por rendimento temporário (s.m.)
232
v o c a b u l a r i o
1310. rendemento (s.m.)
eng return
esp rendimiento (s.m.)
fra
rendement (n.m.)
por retorno (s.m.)
1311. rendemento a curto prazo (s.m.)
eng short-term return
esp rendimiento a corto plazo (s.m.)
fra
rendement à court terme (n.m.)
por retorno de curto prazo (s.m.)
1312. rendemento a longo prazo (s.m.)
eng long run return
esp rendimiento a largo plazo (s.m.)
fra
rendement à long terme (n.m.)
por retorno de longo prazo (s.m.), rendibilidade a longo
prazo (s.f.)
1313. rendemento de un activo (s.m.)
eng security return
esp rendimiento de un activo (s.m.)
fra
rendement d’une obligation (n.m.)
por retorno (s.m.), rendimento de um activo (s.m.)
1314. rendemento marxinal (s.m.)
eng marginal return
esp rendimiento marginal (s.m.), ingreso marginal (s.m.)
fra
rendement marginal (n.m.), revenu marginal (n.m.)
por rendimento marginal (s.m.)
1315. rendementos marxinais decrecentes (s.m.)
eng diminishing marginal returns
esp rendimientos marginales decrecientes (s.m.)
fra
rendement marginal décroissant (s.m.)
por rendimentos marginais decrescentes (s.m.)
233
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1316. rendibilidade (s.f.)
eng return
esp rentabilidad (s.f.)
fra
rendement (n.m.)
por rendibilidade (dum investimento) (s.m.)
1317. rendibilidade dos bonos (s.f.)
eng bond yield
esp rendimiento de los bonos (s.m.)
fra
rendement d’une obligation (n.m.)
por rendibilidade das obrigações (s.f.)
1318. rendibilidade dos valores (en bolsa) (s.f.)
eng stock yield
esp rendimiento de los valores (en bolsa) (s.m.)
fra
rendement d’une action (n.m.)
por rendibilidade dos títulos (s.f.)
1319. rescatar (v.)
eng redeem, to
esp amortizar (v.)
fra
rembourser (v.)
por reembolsar (v.)
1320. reserva (s.f.)
eng reserve
esp reserva (s.f.)
fra
réserve (n.f.)
por reserva (s.f.)
1321. reserva bancaria (s.f.)
eng reserve requirement
esp reservas bancarias (s.f.pl.)
fra
réserve obligatoire (n.f.)
por reservas obrigatórias (s.f.pl.)
234
v o c a b u l a r i o
1322. reserva de man de obra (s.f.)
eng labor/labour hoarding
esp Sacaparamiento de mano de obra (s.m.), reserva de trabajo (s.f.)
fra
thésaurisation du travail (n.f.)
por reserva de mão-de-obra (s.f.)
1323. reserva do valor (s.f.)
eng store of value
esp reserva de valor (s.f.)
fra
réserve de valeur (n.f.)
por reserva de valor (s.f.)
1324. Reserva Federal (estadounidense) (s.f.)
eng Federal Reserve, the Fed [coloquial]
esp Reserva Federal (norteamericana) (s.f.), Fed, la [coloquial]
fra
Réserve Fédérale, la (n.f.)
por Reserva Federal (estadounidense) (s.f.)
1325. reservas de divisas (s.f.)
eng foreign reserve
esp reservas de divisas (s.f.)
fra
réserve de devises (n.f.)
por reservas de divisas (s.f.), reservas cambiais (s.f.)
1326. reservas en moeda estranxeira (s.f.)
eng foreign reserve
esp reservas en moneda extranjera (s.f.)
fra
réserve de devises (n.f.)
por reservas cambiais (s.f.)
1327. reservas en ouro (s.f.pl.)
eng gold reserves
esp reservas en oro (s.f.pl.)
fra
réserves d’or (n.m.pl.)
por reservas em ouro (s.m.pl.)
235
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1328. reservas obrigatorias (s.f.pl.)
eng reserve requirement
esp reservas obligatorias (s.f.pl.)
fra
réserve obligatoire (n.f.pl.)
por reservas obrigatórias (s.f.pl.)
1329. responsabilidade financeira (s.f.)
eng liability
esp responsabilidad financiera (s.f.)
fra
responsabilité légale (n.f.)
por passivo (s.m.)
1330. restrición ao empréstito (s.f.)
eng borrowing constraint
esp restricción al préstamo (s.f.)
fra
contrainte sur l’emprunt (n.f.)
por restrição ao crédito (s.f.)
1331. restrición de Clower (s.f.)
eng Clower constraint
esp restricción de Clower (s.f.)
fra
contrainte de Clower (n.f.)
por restrição de Clower (s.f.)
1332. restrición de liquidez (s.f.)
eng cash-in-advance constraint, liquidity constraint
esp restricción de liquidez (s.f.)
fra
contrainte d’encaisses (n.f.)
por restrição de liquidez (s.f.)
1333. restrición de reservas (bancarias) obrigatorias (s.f.)
eng reserve requirement constraint
esp restricción de reservas (bancarias) obligatorias (s.f.)
fra
contrainte de l’obligation de réserve (n.f.)
por restrição das reservas (bancárias) obrigatórias (s.f.)
236
v o c a b u l a r i o
1334. restrición de venda ao descuberto (s.f.)
eng short-sale constraint
esp restricción de venta al descubierto (s.f.)
fra
contrainte d’endettement (n.f.)
por restrição de venda a descoberto (s.f.)
1335. restrición efectiva (s.f.)
eng binding constraint, binding restriction
esp restricción que se satura (s.f.), restricción efectiva (s.f.)
fra
condition saturée (n.f.), condition serrante (n.f.)
por restrição efectiva (s.f.)
1336. restrición orzamentaria (s.f.)
eng budget restriction, budget constraint
esp restricción presupuestaria (s.f.), presupuestal (s.f.)
fra
restriction budgétaire (n.f.)
por restrição orçamental (s.f.)
1337. restrición que se satura (s.f.)
eng binding constraint, binding restriction
esp restricción que se satura (s.f.), restricción efectiva (s.f.)
fra
condition saturée (n.f.), condition serrante (n.f.)
por restrição efectiva (s.f.)
1338. retardo (s.m.)
eng time lag, lag
esp retardo (s.m.), retraso (s.m.)
fra
lags chronologiques (n.m.pl.), écarts temporels
(n.m.pl.), lags (n.f.pl.), retards (n.m.pl.), écarts (n.m.pl.)
por desfasamento temporal (s.m.), desfasamento (s.m.)
1339. retribucións (s.f.pl.)
eng compensation of employees [NA]
esp sueldos y salarios (s.f.pl.), remuneración a asalariados
[CN] (s.f.)
fra
rétribution (n.f.), salaire (n.m.)
por retribuições (s.f.pl.)
237
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1340. revolución industrial (s.f.)
eng industrial revolution
esp revolución industrial (s.f.)
fra
révolution industrielle (n.f.)
por revolução industrial (s.f.)
1341. riqueza (s.f.)
eng wealth
esp riqueza (s.f.)
fra
richesse (n.f.)
por riqueza (s.f.)
1342. riqueza humana (s.f.)
eng human wealth
esp riqueza humana (s.f.)
fra
richesse humaine (n.f.)
por riqueza humana (s.f.)
1343. riqueza non humana (s.f.)
eng nonhuman wealth
esp riqueza no humana (s.f.)
fra
richesse non-humaine (n.f.)
por riqueza não humana (s.f.)
1344. risco (s.m.)
eng risk
esp riesgo (s.m.)
fra
risque (n.m.)
por risco (s.m.)
1345. risco cambiario (s.m.)
eng exchange risk
esp riesgo cambiario (s.m.)
fra
risque de change (n.m.)
por risco cambial (s.m.)
238
v o c a b u l a r i o
1346. risco do investimento (s.m.)
eng investment risk
esp riesgo de la inversión (s.m.)
fra
risque d’investissement (n.m.)
por risco de investimento (s.m.)
1347. risco moral (s.m.)
eng moral hazard
esp riesgo moral (s.m.)
fra
risque moral (n.m.)
por risco moral (s.m.)
1348. saída de capital (s.f.)
eng outflow of capital
esp salida de capital (s.f.)
fra
sortie de capitaux (n.f.)
por saída de capitais (s.f.)
1349. salario (s.m.)
eng earnings
esp salario (s.m.), beneficios (s.m.pl.), rendimientos
(s.m.pl.), ingresos (s.m.pl.), rentas (s.f.pl.)
fra
gains (n.m.pl.), soldes (n.m.pl.), salaries (n.m.pl.)
por ganhos (s.m.pl.)
1350. salario de reserva (s.m.)
eng reservation wage
esp salario de reserva (s.m.)
fra
salaire de réserve (n.m.)
por salário de reserva (s.m.)
1351. salario mínimo (s.m.)
eng minimum wage
esp salario mínimo (s.m.)
fra
salaire (n.m.), traitement minimum (n.m.)
por salário mínimo (s.m.)
239
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1352. salario nominal (s.m.)
eng nominal wage
esp salario nominal (s.m.)
fra
salaire nominal (n.m.)
por salário nominal (s.m.)
1353. salario real (s.m.)
eng real wage
esp salario real (s.m.)
fra
salaire réel (n.m.)
por salário real (s.m.)
1354. saldos (s.m.pl.)
eng holdings
esp saldos (s.m.pl.), participaciones (s.f.pl.), pertenencias
(s.f.pl.)
fra
avoirs (n.m.pl.)
por participações (s.f.pl.)
1355. saldos de activos (s.m.pl.)
eng asset holdings
esp saldos de activos (s.m.pl.)
fra
avoirs en actif (n.m.pl.)
por saldos de activos (s.m.pl.)
1356. saldos monetarios (s.m.pl.)
eng monetary holdings
esp saldos monetarios (s.m.pl.)
fra
avoirs monétaires (n.m.pl.)
por saldos monetários (s.m.pl.)
1357. saldos monetarios reais (s.m.pl.)
eng real cash
esp saldos monetarios reales (s.m.pl.)
fra
encaisses réelles (n.f.pl.)
por saldos monetários reais (s.m.pl.)
240
v o c a b u l a r i o
1358. sector (s.m.)
eng sector
esp sector (s.m.)
fra
secteur (n.m.)
por sector (s.m.)
1359. sector primario (s.m.)
eng primary sector
esp sector primario (s.m.)
fra
secteur primaire (n.m.)
por sector primário (s.m.)
1360. sector secundario (s.m.)
eng secondary sector
esp sector secundario (s.m.)
fra
secteur secondaire (n.m.)
por sector secundário (s.m.)
1361. sector terciario (s.m.)
eng tertiary sector, service sector
esp sector terciario (s.m.)
fra
secteur des services (n.m.), secteur tertiaire (n.m.)
por sector terciário (s.m.)
1362. sectores industriais (s.m.pl.)
eng industries
esp industrias (s.f.pl.), sectores industriales (s.m.pl.)
fra
industries (n.f.pl.)
por indústrias (s.f.pl.)
1363. segundo membro [dunha ecuación] (s.m.)
eng right hand side (RHS)
esp segundo miembro [de una ecuación] (s.m.)
fra
côté droit (n.m.)
por segundo membro [duma equação] (s.m.)
241
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1364. segundo óptimo (s.m.)
eng second best
esp segundo óptimo (s.m.)
fra
deuxième choix (optimum de) (n.m.)
por segundo óptimo (s.m.)
1365. seguridade social (s.f.)
eng social security
esp seguridad social (s.f.)
fra
sécurité sociale (n.f.)
por segurança social (s.f.)
1366. seguro (s.m.)
eng insurance
esp seguro (s.m.)
fra
assurance (n.f.)
por seguro (s.m.)
1367. seguro de desemprego (s.m.)
eng unemployment insurance
esp seguro de desempleo (s.m.), paro (s.m.)
fra
assurance chômage (n.f.)
por seguro de desemprego (s.m.)
1368. selección adversa (s.f.)
eng adverse selection
esp selección adversa (s.f.)
fra
sélection adverse (n.f.)
por selecção adversa (s.f.)
1369. sen barreira á entrada
eng free-entry cost
esp sin coste de entrada, sin barreras de entrada
fra
coût sans barrière à l’entrée
por ausência de barreiras à entrada
242
v o c a b u l a r i o
1370. señoriaxe (s.f.)
eng seigniorage
esp señoraje (s.m.), monedaje (s.m.)
fra
seigneuriage (n.m.)
por senhoriagem (s.f.)
1371. series temporais (s.f.pl.)
eng time-series data
esp series temporales (s.f.pl.)
fra
données d’une série temporelle (n.f.pl.)
por séries temporais (s.f.pl.)
1372. servicio (s.m.)
eng service
esp servicio (s.m.)
fra
service (n.m.)
por serviço (s.m.)
1373. simulación (s.f.)
eng simulation
esp simulación (s.f.)
fra
simulation (n.f.)
por simulação (s.f.)
1374. sinal (s.m.)
eng signal, token
esp señal (s.f.), signo (s.m.), indicación (s.f.), señal (s.f.)
fra
signal (n.m.), symbole (n.m.)
por sinal (s.m.), ficha (s.f.)
1375. sinalización (s.f.)
eng signalling
esp señalización (s.f.)
fra
révélation (n.f.)
por sinalização (s.f.)
243
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1376. sindicato (s.m.)
eng trade union
esp sindicato (s.m.)
fra
syndicat (n.m.)
por sindicato (s.m.), organização sindical (s.m.)
1377. sistema Bretton Woods (s.m.)
eng Bretton Woods system
esp sistema Bretton Woods (s.m.)
fra
système de Bretton Woods (n.m.)
por sistema Bretton Woods (s.m.)
1378. sistema capitalista (s.m.)
eng capitalism system
esp sistema capitalista (s.m.)
fra
système capitaliste (n.m.)
por sistema capitalista (s.m.)
1379. sistema de capitalización da seguridade social (s.m.)
eng fully funded social security system
esp sistema de capitalización de la seguridad social (s.m.)
fra
système de sécurité sociale entièrement consolidé
(n.m.)
por sistema de segurança social com capitalição total (s.f.)
1380. sistema de crédito (s.m.)
eng credit system
esp sistema crediticio (s.m.), de crédito (s.m.)
fra
système de crédit (n.m.)
por sistema de crédito (s.m.)
1381. sistema de pensións (s.m.)
eng pension system
esp sistema de pensiones (s.m.)
fra
système de pension (n.m.)
por sistema de pensões (s.m.)
244
v o c a b u l a r i o
1382. sistema de reparto da seguridade social (s.m.)
eng pay-as-you-go social security system
esp sistema de reparto de la seguridad social (s.m.)
fra
système de sécurité sociale à paiements immédiats
(n.m.)
por sistema de segurança social de pagamento imediato
(s.m.)
1383. sistema da Reserva Federal (estadounidense) (s.m.)
eng Federal Reserve system
esp sistema de bancos de la Reserva Federal (s.m.)
fra
système de la Réserve Fédérale (n.m.)
por sistema de bancos da Reserva Federal americana (s.m.)
1384. sistema económico (s.m.)
eng economic system
esp sistema económico (s.m.)
fra
système économique (n.m.)
por sistema económico (s.m.)
1385. Sistema Monetario Europeo (SME) (s.m.)
eng European Monetary System (EMS)
esp Sistema Monetario Europeo (SME) (s.m.)
fra
Système Monétaire Européen (SME) (n.m.)
por Sistema Monetário Europeu (SME) (s.m.)
1386. sistema monetario internacional (s.m.)
eng international monetary system
esp sistema monetario internacional (s.m.)
fra
système monétaire international (n.m.)
por sistema monetário internacional (s.m.)
1387. sobreaxustamento (s.m.)
eng overshooting
esp sobrerreacción (s.f.), sobreajuste (s.m.)
fra
surprojetant (n.f.)
por sobreajustamento (s.m.), superação da produção (s.f.)
245
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1388. sociedade (s.f.)
eng society, corporation
esp corporación (s.f.), sociedad (s.f.)
fra
société (n.f.), société intégrée (n.f.)
por sociedade, corporação (s.f.)
1389. soldo (s.m.)
eng salary
esp paga (s.f.)
fra
salaire (n.m.)
por salário (s.m.)
1390. soldos e salarios (s.m.pl.)
eng wages and salaries, compensation of employees [NA]
esp masa salarial (s.f.), sueldos y salarios (s.m.pl.), remuneración a asalariados [CN] (s.f.)
fra
traitements (n.m.pl.) et salaires (n.m.pl.), masse salariale (n.f.), rétribution (n.f.), salaire (n.m.)
por salários e ordenados (s.m..pl.), retribuições (s.f.pl.)
1391. solicitante (s.m.)
eng applicant
esp solicitante (s.m.), aspirante (s.m.)
fra
postulant (n.m.), candidat (n.m.)
por candidato (s.m.)
1392. solidez bancaria (s.f.)
eng bank soundness
esp solidez bancaria (s.f.)
fra
solidité bancaire (n.f.)
por solidez bancária (s.f.)
1393. spread da taxa de xuro (s.m.)
eng interest rate spread
esp spread del tipo de interés (s.m.)
fra
écart du taux d’intérêt (n.m.)
por spread da taxa de juro (s.m.)
246
v o c a b u l a r i o
1394. stock de capital (s.m.)
eng capital stock
esp stock de capital (s.m.), fondo de capital (s.m.)
fra
stock de capital (n.m.)
por stock de capital (s.m.)
1395. stock de capital desexado (s.m.)
eng desired stock of capital
esp stock de capital deseado (s.m.)
fra
stock désiré de capital (n.m.)
por stock de capital desejado (s.m.)
1396. subemprego (s.m.)
eng underemployment
esp subempleo (s.m.)
fra
sous-emploi (n.m.)
por subemprego (s.m.)
1397. subsidio (s.m.)
eng subsidy, allowance, benefit
esp subsidio (s.m.), subvención (s.f.), prestación (s.f.)
fra
subside (n.m.), subvention (n.f.), indemnité (n.f.), remboursement (n.m.), déduction (n.f.), prestation (n.f.),
allocation (n.f.)
por subsídio (s.m.)
1398. subsidio de desemprego (s.m.)
eng unemployment benefits
esp subsidio de paro (s.m.), subsidio de desempleo (s.m.)
fra
allocations de chômage (n.f.pl.)
por subsídio de desemprego (s.m.)
1399. substitución internacional (s.f.)
eng international substitution
esp sustitución internacional (s.f.)
fra
substitution internationale (n.f.)
por substituição internacional (s.f.)
247
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1400. substitución intertemporal de lecer (s.f.)
eng intertemporal substitution of leisure
esp sustitución intertemporal del ocio (s.f.)
fra
substitution intertemporelle du loisir (n.f.)
por substituição intertemporal de lazer (s.f.)
1401. substituto (s.m.)
eng substitute
esp sustituto (s.m.)
fra
substitut (n.m.)
por substituto (s.m.)
1402. subvención (s.f.)
eng subsidy
esp subsidio (s.m.), subvención (s.f.)
fra
subside (n.m.), subvention (n.f.)
por subsídio (s.m.)
1403. superávit na balanza por conta corrente (s.m.)
eng surplus on current account
esp superávit (de la balanza de pagos) en cuenta corriente (s.m.)
fra
excédent de la balance courante (n.m.)
por excedente da balança de transacções correntes (s.m.)
1404. superávit orzamental público (s.m.)
eng government budget surplus, budgetary surplus
esp superávit presupuestario público (s.m.), superávit presupuestal público (s.m.)
fra
excédent budgétaire de l’État (n.m.)
por excedente do orçamento de Estado (s.m.)
1405. superávit orzamentario público (s.m.)
eng government budget surplus, budgetary surplus
esp superávit presupuestario público (s.m.), superávit presupuestal público (s.m.)
fra
excédent budgétaire de l’État (n.m.)
por excedente do orçamento de Estado (s.m.)
248
v o c a b u l a r i o
1406. superior (no sentido) de Pareto (adx.)
eng Pareto superior
esp superior (en el sentido) de Pareto (adj.), Pareto superior
(adj.)
fra
supérieur au sens de Pareto (n.)
por superior segundo Pareto (adj.)
1407. superneutralidade do diñeiro (s.f.)
eng superneutrality of money
esp superneutralidad del dinero (s.f.)
fra
superneutralité de la monnaie (n.f.)
por superneutralidade da moeda (s.f.)
1408. táboa input-output (s.f.)
eng input-output table
esp tabla input-output (s.f.)
fra
table input-output (n.f.), table intrant-sortant (n.f.)
por tabela de entradas e saídas (s.f.)
1409. tamaño do mercado (s.m.)
eng market size
esp tamaño del mercado (s.m.)
fra
dimension du marché (n.m.)
por dimensão do mercado (s.f.)
1410. tarifa (s.f.)
eng tariff
esp tarifa (s.f.)
fra
tarif (n.f.)
por taxa (s.f.)
1411. taxa (s.f.)
eng rate
esp tipo (s.m.), tasa (s.f.)
fra
taux (n.m.)
por taxa (s.f.)
249
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1412. taxa de aforro (s.f.)
eng savings rate
esp tasa de ahorro (s.f.)
fra
taux d’épargne (n.m.)
por taxa de poupança (s.f.)
1413. taxa de cambio (s.f.)
eng exchange rate
esp tipo de cambio (s.m.)
fra
taux de change (n.m.)
por taxa de câmbio (s.f.)
1414. taxa de cambio de divisas (s.f.)
eng foreign exchange rate
esp tipo de cambio de divisas (s.m.)
fra
taux de change extérieur (n.m.)
por taxa de câmbio (s.f.)
1415. taxa de cambio de flutuación sucia (s.f.)
eng dirty floating exchange rate
esp tipo de cambio en flotación sucia (s.m.)
fra
taux de change à flottement sale (n.m.)
por taxa de câmbio flexivel com intervenção (s.f.)
1416. taxa de cambio fixa (s.f.)
eng rate fixed exchange
esp tipo de cambio fijo (s.m.)
fra
taux de change fixe (n.m.)
por taxa de câmbio fixa (s.f.)
1417. taxa de cambio fixada unilateralmente (s.f.)
eng rate one-side pegged exchange
esp tipo de cambio fijado unilateralmente (s.m.)
fra
taux de change fixé unilatéralement (n.m.)
por taxa de câmbio fixada unilateralmente (s.f.)
250
v o c a b u l a r i o
1418. taxa de cambio flexíbel (s.f.)
eng flexible exchange rate
esp tipo de cambio flexible (s.m.)
fra
taux de change flexible (n.m.)
por taxa de câmbio flexível (s.f.)
1419. taxa de cambio flotante (s.f.)
eng floating exchange rate
esp tipo de cambio flotante (s.m.)
fra
taux de change flottant (n.m.)
por taxa de câmbio flutuante (s.f.)
1420. taxa de cambio nominal (s.f.)
eng nominal exchange rate
esp tipo de cambio nominal (s.m.)
fra
taux de change nominal (n.m.)
por taxa de câmbio nominal (s.f.)
1421. taxa de cambio real (s.f.)
eng real exchange rate
esp tipo de cambio real (s.m.)
fra
taux de change réel (n.m.)
por taxa de câmbio real (s.f.)
1422. taxa de crecemento (s.f.)
eng growth rate
esp tasa de crecimiento (s.f.)
fra
taux de croissance (n.m.), taux d’accroissement (n.m.)
por taxa de crescimento (s.f.)
1423. taxa de desconto (s.f.)
eng discount rate
esp tipo de redescuento (s.m.)
fra
taux d’escompte (n.m.)
por taxa de redesconto (s.f.)
251
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1424. taxa de desemprego (s.f.)
eng unemployment rate
esp tasa de paro (s.f.)
fra
taux de chômage (n.m.)
por taxa de desemprego (s.f.)
1425. taxa de desemprego non xeradora de inflación (s.f.)
eng nonaccelerating inflation rate of unemployment
(NAIRU)
esp tasa de desempleo no generadora de inflación (s.f.)
fra
taux de chômage à inflation non-accélérante (n.m.)
por taxa de desemprego não aceleradora da inflacção (s.f.)
1426. taxa de despedimento (s.f.)
eng job-separation rate
esp índice de despido (s.m.)
fra
taux d’abandon d’emploi (n.m.)
por taxa de despedimento (s.f.)
1427. taxa de éxito na procura de traballo (s.f.)
eng job-finding rate
esp índice de éxito en la búsqueda de trabajo (s.m.)
fra
taux de découverte d’emploi (n.m.)
por taxa de sucesso na procura de emprego (s.f.)
1428. taxa de inflación (s.f.)
eng inflation rate
esp tasa de inflación (s.f.)
fra
taux d’inflation (n.m.)
por taxa de inflação (s.f.)
1429. taxa de inflación esperada (s.f.)
eng expected inflation rate
esp tasa de inflación esperada (s.f.)
fra
taux d’inflation espéré (n.m.)
por taxa de inflação esperada (s.f.)
252
v o c a b u l a r i o
1430. taxa de lucro (do capital) (s.f.)
eng profit rate (of capital)
esp tasa de beneficio (s.f.), tipo de ganancia (del capital)
(s.f.)
fra
taux de profit (sur capital) (n.m.)
por taxa de lucro (do capital) (s.f.)
1431. taxa de redesconto (s.f.)
eng discount rate
esp tipo de redescuento (s.m.)
fra
taux d’escompte (n.m.)
por taxa de redesconto (s.f.)
1432. taxa de rendibilidade (s.f.)
eng rate of return
esp tasa de rentabilidad (s.f.)
fra
taux de rendement (n.m.)
por taxa de rendibilidade (s.f.)
1433. taxa de tributación (s.f.)
eng tax rate
esp tipo impositivo (s.m.), tipo de gravamen (s.m.)
fra
taux d’imposition (n.m.)
por taxa de tributação (s.f.)
1434. taxa de tributación de tarifa única (s.f.)
eng flat-rate tax
esp tipo impositivo de cuota fija (s.m.)
fra
impôt à taux fixe (n.m.)
por imposto de taxa única (s.m.)
1435. taxa de tributación marxinal (s.f.)
eng marginal tax rate
esp tipo impositivo marginal (s.m.)
fra
taux marginal d’imposition (n.m.)
por taxa marginal de tributação (s.f.)
253
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1436. taxa de tributación marxinal sobre o rendimento (s.f.)
eng marginal income tax rate
esp tipo impositivo marginal sobre la renta (s.m.)
fra
taux marginal de l’impôt sur le revenu (n.m.)
por taxa marginal de tributação de rendimento (s.f.)
1437. taxa de tributación media (s.f.)
eng average tax rate
esp tipo impositivo medio (s.m.)
fra
taux moyen d’imposition (n.m.)
por taxa média de tributação (s.f.)
1438. taxa de tributación progresiva (s.f.)
eng graduated tax rate
esp tipo impositivo proporcional (s.m.)
fra
taux d’imposition progressive (n.m.)
por taxa de tributação progressiva (s.f.)
1439. taxa de utilización (s.f.)
eng utilization rate, utilization ratio
esp tasa de utilización (s.f.)
fra
taux d’utilisation (n.m.)
por
taxa de utilização (s.f.)
1440. taxa de xuro (s.f.)
eng interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés (s.m.)
fra
taux d’interêt (n.m.)
por taxa de juro (s.f.)
1441. taxa de xuro (real) despois de impostos (s.f.)
eng after-tax (real) interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés (real) después de impuestos
(s.m.)
fra
taux d’intérêt (réel) net d’impôt (n.m.)
por taxa de juro (real) depois de impostos (s.f.)
254
v o c a b u l a r i o
1442. taxa de xuro de curto prazo (s.f.)
eng short-term interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés a corto plazo (s.m.)
fra
taux d’intérêt à court terme (n.m.)
por taxa de juro de curto prazo (s.f.)
1443. taxa de xuro de longo prazo (s.f.)
eng long-term interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés a largo plazo (s.m.)
fra
taux d’intérêt à long terme (n.m.)
por taxa de juro de longo prazo (s.f.)
1444. taxa de xuro dos depósitos (s.f.)
eng deposit interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés de los depósitos (s.m.)
fra
taux d’intérêt sur dépôt (n.m.)
por taxa de juro dos depósitos (s.f.)
1445. taxa de xuro hipotecaria (s.f.)
eng mortgage rate
esp tipo de interés hipotecario (s.m.)
fra
taux hypothécaire (n.m.)
por taxa de crédito à habitação (s.f.)
1446. taxa de xuro nominal (s.f.)
eng nominal interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés nominal (s.m.)
fra
taux d’intérêt nominal (n.m.)
por taxa de juro nominal (s.f.)
1447. taxa de xuro obxectivo (s.f.)
eng interest-rate targeting
esp tipo de interés objetivo (s.m.)
fra
ciblage du taux d’intérêt (n.m.)
por taxa de juro alvo (s.f.)
255
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1448. taxa de xuro real (s.f.)
eng real interest rate
esp tasa (s.f.), tipo de interés real (s.m.)
fra
taux d’intérêt réel (n.m.)
por taxa de juro real (s.f.)
1449. taxa (de xuro) sen risco (s.f.)
eng riskless rate
esp tipo (de interés) sin riesgo (s.m.)
fra
taux sans risque (n.m.)
por taxa (de juro) sem risco (s.f.)
1450. taxa endóxena (s.f.)
eng endogenous rate
esp tasa endógena (s.f.)
fra
taux endogène (n.m.)
por taxa endógena (s.f.)
1451. taxa esóxena (s.f.)
eng exogenous rate
esp tasa exógena (s.f.)
fra
taux exogène (n.m.)
por taxa exógena (s.f.)
1452. taxa impositiva (s.f.)
eng tax rate
esp tipo impositivo (s.m.), tipo de gravamen (s.m.)
fra
taux d’imposition (n.m.)
por taxa de tributação (s.f.)
1453. taxa marxinal (s.f.)
eng marginal rate
esp tasa marginal (s.f.)
fra
taux marginal (n.m.)
por taxa marginal (s.f.)
256
v o c a b u l a r i o
1454. taxa natural (s.f.)
eng natural rate
esp tasa natural (s.f.)
fra
taux naturel (n.m.)
por taxa natural (s.f.)
1455. taxa natural de desemprego (s.f.)
eng natural rate of unemployment
esp tasa natural de paro (s.f.), desempleo (s.f.)
fra
taux naturel de chômage (n.m.)
por taxa natural de desemprego (s.f.)
1456. taxa salarial (s.f.)
eng wage rate
esp tasa salarial (s.f.)
fra
taux salarial (n.m.)
por taxa de salário (s.f.)
1457. taxa salarial nominal (s.f.)
eng nominal wage rate
esp tasa salarial nominal (s.f.)
fra
taux salarial nominal (n.m.)
por taxa de salário nominal (s.f.)
1458. taxa salarial real (s.f.)
eng real wage rate
esp tasa salarial real (s.f.)
fra
taux salarial réel (n.m.)
por taxa de salário real (s.f.)
1459. taylorismo (s.m.)
eng Taylorism
esp taylorismo (s.m.)
fra t aylorisme (n.m.)
por taylorismo (s.m.)
257
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1460. tecnoloxía (s.f.)
eng technology
esp tecnología (s.f.)
fra
technologie (n.f.)
por tecnologia (s.f.)
1461. tendencia (s.f.)
eng trend
esp tendencia (s.f.)
fra
tendance (n.f.)
por tendência (s.f.)
1462. teoría (s.f.)
eng theory
esp teoría (s.f.)
fra
théorie (n.f.)
por teoria (s.f.)
1463. teoría cuantitativa do diñeiro (s.f.)
eng quantitative theory of money
esp teoría cuantitativa de la moneda (s.f.)
fra
théorie quantitative de la monnaie (n.f.)
por teoria quantitativa da moeda (s.f.)
1464. teoría da crise de subconsumo (s.f.)
eng theory of gluts
esp teoría de saturación (s.f.)
fra
théorie de la saturation (n.f.)
por teoria da crise de subconsumo (s.f.), teoria da saturação (s.f.)
1465. teoría da empresa (s.f.)
eng theory of firm
esp teoría de la empresa (s.f.)
fra
théorie de l’entreprise (n.f.)
por teoria da empresa (s.f.)
258
v o c a b u l a r i o
1466. teoría do enfoque monetario da balanza de pagamentos (s.f.)
eng monetary approach to the balance of payments theory
esp teoría del enfoque monetario a la balanza de pagos (s.f.)
fra
théorie de l’approche monétaire à la balance des paiements (n.f.)
por teoria da abordagem monetária à balança de pagamentos (s.f.)
1467. teoría da negociación (s.f.)
eng bargaining theory
esp teoría de la negociación (salarial) (s.f.)
fra
théorie de la négociation (n.f.)
por teoria do negociação (s.f.)
1468. teoría da poboación (s.f.)
eng theory of population
esp teoría de la población (s.f.)
fra
théorie démographique (n.f.)
por teoria da população (s.f.)
1469. teoría da regulación (s.f.)
eng regulation theory
esp teoría de la regulación (s.f.)
fra
théorie de la régulation (n.f.)
por teoria da regulação (s.f.)
1470. teoría de escolla pública (s.f.)
eng public choice theory
esp teoría de elección pública (s.f.)
fra
théorie des choix publics (n.f.)
por teoria da escolha pública (s.f.)
1471. teoría de xogos (s.f.)
eng game theory
esp teoría de juegos (s.f.)
fra
théorie des jeux (n.f.)
por teoria de jogos (s.f.)
259
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1472. teoría do ciclo económico real (s.f.)
eng real business cycle theory
esp teoría del ciclo económico real (s.f.)
fra
théorie du cycle réel des affaires (n.f.)
por teoria dos ciclos económicos reais (s.f.)
1473. teoría do valor-traballo (s.f.)
eng theory of value-labor
esp teoría del valor trabajo (s.f.)
fra
théorie de la valeur travail (n.f.)
por teoria do valor trabalho (s.f.)
1474. teoría keynesiana (s.f.)
eng Keynesian theory
esp teoría keynesiana (s.f.)
fra
théorie keynésienne (n.f.)
por teoria keynesiana (s.f.)
1475. teoría marshalliana (s.f.)
eng Marshallian theory
esp teoría marshalliana (s.f.)
fra
théorie marshallienne (n.f.)
por teoria marshalliana (s.f.)
1476. teoría neoclásica (s.f.)
eng neoclassical theory
esp teoría neoclásica (s.f.)
fra
théorie néo-classique (n.f.)
por teoria neoclássica (s.f.)
1477. teoría utilitarista (s.f.)
eng utilitarian theory
esp teoría utilitarista (s.f.)
fra
théorie utilitariste (n.f.)
por teoria utilitarista (s.f.)
260
v o c a b u l a r i o
1478. teoría wickselliana (s.f.)
eng Wicksellian theory
esp teoría wickselliana (s.f.)
fra
théorie wicksellienne (n.f.)
por teoria wickselliana (s.f.)
1479. termo estocástico (s.m.)
eng stochastic term
esp término estocástico (s.m.)
fra
terme d’erreur (n.m.), terme stochastique (n.m.)
por termo estocástico (s.m.)
1480. termos de troco (s.m.pl.)
eng terms of trade
esp condiciones comerciales (s.f.pl.), relación de intercambio (s.f.pl.)
fra
termes d’échange (n.m.pl.)
por termos de troca (s.m.pl.)
1481. título (s.m.)
eng claim, security
esp título (s.m.)
fra
titre (n.m.), droit (n.m.)
por título (s.m.), títulos de dívida (s.m.pl.)
1482. títulos (s.m.pl.)
eng stocks
esp capital (s.m.), títulos (s.m.pl.), títulos valores (s.m.pl.),
acciones (s.f.pl.)
fra
stock (n.m.), titre (n.m.), valeur (n.f.), action (n.f.)
por acções (s.f.pl.)
1483. título sen risco (s.m.)
eng riskless claim
esp título sin riesgo (s.m.)
fra
titre sans risqué (n.m.), droit sans risque (n.m.)
por título sem risco (s.m.)
261
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1484. toma de decisións (s.f.)
eng decision-making
esp toma de decisiones (s.f.)
fra
prise de décisions (n.f.)
por tomada de decisões (s.f.)
1485. tomador de prezos (s.m.)
eng price taker
esp precio aceptante (s.m.)
fra
preneur (à un prix) (n.m.)
por tomador de preços (s.m.)
1486.
traballo (s.m.)
eng job
esp trabajo (s.m.)
fra
travail (n.m.)
por emprego (s.m.)
1487. traballador (s.m.)
eng worker
esp trabajador (s.m.)
fra
travailleur (n.m.)
por trabalhador (s.m.)
1488. traballador de escritorio (s.m.)
eng whitecollar worker
esp empleado de oficinas (s.m.), administrativo (s.m.)
fra
employé (n.m.)
por trabalhador de escritório (s.m.)
1489. traballar (v.)
eng work, to
esp trabajar (v.)
fra
travailler (v.)
por trabalhar (v.)
262
v o c a b u l a r i o
1490. traballo (s.m.)
eng work
esp trabajo (s.m.)
fra
travail (n.m.)
por trabalho (s.m.)
1491. trampa de liquidez (s.f.)
eng liquidity trap
esp trampa de liquidez (s.f.)
fra
piège de la liquidité (n.f.)
por armadilha de liquidez (s.f.)
1492. transacción (s.f.)
eng transaction
esp transacción (s.f.)
fra
transaction (n.f.)
por transacção (s.f.)
1493. transaccións por conta corrente (s.f.pl.)
eng current transactions
esp transacciones por cuenta corriente (s.f.pl.)
fra
transactions courantes (n.f.pl.)
por transacções correntes (s.f.pl.)
1494. transferencia á cabeza (s.f.)
eng lump-sum transfer
esp transferencia a tanto alzado (s.f.)
fra
transfert forfaitaire (n.m.)
por transferência não distocedora (s.f.)
1495. transferencia a tanto alzado (s.f.)
eng lump-sum transfer
esp transferencia a tanto alzado (s.f.)
fra
transfert forfaitaire (n.m.)
por transferência não distocedora (s.f.)
263
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1496. transferencia corrente (s.f.)
eng current transfer
esp transferencia corriente (s.f.)
fra
transfert courant (n.m.)
por transferência corrente (s.f.)
1497. traxectoria de crecemento equilibrado (s.f.)
eng balanced growth path
esp senda de crecimiento equilibrado (s.f.)
fra
sentier de croissance équilibrée (n.m.)
por trajectória de crescimento equilibrado (s.f.)
1498. traxectoria de transición (s.f.)
eng transitional path
esp senda de transición (s.f.)
fra
sentier transitionnelle (n.m.)
por trajectória de transição (s.f.)
1499. tributación (s.f.)
eng taxation
esp imposición (s.f.), tributación (s.f.)
fra
imposition (n.f.)
por tributação (s.f.)
1500. tributación de capital (s.f.)
eng capital taxation
esp imposición (s.f.), tributación de capital (s.f.)
fra
imposition du capital (n.f.)
por tributação ao capital (s.f.)
1501. tributación dupla (s.f.)
eng double taxation
esp doble imposición (s.f.)
fra
double imposition (n.f.)
por dupla tributação (s.f.)
264
v o c a b u l a r i o
1502. tributación óptima (s.f.)
eng optimal taxation
esp imposición óptima (s.f.)
fra
imposition optimale (n.f.)
por tributação óptima (s.f.)
1503. trocar (v.)
eng exchange, to
esp intercambiar (v.)
fra
échanger (v.)
por trocar (v.)
1504. troco (s.m.)
eng barter, exchange
esp trueque (s.m.), intercambio (s.m.)
fra
troc (n.m.), échanger (n.m.)
por troca directa (s.m.)
1505. trust (s.m.)
eng trust
esp trust (s.m.)
fra
trust (n.m.)
por fundo (s.m.)
1506. unidade de conta (s.f.)
eng unit of account
esp unidad de cuenta (s.f.)
fra
unité de compte (n.m.)
por unidade de conta (s.f.)
1507. unión económica (s.f.)
eng economic union
esp unión económica (s.f.)
fra
union économique (n.f.)
por união económica (s.f.)
265
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1508. usuario gratuito (s.m.)
eng free-rider
esp usuario gratuito (s.m.), polizón (s.m.)
fra
passager clandestine (n.m.), profiteur (n.m.)
por borlista (s.m.)
1509. utilidade (s.f.)
eng utility
esp utilidad (s.f.)
fra
utilité (n.f.)
por utilidade (s.f.)
1510. utilidade de reserva (s.f.)
eng reservation utility
esp utilidad de reserva (s.f.)
fra
utilité de réserve (n.f.)
por utilidade de reserva (s.f.)
1511. utilidade esperada (s.f.)
eng expected utility
esp utilidad esperada (s.m.)
fra
utilité espérée (n.f.)
por utilidade esperada (s.f.)
1512. utilidade marxinal (s.f.)
eng marginal utility
esp utilidad marginal (s.f.)
fra
utilité marginale (n.f.)
por utilidade marginal (s.f.)
1513. vaga (s.f.)
eng vacancy
esp vacante (s.f.)
fra
place vacante (n.f.), offre d’emploi (n.f.)
por vagas (s.f.)
266
v o c a b u l a r i o
1514. val (do ciclo económico) (s.m.)
eng (business cycle) valley
esp valle (del ciclo económico) (s.m.)
fra
vallée (n.f.)
por vale (em ciclo económico) (s.m.)
1515. vale postal (s.m.)
eng postal order
esp giro postal (s.m.)
fra
virement postal (n.m.)
por vale postal (s.m.)
1516. valor (s.m.)
eng value, security
esp valor (s.m.)
fra
valeur (n.f.)
por valor (s.m.)
1517. valor acrecentado (s.m.)
eng added value
esp valor añadido (s.m.)
fra
valeur ajoutée (n.f.)
por valor acrescentado (s.m.)
1518. valor actual (líquido) (s.m.)
eng present value (net)
esp valor actual (neto) (s.m.)
fra
valeur actuelle (nette) (n.f.)
por valor actual (líquido) (s.m.)
1519. valor actualizado (s.m.)
eng present discounted value
esp valor actualizado (s.m.)
fra
valeur présente actualisée (n.f.)
por valor actual (s.m.)
267
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1520. valor burbulla (s.m.)
eng bubble value
esp valor burbuja (s.m.)
fra
bulle de valeur (n.f.)
por valor da bolha (s.m.)
1521. valor da moeda en divisa estranxeira (s.m.)
eng foreign exchange value
esp valor de la moneda en divisa extranjera (s.m.)
fra
valeur de la monnaie en devise étrangère (n.f.)
por valor da moeda em divisa estrangeira (s.m.)
1522. valor da vida (s.m.)
eng value of life
esp valor de la vida (s.m.)
fra
valeur de la vie (n.f.)
por valor da vida (s.m.)
1523. valor de cambio (s.m.)
eng exchange value
esp valor de cambio (s.m.)
fra
valeur d´échange (n.f.)
por valor de troca (s.m.)
1524. valor de mercado (s.m.)
eng market value
esp valor de mercado (s.m.)
fra
valeur marchande (n.f.)
por valor de mercado (s.m.)
1525. valor descontado (s.m.)
eng present discounted value
esp valor actualizado (s.m.), descontado (s.m.)
fra
valeur présente actualisée (n.f.)
por valor actual (sm.)
268
v o c a b u l a r i o
1526. valor de uso (s.m.)
eng use value
esp valor de uso (s.m.)
fra
valeur d´usage (n.f.)
por valor de uso (s.m.)
1527. valores (s.m.pl.)
eng stocks
esp capital (s.m.), títulos (s.m.pl.), títulos valores (s.m.pl.),
acciones (s.f.pl.)
fra
stock (n.m.), titre (n.m.), valeur (n.f.), action (n.f.)
por acções (s.f.pl.)
1528. valor fundamental (s.m.)
eng fundamental value
esp valor fundamental (s.m.)
fra
fondamentale d’une valeur (n.f.)
por valor fundamental (s.m.)
1529. valor nominal (s.m.)
eng denomination
esp valor nominal (s.m.)
fra
dénomination (n.f.)
por denominação (s.f.)
1530. valor real esperado do diñeiro (s.m.)
eng expected real value of money
esp valor real esperado del dinero (s.m.)
fra
valeur réelle espérée de l’argent (n.f.)
por valor real esperado da moeda (s.m.)
1531. valorización continxente (s.f.)
eng contingent valuation
esp valoración contingente (s.f.)
fra
évaluation contingente (n.f.)
por valorização contingente (s.f.)
269
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1532. vantaxe absoluta (s.f.)
eng absolute advantage
esp ventajas absolutas (s.f.)
fra
avantage absolu (n.m.)
por vantagem absoluta (s.f.)
1533. vantaxe comparativa (s.f.)
eng comparative advantage
esp ventajas comparativas (s.f.)
fra
avantage comparatif (n.m.)
por vantagem comparativa (10) (s.f.)
1534. vantaxe competitiva (s.f.)
eng competitive advantage
esp ventaja competitiva (s.f.)
fra
avantage compétitif (n.m.)
por vantagem competitiva (s.f.)
1535. variábeis fundamentais da economía (s.f.pl.)
eng fundamentals (of the economy), primitives (of the
economy)
esp variables fundamentales de la economia (s.f.)
fra
fondements (de l’économie) (n.m.pl.)
por variáveis fundamentais da economia (s.f.pl.)
1536. variábel (s.f.)
eng variable
esp variable (s.f.)
fra
variable (n.f.)
por variável (s.f.)
1537. variábel aleatoria (s.f.)
eng random variable
esp variable aleatoria (s.f.)
fra
variable aléatoire (n.f.)
por variável aleatória (s.f.)
270
v o c a b u l a r i o
1538. variábel cualitativa (s.f.)
eng qualitative variable
esp variable cualitativa (s.f.)
fra
variable qualitative (n.f.)
por variável qualitativa (s.f.)
1539. variábel cuantitativa (s.f.)
eng quantitative variable
esp variable cuantitativa (s.f.)
fra
variable quantitative (n.f.)
por variável quantitativa (s.f.)
1540. variábel endóxena (s.f.)
eng endogenous variable
esp variable endógena (s.f.)
fra
variable endogène (n.f.)
por variável endógena (s.f.)
1541. variábel esóxena (s.f.)
eng exogenous variable
esp variable exógena (s.f.)
fra
variable exogène (n.f.)
por variável exógena (s.f.)
1542. variación compensatoria (s.f.)
eng compensating variation
esp variación compensatoria (s.f.)
fra
variation compensatoire (n.f.)
por variação compensatória (s.f.)
1543. variación de existencias (s.f.)
eng increase in stocks
esp variación de existencias (s.f.), variación de inventarios
(s.m.)
fra
augmentation des stocks (n.f.)
por aumento das existências (s.m.)
271
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1544. variación equivalente (s.f.)
eng equivalent variation
esp variación equivalente (s.f.)
fra
variation équivalente (n.f.)
por variação equivalente (s.f.)
1545. varianza (s.f.)
eng variance
esp varianza (s.f.)
fra
variance (n.f.)
por variância (s.f.)
1546. velocidade (de circulación) da moeda (s.f.)
eng velocity of money
esp velocidad (de circulación) del dinero (s.f.)
fra
vitesse (de circulation) de la monnaie (n.f.)
por velocidade (de circulação) da moeda (s.f.)
1547. velocidade de circulación (monetaria) (s.f.)
eng velocity of circulation
esp velocidad de circulación (del dinero) (s.f.)
fra
vitesse de circulation (de la monnaie) (n.f.)
por velocidade de circulação (monetária) (s.f.)
1548. vencemento (s.m.)
eng maturity
esp madurez (s.f.), vencimiento (s.m.)
fra
maturité (n.f.), échéance (n.f.)
por maturidade (s.f.)
1549. vendas (s.f.pl.)
eng sales
esp ventas (s.m.pl.)
fra
vente (n.f.)
por vendas (s.f.)
272
v o c a b u l a r i o
1550. volatilidade (s.f.)
eng volatility
esp volatilidad (s.f.)
fra
volatilité (n.f.)
por volatilidade (s.f.)
1551. volume de capital (s.m.)
eng capital stock
esp stock de capital (s.m.), fondo de capital (s.m.)
fra
stock de capital (n.m.)
por stock de capital (s.m.)
1552. xeracións de capital (s.f.pl.)
eng vintage capital
esp generaciones de capital (s.f.pl.)
fra
générations de capital (n.f.pl.)
por gerações de capital (s.f.pl.)
1553. xeracións sobrepostas (s.f.pl.)
eng overlapping generations (OLG)
esp generaciones sucesivas (s.f.pl.), generaciones solapadas
(s.f.pl.), generaciones traslapadas (s.f.pl.)
fra
générations chevauchantes (n.f.pl.)
por gerações sobrepostas (s.f.pl.)
1554. xeracións sucesivas (s.f.pl.)
eng overlapping generations (OLG)
esp generaciones sucesivas (s.f.pl.), generaciones solapadas
(s.f.pl.), generaciones traslapadas (s.f.pl.)
fra
générations chevauchantes (n.f.pl.)
por gerações sobrepostas (s.f.pl.)
1555. xerente (da empresa) (s.m.)
eng manager
esp director (s.m.), gerente (s.m.), jefe (s.m.), gestor (s.m.)
fra
cadre (n.m.), gestionnaire (n.m.), manager (n.m.)
por gerentes (da empresa) (s.m.pl.)
273
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
1556. xestión de empresas (s.f.)
eng business administration
esp gestión de empresas (s.f.)
fra
gestion d’entreprises (n.f.)
por gestão de empresas (s.f.)
1557. xiro (s.m.)
eng postal order
esp giro postal (s.m.)
fra
virement postal (n.m.)
por vale postal (s.m.)
1558. xogo bayesiano (s.m.)
eng Bayesian game
esp juego bayesiano (s.m.)
fra
jeu bayésien (n.m.)
por jogo bayesiano (s.m.)
1559. xogo de Ponzi (s.m.)
eng Ponzi game
esp juego de Ponzi (s.m.)
fra
jeu de Ponzi (n.m.)
por jogo de Ponzi (s.m.)
1560. xogo repetido (s.m.)
eng repeated game
esp
juego repetido (s.m.)
fra
jeu répété (n.m.)
por jogo repetido (s.m.)
1561. xornal (s.m.)
eng earnings
esp salario (s.m.), beneficios (s.m.pl.), rendimientos
(s.m.pl.), ingresos (s.m.pl), rentas (s.f.pl.)
fra
gains (n.m.pl.), soldes (n.m.pl.), salaries (n.m.pl.)
por ganhos (s.m.pl.)
274
v o c a b u l a r i o
1562. xubilación (s.f.)
eng retirement
esp jubilación (s.f.)
fra
retraite (n.f.), pension (n.f.)
por reforma (s.f.)
1563. xubilación anticipada (s.f.)
eng early retirement
esp jubilación anticipada (s.f.)
fra
préretraite (n.f.), retraite anticipée (n.f.)
por reforma antecipada (11) (s.f.)
1564. xubilación forzosa (s.f.)
eng mandatory retirement
esp jubilación obligatoria (s.f.)
fra
retraite obligatoire (n.f.)
por reforma compulsiva (s.f.)
1565. xubilar (v.)
eng retire, to
esp jubilar (se) (v.)
fra
mettre à la retraite (v.)
por reformar (v.)
1566. xubilarse (v.)
eng retire, to
esp retirar (v.)
fra
prendre la retraite (v.), prendre la pension (v.)
por reformar-se (v.)
1567. xuros (s.m.pl.)
eng return
esp intereses (s.m.pl.)
fra
rendement (n.m.pl.)
por retorno (s.m.pl.)
275
V o c a b u l a r i o
6
ECONOMÍA
Index in English
Absenteeism, 3
absolute advantage, 1532
absolute convergence, 290
accounting, 276
accumulation, 26
actual inflation, 284
acyclical, 10
adaptive expectations, 668
added value, 1517
adjust, 97
adjusted gross income, 119
adjustment, 93, 98
adjustment cost, 330
adverse selection, 1368
adverse shock, 195
after tax income flow, 708
after tax profit, 908
after-tax, 458
after-tax marginal product of labor,
1255
after-tax real interest rate, 1441
agency problem, 1209
agency relationship, 1296
agent, 98
aggregate demand, 385
aggregate demand curve, 318, 326
aggregate fluctuation, 703
aggregate income, 1300
aggregate quantity, 168
aggregate supply, 1077
aggregate supply curve, 323
aggregate supply model, 1000
aggregate supply-aggregate demand
model, 1001, 1002
aggregation, 46
276
DE
agreement, 11
agricultural economics, 494
altruism, 49
allocation, 75
allowance, 51, 1397
amortization, 51
amortization coefficient, 227
amortize, 53
animal spirits, 838
anticipated inflation, 823
antitrust policy, 1164
applicant, 167, 1392
arbitrage, 70
Arrow security, 189
ask price, 1199
asset, 18, 573
asset holdings, 1355
asset pricing model, 1004
asymmetric information, 826
auction, 888, 1177
auctioneer, 893, 1181
Austrian school, 626
autarchic economy, 496
autarchy, 81
automatic stabilizer, 635
autonomous change, 1040
autonomous expenditure, 451, 747
autonomous expenditure multiplier,
1043
average cost, 351
average fixed cost, 345
average tax rate, 1437
average total cost, 355
average variable cost, 357
backed money, 467
i n d e x
i n
e n g l i s h
backed paper money, 1115
backward-looking expectations, 670
balance of international payments,
105
balance of payments, 104
balance on, 605
balanced, 593
balanced budget, 1099
balanced budget multiplier, 1045
balanced growth, 303
balanced growth path, 1497
balanced international payments,
1106
balanced trade, 235
bank, 109
bank notes, 1065
bank notes in circulation, 1066
bank soundness, 1392
banking panic, 1113
bankruptcy, 108
bargaining theory, 1467
barriers to entry, 116
barter, 1504
basket of goods, 166, 191
Bayesian game, 1558
before tax, 63
before tax profit, 907
benefit, 1189, 1397
bequest, 763, 877
bid, 888, 1076, 1177
bid price, 1197
bid-and-ask, 1081, 1083
bills, 573
binding constraint, 1335, 1337
binding restriction, 1335, 1337
black market, 964
bluecollar worker, 1069, 1089
Board of Governors, 256
Bond, 149, 573, 1071
bond yield, 1317
bonus, 756
boom, 85, 153
borrowing, 580, 1284
borrowing constraint, 1330
bounded expectations, 675
breakdown, 230
Bretton Woods system, 1377
bubble value, 1520
budget, 1098
budget balance, 610, 611, 612
budget constraint, 1336
budget deficit, 377, 379
budget line, 1279
budget restriction, 1336
budgetary surplus, 1404, 1405
burden, 757, 1088
bureaucracy, 158
bureaucrat, 159
business, 1054
business administration, 1556
business cycle, 211
business cycle valley, 1514
business economics, 499
business fluctuations, 704
business history, 768
buy, to, 248, 973
calibration, 162, 163
capacity, 170
capital, 174
capital account, 270
capital account balance of payments,
106
capital accumulation, 27
capital asset pricing model, 1005
capital consumption allowances, 52
capital equipment, 127
277
V o c a b u l a r i o
capital factor, 687
capital flow, 717
capital goods, 123
capital inflow, 34
capital input, 835
capital market, 945
capital mobility, 982
capital productivity, 1243
capital stock, 1394, 1551
capital stock adjustment, 96, 101
capital surplus, 1151
capital taxation, 1500
capital-intensive production, 1239
capitalism, 181
capitalism system, 1378
capitalization, 182
cartel, 186
cash, 468, 536
cash ratio, 226, 1272
cash-in-advance constraint, 1332
ceiling, 934
central bank, 110
central planner, 1148
central planning, 1145, 1147
ceteris paribus, 192
circular flow of expenditure and
income model, 996
civil servant, 740
claim, 1481
classical model, 987
classical school, 627
closed economy, 513
Clower constraint, 1331
Clubs, 223
Cobb-Douglas production function,
736
Cohort, 229
Collect, 225, 1277
278
DE
ECONOMÍA
collective bargaining, 1052
collective need, 1049
collusion, 231
collusive, 232
commerce, 234
commercial bank, 111
commercial credit, 308
commitment, 249
committee, 239, 240
commodities, 965
commodity market, 951
commodity money, 473
common currency, 1027
common-value auction, 890, 1179
communism, 250
comparative advantage, 1533
comparative static, 641
compensating variation, 1542
compensation of employees, 1298,
1339, 1390
competition, 251
competitive advantage, 1534
competitive market, 944
competitivity, 243
complete markets, 966
conditional density, 409
conditional distribution, 479
conditional mean, 936
conjoint analysis, 55
conjoncture, 292
conservation, 258
consolidate, 260
constant absolute risk aversion, 86
constant marginal productivity, 124
constant relative risk aversion, 88
consumer, 261
consumer demand, 396, 1224
consumer goods, 124
i n d e x
i n
e n g l i s h
consumer price index, 814
consumption, 262
consumption demand, 386, 1214
consumption expenditure, 453, 749
consumption function, 728
consumption of fixed capital, 263,
415
consumption tax, 790
contingent, 277
contingent valuation, 1531
continuous model, 1012
contract, 280
contribution, 285
convergence, 289
convergence criterium, 313
convertible paper money, 1116
cooperation, 293
core of the economy, 1067
corporate profits tax, 796
corporation, 576, 1388
correlation, 295
correlation coefficient, 228
cost, 329
cost of intermediation, 335
cost-benefit analysis, 56
cost-insurance-and-freight, 358
countercyclical, 278
coverage, 224
crash, 1271
credit, 307
credit market, 946
credit rationing, 1273
credit system, 1380
crisis, 311
cross-country data, 362
cross-section data, 363
crowding out, 541
crowding in, 45
crowding-out effect, 541
cultural economics, 498
currency, 481, 573, 1026
currency devaluation, 460
current account balance, 107
current disbursements, 426
current transactions, 1493
current transfer, 1496
custom rights, 418
cycle, 210
cyclical component, 244
charges, 457, 753
check, 193
checkable deposit, 412
cheque, 193
daily data, 365
data, 360
datum, 359
debt, 370
decentralisation, 422
decentralized equilibrium, 603
decentralized planning, 1146
decision-making, 1484
decrease, 463
decrease, to, 464
decreasing production cost, 339
deficit, 374
deficit on current account, 376
deflacionary disequilibrium, 438
deflation, 382
delivery, 591
demand, 384
demand curve, 317, 325
demand deposits, 412
demand function, 730, 734
demand model, 991
demand shock, 196, 198
demand-side economics, 505
279
V o c a b u l a r i o
demographic economics, 501
demographic structure, 646
demography, 406
denomination, 407, 1529
density, 408
deposit, 410
deposit certificate, 190
deposit interest rate, 1444
depository institution, 840
deposits demand, 388, 1216
depreciation, 415
deregulation, 459
desaggregation, 420
descentralised economy, 502
desired stock of capital, 1395
developing country, 1108
development, 434
diminishing marginal productivity,
1248
diminishing marginal returns, 1315
direct investment, 858
direct tax, 778
dirty floating exchange rate, 1415
discount factor, 688, 689
discount rate, 1423, 1431
discounted monetary flow, 710, 711
discounting, 24, 423
discount-window, 1284
discrete model, 1013
discretionary policy, 1167
diseconomies, 424
diseconomies of scale, 425
disequilibrium, 427
disequilibrium model, 992
disinflation, 443
disinflation competitive, 444
disintermediation, 445
disinvestment, 446
280
DE
ECONOMÍA
disposable income, 1301
dissaving, 419
distortionary tax, 797
distribution, 478
distributional effects, 554
dividend, 480
division of labor / labour, 482
divorce, 483
dollar, 484
dollarization, 485
domestic credit, 310
domestic investment, 859, 864, 867
domestic market, 954, 960, 963
dominant strategy, 643
double coincidence of wants, 489
double taxation, 1501
downward, 2, 421
dumping, 487
duopoly, 488
durable good, 125
durable input, 836
Dutch guilder, 702
dynamic adjustment, 95, 100
dynamic efficiency, 561
dynamic inefficiency, 821
dynamic model, 1007
dynamic time consistency, 259
dynamic time inconsistency, 805
early retirement, 1563
earnings, 1349, 1561
econometrics, 490
economic activity, 14
economic agent, 90
economic analysis, 58
economic behavior, 247
economic development, 435
economic efficiency, 557, 560
economic expansion, 667
i n d e x
i n
e n g l i s h
economic growth, 301
economic history, 769
economic indicator, 811
economic integration, 844
economic model, 1011
economic recession, 1278
economic recovery, 1281
economic structure, 647
economic system, 1384
economic thought, 1129
economic union, 1507
economic welfare, 145
economics [science], 491
economies of scale, 534
economist, 535
economy [system], 492
effective demand, 397, 1225
efficiency, 556, 559
efficient market, 955
ejecucte, to 660, 894, 1174, 1276
elastic, 569
elastic demand, 398, 1226
elastic supply, 1082
elasticity, 565
elasticity of demand, 566, 568
elasticity of supply, 567
emission, 572
empirical evidence, 651
employee, 574
employer, 577
employment, 575
endogenous, 588
endogenous growth, 302
endogenous money, 471
endogenous rate,1450
endogenous variable, 1540
endowment, 486
energy, 589
enrichment, 590
enterprise, 241, 576
entrepreneur, 577
environment, 50
environmental economics, 495, 503
equilibrium, 594
equilibrium model, 995
equity, 8, 592, 719
equivalent variation, 1544
escudo Portuguese, 631
euro, 650
European Monetary System, 1385
excess capacity, 655
excess demand, 656
excess supply, 657
exchange, 164, 1504
exchange rate, 1413
exchange rate target zone, 115
exchange risk, 1345
exchange, to, 847, 1503
exchange value, 1523
exemption, 661
exhaustible natural resources, 1283
exogenous, 665
exogenous condition, 255
exogenous change, 1040
exogenous rate, 1451
exogenous variable, 1541
expansion, 666
expectation of inflation, 672
expected inflation rate, 1429
expected real value of money, 1530
expected utility, 1511
expenditure, 450, 746
experimental economics, 512
exports, 679
281
V o c a b u l a r i o
exports of goods and services, 680
externality, 683
factor, 686
factor cost, 342
factor of production, 690
farm, 678
farmer, 48, 165
Fed, the, 1234
Federal Reserve, 1324
Federal Reserve Bank, 112
Federal Reserve system, 1383
fiat currency money, 1029
fiat money, 472, 1029
fideicommissum, 693
final consumption, 265
final expenditure government, 266
final good, 130
final goods and services, 146
finance, 213, 695
finance broker, 91
finance capacity, 171
finance ministry, 981
financing, 694
financial account, 274
financial asset, 19
financial assistance, 1189
financial cost, 343
financial economics, 514
financial imbalance, 439
financial innovation, 833
financial institution, 841
financial intermediary, 849
financial intermediation, 848
financial market, 956
financial needs, 1051
financing cost, 333
finite horizon model, 997
firm, 576, 697
282
DE
ECONOMÍA
fire, to, 449
firm location, 904
first best, 1205
first comers, 1111
fiscal administration, 31, 699
fiscal policy, 1168
fiscal year, 62, 663
fixed capital, 178
fixed cost, 344
fixed exchange rate, 1416
fixed investment, 863
fixed-term deposit, 269
flat-rate tax, 1434
flexible exchange rate, 1418
floating exchange rate, 1419
flow, 706
flow of money, 215
flows account, 272
forecasting, 1183, 1193
foreign activity, 15
foreign conversion, 288
foreign exchange rate, 1414
foreign exchange value, 1521
foreign investment, 862
foreign reserve, 1325, 1326
foreign trade, 236
foreing exchange market, 943, 947
forward market, 941, 958
forward-looking expectations, 671
foundation, 741
franchise, 724
free good, 134
free market economy, 500
free trade, 897
free-entry cost , 1369
free-on-board, 898
free-rider, 154, 1123, 1162, 1508
French franc, 723
i n d e x
i n
e n g l i s h
frictional unemployment, 431
full employment, 1150
full employment equilibrium, 600
full-employment saving, 38
fully funded social security system,
1379
fundamental value, 1528
fundamentals of the economy, 1535
futures contract, 282
futures market, 950
game theory, 1471
gap, 155
GDP at 1990 price levels, 1138
GDP at current prices, 1139, 1140
GDP at factor costs, 1137
GDP implicit deflator, 383
General Agreement on Trade and
Tariffs, 12
general economics, 533
general equilibrium, 619
German mark, 923
Giffen good, 131
GNP, 1152
Gold, 1100
gold reserves, 1327
gold standard, 1102
golden rule, 1293
goods, 121
goods and services market, 967
government, 30, 754
government bonds, 150
government budget deficit, 378,
380
government budget surplus, 1404,
1405
government debt, 371
government deficit, 381
government expenditure, 455, 751
government investment, 869
government policy, 1169
government purchases multiplier,
1044
government purchases of goods and
services, 456, 752
graduated income tax, 777
graduated tax rate, 1438
Great Depression, 755
green tax, 799
Gresham’s law, 882
grey economy, 531
gross capital formation, 720
gross domestic product, 1251
gross fixed capital formation, 721
gross national product, 1256
gross production, 1235
gross saving, 37
growth, 299
growth rate, 1422
guild, 758
hereditary asset, 23
heritage, 762
Hicksian demand, 400, 1228
high-powered money, 120
hiring, 279
hoarding, 26
holdings, 1354
home production, 1236, 1238
honeymoon effect, 543
horizontal integration, 845
hourly data, 367
household, 509, 713
household consumption, 264
household production, 1237
human capital, 179
human wealth, 1342
hyperinflation, 764
283
V o c a b u l a r i o
hypothesis, 766
idiosyncratic shock, 200
idiosyncratic uncertainty, 802
imbalance, 437
imperfect competition, 252
imperfect information, 827
implementation, 64, 658, 1176,
1275
implement, to, 437, 660, 894,
1174, 1276
imports, 771
imports of goods and services, 772
incentive compatible, 242
incentives, 800
income, 831, 1299,
income account balance of payments,
273
income effect, 542, 547
income level, 1056, 1060
income policy, 1166
income tax, 793
income tax cut, 1287
income-expenditure model, 1022
incomplete information, 828
incomplete markets, 969
increase, 80
increase in stocks, 1543
increasing marginal productivity,
1247
increment, 807
indebting, 586
index, 812
indexation, 809
indexed bond, 152
indifference curve, 319
indirect tax, 780
indirect utility function, 739
industrial country, 1109
284
DE
ECONOMÍA
industrial organization, 1097
industrial policy, 1170
industrial revolution, 1340
industrialization, 817
industries, 818, 1362
inefficiency, 820
inelastic demand, 401, 1229
inelastic supply, 1084
inferior good, 132
infinite horizon model, 998
infinitely lived representative agent,
92
infinitely lived representative agent
model, 989
inflation, 822
inflation correction, 294
inflation expectation, 672
inflation rate, 1428
inflation target, 1072
inflation tax, 781
inflationary gap, 156
inflationary pressure, 1188
inflow, 33, 707
inflow of capital, 34
informal economy, 531
information cost, 334
inheritance goods, 128, 139
innovation, 832
input, 686, 834
input-output analysis, 59
input-output table, 1408
institution credit, 839
insurance, 1366
insurer, 74
interest cost, 331
interest parity condition, 254
interest rate, 1440
interest rate spread, 1393
i n d e x
i n
e n g l i s h
interest-rate parity, 1120
interest-rate targeting, 1447
intermediate consumption, 268
intermediate good, 133
intermediate goods and services,
147
internal equilibrium, 606
International Bank for Reconstruction and Development, 113
international economics, 515
international factor mobility, 983
international finance, 696
international financial market, 957
international market, 595
International Monetary Fund, 718
international monetary system, 1386
international payments, 1105
international substitution, 1399
international trade, 237
international trade centre, 188
intertemporal substitution effect, 539
intertemporal substitution of leisure,
1400
invention, 851, 853
inventories, 664, 852
inventory investment, 860, 861
invest, to, 870
investment, 857
investment accelerator, 5
investment credit tax, 791
investment demand, 393, 1221
investment function, 731
investment pool, 716
investment risk, 1346
investment tax credit, 309
investor, 854
invisible hand, the, 922
involuntary unemployment, 432
irreversible investment, 865
IS curve, 327
IS-LM analysis, 57, 60
IS-LM model, 1015
isocost, 872
isoquant, 871
issue, 573
Italian lire, 903
item, 72, 571
job, 575, 1486
job-finding rate, 1427
job-separation rate, 1426
keynesian, 874
Keynesian consumption function,
729
keynesian economics
Keynesian investment function, 732
Keynesian model, 1016
Keynesian school, 628
Keynesian theory, 1474
Keynesianism, 873
labor / labour contract, 283
labor / labour demand, 395, 1223
labor / labour force, 722, 921, 1156
labor / labour hoarding, 1322
labor / labour productivity, 1244
labor / labour economics, 507
labor / labour factor, 691
labor / labour input, 837
labor / labour market, 952, 961
labor / labour market equilibrium,
604
labor / labour supply, 1080
labor-intensive production, 1240
labour cost, 349
Laffer curve, 320
lag, 440, 1338
laissez-faire, 875
285
V o c a b u l a r i o
late joiners, 1112
law of demand, 878, 880
law of disminishing returns, 884
law of iterated expectations, 881
law of one price, 887
law of supply, 879
layoff, 447
lead, 29
learning-by-doing model, 988
learning-by-doing, 65, 66
left hand side, 1204
legal tender, 843, 1028
leisure, 876, 1077
lending, 580
lender, 1192
Leontieff matrix, 929
Liability, 370, 1070, 1124, 1329
life-cycle model, 1008
liquid asset, 21
liquid cash, 468, 536
liquidation, 901
liquidity, 902
liquidity constraint, 1332
liquidity trap, 1491
LM curve, 328
loan, 307, 580
loan market, 948
lobby, 759, 760
long run return, 1312
long term, 905
long term contract, 281
long-run, 905
long-run aggregate supply, 1079
long-run demand, 394, 1222
long-run effects, 553
long-run macroeconomics, the, 917
long-term interest rate, 1443
long-term loan, 582
286
DE
ECONOMÍA
long-term unemployed, 428
Lorenz curve, 321
Loss, 1132
Lucas’s critique, 314
Lucas’s tree, 71
lump-sum tax, 775, 776
lump-sum transfer, 1494, 1495
M0, 120, 910
M1, 911
M2, 912
M3, 913
macroeconomics policy, 1171
macroeconomics [science], 914
macroeconomics equilibrium, 607
macroeconomy [system], 915
management cost, 341
manager, 1555
mandatory retirement, 1290, 1564
manufacturing, 684
marginal cost, 350
marginal efficiency of capital, 562
marginal income tax rate, 1436
marginal product, 1252
marginal product of capital, 1253
marginal product of labor, 1254
marginal productivity, 1245
marginal productivity of investment,
1249
marginal propensity, 1263
marginal propensity to consume,
1267
marginal propensity to invest, 1265
marginal propensity to save, 1264
marginal propensity to spend, 1266
marginal rate, 1453
marginal return, 1314
marginal revenue, 909
marginal tax rate, 1435
i n d e x
i n
e n g l i s h
marginal utility, 1512
marital dissolution, 477
market, 940
market clearing, 94, 99
market economy, 500
market equilibrium, 598
market power, 1160
market price, 1198
market rule, 1292
market share, 296
market size, 1409
market structure, 645
market value, 1524
marketing, 970
mark-up, 924
marriage, 928
Marshallian demand, 402, 1230
Marshallian theory, 1475
Marxian economics, 517
Marxian unemployment, 433
Marxism, 925
Marxist, 926
Marxist economy, 518
maturity, 918, 930, 1548
maximization of utility, 931
maximize, to, 933
maximum, 934
mean, 935
means of exchange, 938
mechanism design, 436
median, 937
median voter, 570
medium of exchange, 938
medium term, 939
medium-run, 939
medium-term loan, 583
menu cost, 336
mercantilism, 971
mercantilists, 972
microeconomic foundation, 742,
743
microeconomics [science], 976
microeconomy [system], 977
migration, 978
minimise, to 979
minimum, 980
minimum wage, 1351
mixed economy, 519
mixed good, 135
mode, 984
model, 986
modelling, 985
monetarism, 1030
monetarist school, 629
monetary aggregates, 47
monetary approach to the balance
of payments theory, 1466
monetary authority, 82
monetary base, 120
monetary conversion, 287
monetary convertibility, 287
monetary demand, 403, 1231
monetary depreciation, 416
monetary economy, 520
monetary equilibrium, 608
monetary flow, 215
monetary growth, 304
monetary holdings, 1356
monetary illusion, 770
monetary market, 962
monetary policy, 1172
monetary target, 1073
monetize the deficit, 1031
money, 466
money asset, 22
money creation, 298
287
V o c a b u l a r i o
money demand, 389, 1217
money multiplier, 1047
money supply, 1085
monopolist, 1034
monopoly, 1032
monopoly power, 1161
monopsonist, 1036
monopsony, 1035
moral hazard, 1209, 1347
morbidity, 1037
mortality, 1038
mortgage, 765
mortgage rate, 1445
multicriteria analysis, 61
multiplier, 1042
multiplier effect, 544
Mundell-Fleming model, 1017
naive expectations, 674
Nash equilibrium, 599
National Accounts, 275
national debt, 371
national disposable income, 1304
national domestic trade, 238
national income, 1303
national saving, 41
natural monopoly, 1033
natural rate, 1454
natural rate of unemployment, 1455
natural resource economics, 510
natural resources, 1282
need, 1048
neoclassical economics, 521
neoclassical model, 1018
neoclassical school, 630
neoclassical theory, 1476
neokeynesian economics, 522
neokeynesian model, 1019
net exports, 681
288
DE
ECONOMÍA
net exports of goods and services, 682
net investment, 866
net national product, 1258
net production , 1241
net saving, 40
neutral tax, 782
neutrality of money, 1055
node, 1063
noise trader, 855
nominal exchange rate, 1420
nominal GDP, 1141
nominal GNP, 1153
nominal interest rate, 1446
nominal saving, 42
nominal terms, 68, 584
nominal wage, 1352
nominal wage rate, 1457
non resident producers, 578
nonaccelerating inflation rate of
unemployment, 1425
non-backed money, 474
nondurable goods, 126
nonhuman wealth, 1343
non-monetary deposit, 414
non-neutral tax, 783
non-residential investment, 868
non-tariff barrier, 118
non-tradable good, 137
non-traded good, 136
non-Walrasian equilibrium, 609
non-Walrasian model, 1020
normal good, 138
numerarie, 1068
Okun’s law, 883
Oligopoly, 1087
one-country model, 1009
one-sector model, 1010
one-sector production function, 737
i n d e x
i n
e n g l i s h
open economy, 493
open market operation, 1090
operating surplus, 653
opportunity cost, 337
optimal allocation, 77
optimal quantity of money, 169
optimal taxation, 1502
optimize, to, 1092
order, 1127
organization, 1095, 1096
Organization for Economic
Cooperation and Development
(OECD), 1074
outflow, 709
outflow of capital, 1348
output, 1101, 1250
output level, 1057
overlapping generations, 1553, 1554
overshooting, 1387
overutilized capacity, 173
panel data, 366
paper money, 1114, 1115, 1116
parameter, 1117
Pareto efficiency, 563
Pareto optimal , 1094
Pareto optimal allocation, 78
Pareto optimality, 1091
Pareto optimum, 1093
Pareto superior, 1118, 1406
parity, 1119
patent, 1125
patrimony, 1126
patrons, the, 222
pay-as-you-go social security system, 1382
payment, 1103
payoff, 1103
peak business cycle, 1143
penny, 187, 1128
pension, 1130
pension system, 1381
per capita, 1131
per head, 1173, 1175
perfect competition, 253
perfect equilibrium, 613
perfect foresight, 1194
period, 1133
permanent demand shock, 202, 204
permanent income, 1305
permanent shock, 201
permanent supply shock, 203
perpetuity, 1134
personal consumption expenditure,
452, 748
personal disposable income, 1307
personal income, 1306
personal income tax, 789
perturbation, 1135
peseta Spanish, 1136
phase diagram, 462
Phillips curve, 324
physical asset, 20
physical capital, 177
physiocracy, 700
physiocrat, 701
Pigou effect, 545
planned economy, 523
planned equilibrium, 614
planning, 1144
policy, 1163
policy ineffectiveness, 819
policy rule, 1294
policymaker, 83, 372
political business cycle, 212
political implementation, 659
politics [science], 214
289
V o c a b u l a r i o
poll tax, 784
Ponzi game, 1559
Pool, 715
Population, 1155
population growth, 300
population structure, 644, 648
portfolio, 185
postal order, 1515, 1557
postkeynesian economics, 524
pound, 896
poverty, 1157
precautionary motive demand of
money, 390
preferences, 1184
present discounted value, 1519, 1525
present value net, 25, 1518
pressure, 1186
price, 1195
price ceiling, 1200
price decrease, 160
price discrimination, 476
price effect, 546
price floor, 1201
price implicit deflator, 383
price increase, 808
price level, 1059
price taker, 1196, 1485
primary sector, 1359
primitives of the economy, 1535
principal, 1206
private activity, 16
private demand, 404, 1232
private final consumption expenditure, 267
private information, 829
private non-profit institution, 842
private property, 1268
private saving, 43
290
DE
ECONOMÍA
privatisation, 1207
process, 1210
producer goods, 129
production, 1234
production activity, 13
production cost, 338
production function, 735
production level, 1058
production market, 949
productive activity, 17
productive capacity, 172
productive class, 219
productivity, 1242
productivity gain, 744, 745
productivity shock, 199
profit, 142, 609
profit expectations, 673
profit maximization, 932
profit rate of capital, 1430
progressive income tax, 786
progressive tax, 787
project, 1269
property tax, 792
public choice theory, 1470
public economics, 525
public finances, 685
public franchise, 725
public need, 1049
public saving, 44
purchasing power, 1158, 1159
purchasing-power parity, 1121,
1122
qualitative variable, 1538
quantitative methods, 974
quantitative theory of money, 1463
quantitative variable, 1539
quarterly data, 369
Radner equilibrium, 601
i n d e x
i n
e n g l i s h
Raise, 80, 807
Ramsey model, 1003
random variable, 1537
range, 54, 850, 1274
rate, 1411
rate of return, 1432
rate one-side pegged exchange, 1417
rational equilibrium, 596, 615
rational equilibrium economy, 497
rational expectations, 677
rational expectations hypothesis, 767
raw material, 927
real balances effect money, 540
real business cycle theory, 1472
real cash, 1357
real economy, 526
real equilibrium, 616
real estate tax, 779
real exchange rate, 1421
real flow, 712
real GDP, 1142
real GNP, 1154
real gross national product, 1257
real income, 1308
real interest rate, 1448
real money, 470
real saving, 39
real terms, 67, 585
real wage, 1353
real wage rate, 1458
real-balance effect, 538
recovery, 1280
recursive economy, 527
recursive model, 1021
redeem, to, 53, 1319
rediscount, 1284
redistribution, 1285
reference index, 816
regional economics, 528
regressive income tax, 788
regressive tax, 787
regulated price, 1202
regulation, 1295
regulation theory, 1469
reimbursement, 1288
relative convergence, 291
relative price, 1203
remuneration, 1297
repeated game, 1560
reputational equilibria, 620
research and development, 856
reservation utility, 1510
reservation wage, 1350
reserve, 1320
reserve requirement, 1321, 1328
reserve requirement constraint,
1333
resident producers, 579
residual component, 245
resource allocation, 76
retail price index, 813
retaliatory devaluation, 461
retire, to, 1291, 1565, 1566
retirement, 1289, 1562
return, 1310, 1316, 1567
revealed preferences, 1185
revenue, 906
right hand side, 1363
rise, to, 806
risk, 1344
risk aversion, 87
riskless claim, 1483
riskless rate, 1449
running cost, 332
rural economics, 529
salary, 1389
291
V o c a b u l a r i o
sales, 1549
sales and excise taxes, 798
save, to, 35
saving function, 726
saving, 36
savings bank, 161
savings deposit, 413
savings rate, 1412
Say’s law, 885
scarcity, 183, 624
screening equilibrium, 602
sealed-bid auction, 891, 1180
search model, 990
seasonal effects, 555
seasonal fluctuations, 705
seasonally adjusted data, 364
second best, 1364
secondary market, 968
secondary sector, 1360
second-bid auction, 889, 1178
sector, 1358
sectorial demand, 405, 1233
security, 1070, 1481, 1516
security return, 1313
seigniorage , 1370
self-fulfilling expectations, 669, 676
self-selection, 84
sequential auction, 893, 1182
sequential economy, 530
sequential model, 1023
service, 1372
service sector, 1361
settlement, 901
share, 6
shareholder, 9
sheet balance, 102
shock, 194, 1135
short term, 316
292
DE
ECONOMÍA
shortage, 183, 625
short-run, 4, 28
short-run aggregate supply, 1078
short-run demand, 387, 1215
short-run effects, 552
short-run macroeconomics, the, 916
short-sale constraint, 1334
short-term interest rate, 1442
short-term loan, 581
short-term return, 1311
signal, 1374
signalling, 1375
simulation, 1373
slump, 312, 373, 417, 1278
smooth growth, 306
Social Accounts, 275
social benefits, 1191
social class, 220
social consensus, 257
social cost, 353
social charge, 184
social insurance contribution, 286
social legislation, 895
social security, 1365
social security benefits, 143
social security tax, 297
social welfare function, 727
society, 1388
source base, 120
spatial economics, 511
specialization, 632
speculation, 633
speculative bubble, 157
speculative demand, 399, 1227
speculative motive demand of
money, 391, 1219
spot market, 942
stabilisation plan, 1149
i n d e x
i n
e n g l i s h
stability, 637
stacionary level, 1062
stagflation, 640
staggering, 623
standard error, 621
standards of living, 1061
state, 636
static model, 1014
stationary state, 638
stationary state equilibrium, 597
statistical discrepancy, 475
statistical methods, 975
steady state, 639
steady state equilibrium, 597
sterile class, 216
sterilization, 642
sterilization policy, 1165
stock exchange, 148, 953
stock market, 148, 953
stock of capital, 180
stock yield, 1318
stocks, 7, 852, 1482, 1527
stocks account, 271
stochastic error, 622
stochastic process, 1211
stochastic term, 1479
store of value, 1323
strategy proof , 1208
strike, 714
structural debt, 587
structural unemployment, 430
subsidy, 1379, 1402
substitute, 1401
substitute good, 140
substitution effect, 549
sunk cost , 346, 347, 348
sunspot, 920
superneutrality of money, 1407
supply, 1076
supply curve, 322
supply function, 733
supply model, 999
supply shock
supply-side economics, 506
surplus, 652
surplus on current, 654
surplus on current account, 1403
symmetric information, 826, 830
takeover, 1086
target zone, 115
tariff, 69, 1410
tariff barrier, 117
tax, 774
tax decrease, 1286
tax multiplier, 1046
tax pressure, 1187
tax rate, 1433, 1452
taxability, 689
taxable good, 141
taxable income, 1302
taxation, 773, 1499
tax-exempt, 662
Taylorism, 1450
technical change, 1041
technical efficiency, 554, 568
technical progress, 1261
technological progress, 1362
technology , 1460
temporal contract, 284
temporary demand shock, 207
temporary equilibrium, 616
temporary income, 1309
temporary layoff, 448
temporary shock, 205, 206
temporary supply shock, 208
tender, 899
293
V o c a b u l a r i o
tequila effect, 550
term structure of interest rate, 649
terms of trade , 1480
tertiary sector, 1361
theory, 1462
theory of firm , 1465
theory of gluts, 1464
theory of population, 1468
theory of value-labor, 1473
threshold, 900
time deposit, 411
time inconsistency, 804
time lag, 441, 1338
time-series data, 1371
tit-for-tat, 1107
Tobin effect, 551
Tobin’s q, 1270
Token, 1374
total cost, 354
total domestic expenditure, 454,
750
tradable goods, 122
trade, 234
trade balance, 103
trade credit, 308
trade deficit, 375
trade negotiation, 1053
trade union, 1376
traded goods, 122
trade-off, 803
trade, to, 233
transaction, 1492
transaction cost, 340
transactions motive demand of
money, 392
transfer payments, 1104
transfer program, 1260
transitional dynamics, 465
294
DE
ECONOMÍA
transitional path, 1498
transportation economics, 508
treasury bond, 151
trend, 1461
trend component, 246
trust, 1505
two-country model, 993
two-sector model, 994
unanticipated money growth, 305
unbacked money, 474
uncertainty, 801
underdeveloped country, 1110
underemployment, 1396
underground economy, 531
unemployed, 427
unemployment, 429
unemployment benefits, 1398
unemployment compensation arrangement, 1064
unemployment equilibrium, 595
unemployment insurance, 1367
unemployment rate, 1424
unexpected inflation, 825
unit of account, 1506
upward, 1, 73
urban economics, 532
use value, 1526
utilitarian theory, 1477
utility , 1509
utility function, 738
utilization rate, 1439
vacancy, 1513
value, 1516
value added tax, 794
value of life, 1522
variable, 1536
variable cost, 356
variance, 1545
i n d e x
i n
vault cash, 469, 537
velocity of circulation, 1547
velocity of money, 1546
venture capital, 176
vertical integration, 846
vintage capital, 1552
volatility, 1550
voucher, 315
wage cost, 352
wage indexation, 810
wage rate, 1456
wage restraint, 1025
wages and salaries, 1390
Walras’ law of markets, 886
Walrasian equilibrium, 609
Walrasian model, 1024
Wants, 1050
war of sexes, 761
wealth, 1341
wealth effect, 548
wear and tear, 442
e n g l i s h
weekly data, 368
welfare, 144
welfare benefit, 1189
welfare economics, 504
welfare payment, 1189, 1190
welfare program, 1259
welfare state, 637
whitecollar worker, 328, 1488
wholesale price index, 815
Wicksellian theory, 1478
windfall tax, 795
winner’s curse, 919
work , 1490
work force, 722
work to, 1489
worker, 1487
working capital, 175
working class, 217
working funds, 175
World Bank, 114
yearly data, 361
295
V o c a b u l a r i o
7
ECONOMÍA
Índice en Español
a la baja, 2
a precios constantes, 67, 585
a precios corrientes, 68, 584
absentismo, 3
absorción (de una empresa), 1086
acaparamiento, 26
acaparamiento de mano de obra,
1322
acción, 6
acción (de la empresa), 8, 592
acciones, 7, 174, 1482, 1527
accionista, 9
acelerador de la inversión, 5
aceptar, 97
acíclico, 10
actividad de producción, 13
actividad económica, 14
actividad extranjera, 15
actividad privada, 16
actividad productiva, 17
activo, 18
activo financiero, 19
activo físico, 20
activo líquido, 21
activo monetario, 22
activo patrimonial, 23
actualización, 25
actualizar, 24
Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), 12
acuerdo, 11
acumulación, 26
acumulación de capital, 27
adecuar, 97
adelanto, 29
administración fiscal, 31
296
DE
administración, 30, 754
administrativo, 32, 1488
agente, 89
agente económico, 90
agente financiero, 91
agente representativo de vida infinita, 92
aglomeración, 45
agregación, 46
agregados monetarios, 47
agricultor, 48, 165
ahorrar, 35
ahorro, 36
ahorro bruto, 37
ahorro de pleno empleo, 38
ahorro en términos reales, 39
ahorro nacional, 41
ahorro neto, 40
ahorro nominal, 42
ahorro privado, 43
ahorro público, 44
ajustar, 97
ajuste del stockfondo de capital, 96,
101
ajuste, 93, 98
ajuste dinámico, 95, 100
al alza, 1
alquiler, 279
altruismo, 49
alzar, 79, 806
amortización, 51
amortizaciones del consumo de capital, 52
amortizar, 53, 1319
amplitud, 54, 850
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
análisis conjunto, 55
análisis coste-beneficio, 56
análisis de inversión-ahorro, 57
análisis económico, 58
análisis input-output, 59
análisis IS-LM, 60
análisis multicriteria, 61
antes de impuestos, 63
anticíclica, 278
año fiscal, 62
aplicación, 64, 658, 1176, 1275
aprendizaje por la experiencia, 65
aprendizaje por la práctica, 66
arancel, 69
arbitraje, 70
árbol de Lucas, 71
arrendamiento, 279
artículo, 72, 571
ascendente, 73
asegurador, 74
asignación, 75
asignación de recursos, 76
asignación óptima, 77
asignación óptima en el sentido de
Pareto, 78
asociaciones, 223
aspirante, 167, 1391
atesoramiento, 26
auge, 85
aumentar, 79, 806
aumento, 80
autarquía, 81
autoridad económica, 83
autoridad monetaria, 82
autoselección, 84
aversión al riesgo, 87
aversión constante y absoluta al
riesgo, 86
aversión relativa al riesgo constante,
88
balance, 102
balanceado, 593
balanza comercial, 103
balanza de pagos, 104
balanza de pagos internacionales,
105
balanza de pagos por cuenta de
capital, 106
balanza por cuenta corriente, 107
bancarrota, 108
banco, 109
banco central, 110
banco comercial, 111
banco de crédito, 111
Banco de la Reserva Federal
(EEUU), 112
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), 113
Banco mundial, 114
banda de fluctuación del tipo de
cambio, 115
barrera arancelaria, 117
barrera no arancelaria, 118
barreras de entrada, 116
base imponible íntegra ajustada, 119
base monetaria , 120, 910
beneficio, 142, 906
beneficio antes de impuestos, 907
beneficio después de impuestos, 908
beneficios, 1349, 1561
beneficios de la seguridad social, 143
bien, 121
bien comerciable, 122
bien comercializado, 122
bien de capital, 123
bien de consumo, 124
297
V o c a b u l a r i o
bien de consumo duradero, 125
bien de consumo no duradero, 126
bien de patrimonio, 128
bien de producción, 129
bien duradero, 125
bien final, 130
bien Giffen, 131
bien gratuitolibre, 134
bien inferior, 132
bien intermedio, 133
bien mixto, 135
bien no comerciable, 136
bien no comercializable, 137
bien normal, 138
bien patrimonial, 139
bien sustitutivo, 140
bien taxable, 141
bienes de equipo, 127
bienes y servicios finales, 146
bienes y servicios intermedios, 147
bienestar, 144
bienestar económico, 145
billetes (de banco), 1065
billetes en circulación, 1066
bolsa, 148
bonificación tributaria a la inversión. 309
bono, 149
bono del tesoro, 151
bono indexado, 152
bono indiciado, 152
bonos del estado, 150
boom, 153
brecha, 155
brecha inflacionaria, 156
brecha inflacionista, 156
burbuja especulativa, 157
burocracia, 158
298
DE
ECONOMÍA
burócrata, 159
caída del precio, 160
caja de ahorros, 161
calibración, 162, 163
cambio autónomo, 1039
cambio exógeno, 1040
cambio técnico, 1041
cantidad agregada, 168
cantidad óptima de dinero, 169
capacidad, 170
capacidad de financiación, 171
capacidad de producción, 172
capacidad sobreutilizada, 173
capital, 7, 174, 1482, 1527
capital circulante, 717
capital de explotación, 175
capital de riesgo, 176
capital fijo, 178
capital físico, 177
capital humano, 179
capital social, 180
capitalismo, 181
capitalización, 182
carestía, 183, 624
carga, 757, 1088
carga social, 184
cártel, 186
cartera (de valores), 185
centavo (EE.UU.), 187
centro de comercio internacional, 188
centro ferial internacional, 188
certificado de depósito, 190
certificados de Arrow, 189
cesta de bienes, 166, 191
ceteris páribus, 192
ciclo, 210
ciclo económico, 211
ciclo político-económico, 212
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
ciencia financiera, 213, 695
ciencias políticas, 214
circulación monetaria, 215
clase estéril, 216
clase obrera, 217
clase obrera, 218
clase productiva, 219
clase social, 220
clase trabajadora, 221
clientela, 222
clubs, 223
cobertura, 224
coeficiente de amortización, 227
coeficiente de correlación, 228
cohorte, 229
colusión, 231
colusorio, 232
comercialización, 970
comerciar, 233
comercio, 234
comercio equilibrado, 235
comercio exterior, 236
comercio internacional, 237
comercio nacional, 238
comité, 239, 240
compañía, 241, 576
compatible en incentivo, 242
competencia, 251
competencia imperfecta, 252
competencia perfecta, 253
competitividad, 243
componente cíclico, 244
componente residual, 245
componente tendencial, 246
comportamiento económico, 247
comprar, 248, 973
compromiso, 249
comunismo, 250
condición de paridad de interés,
254
condición exógena, 255
condiciones comerciales, 1480
consenso social, 257
conservación, 258
consistencia (temporal) dinámica, 259
consolidar, 260
consumidor, 261
consumo, 262
consumo de capital fijo, 415
consumo doméstico, 264
consumo final de las administraciones públicas, 266
consumo final privado (en territorio
económico), 267
consumo final, 265
consumo intermedio, 268
contabilidad, 276
Contabilidad Nacional, 275
contingente, 277
contracíclico, 278
contratación, 279
contrato, 280
contrato a largo plazo, 281
contrato de futuros, 282
contrato de trabajo, 283
contrato temporal, 284
contribución, 285
contribución a la seguridad social, 286
convenio colectivo, 1052
convenio de seguro de desempleo,
1064
convergencia, 289
convergencia absoluta, 290
convergencia relativa, 291
convertibilidad de la moneda, 287
convertibilidad externa, 288
299
V o c a b u l a r i o
convertibilidad monetaria, 287
cooperación, 293
corporación, 576, 1388
correción inflacionaria, 294
correlación, 295
corto plazo (CP), 4, 28, 316
coste, 329
coste de ajuste, 330
coste de explotación, 332
coste de financiación, 333
coste de intereses, 331
coste de intermediación, 335
coste de los factores, 342
coste de menú, 336
coste de oportunidad, 337
coste de producción, 338
coste de producción decreciente, 339
coste de transacción, 340
coste fijo, 344
coste fijo medio, 345
coste financiero, 343
coste hundido, 346
coste informacional, 334
coste irrecuperable, 347, 348
coste laboral, 349
coste marginal, 350
coste medio, 351
coste salarial, 352
coste, seguro y flete (CIF), 358
coste social, 353
coste total, 354
coste total medio, 355
coste variable, 356
coste variable medio, 357
costes de gestión, 341
cotización a la seguridad social, 297
cotizaciones sociales, 286
coyuntura, 292
300
DE
ECONOMÍA
creación monetaria, 298
crecimiento, 299
crecimiento de la población, 300
crecimiento del dinero no anticipado, 305
crecimiento económico, 301
crecimiento endógeno, 302
crecimiento equilibrado, 303
crecimiento monetario, 304
crecimiento suave, 306
crédito, 307, 580
crédito comercial, 308
crédito nacional, 310
crisis, 311
crisis económica, 312
criterio de convergencia, 313
crítica de Lucas, la, 314
cuenta a plazo fijo, 269
cuenta de capital (de la balanza de
pagos), 270
cuenta de existencias, 271
cuenta de flujos, 272
cuenta de resultados de la balanza
de pagos, 273
cuenta financiera, 274
cuota, 6
cuota de mercado, 296
cupón, 315
curva de demanda (D), 317, 325
curva de demanda agregada (DA),
318, 326
curva de indiferencia, 319
curva de Laffer, 320
curva de Lorenz, 321
curva de oferta (O), 322
curva de oferta agregada (OA), 323
curva de Phillips, 324
curva IS, 327
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
curva LM, 328
cheque, 193
choque, 194
dato, 359
datos, 360
datos anuales, 361
datos cross-country, 362
datos de corte transversal, 363
datos de panel, 366
datos desestacionalizados, 364
datos diarios, 365
datos horarios, 367
datos segmentarios, 363
datos semanales, 368
datos trimestrales, 369
decisor de política, 372
declive económico, 373
déficit, 374
déficit comercial, 375
déficit en la cuenta corriente, 376
déficit presupuestal, 377, 378, 379
déficit presupuestal público, 378, 380
déficit presupuestario público, 378,
380
déficit presupuestario, 377, 379
déficit público, 381
deflación, 382
deflactor (implícito) del PIB, 383
demanda , 384, 1212
demanda a corto plazo, 387, 1215
demanda agregada (DA), 385, 1213
demanda de bienes de consumo,
386, 1214
demanda de depósitos, 388, 1216
demanda de dinero por motivo de
especulación, 391, 1219
demanda de dinero por motivo de
precaución, 390, 1218
demanda de dinero por motivos de
transacción, 392, 1220
demanda de inversión, 393, 1221
demanda de largo plazo, 394, 1222
demanda de trabajo, 395, 1223
demanda del consumidor, 396, 1224
demanda efectiva, 397, 1225
demanda elástica, 398, 1226
demanda especulativa, 399, 1227
demanda hicksiana, 400, 1228
demanda inelástica, 401, 1229
demanda marshaliana, 402, 1230
demanda monetaria, 389, 403,
1231, 1217
demanda privada, 404, 1232
demanda sectorial, 405, 1233
demografía, 406
denominación, 407
densidad, 408
densidad condicional, 409
depósito, 410
depósito a la vista, 412
depósito a plazo (fijo), 411
depósito de ahorro, 413
depósito no monetario, 414
depreciación, 415
depreciación monetaria, 416
depresión económica, 417
derechos de aduana, 418
derrumbamiento, 230
desagregación, 420
desahorro, 419
desarrollo, 434
desarrollo económico, 435
descendente, 421
descenso, 463
disminución, 463
descentralización, 422
301
V o c a b u l a r i o
descontar, 423
deseconomías, 424
deseconomías a escala, 425
desembolsos corrientes, 426
desempleado, 427
desempleado de larga duración, 428
desempleo, 429
desempleo coyuntural, 431
desempleo estructural, 430
desempleo forzoso, 432
desempleo friccional, 431
desempleo involuntario, 432
desempleo marxiano, 433
desequilibrio, 437
desequilibrio deflacionista, 438
desequilibrio financiero, 439
desfase temporal, 441
desfase, 440
desgaste natural, 442
desinflación, 443
desinflación competitiva, 444
desintermediación financiera, 445
desinversión, 446
despedir (de un empleo), 449
despido, 447
despido temporal, 448
desplome, 230
después de impuestos, 458
desregulación, 459
desvalorización de represalia, 461
deuda, 370
deuda pública, 371
devaluación de la moneda, 460
diagrama de fases, 462
dinámica transicional, 465
dinero, 466
dinero en efectivo, 468
dinero en términos reales, 470
302
DE
ECONOMÍA
dinero endógeno, 471
dinero fiduciario, 472
dinero mercancía, 473
dinero no respaldado, 474
dinero respaldado, 467
director, 1206, 1555
discrepancia estadística, 475
discriminación de precios, 476
diseño de mecanismos, 436
disminuir, 464
disolución matrimonial, 477
distribución, 478
distribución condicional, 479
dividendo, 480
divisa, 481, 1026
división del trabajo, 482
divorcio, 483
doble coincidencia de necesidades,
489
doble imposición, 1501
dólar (EE.UU), 484
dolarización, 485
dotación, 486
dumping, 487
duopolio, 488
econometría, 490
economía [ciencia], 491
economía [sistema], 492
economía abierta, 493
economía agrícola, 494
economía autárquica, 496
economía cerrada, 513
economía con equilibrio racional, 497
economía cultural, 498
economía de la empresa, 499
economía de los recursos naturales,
510
economía de mercado, 500
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
economia de oferta, 506
economía del bienestar, 504
economía del lado de la demanda, 505
economía del transporte, 508
economía demográfica, 501
economía descentralizada, 502
economía dirigida, 523
economía doméstica, 509
economía espacial, 511
economía experimental, 512
economía financiera, 514
economía general, 533
economía internacional, 515
economía keynesiana, 516
economía laboral, 507
economía marxiana, 517
economía marxista, 518
economía medioambiental, 495, 503
economía mixta, 519
economía monetaria, 520
economía neoclásica, 521
economía neokeynesiana, 522
economía planificada, 523
economía postkeynesiana, 524
economía pública, 525
economía real, 526
economía recursiva, 527
economía regional, 528
economía rural, 529
economía secuencial, 530
economía sumergida, 531
economía urbana, 532
economías a escala, 534
economista, 535
ecotasa, 799
efectivo, 536
efectivo en caja, 537
efecto de expulsión, 541
efecto de saldo real, 538
efecto equilibrado del dinero efectivo, 540
efecto expulsión, 541
efecto ingreso, 542, 547
efecto luna de miel, 543
efecto Pigou, 545
efecto precio, 546
efecto renta, 542, 547
efecto riqueza, 548
efecto sustitución, 549
efecto sustitución intertemporal, 539
efecto tequila, 550
efecto Tobin, 551
efectos a corto plazo, 552
efectos a largo plazo, 553
efectos distributivos, 554
efectos estacionales, 555
eficiencia, 556, 559
eficiencia de Pareto, 563
eficiencia dinámica, 561
eficiencia económica, 557
eficiencia económica, 560
eficiencia marginal del capital, 562
eficiencia técnica, 558
eficiencia técnica, 564
ejecución de la política, 659
ejecución, 64, 658, 1176, 1275
ejecutar, 660, 894, 1174, 1276
ejercicio económico, 663
elasticidad, 565
elasticidad de la demanda, 566, 568
elasticidad de la oferta, 567
elástico, 569
elemento, 571
emisión, 572
emisión (de moneda, valores, títulos,
letras, etc.), 573
303
V o c a b u l a r i o
emplazamiento de la empresa, 904
empleado, 574
empleado de oficinas, 32, 1488
empleo, 575
empresa, 241, 576, 697
empresario, 577
empresas no residente, 578
empresas residentes, 579
en términos nominales, 68, 584
en términos reales, 67, 585
endeudamiento, 586
endeudamiento estructural, 587
endógeno, 588
energía, 589
enriquecimiento, 590
entidad prestamista, 1192
entrada de capital, 34
entrega, 591, 1103
equilibrado, 593
equilibrio, 594
equilibrio, en 605
equilibrio con desempleo, 595
equilibrio con expectativas racionales, 596, 615
equilibrio de estado estacionario,
597
equilibrio de mercado, 598
equilibrio de Nash, 599
equilibrio de pleno empleo, 600
equilibrio de Radner, 601
equilibrio de selección, 602
equilibrio del mercado laboral, 604
equilibrio descentralizado, 603
equilibrio general, 619
equilibrio interno, 606
equilibrio macroeconómico, 607
equilibrio monetario, 608
equilibrio no walrasiano, 609
304
DE
ECONOMÍA
equilibrio perfecto, 613
equilibrio planificado, 614
equilibrio presupuestal, 610, 611, 612
equilibrio presupuestario, 610, 611, 612
equilibrio racional, 596, 615
equilibrio real, 616
equilibrio temporario, 617
equilibrio walrasiano, 618
equilibrios de reputación, 620
error estándar, 621
error estocástico, 622
error típico, 621
escalonamiento, 623
escasez, 624, 625
escudo (portugués), 631
escuela austríaca, 626
escuela clásica, 627
escuela keynesiana, 628
escuela monetarista, 629
escuela neoclásica, 630
especialización, 632
especulación, 633
estabilidad, 634
estabilizador automático, 635
estado, 636
estado de bienestar, 637
estado estacionario, 638, 639
estanflación, 640
estática comparativa, 641
esterilización, 642
estrategias dominantes, 643
estructura de la población, 644
estructura de mercado, 645
estructura demográfica, 646, 648
estructura económica, 647
estructura poblacional, 648
estructura temporal de los tipos de
interés, 649
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
euro, 650
evidencia empírica, 651
excedente, 653
exceso de capacidad, 655
exceso de demanda, 656
exceso de oferta, 657
exención, 661
exento de impuestos, 662
existencias, 664, 852
exógeno, 665
expansión económica, 667
expansión, 666
expectativas adaptativas, 668
expectativas autosostenidas, 669,
676
expectativas basadas en el pasado, 670
expectativas con previsión perfecta,
671
expectativas de beneficio, 673
expectativas de inflación, 672
expectativas inflacionarias, 672
expectativas inflacionistas, 672
expectativas ingenuas, 674
expectativas limitadas, 675
expectativas racionales, 677
explotación agrícola, 678
exportación, 679
exportaciones de bienes y servicios,
680
exportaciones de bienes y servicios
netas, 682
exportaciones netas, 681
externalidad, 683
fabricación, 684
factor, 686, 834
factor capital, 687
factor de actualización, 688, 689
factor de descuento, 688, 689
factor de producción, 690
factor trabajo, 691
fecto multiplicador, 544
fecundidad, 692
Fed, la, 1234
fideicomiso, 693
financiación, 694
finanza, 213, 695
finanzas internacionales, 696
finanzas públicas, 685
firma, 576, 697
fiscalidad, 698
fisco, 699
fisiocracia, 700
fisiócrata, 701
florín (holandés), 702
fluctuación agregada, 703
fluctuaciones (del ciclo económico),
704
fluctuaciones estacionales, 705
flujo, 706
flujo de capitales, 34
flujo de entrada, 33, 707
flujo de renta después de impuestos,
708
flujo de salida, 709
flujo monetario, 215
flujo monetario descontado, 710, 711
flujo real, 712
fondo, 715
fondo de amortización, 52
fondo de capital, 1394, 1551
fondo de inversión, 716
Fondo Monetario Internacional (FMI),
718
fondos propios, 719
formación bruta de capital, 720
formación bruta de capital fijo, 721
305
V o c a b u l a r i o
franco (francés), 723
franquicia, 724
franquicia pública, 725
fuerza de trabajo, 722, 921, 1156
función de ahorro, 726
función de bienestar social, 727
función de consumo, 728
función de consumo keynesiana, 729
función de demanda, 730, 734
función de inversión, 731
función de inversión keynesiana, 732
función de oferta, 733
función de producción, 735
función de producción Cobb-Douglas,
736
función de producción de un sector,
737
función de utilidad, 738
función de utilidad indirecta, 739
funcionario público, 740
fundación, 741
fundamentación, 743
fundamentos microeconómicos, 742,
743
ganancia de productividad, 744, 745
ganancia, 142, 906
gasto, 450, 457, 746, 753
gasto autónomo, 451, 747
gasto del consumo privado, 452, 748
gasto en consumo, 453, 749
gasto nacional total, 454, 750
gasto público, 455, 751
gasto público en bienes y servicios,
456, 752
generaciones de capital, 1552
generaciones solapadas, 1553, 1554
generaciones sucesivas, 1553, 1554
generaciones traslapadas, 1553, 1554
306
DE
ECONOMÍA
gerente, 1555
gestión de empresas, 1556
gestor, 1555
giro postal, 1515, 1557
gobierno, 30, 754
Gran Depresión, La, 755
gremio, 758
grupo de presión, 759, 760
guerra de los sexos, 761
hacienda pública, 685
herencia, 762, 763, 877
hiperinflación, 764
hipoteca, 765
hipótesis, 766
hipótesis de las expectativas racionales, 767
historia de la empresa, 768
historia económica, 769
hogar, 713
huelga, 714
ilusión monetaria, 770
importación, 771
importaciones de bienes y servicios,
772
imposición, 773, 1499, 1500
imposición óptima, 1502
impuesto, 774
impuesto a tanto alzado, 775, 776
impuesto de beneficios de sociedades, 796
impuesto directo, 778
impuesto indirecto, 780
impuesto inflacionario, 781
impuesto neutral, 782
impuesto per cápita, 784
impuesto progresivo, 785
impuesto progresivo sobre la renta,
786
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
impuesto proporcional, 777
impuesto regresivo, 787
impuesto regresivo sobre la renta, 788
impuesto sobre bienes raíces, 792
impuesto sobre el crédito de inversión, 791
impuesto sobre el valor añadido
(IVA), 794
impuesto sobre la propiedad,
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), 789, 793
impuesto sobre los benefícios extraordinarios, 795
impuesto verde, 799
impuestos distorsionadores, 797
impuestos hipotecarios, 779
impuestos no neutral, 783
impuestos sobre bienes inmuebles,
779
impuestos sobre consumos específicos, 798
impuestos sobre el consumo, 790
incentivos, 800
incertidumbre, 801
incertidumbre idiosincrática, 802
incompatibilidad de objetivos, 803
inconsistencia (temporal) dinámica, 805
inconsistencia temporal, 804
incremento, 807
incremento de los precios, 808
indexación, 809
indexación salarial, 810
indicación, 1374
indicador económico, 811
índice, 812
índice de despido, 1426
índice de éxito en la búsqueda de
trabajo, 1427
índice de precios al consumo (IPC),
814
índice de precios al mayoreo, 815
índice de precios al menudeo, 813
índice de precios al por mayor, 813,
815
índice de precios al por menor, 813
índice de referencia, 816
indiciación, 809, 810
industrialización, 817
industrias, 818, 1362
ineficacia de una política (económica), 818
ineficiencia, 820
ineficiencia dinámica, 821
inflación, 822
inflación anticipada, 823
inflación efectiva, 824
inflación no esperada, 825
inflacionista, 781
información asimétrica, 826
información imperfecta, 827
información incompleta, 828
información privada, 829
información simétrica, 830
ingreso, 831, 1299
ingreso agregado, 1300
ingreso beneficio, 906
ingreso imponible, 1302
ingreso marginal, 909, 1314
ingreso nacional, 1303
ingreso nacional disponible, 1304
ingreso permanente, 1305
ingreso personal, 1306
ingreso personal disponible, 1307
ingreso real, 1308
ingreso temporal, 1309
ingresos, 1349, 1561
307
V o c a b u l a r i o
innovación, 832
innovación financiera, 833
input, 686, 834
input capital, 835
input duradero, 836
input trabajo, 837
instinto empresarial, 838
institución de crédito, 839
institución de depósitos, 840
institucion financiera, 841
institución privada sin ánimo de
lucro, 842
instrumentos legales de cambio,
843, 1028
insumo, 686, 834
integración económica, 844
integración horizontal, 845
integración vertical, 816
intercambiar, 847, 1503
intercambio, 164, 1504
intereses, 1567
intermediación financiera, 848
intermediario financiero, 849
invención, 851, 853
inventarios, 664, 852
invento, 851, 853
inversión, 857
inversión directa, 858
inversión doméstica, 859, 864, 867
inversión en activo fijo, 863
inversión en existencias, 860, 861
inversión en inventarios, 860, 861
inversión extranjera, 862
inversión fija, 863
inversión interna, 859, 864, 867
inversión irreversible, 865
inversión nacional, 859, 864, 867
inversión neta, 866
308
DE
ECONOMÍA
inversión no residencial, 868
inversión pública, 869
inversor, 854
inversor irracional, 855
invertir, 870
investigación y desarrollo (I+D). 856
isocoste, 872
isocuanta, 871
jefe, 1555
jubilación anticipada, 1563
jubilación obligatoria, 1290, 1564
jubilación, 1130, 1289, 1562
jubilar (se), 1291, 1565
juego bayesiano, 1558
juego de Ponzi, 1559
juego repetido, 1560
Junta de Gobernadores (EEUU), 256
keynesianismo, 873
keynesiano, 874 (adj)
laissez-faire (dejar hacer), 875
largo plazo (LP), 905
legislación social, 895
lemento, 72
ley de Gresham, 882
ley de la demanda, 878, 880
ley de la oferta, 879
ley de las expectativas iteradas, 881
ley de Okun, 883
ley de rendimientos decrecientes, 884
ley de Say, 885
ley de un solo precio, 887
ley de Walras (de los mercados), 886
libra esterlina, 896
libre en puerto de embarque (FOB),
898
libre mercado, 897
librecambio, 897
licitación, 899
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
liquidación, 901
liquidez, 902
lira (italiana), 903
lucro, 142
llevar a cabo, 660, 894, 1174, 1276
M0, 120
M1, 911
M2, 912
M3, 913
macroeconomía [ciencia], 914
macroeconomía [sistema], 915
macroeconomía de corto plazo, 916
macroeconomia de largo plazo, 917
madurez, 918, 930, 1548
maldición del ganador, la, 919
mancha solar, 920
mano de obra, 921, 7222
mano invisible, la, 922
marco (alemán), 923
margen de beneficio, 924
margen de ganancia, 924
marketing, 970
marxismo, 925
marxista, 926 (adj)
masa salarial, 1390
materia prima, 927
matrimonio, 928
matriz de Leontieff, 929
maximización de beneficios, 932
maximización de ganancia, 932
maximización de la utilidad, 931
maximizar, 933
máximo, 934
media, 935
media condicional, 936
mediana, 937
medida, 1163
medio ambiente, 50
medio de cambio, 938
medio plazo, 939
mercado, 940
mercado a la vista, 942
mercado a plazo, 941, 958
mercado bursátil, 953
mercado cambial, 943, 947
mercado cambiario, 943, 947
mercado competitivo, 944
mercado completo, 966
mercado crediticio, 946
mercado de capitales, 945
mercado de crédito, 946
mercado de divisas, 943, 947
mercado de factores (de producción), 949
mercado de futuros, 950
mercado de mercancías, 951
mercado de préstamos, 948
mercado de trabajo, 952, 961
mercado de valores, 953
mercado doméstico, 954, 960, 963
mercado eficiente, 955
mercado financiero, 956
mercado financiero internacional,
957
mercado incompleto, 969
mercado internacional, 959
mercado interno, 954, 960, 963
mercado laboral, 952, 961
mercado monetario, 962
mercado nacional, 954, 960, 963
mercado negro, 964
mercado secundario, 968
mercados de bienes y servicios, 967
mercadotecnia, 970
mercancías, 965
mercantilismo, 971
309
V o c a b u l a r i o
mercantilistas, 972
método cuantitativo, 974
método estadístico, 975
microeconomía [ciencia], 976
microeconomía [sistema], 977
microeconómica, 742, 743
migración, 978
minimizar, 979
mínimo, 980
ministerio de hacienda, 981
moda, 984
modelización, 985
modelo, 986
modelo clásico, 987
modelo de agente representativo de
vida infinita, 989
modelo de aprendizaje por actuación, 988
modelo de búsqueda, 990
modelo de demanda, 991
modelo de desequilibrio, 992
modelo de dos países, 993
modelo de dos sectores, 994
modelo de equilibrio, 995
modelo de generaciones solapadas,
1006
modelo de generaciones sucesivas,
1006
modelo de generaciones traslapadas,
1006
modelo de horizonte finito, 997
modelo de horizonte infinito, 998
modelo de oferta, 999
modelo de oferta agregada, 1000
modelo de oferta y demanda agregada, 1001, 1002
modelo de Ramsey, 1003
modelo de un país, 1009
310
DE
ECONOMÍA
modelo de un sector, 1010
modelo de valoración de activos, 1004
modelo de valoración de activos de
capital, 1005
modelo del ciclo vital, 1008
modelo del flujo circular de la renta
y el gasto, 996
modelo dinámico, 1007
modelo económico, 1011
modelo en tiempo continuo, 1012
modelo en tiempo discreto, 1013
modelo estático, 1014
modelo IS-LM, 1015
modelo keynesiano, 1016
modelo Mundell-Fleming, 1017
modelo neoclásico, 1018
modelo neokeynesiano, 1019
modelo no walrasiano, 1020
modelo recursivo, 1021
modelo renda-gasto, 1022
modelo secuencial, 1023
modelo walrasiano, 1024
moderación salarial, 1025
moneda, 466, 481, 1026
moneda común, 1027
moneda de curso legal, 843, 1028
moneda fiduciaria, 1029
monedaje, 1370
monetarismo, 1030
monetizar el déficit, 1031
monopolio natural, 1033
monopolio, 1032
monopolista, 1034
monopsonio, 1035
monopsonista, 1036
morbidad, 1037
mortalidad, 1038
movilidad del capital, 982
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
movilidad internacional de los factores, 983
multiplicador, 1042
multiplicador de gasto autónomo,
1043
multiplicador de los impuestos, 1046
multiplicador de presupuesto balanceado, 1045
multiplicador de presupuesto equilibrado, 1045
multiplicador del gasto público, 1044
multiplicador monetario, 1047
necesidad, 1048
necesidad colectiva, 1049
necesidad de financiación, 1051
necesidades, 1050
negociación colectiva, 1052
negociación comercial, 1053
negocio, 1054
neutralidad del dinero, 1055
nivel de ingreso, 1056
nivel de output, 1057
nivel de precios, 1059
nivel de producción, 1058
nivel de renta, 1060
nivel de vida, 1061
nivel estacionario, 1062
nodo, 1063
norma, 1163
norma regla de política, 1294
notas, 1066
núcleo (de la economía), 1067
numerario, 1068
objetivo inflacionario, 1072
objetivo monetario, 1073
obligación, 1070
obligación (del estado), 1071
obrero, 1069, 1089
obstáculo no arancelario, 118
ocio, 876, 1075
oferta, 899, 1076
oferta agregada, 1077
oferta agregada a corto plazo, 1078
oferta agregada a largo plazo, 1079
oferta de trabajo, 1080
oferta elástica, 1082
oferta inelástica, 1084
oferta monetaria, 1085
oferta pública de adquisición (OPA),
1086
oferta y demanda, 1081, 1083
oligopolio, 1087
operación de mercado abierto, 1090
optimidad (en el sentido) de Pareto,
1091
optimizar, 1092
óptimo (en el sentido) de Pareto,
1094
óptimo de Pareto, 1093
organismo, 1095
organización, 1096
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 1074
organización industrial, 1097
oro, 1100
output, 1101
paga, 1389
pagar con la misma moneda, 1107
pago, 1103
pago internacional, 1105
pagos internacionales equilibrados,
1106
pagos por transferencia, 1104
país en vías de desarrollo, 1108
país industrializado, 1109
país subdesarrollado, 1110
311
V o c a b u l a r i o
países adelantados, 1111
países atrasados, 1112
pánico bancario, 1113
papel moneda convertible, 1116
papel moneda respaldado, 1115
papel moneda, 1114
parado, 427
parámetro, 1117
Pareto superior, 1118, 1406
paridad, 1119
paridad de la tasa de interés, 1120
paridad del poder adquisitivo (PPA),
1122
paridad del poder de compra, 1121
paridad del tipo de interés, 1120
paro, 429, 1367
participación en el mercado, 296
participaciones, 1354
pasivo, 1124
patente, 1125
patrimonio, 1126
patrón oro, 1102
patrono, 222
pedido, 1127
penique, 1128
pensamiento económico, 1129
pensión, 1129
penuria, 183, 625
per cápita, 1130, 1173, 1175
pérdida, 1132
periodo, 1133
perpetuidad, 1134
pertenencias, 1354
pertubación , 1135
peseta, 1136
PIB a coste de los factores, 1137
PIB a precios constantes (de 1990),
1138
312
DE
ECONOMÍA
PIB a precios corrientes, 1139
PIB a precios de mercado, 1140
PIB nominal, 1141
PIB real, 1142
pico (del ciclo económico), 1143
plan de estabilización, 1149
planificación, 1144
planificación central, 1145
planificación descentralizada, 1146
planificación estatal, 1145
planificación estatal, 1147
planificador central, 1148
planning, 1144
pleno empleo, 1150
plusvalía, 1151
PNB, 1152
PNB nominal, 1153
PNB real, 1154
población, 1155
población activa, 722, 921, 1156
pobreza, 1157
poder adquisitivo, 1158
poder de compra, 1159
poder de mercado, 1160
poder de monopolio, 1161
poder monopolístico, 1161
política, 1163
política antimonopolio, 1164
política de esterilización, 1165
política de rentas, 1166
política discrecional, 1167
política fiscal, 1168
política gubernamental, 1169
política industrial, 1170
política macroeconómica, 1171
política monetaria, 1172
polizón, 154, 1123, 1162, 1508
poner en práctica, 660, 894, 1174, 1276
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
por cabeza, 1173
por habitante, 1131, 1175
por persona, 1131
precio, 1195
precio aceptante, 1196, 1485
precio de compra, 1197
precio de mercado, 1198
precio de venta, 1199
precio máximo, 1200
precio mínimo, 1201
precio regulado, 1202
precio relativo, 1203
predicción, 1183, 1193
preferencias, 1184
preferencias reveladas, 1185
presión, 1186
presión fiscal, 1187
presión inflacionista, 1188
prestación, 51, 1189, 1397
prestación de la seguridad social, 1190
prestaciones sociales, 1191
préstamo, 307, 580
préstamo a corto plazo, 581
préstamo a largo plazo, 582
préstamo a medio plazo, 583
presupuesto, 1098
presupuesto balanceado, 1099
presupuesto equilibrado, 1099
previsión perfecta, 1194
prima, 756
primer miembro [de una ecuación] ,
1204
primer óptimo, 1205
principal, 1206
privatización, 1207
problema de la agencia, 1209
proceso, 1210
proceso estocástico, 1211
producción, 1234
producción bruta, 1235
producción de las economías domésticas, 1237
producción doméstica, 1236, 1238
producción intensiva en capital, 1239
producción intensiva en mano de
obra, 1240
producción neta, 1241
producción total, 1250
productividad, 1242
productividad de la mano de obra,
1244
productividad del capital, 1243
productividad del trabajo, 1244
productividad marginal, 1245
productividad marginal constante,
1246
productividad marginal creciente,
1247
productividad marginal decreciente,
1248
producto interior bruto (PIB), 1251
producto interno bruto (PIB), 1251
producto marginal, 1252
producto marginal del capital, 1253
producto marginal del trabajo, 1254
producto marginal del trabajo después de impuestos, 1255
producto nacional bruto (PNB), 1256
producto nacional bruto real, 1257
producto nacional neto (PNN), 1258
programa de bienestar, 1259
programa de transferencias, 1260
progresivo, 777
progreso técnico, 1261
progreso tecnológico, 1262
propensión marginal, 1263
313
V o c a b u l a r i o
propensión marginal a la inversión,
1265
propensión marginal al ahorro, 1264
propensión marginal al consumo,
1267
propensión marginal al gasto, 1266
propiedad privada, 1268
proyecto, 1269
prueba estratégica, 1208
puesta en práctica, 64, 658, 1176,
1275
puja, 1177
puja subasta , 888
q de Tobin, 1270
quiebra, 1271
racionamiento del crédito, 1273
rango, 850, 1274
ratio de liquidez, 226, 1272
realización, 64, 658, 1176, 1275
realizar, 660, 894, 1174, 1276
rebaja del impuesto sobre la renta,
1287
rebaja impositiva, 1286
recaudar, 225, 1277
recesión económica, 1278
recta presupuestal, 1279
recta presupuestaria, 1279
recuperación ,1280
recuperación económica, 1281
recursos naturales, 1282
recursos naturales no renovables, 1283
redescuento, 1284
redistribución, 1285
reembolso, 1288
regla de mercado, 1292
regla de oro, 1293
regulación, 1295
relación de intercambio, 1480
314
DE
ECONOMÍA
relación de representación, 1296
remuneración, 1297
remuneración a asalariados, 1298,
1339, 1390
rendimiento, 1310
rendimiento a corto plazo, 1311
rendimiento a largo plazo, 1312
rendimiento de los bonos, 1317
rendimiento de los valores (en
bolsa), 1318
rendimiento de un activo, 1313
rendimiento marginal, 1314
rendimientos marginales decrecientes, 1315
rendimientos, 1349, 1561
renta, 1299
renta agregada, 1300
rentabilidad, 1103, 1316
renta disponible, 1301
renta imponible, 1302
renta nacional, 1303
renta nacional disponible, 1304
renta permanente, 1305
renta personal, 1306
renta personal disponible, 1307
renta real, 1308
rentas, 1349, 1561
renta temporal, 1309
reserva, 1320
reserva de trabajo, 1322
reserva de valor, 1323
Reserva Federal (norteamericana), 1324
reservas bancarias, 1321
reservas de divisas, 1325
reservas en efectivo, 469
reservas en moneda extranjera, 1326
reservas en oro, 1327
reservas líquidas, 469
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
reservas obligatorias, 1328
reservas para depreciación, 52
responsabilidad civil, 1070
responsabilidad financiera, 1329
restricción al préstamo, 1330
restricción de Clower, 1331
restricción de liquidez, 1332
restricción de reservas (bancarias)
obligatorias, 1333
restricción de venta al descubierto,
1334
restricción efectiva, 1335, 1337
restricción presupuestal, 1336
restricción presupuestaria, 1336
restricción que se satura, 1335, 1337
retardo, 1338
retirar, 1566
retiro, 1130
retraso, 1338
revolución industrial, 1340
riesgo, 1344
riesgo cambiario, 1345
riesgo de la inversión, 1346
riesgo moral, 1347
riqueza, 1341
riqueza humana, 1342
riqueza no humana, 1343
roductividad marginal de la inversión, 1249
salario, 1349, 1561
salario de reserva, 1350
salario mínimo, 1351
salario nominal, 1352
salario real, 1353
saldos, 1354
saldos de activos, 1355
saldos monetarios reales, 1357
saldos monetarios, 1356
salida, 709
salida de capital, 1348
sector, 1358
sector primario, 1359
sector secundario, 1360
sector terciario, 1361
sectores industriales, 818, 1362
segundo miembro [de una ecuación],
1363
segundo óptimo, 1364
seguridad social, 1365
seguro, 1366
seguro de desempleo, 1367
selección adversa, 1368
senda de crecimiento equilibrado,
1497
senda de transición, 1498
señal, 1374
señalización, 1375
señoraje, 1370
series temporales, 1371
servicio, 1372
shock de demanda, 196, 198
shock de oferta, 197
shock de productividad, 199
shock desfavorable, 195
shock idiosincrático, 200
shock permanente de demanda,
202, 203
shock permanente, 201
shock permanente de oferta, 203
shock temporal, 205
shock transitorio, 206
shock transitorio de demanda, 207,
209
shock transitorio de oferta, 208
shock, 194, 1135
signo, 1374
315
V o c a b u l a r i o
simulación, 1373
sin barreras de entrada, 1369
sin coste de entrada, 1369
sindicato, 1376
sistema Bretton Woods, 1377
sistema capitalista, 1378
sistema crediticio, 1380
sistema de bancos de la Reserva Federal, 1383
sistema de capitalización de la seguridad social, 1379
sistema de crédito, 1380
sistema de pensiones, 1381
sistema de reparto de la seguridad
social, 1382
sistema económico, 1384
Sistema Monetario Europeo (SME),
1385
sistema monetario internacional, 1386
sobreajuste, 1387
sobrerreacción, 1387
sociedad, 576, 1388
socio, 222
solicitante, 167, 1391
solidez bancaria, 1392
spread del tipo de interés, 1393
stock de capital, 1151, 1394
stock de capital deseado, 1395
subasta a segundo precio, 889, 1178
subasta con oferta lacrada, 891,
1180
subasta de valor común, 890, 1179
subasta secuencial, 893, 1182
subasta, 1177
subastador, 892, 1181
subempleo, 1396
subsidio de desempleo, 1398
subsidio de paro, 1064, 1398
316
DE
ECONOMÍA
subsidio, 1189, 1397, 1402
subvención, 1397, 1402
sueldos y salarios, 1298, 1339, 1390
superávit, 652
superávit (de la balanza de pagos) en
cuenta corriente, 654, 1403
superávit de explotación, 653
superávit de operación, 653
superávit presupuestal público, 1404,
1405
superávit presupuestario público,
1404, 1405
superior (en el sentido) de Pareto,
1118, 1406
superneutralidad del dinero, 1407
sustitución internacional, 1399
sustitución intertemporal del ocio,
1400
sustituto, 1401
tabla input-output, 1408
tamaño del mercado, 1409
tarifa, 1410
tasa acreedora, 1189
tasa de ahorro, 1412
tasa de beneficio, 1430
tasa de crecimiento, 1422
tasa de desempleo no generadora de
inflación, 1425
tasa de inflación esperada, 1429
tasa de inflación, 1428
tasa de paro, 1424
tasa de rentabilidad, 1432
tasa de utilización, 1439
tasa endógena, 1450
tasa exógena, 1451
tasa marginal, 1453
tasa natural, 1454
tasa natural de desempleo, 1455
í n d i c e
e n
e s p a ñ o l
tasa natural de paro, 1455
tasa salarial nominal, 1457
tasa salarial, 1456
tasa salarial real, 1458
tasa, 1411, 1440, 1441, 1442, 1443,
1444, 1446, 1448
taylorismo, 1459
tecnología, 1460
tendencia, 1461
teoría, 1462
teoría cuantitativa de la moneda, 1463
teoría de elección pública, 1470
teoría de juegos, 1471
teoría de la empresa, 1465
teoría de la negociación (salarial), 1467
teoría de la población, 1468
teoría de la regulación, 1469
teoría de saturación, 1464
teoría del ciclo económico real, 1472
teoría del enfoque monetario a la
balanza de pagos, 1466
teoría del valor trabajo, 1473
teoría keynesiana, 1474
teoría marshalliana, 1475
teoría neoclásica, 1476
teoría utilitarista, 1477
teoría wickselliana, 1478
término estocástico, 1479
tipo, 1411
tipo (de interés) sin riesgo, 1449
tipo de cambio, 1413
tipo de cambio de divisas, 1414
tipo de cambio en flotación sucia,
1415
tipo de cambio fijado unilateralmente, 1417
tipo de cambio fijo, 1416
tipo de cambio flexible, 1418
tipo de cambio flotante, 1419
tipo de cambio nominal, 1420
tipo de cambio real, 1421
tipo de ganancia (del capital), 1430
tipo de gravamen, 1433, 1452
tipo de interés, 1440
tipo de interés (real) después de impuestos, 1441
tipo de interés a corto plazo, 1442
tipo de interés a largo plazo, 1443
tipo de interés de los depósitos, 1444
tipo de interés hipotecario, 1445
tipo de interés nominal, 1446
tipo de interés objetivo, 1447
tipo de interés real, 1448
tipo de redescuento, 1423, 1431
tipo impositivo, 1433, 1452
tipo impositivo de cuota fija, 1434
tipo impositivo marginal, 1435
tipo impositivo marginal sobre la
renta, 1436
tipo impositivo medio, 1437
tipo impositivo proporcional, 1438
título, 1481
título de renta fija, 149, 1071
título sin riesgo, 1483
títulos, 7, 174, 1482, 1527
títulos valores, 7, 174, 1482, 1527
toma de decisiones, 1484
trabajador, 1487
trabajar, 1489
trabajo, 575, 1486, 1490
trampa de liquidez, 1491
transacción, 1492
transacciones por cuenta corriente,
1493
transferencia a tanto alzado, 1494,
1495
317
V o c a b u l a r i o
transferencia corriente, 1496
transferencias, 1104
tributación de capital, 1500
tributación, 773, 1499
tributo, 774
trueque, 1504
trust, 1505
ubicación, 904
umbral, 900
unidad de cuenta, 1506
unión económica, 1507
usuario gratuito, 154, 1122, 1162,
1508
utilidad, 1509
utilidad de reserva, 1510
utilidad esperada, 1511
utilidad marginal, 1512
vacante, 1513
vaciado del mercado, 94, 99
valor, 1516
valor actual (neto), 25, 1518
valor actualizado, 1519 , 1525
valor añadido, 1517
valor burbuja, 1520
valor de cambio, 1523
valor de la moneda en divisa extranjera, 1521
valor de la vida, 1522
valor de mercado, 1524
valor de uso, 1526
318
DE
ECONOMÍA
valor descontado, 1525
valor fundamental, 1528
valor nominal, 1529
valor real esperado del dinero, 1530
valoración contingente, 1531
valle (del ciclo económico), 1514
variable, 1536
variable aleatoria, 1537
variable cualitativa, 1538
variable cuantitativa, 1539
variable endógena, 1540
variable exógena, 1541
variables fundamentales de la economía, 1535
variación compensatoria, 1542
variación de existencias, 1543
variación de inventarios, 1543
variación equivalente, 1544
varianza, 1545
velocidad de circulación del dinero,
1546, 1547
vencimiento, 918, 1548
vencimiento, 930
ventaja competitiva, 1534
ventajas absolutas, 1532
ventajas comparativas, 1533
ventas, 1549
volatilidad, 1550
votante medio, 570
table de matières en français
8
Table de matières en Français
à épreuve de stratégies, 1208
à la baisse, 2, 421
à la hausse, 1, 73
à pli fermé, 891, 1180
absentéisme, 3
accelerateur de l’investissement, 5
accises et droits, 798
Accord général sur le commerce et
les droits de douane GATT, 12
accord, 11
accroissement, 79, 80, 805
accroissement, 806
accumulation, 26
accumulation de capital, 27
achat, 248, 973
achats de l’État de biens et services,
456, 752
actif, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
174, 664, 1482, 1527
actionnaire, 9
activité de production, 12
activité économique, 14
activité étrangère, 15
activité privée, 16
activité productive, 17
actualisation, 24
acyclique, 10
adhérents tardifs, 1112
adjudication, 888, 1177
administration fiscale, 31, 699
administration, 30, 754
affaire, 1054
affectation, 75
afflux de capitaux, 34
afflux, 33, 707
agent, 89
agent économique, 90
agent représentatif à vie infinie, 92
agrégation, 46
agrégats monétaires, 47
agriculteur, 48, 165
ajustement, 93
ajustement du stock de capital, 101
ajustement dynamique, 100
ajuster, 97
allocation, 75, 1189, 1397
allocation de chômage, 1064
allocation des ressources, 76
allocation optimale au sens de
Pareto, 78
allocation optimale, 77
allocation sociale, 1191
allocations, 143, 1104, 1190
allocations de chômage, 1398
altruisme, 49
amortir, 53
amortissement, 51
amplitude, 54, 850, 1274
analyse conjointe, 55
analyse coût-bénéfice, 56
analyse d’investissement épargne, 57
analyse économique, 58
analyse input-output, 59
analyse intrant-produit, 59
analyse intrant-sortant, 59
analyse IS-LM, 60
analyse multi-critères, 61
animal spirits, 838
année fiscale, 62
anticipation parfaite, 1194
319
V o c a b u l a r i o
anticyclique, 278
apprentissage par l’expérience, 65, 66
arbitrage, 70
arbre de Lucas, 71
argent, 466
argent à cours forcé, 472, 1029
argent à effet sur les comptes réels, 540
argent avalisé, 467
argent comptant, 468
argent désavalisé, 474
argent endogène, 471
argent fiduciaire, 472, 1029
argent marchandise, 473
argent non-avalisé, 474
argent réel, 470
article, 72, 571
association sans but lucratif ASBL, 842
associations, 223
assurance chômage, 1367
assurance, 1366
assureur, 74
attraction, 45
attribution, 75, 76, 77, 78
augmentation des stocks, 1543
augmentation, 80, 807
autarcie, 81
autorité monétaire, 82
autorité politique, 83
auto-sélection, 84
avances, 29
avant impôts, 63
avantage absolu, 1532
avantage comparatif, 1533, 1534
aversion au risque constante en termes absolus, 86
aversion au risque constante en termes relatifs, 88
aversion pour le risque, 87
320
DE
ECONOMÍA
avoir, 18
avoir financier, 19
avoir liquide, 21
avoir monétaire, 22
avoir patrimonial, 23
avoir physique, 20
avoirs en actif, 1355
avoirs monétaires, 1356
avoirs, 1354
bailleur de fonds, 1192
baisse d’une taxe, 1286
baisse des prix, 160
baisse, 464
balance, 605
balance commerciale, 103
balance courante, 107
balance des paiements internationaux, 105
balance des paiements, 104
banque, 109
banque centrale, 110
banque commerciale, 111
Banque de la Réserve Fédérale, 112
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD,
113
Banque Mondiale, 114
banqueroute, 108
barrière non-tarifaire, 118
barrière tarifaire, 117
barrières à l’entrée, 116
base monétaire, 120
base monétaire, 120, 910
bénéfice, 121, 142
bénéfice avant impôts, 907
bénéfice net d’impôts, 908
besoin collectif , 1049
besoin, 1048
table de matières en français
besoins de financement, 1051
bien, 18
bien finis, 130
bien Giffen, 131
bien gratuit, 134
bien inférieur, 132
bien mixte, 135
bien normal, 138
bien-être économique, 145
bien-être, 144
biens, 121
biens commercialisables, 122
biens de consommation durables, 125
biens de consommation non-durables,
126
biens de consommation, 124
biens de patrimoine, 128, 139
biens de production, 129
biens d’équipement, 127
biens d’investissement, 123
biens et services finis, 146
biens et services intermédiaires, 147
biens intermédiaires, 133
biens marchands, 122
biens non-commerciables, 137
biens non-commerciaux, 136
biens non-échangeables, 137
biens substituts, 140
biens taxables, 141
bilan, 102
billets de banque en circulation, 1066
billets de banque, 1065
bon, 149
bon du trésor, 151
bons d’Etat, 150
bonus, 756
boom, 153
bourse de valeurs, 148, 953
brevet, 1125
budget, 1098
budget équilibré, 1099
bulle de valeur, 1497
bulle spéculative, 157
bureaucrate, 159
bureaucratie, 158
cadre, 1555
caisse d’épargne, 161
calibrage, 163
candidat, 167, 1391
capacité, 170
capacité de financement, 171
capacité de production, 172
capacité excédentaire, 655
capacité surutilisée, 173
capital, 174
capital à risque, 176
capital fixe, 178
capital humain, 179
capital physique, 177
capital social, 180
capitalisation, 182
capitalisme, 181
capitation, 784
cartel, 186
centre de commerce international, 188
certificat d´Arrow, 189
certificat de dépôt, 190
cétéris paribus, 192
changement autonome, 1039
changement exogène, 1040
changement technique, 1041
charge, 757, 1088
charge sociale, 184
cheque, 193
choc, 194, 1135
choc adverse, 195
321
V o c a b u l a r i o
choc à effet permanent, 201
choc à effets temporaires, 205
choc à effets temporaires, 206
choc de demande, 196, 198
choc de productivité, 199
choc d’offre, 197
choc idiosyncrasique, 200
choc permanent sur la demande,
202, 204
choc permanent sur l’offre, 203
choc temporaire sur la demande,
207, 209
choc temporaire sur l’offre, 208
chômage, 429
chômage frictionnel, 431
chômage involontaire, 432
chômage marxiste, 433
chômage structurel, 430
chômeur de longue durée, 428
chômeur, 427
ciblage du taux d’intérêt, 1447
cible d’inflation, 1072
circulation monétaire, 215
classe ouvrière, 217, 218, 221
classe productive, 219
classe social, 220
classe stérile, 216
clientèle, 222
clubs, 223
coalition, 231
coefficient d’amortissement, 227
coefficient de corrélation, 228
cohorte, 229
collusion, 231
collusoire, 232
colporteur de bruits, 855
comité, 239, 240
commande, 1127
322
DE
ECONOMÍA
commerce, 234
commerce équilibré, 235
commerce international, 237
commerce national, 238
commercer, 233
commissaire-priseur, 892, 1181
communisme, 250
compatible d’incitants, 242
compétition, 251
compétitivité, 243
comportement économique, 247
composante cyclique, 244
composante résiduelle, 245
composante tendancielle, 246
comptabilité, 276
Comptabilité Nationale, 275
compte à terme fixe, 269
compte bancaire, 412
compte de capital de la balance des
paiements, 106
compte de capital, 270
compte de flux, 272
compte de stocks, 271
compte des revenus de la balance
des paiements, 273
compte financier, 274
concentration horizontale, 845
concentration verticale, 846
conception de mécanisme, 436
concurrence, 251
concurrence imparfaite, 252
concurrence parfaite, 253
condition de parité de l’intérêt, 254
condition exogène, 255
condition saturée, 1335, 1337
condition serrante, 1335, 1337
conjoncture, 292
Conseil des Gouverneurs, 256
table de matières en français
consensus social, 257
conservation, 258
consistance temporelle dynamique,
259
consolider, 260
consommateur, 261
consommation, 262
consommation de capital fixe, 263
consommation de capital fixe, 415
consommation des ménages, 264
consommation du capital, 52
consommation finale, 265
consommation intermédiaire, 268
contingent, 277
contrainte de l’obligation de réserve,
1333
contrainte d’encaisses, 1332
contrainte de Clower, 1331
contrainte d’endettement, 1334
contrainte sur l’emprunt, 1330
contrat, 280
contrat à durée déterminée CDD, 284
contrat à long terme, 281
contrat de travail, 283
contrat sur futurs, 282
contribution, 285
contributions, 793
convergence, 289
convergence absolue, 290
convergence relative, 291
conversion monétaire, 287
convertibilité externe, 288
convertir en espèces, 53
coopération, 293
corporation, 758
correction de l’inflation, 294
corrélation, 295
côté droit, 1363
côté gauche, 1204
cotisations de la sécurité sociale, 297
cotisations sociales, 286
coupon, 315
courbe IS, 327
courbe de demande agrégée DA,
318, 326
courbe de demande D, 317, 325
courbe de Laffer, 320
courbe de Lorenz, 321
courbe de Phillips, 324
courbe d’indifférence, 319
courbe d’offre agrégée OA, 323
courbe d’offre, 322
courbe LM, 328
cours, 1195
cours d’achat, 1197
cours vendeur, 1199
court terme, 4, 28, 316
courtier, 91
coût, 329
coût assumé, 346, 347, 348
coût assurance et fret CAF, 358
coût d´exploitation, 332
coût d’adaptation, 330
coût de financement, 333
coût de gestion, 341
coût de l’information, 334
coût de production, 338
coût de transaction, 340
coût décroissant de production, 339
coût des facteurs,342
coût des intérêts, 331
coût d’intermédiation, 335
coût d’opportunité, 337
coût du menu, 336
coût du travail, 349
coût financier, 343
323
V o c a b u l a r i o
coût fixe moyen, 345
coût fixe, 344
coût marginal, 350
coût moyen, 351
coût salarial, 352
coût sans barrière à l’entrée, 1369
coût social, 353
coût total moyen, 355
coût total, 354
coût variable moyen, 357
coût variable, 356
coûts, 457, 753
couverture, 224
création monétaire, 298
crédit, 307, 580
crédit commercial, 308
crédit d’impôt à l´investissement CII,
309
crédit domestique, 310
crise, 311
crise économique, 312
critère de convergence, 313
critique de Lucas, 314
croissance, 79, 299, 806
croissance démographique, 300
croissance économique, 301
croissance endogène, 302
croissance équilibrée, 303
croissance monétaire inattendue, 305
croissance monétaire, 304
croissance régulière, 306
cycle, 210
cycle de politique des affaires, 212
cycle des affaires, 211
décentralisation, 422
décideur politique, 372
décroissance, 463
déduction, 51, 1397
324
DE
ECONOMÍA
déficit, 374
déficit budgétaire de l’État, 378, 380
déficit budgétaire, 377, 379
déficit commercial, 375
déficit de la balance courante, 376
déficit de l’état, 381
déflateur implicite du PIB, 383
déflation, 382
demande, 384, 1212
demande à court terme, 387, 1215
demande à long terme, 394, 1222
demande agrégée, 385, 1213
demande de consommation, 386,
1214
demande de dépôts, 388, 1216
demande de main-d’œuvre, 395, 1223
demande de monnaie pour transaction, 392, 1220
demande de monnaie pour précaution, 390, 1218
demande de monnaie pour spéculation, 391, 1219
demande de monnaie, 389, 1217
demande d’investissement, 393, 1221
demande du consommateur, 396,
1224
demande effective, 397, 1225
demande élastique, 398, 1226
demande excédentaire, 656
demande globale, 385, 1213
demande hicksienne, 400, 1228
demande inélastique, 401, 1229
demande marshallienne, 402, 1230
demande monétaire, 403, 1231
demande privée, 404, 1232
demande sectorielle, 405, 1233
demande spéculative, 399, 1227
démographie, 406
table de matières en français
dénomination, 407, 1529
densité, 408
densité conditionnelle, 409
dépense, 450, 746
dépense autonome, 451, 747
dépense de consommation privée, 452
dépense de consommation, 453, 749
dépense de l’État, 455, 751
dépense finale de consommation privée, 267, 748
dépense finale de l’état, 266
dépense totale domestique, 454, 750
dépenses courantes, 426
dépenses, 457, 753
dépôt, 410
dépôt à échéance, 411
dépôt à terme, 411
dépôt à vue, 412
dépôt d’épargne, 413
dépôt non monétaires, 414
dépréciation monétaire, 416
dépréciation physique, 442
dépréciation, 415
dépression économique, 373, 417
dépressions, 230
dérégulation, 459
désagrégation, 420
déséconomies d’échelle, 425
déséconomies, 424
désépargne, 419
déséquilibre déflationniste, 438
deséquilibre financier, 439
déséquilibre, 437
desinflaction, 443
désinflation compétitive, 444
désintermédiation financière, 445
désinvestissement, 446
détails, 230
dette, 370
dette de l’état, 371
dette nationale, 371
deuxième choix optimum de, 1364
dévaluation de représailles, 461
dévaluation monétaire, 460
développement, 434
développement économique, 435
devise, 481, 1026
devise largement acceptée, 120
diagramme de phases, 462
dilemme, 803
dimension du marché, 1409
diminution, 464
discrimination sur les prix, 476
dispense, 661
dissolution matrimoniale, 477
distribution, 478
distribution conditionnelle, 479
dividende, 480
division du travail, 482
divorce, 483
dollar, 484
dollarisation, 485
donnée, 359
données annuelles, 361
données, 360
données d’un panel, 366
données d’une coupe transversale,
363
données d’une série temporelle, 1371
données hebdomadaires, 368
données horaires, 367
données plurinationales, 362
données quotidiennes, 365
données saisonnières ajustées, 364
données trimestrielles, 369
dotation, 486
325
V o c a b u l a r i o
double coïncidence des vouloirs, 489
double imposition, 1501
droit, 1481
droit de douane, 69
droit sans risque, 1483
droite budgétaire, 1279
droits de douane, 418
dumping, 487
duopole, 488
dynamique transitionnelle, 465
écart, 155
écart du taux d’intérêt, 1393
écart inflationniste, 156
écart statistique, 475
écarts, 440, 1338
écarts temporels, 441, 1338
écart-type, 621
échange, 234
échanger, 164, 847, 1503, 1504
échanges extérieurs, 236
échéance, 918, 930, 1548
échelonnement, 623
école autrichienne, 626
école classique, 627
école keynésienne, 628
école monetariste, 629
école neoclassique, 630
économétrie, 490
économie [science], 491
économie [système], 492
économie à équilibre rationnel, 497
économie autarcique, 496
économie clandestine, 531
économie de l’agriculture, 494
économie de la culture, 498
économie de la demande, 505
économie de l’entreprise, 499
économie de l’environnement, 495, 503
326
DE
ECONOMÍA
économie de l’offre, 506
économie de marché, 500
économie décentralisée, 502
économie démographique, 501
économie des ressources naturelles,
510
économie du bien-être, 504
économie du transport, 508
économie du travail, 507
économie expérimentale, 512
économie fermée, 513
économie financière, 514
économie générale, 533
économie internationale, 515
économie keynésienne, 516
économie marxiste, 517, 518
économie mixte, 519
économie monétaire, 520
économie néo-classique, 521
économie néo-keynésienne, 522
économie ouverte, 493
économie parallèle, 531
économie planifiée, 523
économie post-keynésienne, 524
économie publique, 525
économie récursive, 527
économie réelle, 526
économie régionale, 528
économie rurale, 529
économie séquentielle, 530
économie spatiale, 511
économie urbaine, 532
économies d’échelle, 534
économiste, 535
effet de solde réel, 538
effet de substitution intertemporelle,
539
effet de substitution, 549
table de matières en français
effet d’expulsion, 541
effet lune de miel, 543
effet multiplicateur, 544
effet Pigou, 545
effet prix, 546
effet revenu, 542, 547
effet revenu, 547
effet richesse, 548
effet tequila, 550
effet Tobin, 551
effets à court terme, 552
effets à long terme, 553
effets distributifs, 554
effets saisonniers, 555
efficience au sens de Pareto, 563
efficience dynamique, 561
efficience économique, 557, 560
efficience marginale du capital, 562
efficience technique, 558, 564
efficience, 556, 559
élasticité, 565
élasticité de la demande, 566, 568
élasticité de l’offre, 567
élastique, 569
électeur médian, 570
élément, 72, 571
embaucher, 279
émission de billets, monnaie, obligation, actifs, ect, 573
émission, 572
emploi, 575
employé, 32, 574, 1488
employeur, 577
emprunt, 307, 580
emprunt à court terme, 581
emprunt à long terme, 582
emprunt à moyen terme, 583
encaisser, 225, 1277
encaisses réelles, 1357
encaisses, 468, 536
enchère à offre cachetée, 891, 1180
enchère à valeur commune, 890, 1179
enchère au second prix, 889, 1178
enchère séquentielle, 893, 1182
enchère, 888, 1076, 1177
endettement structurel, 587
endettement, 586
endogène, 588
énergie, 589
engagement, 249
engager, 279
enrichissement, 590
entente, 186
enterprise, 576
entrée, 33, 707
entrée de capitaux, 34
entrepreneur, 577
entreprise, 241, 576
environnement, 50
épargne, 36
épargne brute, 37
épargne de plein emploi, 38
épargne nationale, 41
épargne nette, 40
épargne nominale, 42
épargne privée, 43
épargne publique, 44
épargne réelle, 39
épargner, 35
équilibre budgétaire, 610, 611
équilibre de marché, 598
équilibre de Nash, 599
équilibre de plein-emploi, 600
équilibre de Radner, 601
équilibre de sous-emploi, 595
équilibre décentralisé, 603
327
V o c a b u l a r i o
équilibre d’état stationnaire, 597
équilibre du marché de travail, 604
équilibre général, 619
équilibre interne, 606
équilibre macro-économique, 607
équilibre monétaire, 608
équilibre non-walrasien, 609
équilibre par sélection, 602
équilibre parfait, 613
équilibre planifié, 614
équilibre rationnel, 596, 615
équilibre réel, 616
équilibre temporaire, 617
équilibre walrasien, 618
équilibré, 594, 605
équilibres réputationnels, 620
équité, 8, 592
erreur stochastique, 622
escudo portugais, 631
espèces, 468, 536
espèces en caisse, 469, 537
essor, 85
étalement, 623
étalonnage, 162
étalon-or, 1102
état, 636
état stable, 639
état stationnaire, 638
état-providence, 637
euro, 650
évaluation contingente, 1531
évidence empirique, 651
excédent, 652
excédent budgétaire de l’État, 1404, 1405
excédent commercial, 653
excédent d´exploitation, 653
excédent de la balance courante,
654, 1403
328
DE
ECONOMÍA
excès d’offre, 657
exécuter, 660, 894, 1174, 1276
exécution, 64, 658, 1176, 1275
exemption, 661
exercicie budgètaire, 663
exogène, 665
exonération d’impôt, 662
exonération, 661
expansion, 666
expansion économique, 667
expectative d´inflation, 672
expectatives adaptatives, 668
expectatives auto-satisfaites, 669,
676
expectatives basées sur le futur, 671
expectatives basées sur le passé, 670
expectatives de profit, 673
expectatives limitées, 675
expectatives naïves, 674
expectatives rationnelles, 677
exploitation, 1054
exploitation agricole, 678
exportation, 679
exportations, 682
exportations de biens et services, 682
exportations nettes, 681
externalité, 683
fabrication, 684
facteur, 686
facteur capital, 687
facteur d’actualisation, 688, 689
facteur de production, 690
facteur travail, 691
faillite, 1271
faire du commerce, 233
fécondité, 692
ferme, 678
fideicomiso, 693
table de matières en français
finanças, 213
financement, 694
financer, 213, 695
finances internationales, 696
finances publiques, 685
firme, 576, 697
fiscalisation, 698
florin néerlandais, 702
fluctuation agrégée, 703
fluctuations affaires, 704
fluctuations saisonnières, 705
flux, 706
flux de capital, 717
flux de revenus nets d’impôts, 708
flux de sortie, 709
flux d’entrée, 33, 707
flux monétaire actualisé, 710, 711
flux réel, 712
fonction d´épargne, 726
fonction d´investissement, 731
fonction de bien-être social, 727
fonction de consommation, 728
fonction de demande, 730, 734
fonction de production Cobb-Douglas,
736
fonction de production d’un secteur,
737
fonction de production, 735
fonction d’offre, 733
fonction d’utilité indirecte, 739
fonction d’utilité, 738
fonction keynésienne de consommation, 729
fonction keynésienne d’investissement, 732
fonctionnaire, 740
fond, 715
fond de placement, 716
fond d’investissement, 716
fondamentale d’une valeur, 1528
fondation, 741
fondement micro-économique, 742,
743
fondements de l’économie, 1535
fonds, 741
fonds de roulement, 175
Fonds Monétaire International FMI,
718
fonds propres, 8, 592, 719
force de travail, 722, 921, 1156
formation brute de capital fixe, 721
formation brute de capital, 720
fourniture, 1076
frais, 457, 753
franc français, belge, suisse, 723
franchise publique, 725
franchise, 724
franco à bord FOB, 898
gain, 142, 906
gain de productivité 744, 745
gains, 1349, 1561
générations chevauchantes, 1553,
1554
générations de capital, 1552
gestion d’entreprises, 1556
gestionnaire, 1555
gouvernement, 30, 754
Grande Dépression, 755
grève, 714
groupe de pression, 759, 760
guerre des sexes, 761
guilde, 758
hausse, 807
hausse de prix, 808
héritage, 762, 763, 877
histoire économique, 769
329
V o c a b u l a r i o
historique des affaires, 768
hyper-inflation, 764
hypothèque, 765
hypothèse, 766
hypothèse d’expectatives rationnelles, 767
illusion monétaire, 770
importation, 771
importations de biens et de services,
772
imposition du capital, 1500
imposition optimale, 1503
imposition, 773, 1499
impôt, 774
impôt à la consommation, 790
impôt à taux fixe, 1434
impôt d’inflation, 781
impôt direct, 778
impôt distortionnaire, 797
impôt foncier, 779
impôt forfaitaire, 775, 776
impôt inattendu, 795
impôt indirect, 780
impôt neutre, 782
impôt non-neutre, 783
impôt progressif sur le revenu, 777
impôt progressif sur les revenus, 786
impôt progressif, 785
impôt régressif sur les revenus, 788
impôt régressif, 787
impôt sur le crédit d’investissement,
791
impôt sur le patrimoine immobilier, 792
impôt sur le revenu des personnes
physiques IRPP, 789
impôt sur le revenu, 793
impôt sur les bénéfices de sociétés
intégrées, 796
330
DE
ECONOMÍA
impôt vert, 799
impuissance d’une politique, 819
incertitude, 801
incertitude idiosyncrasique, 802
incitants, 800
inconsistance temporelle, 804
inconsistance temporelle dynamique, 805
indemnité, 51, 1397
indemnités de la sécurité sociale,
143, 1190
index, 812
indexation salariale, 810
indexation, 809
indicateur économique, 811
indice, 812
indice de référence, 816
indice des prix à la consommation
IPC, 814
indice des prix de détail, 813
indice des prix de gros, 815
industrialisation, 817
industries, 818, 1362
inefficience dynamique, 821
inefficience, 820
inflation, 822
inflation anticipée, 823
inflation inespérée, 825
inflation réelle, 824
information asymétrique, 826
information imparfaite, 827
information incomplète, 828
information privée, 829
information symétrique, 830
innovation, 832
innovation financière, 833
input, 686, 834
input de capital, 835
table de matières en français
input durable, 836
input laboral, 837
institution de crédit, 839
institution de dépôts, 840
institution financière, 841
instrument légal de change, 843,
1028
instruments de l’échange, 938
insuffisance, 183, 625
intégration économique, 844
intégration horizontale, 845
intermédiaire financier, 846
intrant, 686
intrant de capital, 835
intrant durable, 836
intrant laboral, 837
inventaire, 664, 852
invention, 851, 853
investir, 870
investissement, 857
investissement de l’État, 869
investissement direct, 858
investissement domestique, 859,
864, 867
investissement en inventaire, 860, 861
investissement étranger, 862
investissement fixe, 863
investissement irréversible, 865
investissement net, 866
investissement non-résidentiel, 868
investisseur, 854
isocoût, 872
isoquant, 871
isoquantité, 871
jeu bayésien, 1558
jeu de Ponzi, 1559
jeu répété, 1560
jubiler, 1291
keynesianisme, 873
keynésienne, 874
lags, 440, 1338
lags chronologiques, 441, 1338
laissez-faire, 875
législation sociale, 895
libre échange, 897
licenciement temporaire, 448
licenciement, 447
licencier, 449
liquidation, 901
liquidation du marché, 99
liquide, 468, 536
liquidité, 902
lire italienne, 903
livraison, 591
livre sterling, 896
lobby, 759, 760
localisation d’une entreprise, 904
loi de Gresham, 882
loi de la demande, 878, 880
loi de l’offre, 879
loi de Say, 885
loi des expectatives itérées, 881
loi des rendements décroissants, 884
loi d’Okun, 883
loi du marché, 1292
loi du prix unique, 887
loi Walras des marchés, 886
loisir, 876, 1075
long terme , 905
longue échéance, 905
M0, 120, 910
M1, 911
M2, 912
M3, 913
macro-économie [science], 914
macro-économie [système], 915
331
V o c a b u l a r i o
macro-économique, le court terme,
916
macro-économique, le long terme,
917
main invisible, la, 922
malédiction du vainqueur, 919
manager, 1525
manque, 183, 625
marchandises, 965
marché, 940
marché à terme, 941, 958
marché au comptant, 942
marché compétitif, 944
marché complet, 966
marché concurrentiel, 944
marché de crédit, 946, 948
marché de devises 943, 947
marché de futurs, 950
marché de marchandises, 951
marché des biens et des services,
967
marché des capitaux, 945
marché des facteurs de production,
949
marché des valeurs, 953
marché domestique, 954, 960, 963
marché du travail, 961, 962
marché efficient, 955
marché financier international, 957
marché financier, 956
marché incomplet, 969
marché international, 959
marché monétaire, 962
marché noir, 964
marché secondaire, 968
marché spot, 942
marge bénéficiaire, 924
mariage, 928
332
DE
ECONOMÍA
mark allemand, 923
marketing, 970
marxisme,925
marxiste, 926
masse salariale, 1390
matière première, 927
matrice de Léontieff, 929
maturité, 918, 930, 1548
maximisation de l’utilité, 931
maximisation du bénéfice, 932
maximisation du profit, 932
maximiser, 933
maximum, 934
médiane, 937
médiation financière, 848
ménage, 509
mercantilisme, 971
mercantiliste, 972
méthode quantitative, 974
méthode statistique, 975
mettre en oeuvre, 660, 894, 1174,
1276
microéconomie [science], 976
microéconomie [système], 977
migration, 978
minimiser, 979
minimum, 980
ministère des finances, 981
mise en oeuvre politique, 659
mise en œuvre, 64, 658, 1176, 1275
mobilité du capital, 982
mobilité internationale d’un facteur,
983
mode, 984
modèle, 986
modèle à deux pays, 993
modèle à deux secteurs, 994
modèle à horizon fini, 997
table de matières en français
modèle à horizon infini, 998
modèle à un pays, 1009
modèle à un secteur, 1010
modèle à variables continues, 1012
modèle classique, 987
modèle d´équilibre, 995
modèle d’évaluation d’actif, 1004
modèle d’évaluation des actifs de
capital, 1005
modèle d’apprentissage par l’expérience, 988
modèle de demande, 991
modèle de déséquilibre, 992
modèle de l’agent représentatif à vie
infinie, 989
modèle de Mundell-Fleming, 1017
modèle de Ramsey, 1003
modèle de recherche, 990
modèle des générations chevauchantes, 1006
modèle discret, 1013
modèle d’offre agrégée, 1000
modèle d’offre et demande agrégées,
1001, 1002
modèle d’offre, 999
modèle du cycle vital, 1008
modéle du flux circulaire des revenus et des dépenses, 996
modèle dynamique, 1007
modèle économique, 1011
modèle IS-LM, 1015
modèle keynésien, 1016
modèle néo-classique, 1018
modèle néo-keynésien, 1019
modèle non-walrasien, 1020
modèle récursif, 1021
modèle revenu-dépense, 1022
modèle séquentiel,1023
modèle statique, 1014
modèle walrasien, 1024
modélisation, 985
modération salariale, 1025
monétarisme, 1030
monétiser le déficit, 1031
monnaie à cours forcé, 1029
monnaie ayant cours légal, 843, 1028
monnaie commune, 1027
monnaie fiduciaire, 1029
monnaie, 466, 468, 481, 1026
monopole, 1032
monopole naturel, 1033
monopoliste, 1034
monopsone, 1035
monopsoniste, 1036
morbidité, 1037
mortalité, 1038
moyen de l’échange, 938
moyen terme, 939
moyenne, 935
moyenne conditionnelle, 936
multiplicateur, 1042
multiplicateur des achats de l’Etat,
1044
multiplicateur des dépenses exogènes, 1043
multiplicateur des impôts, 1046
multiplicateur du budget équilibré,
1045
multiplicateur monétaire, 1047
nécessités financiers, 1051
négoce, 1054
négociation collective, 1052
négociation commerciale, 1053
net d’impôts, 458
neutralité de l’argent, 1055
niveau d’output, 1057
333
V o c a b u l a r i o
niveau de prix, 1059
niveau de production, 1058
niveau de revenu, 1056, 1060
niveau de vie, 1061
niveau stationnaire, 1062
node, 1063
non-manipulable, 1208
norme d’une politique, 1294
noyau de l’économie, 1067
numeraire, 1068
objectif monétaire, 1073
obligation indexée, 152
obligation, 1070, 1071
obligations, 150
oeil pour oeil, 1107
offre agrégée à court terme, 1078
offre agrégée à long terme, 1079
offre agrégée, 1077
offre d’emploi, 1513
offre de travail, 1080
offre élastique, 1082
offre excédentaire, 657
offre inélastique, 1084
offre monétaire, 1085
offre publique d’achat OPA, 1086
offre totale, 1077
offre, 888, 889, 1076, 1177
offre-et-demande, 1081, 1083
oligopole, 1087
opération sur marché libre, 1090
optimal au sens de Pareto, 1094
optimalité au sens de Pareto, 1091
optimiser, 1092
optimum de Pareto, 1093
optimum de premier choix, 1205
or, 1100
ordre, 1127
organisation industrielle, 1097
334
DE
ECONOMÍA
organisation, 1095, 1096
Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),
1074
output, 1101, 1250
ouvrier, 1069, 1089
paiement, 1103
paiements internationaux équilibrés,
1106
paiements internationaux, 1105
panier de biens, 166, 191
panique bancaire, 1113
papier monnaie avalisé, 1115
papier monnaie convertible, 1116
papier-monnaie, 1114
par capita, 1131
par tête, 1131, 1173, 1175
paramètre, 1117
parité, 119
parité des taux d’intérêt, 1120
parité du pouvoir d’achat, 1121, 1122
part de marché, 296
passager clandestine, 154, 1123,
1162, 1508
passif, 1124
patrimoine, 762, 1126
patron, 577
pauvreté, 1157
pays en voie de développement, 1108
pays industrialisé, 1109
pays sous-développé, 1110
pendre la pension, 1556
pendre la retraite, 1556
penny, 187, 1128
pensée économique, 1129
pension, 1130, 1289, 1562
pénurie, 183, 625
percevoir contributions, 225, 1277
table de matières en français
période, 1133
perpétuité, 1134
perte, 1132
perturbation, 1135
peseta espagnole, 1136
physiocrate, 700, 701
PIB à prix courants, 1139, 1140
PIB au coûts des facteurs, 1137
PIB aux prix de 1990, 1138
PIB nominal, 1141
PIB réel, 1142
piège de la liquidité, 1491
place vacante, 1513
plafond, 934
plan de stabilisation, 1149
planificateur central, 1148
planification centrale, 1145, 1147
planification décentralisée, 1146
planification, 1144
planning, 1144
plein-emploi, 1150
plus-value, 1151
PNB, 1152
PNB nominal, 1153
PNB réel, 1154
pointe, 1143
police d’assurance, 1163
politique, 1163
politique antitrust, 1164
politique de stérilisation monétaire,
1165
politique des revenues, 1166
politique discrétionnaire, 1167
politique fiscale, 1168
politique gouvernementale, 1169
politique industrielle, 1170
politique macro-économique, 1171
politique monétaire, 1172
population, 1155
population active, 722, 921, 1156
portefeuille de titres, 185
portefeuille de valeurs, 185
postulant, 167, 1391
pouvoir d’achat, 1158, 1159
pouvoir de marché, 1160
pouvoir de monopole, 1161
pouvoir monopolistique, 1161
prédiction, 1183, 1193
préférences, 1184
préférences révélées, 1185
premiers arrivés, 1111
preneur à un prix, 1196, 1485
préretraite, 1563
pression, 1186
pression fiscale, 1187
pression inflationniste, 1188
prestation, 51, 1189, 1397
prêt, 307, 580
prêteur, 1192
principal, 1206
prise de contrôle, 1086
prise de décisions, 1484
privatisation, 1207
prix, 1195
prix du marché, 1198
prix plafond, 1200
prix plancher, 1201
prix régulé, 1202
prix relatif, 1203
problème d’agence, 1209
procès, 1210
processus, 1210
processus stochastique, 1211
producteurs non-résidents, 578
producteurs résidents, 579
production, 684, 1234, 1250
335
V o c a b u l a r i o
production brute, 1235
production domestique, 1236, 1237,
1238
production intensive en capital, 1239
production intensive en main d´œuvre,
1240
production intensive en travail, 1240
production intérieure, 1236, 1238
production nette, 1241
productivité, 1242
productivité de la main-d’œuvre, 1244
productivité du capital, 1243
productivité du travail, 1244
productivité marginale constante,
1246
productivité marginale croissante,
1247
productivité marginale de l´investissement, 1249
productivité marginale décroissante,
1248
productivité marginale, 909, 1245
produit intérieur brut (PIB), 1251
produit marginal du capital, 1253
produit marginal du travail net
d’impôts, 1255
produit marginal du travail, 1254
produit marginal, 1252
produit national brut (PNB), 1256
produit national brut réel, 1257
produit national net (PNN), 1258
profit, 142, 906, 1103
profiteur, 154, 1123, 1162, 1508
programme de bien-être social, 1259
programme de transferts, 1260
progrès technique, 1261
progrès technologique, 1262
projet, 1269
336
DE
ECONOMÍA
propension marginale à consommer,
1267
propension marginale à dépenser,
1266
propension marginale à épargner,
1264
propension marginale à investir, 1265
propension marginale, 1263
propriété privée, 1268
q de Tobin, 1270
quantité agrégée, 168
quantité optimale de monnaie, 169
quotas de dépréciation, 52
rabais, 423
rareté, 183, 624
ratio de trésorerie, 226, 1272
rationnement du crédit, 1273
récession économique, 1277
récession, 375
recette, 906
recherche et développement R&D,
856
recueillir, 225, 1277
récupération, 1280
redistribution, 1285
réduction de l’impôt sur le revenu,
1287
réduction fiscale, 1286
réescompte, 1284
règle d´or, 1293
règle d’une politique, 1294
régulation, 1295
relance, 1280
relation d’agence, 1296
remboursement, 51, 1288, 1397
rembourser, 1319
rémunération, 1297
rendement, 1310, 1316, 1567
table de matières en français
rendement à court terme, 1311
rendement à long terme, 1312
rendement d’une obligation, 1313
rendement d’une action, 1318
rendement d’une obligation, 1317
rendement marginal décroissant, 1315
rendement marginal, 1314
reprise économique, 1281
réserve, 1320
réserve de devises, 1325, 1326
réserve de valeur, 1323
Réserve Fédérale, la, 1324
réserve obligatoire, 1321, 1328
réserves d’or, 1327
responsabilité légale, 1329
ressources naturelles épuisables, 1283
ressources naturelles, 1282
restriction budgétaire, 1336
retards, 440, 1338
retoma económica, 1281
retraite anticipée, 1563
retraite obligatoire, 1290, 1564
retraite, 1130, 1289, 1562
Rétribution, 1298, 1339, 1390
revalorisation, 807
révélation, 1375
revenu, 906
revenu agrégé, 1300
revenu ajusté brut, 119
revenu disponible, 1301
revenu imposable, 1302
revenu individuel disponible, 1307
revenu individuel, 1306
revenu marginal, 1314
revenu marginal, 909
revenu national disponible, 1304
revenu national, 1303
revenu permanent, 1305
revenu réel, 1308
revenues, 831, 1299
revenu temporaire, 1309
révolution industrielle, 1340
richesse humaine, 1342
richesse non-humaine, 1343
richesse, 1341
risque, 1344
risque de change, 1345
risque d’investissement, 1346
risque moral, 1347
rubrique, 72, 571
salaire de réserve, 1350
salaire nominal, 1352
salaire réel, 1353
salaire, 1298, 1339, 1340, 1389, 1390
salaries, 1349, 1561
science politique, 214
secteur, 1358
secteur des services, 1361
secteur primaire, 1359
secteur secondaire, 1360
secteur tertiaire, 1361
sécurité sociale, 1365
seigneuriage, 1370
sélection adverse, 1368
sentier de croissance équilibrée, 1497
sentier transitionnelle, 1498
service, 1372
seuil, 900
signal, 1374
simulation, 1373
société, 1388
société intégrée, 1388
société intégrée, 576
solde de la balance, 107
soldes, 1349
solidité bancaire, 1392
337
V o c a b u l a r i o
sommet, 1143
sortie de capitaux, 1348
sous-emploi, 1396
spécialisation, 632
spéculation, 633
stabilisateur automatique, 635
stabilité, 634
stagflation, 640
statique comparative, 641
stérilisation, 642
stock de capital, 180, 1394, 1551
stock désiré de capital, 1395
stock, 1482, 1527
stock, 7, 174, 664
stocks, 664, 852
stratégie dominante, 643
structure de la population, 644, 648
structure démographique, 646
structure du marché, 645
structure économique, 647
structure temporelle des taux
d´intérêt, 649
subside, 51, 1189, 1397
substitut, 1401
substitution internationale, 1399
substitution intertemporelle du loisir,
1400
subvention, 1397, 1402
supérieur au sens de Pareto, 1118,
1406
superneutralité de la monnaie, 1407
surcapacité, 655
surplus, 652
surprojetant, 1387
symbole, 1374
syndicat, 1376
système capitaliste, 1378
système de Bretton Woods, 1377
338
DE
ECONOMÍA
système de crédit, 1380
système de la Réserve Fédérale,
1383
système de pension, 1381
système de sécurité sociale à paiements immédiats, 1382
système de sécurité sociale entièrement consolidé, 1379
système économique, 1384
Système Monétaire Européen (SME),
1385
système monétaire international,
1386
table input-output, 1408
table intrant-sortant, 1408
tache solaire, 920
tarif, 1410
taux, 1411
taux d’accroissement, 1422
taux d’escompte, 1423, 1431
taux d’imposition progressive, 1438
taux d’imposition, 1433, 1452
taux d’abandon d’emploi, 1427
taux de change à flottement sale,
1415
taux de change extérieur, 1414
taux de change fixé unilatéralement,
1417
taux de change fixe, 1416
taux de change flexible, 1418
taux de change flottant, 1419
taux de change nominal, 1420
taux de change réel, 1421
taux de change, 1413
taux de chômage à inflation nonaccélérante, 1425
taux de chômage, 1424
taux de croissance, 1422
table de matières en français
taux de découverte d’emploi, 1427
taux de profit sur capital, 1430
taux de rendement, 1432
taux d’épargne, 1412
taux d’inflation espéré, 1429
taux d’inflation, 1428
taux d’intérêt à court terme, 1442
taux d’intérêt à long terme, 1443
taux d’intérêt nominal, 1446
taux d’intérêt réel net d’impôt, 1441
taux d’intérêt réel, 1448
taux d’intérêt sur dépôt, 1444
taux d’interêt, 1440
taux d’utilisation, 1439
taux endogène, 1450
taux exogène, 1451
taux hypothécaire, 1445
taux marginal d’imposition, 1435
taux marginal de l’impôt sur le revenu, 1436
taux marginal, 1453
taux moyen d’imposition, 1437
taux naturel de chômage, 1455
taux naturel, 1454
taux salarial, 1456
taux salarial nominal, 1457
taux salarial réel, 1458
taux sans risque, 1459
taxe, 774
taxe sur la valeur ajoutée TVA, 794
taylorisme, 1459
technologie, 1460
tendance, 1461
terme d’erreur, 1479
terme stochastique, 1479
termes d’échange, 1480
termes nominaux, 68, 584
termes réels, 67, 585
théorie, 1462
théorie de la négociation, 1467
théorie de la régulation, 1469
théorie de la saturation, 1464
théorie de la valeur travail, 1473
théorie de l’approche monétaire à la
balance des paiements, 1466
théorie de l’entreprise, 1465
théorie démographique, 1468
théorie des choix publics, 1470
théorie des jeux, 1471
théorie du cycle réel des affaires,
1472
théorie keynésienne, 1474
théorie marshallienne, 1475
théorie néo-classique, 1476
théorie quantitative de la monnaie,
1463
théorie utilitariste, 1477
théorie wicksellienne, 1478
thésaurisation du travail, 1322
thésaurisation, 26
titre, 7, 174, 1481, 1482, 1527
titre sans risqué, 1483
traitement minimum, 1351
traitements et salaires, 1390
transaction, 1492
transactions courantes, 1493
transfert courant, 1496
transfert forfaitaire, 1494, 1495
transferts, 143, 1104, 1190
travail, 575, 1486, 1490
travailler, 1489
travailleur, 1487
troc, 1504
trust, 1505
union économique, 1507
unité de compte, 1506
339
V o c a b u l a r i o
unité familiale, 713
usure, 442
utilité, 1509
utilité de réserve, 1510
utilité espérée, 1511
utilité marginale, 1512
valeur, 7, 174, 1482, 1516, 1527
valeur actuelle nette, 25, 1518
valeur ajoutée, 1517
valeur d´échange, 1523
valeur d´usage, 1256
valeur de la monnaie en devise étrangère, 1521
valeur de la vie, 1522
valeur marchande, 1524
valeur présente actualisée, 1519, 1525
valeur réelle espérée de l’argent, 1530
vallée, 1514
340
DE
ECONOMÍA
variable, 1536
variable aléatoire, 1537
variable endogène, 1540
variable exogène, 1541
variable qualitative, 1538
variable quantitative, 1539
variance, 1545
variation compensatoire, 1542
variation équivalente, 1544
vente, 1549
virement postal, 1515, 1557
vitesse de circulation de la monnaie,
1546, 1547
volatilité, 1550
volontés, 1050
zone cible du taux de change, 115
zone cible, 115
í n d i c e
9
e n
p o r t u g u ê s
Índice en Português
absentismo, 3
açambarcamento, 26
acção, 6
acção de empresa, 8, 592
accionista, 9
acções, 7, 174, 664, 1482, 1527
acelerador do investimento, 5
acíclico, 10
acordo, 11
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), 12
actividade de produção, 13
actividade económica, 14
actividade estrangeira, 15 (s.f)
actividade privada, 16
actividade produtiva, 17
activo,18
activo circulante, 717
activo financeiro, 19
activo físico, 20
activo líquido, 21
activo monetário, 22
activo patrimonial, 23
acumulação, 26
acumulação de capital, 27
adiantamento, 29
administração fiscal, 31, 699
afectação, 75
afluxo, 33, 707
agente, 89
agente económico, 90
agente financeiro, 91
agente representativo com vida infinita, 92
aglomeração, 45
agregação, 46
agregados monetários, 47
agricultor, 48, 165
ajustamento, 93, 98
ajustamento do mercado, 94, 99
ajustamento dinâmico, 95, 100
ajustamento do stock de capital, 96,
101
ajustar, 97
alocação, 75
alocação de recursos, 76
alocação óptima, 77
alocação óptima no sentido de
Pareto, 78
altruísmo, 49
ambiente, 50
amortização, 51
amortizações do consumo de capital, 52
amortizar, 53
análise conjunta, 55
análise custo-benefício, 56
análise de entradas e saídas, 59
análise económica, 58
análise IS-LM, 57, 60
análise multicritério, 61
ano fiscal, 62, 663
antes de impostos, 63
apoio social, 1189
aprendizagem pela prática, 65, 66
arbitragem, 70
armadilha de liquidez, 1491
armazenamento, 26
arrecadar, 225
árvore de Lucas, 71
ascendente, 1, 73
associações, 223
341
V o c a b u l a r i o
atribuição, 75
aumentar, 79
aumento, 80, 807
aumento das existências, 1543
aumento do preço, 808
ausência de barreiras à entrada,
1369
autarcia, 81
autoridades monetárias, 82
auto-selecção, 84
aversão ao risco, 87
aversão ao risco constante em termos relativos, 86
aversão relativa constante ao risco,
88
balança comercial, 103
balança de capitais, 270
balança de capitais da balança de
pagamentos, 106
balança de pagamentos, 104
balança de pagamentos internacionais, 105
balança de transacções correntes, 107
banco, 109
banco central, 110
banco comercial, 111
Banco da Reserva Federal (estadounidense), 112
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
113
Banco Mundial, 114
barreira não alfandegária, 119
barreiras à entrada, 116
barreiras alfandegárias, 117
base monetária , 120 M0, 120
bem, 121
bem de Giffen, 131
bem final130
342
DE
ECONOMÍA
bem inferior, 132
bem de consumo intermédio, 133
bem livre, 134
bem misto, 135
bem não transaccionado, 136
bem não-transaccionável, 137
bem normal, 138
bem substituto, 140
bem transaccionado, 122
bem transaccionável, 122
bem tributável, 141
bem-estar económico, 145
bem-estar, 144
benefícios fiscais ao investimento,
309
bens de capital, 123
bens de consumo, 124
bens de consumo duradouro, 125
bens de consumo não duradouro, 126
bens de equipamento, 127
bens de produção, 129
bens e serviços finais, 146
bens e serviços de consumo intermédio, 147
bens patrimoniais, 128, 139
bolha especulativa, 157
bolsa, 148
bonificação, 756
borlista, 154, 1162, 1508
burocracia, 158
burocrata, 159
cabaz de bens, 166, 191
caixa económica, 161
calibração, 162, 163
câmbio, 164
candidato, 167, 1391
capacidade, 170
capacidade de financiamento, 171
capacidade produtiva, 172
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
capacidade sobreutilizada, 173
capital, 174
capital circulante, 175
capital de exploração, 175
capital de risco, 176
capital físico, 177
capital fixo, 178
capital humano, 179
capitalismo, 181
capitalização, 182
carteira de títulos, 185
cartel, 186
centro do comércio internacional,
188
certificado de depósito, 190
ceteris paribus, 192
cheque, 193
choque, 194, 1135
choque adverso, 195
choque da oferta, 197
choque da procura, 196, 198
choque de produtividade, 199
choque idiossincrático, 200
choque permanente, 201
choque permanente da oferta, 203
choque permanente na procura,
202, 204
choque temporário da oferta, 208
choque temporário na procura, 207,
209
choque temporário, 205, 206
ciclo, 210
ciclo económico, 211
ciclo político-económico, 212
ciência política, 214
circulação da moeda, 215
classe estéril, 216
classe operária, 217, 218, 221
classe produtiva, 219
classe social, 220
clubes, 223
cobertura, 224
cobrar, 225, 1277
coeficiente de amortização, 227
coeficiente de correlação, 228
coerência (temporal) dinâmica, 259
colusório, 232
comercializar, 233
comércio, 234
comércio equilibrado, 235
comércio exterior, 236
comércio internacional, 237
comércio nacional, 238
comité, 239, 240
compatível em termos de incentivos,
242
competitividade, 243
componente cíclico, 244
componente de tendência, 246
componente residual, 245
comportamento económico, 247
compra e venda, 1081, 1083
comprar, 248, 973
compromisso, 249
comunismo, 250
concorrência, 251
concorrência imperfeita, 252
concorrência perfeita, 253
condicão de paridade da taxa de
juro, 254
condição exógena, 255
conjuntura, 292
conluio, 231
conomia aberta, 493
Conselho de Governadores, 256
consenso social, 257
conservação, 258
consolidar, 260
343
V o c a b u l a r i o
consumidor, 261
consumo, 262
consumo das familías, 264
consumo de capital fixo, 263, 415
consumo final, 265
consumo final no territorio económico, 267
consumo intermédio, 268
conta a prazo fixo, 269
conta de existências, 271
conta de fluxos, 272
conta de rendimentos da balança de
pagamentos, 273
conta financeira, 274
contabilidade, 276
Contas Nacionais [CN], 275
contingente, 277
contra-cíclico, 278
contratação, 279
contrato, 280
contrato a longo prazo, 281
contrato de futuros, 282
contrato de trabalho, 283
contrato temporário, 284
contribuição, 285
contribuições para a segurança social, 184, 297
contribuições sociais, 286
convergência, 289
convergência absoluta, 290
convergência relativa, 291
conversão de moedas estrangeiras, 288
convertibilidade da moeda, 287
convertibilidade de divisa, 288
cooperação, 293
coorte, 229
corporação, 576, 1388
correção da inflação, 294
correlação, 295
344
DE
ECONOMÍA
corte nos impostos, 1286
crédito, 307
crédito comercial. 308
crédito interno, 310
crescimento, 299
crescimento económico, 301
crescimento endógeno, 302
crescimento equilibrado, 303
crescimento monetário, 304
crescimento não antecipado da
massa monetária, 305
crescimento populacional, 300
crescimento regular, 306
criação de moeda, 298
crise, 311
critério de convergência, 313
crítica de Lucas, 314
cupão, 315
curso legal, 843, 1028
curto prazo, 4, 28, 316
curva da oferta (O), 322
curva da oferta agregada (OA), 323
curva da procura (D), 317, 325
curva da procura agregada (DA),
318, 326
curva de indiferença, 319
curva de Laffer, 320
curva de Lorenz, 321
curva de Phillips, 324
curva IS (investimento-poupança), 327
curva LM (procura da moeda), 328
custo, 329
custo afundado, 346
custo de adaptação, 330
custo de ajustamento, 330
custo em juros do capital, 331
custo de exploração, 332
custo de financiamento, 333
custo de gestão, 341
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
custo de intermediação, 335
custo do trabalho, 349
custo de menu, 336
custo de oportunidade, 337
custo de produção, 338
custo de produção decrescente, 339
custo de transacção, 340
custo dos factores, 342
custo financeiro, 343
custo fixo, 344
custo fixo médio, 345
custo afundado, 347
custo afundado, 348
custo marginal, 350
custo médio, 351
custo salarial, 352
custo, seguro e frete (CIF), 358
custo social, 353
custo total médio, 355
custo total, 354
custo variável médio, 357
custo variável, 356
custos, 753
dado, 359
dados, 360
dados ajustados para a sazonalidade,
364
dados anuais, 361
dados cross-country, 362
dados seccionais, 363
dados diários, 365
dados em painel, 366
dados horários, 367
dados semanais, 368
dados transversais, 363
decisor de política, 83, 372
défice da balança comercial, 375
défice da balança de transacções
correntes, 376
défice do orçamento do Estado, 378,
380
défice orçamental, 377, 379
défice público, 381
défice, 374
deficit, 374
definição de mecanismos, 436
deflação, 382
deflator (implícito) do PIB, 383
demografia, 406
denominação, 407, 1529
densidade, 408
densidade condicional, 409
depesa em consumo, 453, 749
depesa pública em consumo final, 266
depósito, 410
depósito à ordem, 412
depósito a prazo, 269, 411
depósito de poupança, 413
depósito não monetário, 414
depreciação monetária, 416
depreciação, 415
depressão económica, 312, 373,
417, 1278
desagregação, 420
descendente, 2, 421
descentralização, 422
descontar, 24, 423
deseconomias, 424
deseconomias de escala, 425
desembolsos correntes, 426
desempregado, 427
desempregado de longa duração,
428
desemprego, 429
desemprego friccional, 431
desemprego estrutural, 430
desemprego involuntário, 432
desemprego marxiano, 433
345
V o c a b u l a r i o
desenvolvimento, 434
desenvolvimento económico, 435
desequilíbrio, 437
desequilíbrio deflacionista, 438
desequilíbrio financeiro, 439
desfasamen, 440
desfasamento, 1338
desfasamento tempora, 441l
desfasamento temporal, 1338
desgaste, 442
desinflação, 443
desinflação competitiva, 444
desintermediação, 445
desinvestimento, 446
despedimento, 447
despedimento temporário, 448
despedir, 449
despesa, 450, 746
despesa autónoma, 451, 747
despesa pública em bens e serviços,
456, 752
despesa pública, 455, 751
despesa total interna, 454, 750
despesas, 753
despesas em consumo privado, 452
despesas em consumo privado, 748
desregulamentação, 459
desvalorização (da moeda), 460
desvalorização por retaliação, 461
desvio padrão, 621
diagrama de fases, 462
dimensão do mercado, 1409
diminuição, 463
diminuição de impostos, 1286
diminuição do preço, 160
diminuir, 464
dinheiro avalizado, 467
dinheiro de contado, 536
dinheiro de contado em caixa, 469,
537
346
DE
ECONOMÍA
dinâmica de transição, 465
dinheiro de contado, 468
dinheiro não avalizado, 474
dinheiro numerário, 536
direitos alfandegários, 418
discrepância estatística, 475
discriminação de preços, 476
dissolução matrimonial, 477
distribuição condicional, 479
dívida, 370
dívida estructural, 587
dívida nacional, 371
dívida pública, 371
dividendo, 480
divisão do trabalho, 482
divórcio, 483
dólar, 484
dolarização, 485
dotação, 486
dumping, 487
duopólio, 488 (n.m.)
dupla coincidência de necessidades,
489
dupla tributação, 1501
econometria, 490
economia [ciência], 491
economia [sistema], 492
economia agrária, 494
economia autárcica, 496
economia cultural, 498
economia da empresa, 499
economia da oferta, 506
economia da procura, 505
economia de mercado, 500 (s.f)
economia demográfica, 501
economia descentralizada, 502
economia do ambiente, 495, 503
economia do bem-estar, 504
economia do trabalho, 507
economia doméstica, 509
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
economia dos recursos naturais, 510
economia dos transportes, 508
economia espacial, 511
economia experimental, 512
economia fechada, 513
economia financeira, 514
economia geral, 533
economia internacional, 515
economia keynesiana, 516
economia marxiana, 517
economia marxista, 518
economia mista, 519
economia monetária, 520
economia neoclássica, 521
economia neokeynesiana, 522
economia planificada, 523
economia pós-keynesiana, 524
economia pública, 525
economia real, 526
economia recursiva, 527
economia regional, 528
economia rural, 529
economia sequencial, 530
economia subterrânea, 531
economia urbana, 532
economias de escala, 534
economista , 535
efeito da moeda sobre os encaixes
reais, 540
efeito de deslocamento, 541
efeito de saldo real, 538
efeito de subtituição intertempora,
539
efeito lua-de-mel, 543
efeito multiplicador, 544
efeito Pigou, 545
efeito preço, 546
efeito rendimento, 542, 547
efeito riqueza, 548
efeito substituição, 549
efeito tequila, 550
efeito Tobin, 551
efeitos de curto prazo, 552
efeitos de longo prazo, 553
efeitos distributivos, 554
efeitos sazonais, 555
eficiência à Pareto, 563
eficiência dinâmica, 561
eficiência económica, 557, 560
eficiência marginal do capital, 562
eficiência técnica, 558, 564
eficiência, 556, 559
elasticidade da oferta, 567
elasticidade da procura, 566, 568
elasticidade, 565
elástico, 569
eleitor representativo, 570
emissão, 572
emissão (de letras, moedas, obrigações, valores, títulos, acções, etc.),
573
empregado, 574
empregador, 577
emprego, 575, 1486
empresa, 241, 576, 697
empresa não residente, 578
empresa residente, 579
empresário, 577
empréstimo, 307, 580
empréstimo a curto prazo, 581
empréstimo a longo prazo, 582
empréstimo a médio prazo, 583
encargo social, 184
encargo, 757, 1088
endividamento, 586
endógeno, 588
energia, 589
enriquecimento, 590
entesouramento, 26
entrada de capital, 34
347
V o c a b u l a r i o
entrega, 591
equilibrado, 593
equilíbrio, 594
equilíbrio com desemprego, 595
equilíbrio com expectativas racionais, 596, 615
equilíbrio da economia com expectativas racionais, 497
equilíbrio de estado estacionario, 597
equilíbrio de mercado, 598
equilíbrio de Nash, 599
equilíbrio de Radner, 601
equilíbrio de reputação, 620
equilíbrio de seleccçao, 602
equilíbrio descentralizado, 603
equilíbrio do mercado de trabalho,
604
equilíbrio, em 605
equilíbrio geral, 619
equilíbrio interno, 606
equilíbrio macroeconómico, 607
equilíbrio monetário, 608
equilíbrio não walrasiano, 609
equilíbrio orçamental, 610
equilíbrio orçamental, 611
equilíbrio orçamental, 612
equilíbrio perfeito, 613
equilíbrio planificado, 614
equilíbrio real, 616
equilíbrio temporário
equilíbrio walrasiano, 618
erro estocástico, 622
escalonamento, 623
escassez, 183, 624, 625
escola austríaca, 626
escola clássica, 627
escola keynesiana, 628
escola monetarista, 629
escola neoclássica,630
348
DE
ECONOMÍA
escudo (português), 631
especialização, 632
especulação, 633
estabilidade, 634
estabilizador automático, 635
Estado, 636
estado estacionário, 638, 639
estado providência, 637
estagflação, 640
estática comparada, 641
esterilização, 642
estratégias dominantes, 643
estrutura demográfica, 644, 646
estrutura do mercado, 645
estrutura económica, 647
estrutura populaciona, 648l
estrutura temporal das taxas de juro,
649
euro, 650
evidência empírica, 651
excedente, 652
excedente da balança de transacções
correntes, 654, 1403
excedente de exploração, 653
excedente do orçamento de Estado,
1004, 1005
excesso de capacidade, 655
excesso de oferta, 657
excesso de procura, 656
executar, 1174, 1276
existências, 664, 852
exógeno, 665
expansão, 85, 153, 666
expansão económica, 667
expectativas adaptadas, 668
expectativas com base no passado,
670
expectativas com previsão perfeita,
671
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
expectativas de inflação, 672
expectativas de lucro, 673
expectativas ingénuas, 674
expectativas limitadas, 675
expectativas que se cumprem por si
mesmas, 669, 676
expectativas racionais, 677
exploração agrícola, 678
exportação, 679
exportações de bens e serviços, 680
exportações líquidas, 681
exportações líquidas de bens e serviços, 682
externalidade, 683
fabricação, 684
factor, 686
factor capital, 687
factor de actualização, 688, 689
factor de desconto, 688, 689
factor de produção, 686, 690, 834
factor fixo, 836
factor trabalho, 691, 837
falência, 108, 1271
famílias, 713
fecundidade, 692
ficha, 1374
fideicomisso, 693
finanças internacionais, 696
finanças, 695
finanças públicas, 685
finanças, 213
financiamento, 694
fiscalidade, 698
fisiocracia, 700
fisiocrata, 701
florim (holandês), 702
fluctuações sazonais, 705
flutuação agregada, 703
flutuações (do ciclo económico), 704
fluxo de rendimentos após impostos,
708
fluxo de saída, 709
fluxo monetário actualizado, 710, 711
fluxo, 706
fluxo real, 712
folha de balanço, 102
força de trabalho, 722, 921, 1156
formação bruta de capital, 720
formação bruta de capital fixo, 721
franco (francês), 723
franco a bordo (FOB), 898
franquia, 724
franquia pública, 725
função de bem-estar social, 727
função de consumo, 728
função de consumo keynesiana, 729
função de investimento, 731
função de investimento keynesiana,
732
função de oferta, 733
função de produção Cobb-Douglas,
736
função de utilidade, 738
função de utilidade indirecta, 739
função poupança, 726
função procura, 730, 734
função produção, 735
funcionário público, 740
fundaçao, 741
fundamentos microeconómicos, 742,
743
fundo, 715, 1505
fundo de investimento, 716
fundo de maneio, 717
Fundo Monetário Internacional
(FMI), 718
fundos próprios, 719
ganho de produtividade, 744, 745
349
V o c a b u l a r i o
ganhos, 1349, 1561
gastos, 753
gerações de capital, 1552
gerações sobrepostas, 1553, 1554
gerentes (da empresa), 1555
gestão de empresas, 1556
governo, 30, 754
Grande Depressão, 755
gratificação, 756
greve, 714
grupo de pressão, 759, 760
guerra dos sexos, 761
guilda, 758
herança, 762, 763, 877
hiato, 155
hiato inflacionista, 156
hiperinflação, 764
hipoteca, 765
hipótese, 766
hipótese das expectativas racionais,
767
história da empresa, 768
história económica, 769
ilusão monetária, 770
implementação, 64, 658, 1176, 1275
implementação de políticas, 659
implementar, 660, 894, 1174, 1276
importação, 771
importações de bens e serviços, 772
imposto de taxa única, 1434
imposto directo, 778
imposto distorcivo , 797
imposto indirecto, 780
imposto inflacionista, 781
imposto não distorcedor das decisões dos agentes económicos, 775,
776
imposto não neutral, 783
imposto neutro, 782
350
DE
ECONOMÍA
imposto pago por cabeça, 784
imposto progressivo, 785
imposto progressivo sobre o rendimento, 777, 786
imposto regressivo, 787
imposto regressivo sobre o rendimento, 788
imposto sobre a propriedade, 779
imposto sobre o consumo, 790
imposto sobre o crédito ao investimento, 791
imposto sobre o património, 779, 792
imposto sobre o rendimento, 793
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, 789
imposto sobre o valor acrescentado,
794
imposto sobre os benefícios não
esperados, 795
imposto, 774
imposto verde, 799
impostos sobre os lucros das sociedades, 796
impostos sobre vendas e sisa , 798
incentivos, 800
incerteza, 801
incerteza idiossincrática, 802
incoerência (temporal) dinâmica, 805
incoerência temporal, 804
incompatibilidade de objectivos, 803
incrementar, 806
incremento, 807
indexação, 809
indexação salarial, 810
indicador económico, 811
índice, 812
índice de preços ao consumidor (IPC),
814
indice de preços por grosso, 815
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
índice de referência, 816
índice dos preços de retalho, 813
industrialização, 817
indústrias, 818, 1362
ineficácia política, 818
ineficiência, 820
ineficiência dinâmica, 821
inflação, 822
inflação antecipada, 823
inflação efectiva, 824
inflação não esperada, 825
informação assimétrica, 826
informação imperfeita, 827
informação incompleta, 828
informação privada , 829
informação simétrica, 830
inovação, 832
inovação financeira , 833
input fixo, 836
instituição de crédito, 839
instituição depositária, 840
instituição financeira, 841
instituição privada sem fins lucrativos, 842
integração económica, 844
integração horizontal, 845
integração vertical, 846
intermediação financeira, 848
intermediário financeiro, 849
intervalo, 54, 850, 1274
invenção, 851, 853
invento, 851, 853
investidor, 854
investidor irracional, 855
investigação e desenvolvimento (I&D),
856
investimento, 857
investimento directo, 858
investimento em existências, 860
investimento em existências, 861
investimento estrangeiro, 862
investimento fixo, 863
investimento interno, 859, 864, 867
investimento irreversível, 865
investimento líquido, 866
investimento não-residencial, 868
investimento público, 869
investir, 870
isenção, 661
isento de impostos, 662
isocusto, 872
isoquanta, 871
jogo bayesiano, 1558
jogo de Ponzi, 1559
jogo repetido, 1560
keynesianismo, 873
keynesiano, 874
laissez faire (deixar fazer), 875
lazer, 876, 1075
legado, 763, 877
legislação social, 895
lei da oferta, 879
lei da procura, 878, 880
lei das expectativas iteradas, 881
lei de Gresham, 882
lei de Okun, 883
lei de Say, 885
lei de Walras (dos mercados), 886
lei do preço único, 887
lei dos rendimentos decrescentes, 884
leilão, 888, 1177
leilão a valor comum, 890, 1179
leilão com lanço selado, 891, 1180
leilão de segundo lanço, 889, 1178
leilão sequencial, 893, 1182
leiloeiro, 892, 1181
libra esterlina, 896
licitação, 899
351
V o c a b u l a r i o
limiar, 900
liquidez, 901, 902
lira (italiana), 903
livre comércio, 897
localização da empresa, 904
longo prazo, 905 (LP)
lucro, 142, 906
lucro antes de impostos, 907
lucro depois de impostos, 908
lucro tributável, 1302
M0, 910
M1, 911
M2, 912
M3, 913
macroeconomia [ciência], 914
macroeconomia [sistema], 915
macroeconomia de curto prazo, 916
macroeconomia de longo prazo, 917
mais valia, 1151
maldição do vencedor, a, 919
mancha solar, 920
mão invisível, a, 922
marco (alemão), 923
margem de lucro, 924
marketing, 970
marxismo, 925
marxista, 926
matéria-prima, 927
matrimónio, 928
matriz de Leontieff, 929
maturidade, 918, 930, 1548
maximização da utilidade, 931
maximização dos lucros, 932
maximizar, 933
máximo, 934
média, 935
Média condicional, 936
mediana, 937
médio prazo, 939
352
DE
ECONOMÍA
meio de câmbio, 938
meio de troca, 938
mercado, 940
mercado a prazo, 941, 958
mercado à vista, 942
mercado de acções, 953
mercado de câmbios, 943, 947
mercado de capitais, 945
mercado de crédito, 946, 948
mercado de futuros, 950
mercado de mercadorias, 951
mercado de trabalho, 952, 961
mercado de valores, 953
mercado dos factores de produção,
949
mercado eficiente, 955
mercado financeiro, 956
mercado financeiro internacional,
957
mercado internacional, 959
mercado interno, 954, 960, 963
mercado monetário, 962
mercado negro, 964
mercado secundário, 968
mercadorias, 965
mercados competitivos, 944
mercados completos, 966
mercados de bens e serviços, 967
mercados incompletos, 969
mercantilismo, 971
mercantilistas, 972
metas para a inflação, 1072
métodos estatísticos, 975
métodos quantitativos, 974
microeconomia [ciência], 976
microeconomia [sistema], 977
migração, 978
minimizar, 979
mínimo, 980
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
ministério das finanças, 981
mobilidade de capitais, 982
mobilidade internacional de factores, 983
moda, 984
modelação, 985
modelo, 986
modelo a dois países, 993
modelo a dois sectores, 994
modelo a um país, 1009
modelo clássico, 987
modelo contínuo, 1012
modelo da oferta, 999
modelo da procura, 991
modelo da oferta e procura agregada, 1001, 1002
modelo de aprendizagem pela prática, 988
modelo de busca, 990
modelo de desequilíbrio, 992
modelo de equilíbrio, 995
modelo de gerações sobrepostas,
1006
modelo de horizonte finito, 997
modelo de horizonte infinito, 998
modelo de oferta agregada, 1000
modelo de Ramsey, 1003
modelo de valorização dos activos,
1004
modelo de valorização dos activos
financeiros, 1005
modelo dinâmico, 1007
modelo do agente representativo
com vida infinita, 989
modelo do ciclo de vida, 1008
modelo do fluxo circular do rendimento e da despesa, 996
modelo económico, 1011
modelo em tempo discreto, 1013
modelo estático, 1014
modelo IS-LM, 1015
modelo keynesiano, 1016
modelo Mundell-Fleming, 1017
modelo não-walrasiano, 1020
modelo neoclássico, 1018
modelo neokeynesiano, 1019
modelo recursivo, 1021
modelo rendimento-despesa, 1022
modelo sequencial, 1023
modelo unisectorial, 1010
modelo walrasiano, 1024
moderação salarial, 1025
moeda, 466, 481, 1026
moeda comum, 1027
moeda em termos reais, 470
moeda endógena, 471
moeda fiduciária, 472, 1029
moeda mercadoria, 473
monetarismo, 1030
monetização do défice, 1031
monopólio, 1032
monopólio natural, 1033
monopolista, 1034
monopsónio, 1035
monopsonista, 1036
morbidez, 1037
mortalidade, 1038
mudança exógena, 1040
mudança tecnológica, 1041
multiplicador, 1042
multiplicador da despesa pública,
1044
multiplicador das despesas autónomas, 1043
multiplicador do orçamento equilibrado, 1045
multiplicador dos impostos, 1046
multiplicador monetário, 1047
353
V o c a b u l a r i o
necessidade colectiva, 1049
necessidade, 1048
necessidades, 1050
necessidades financeiras, 1051
negociação colectiva, 1052
negociação comercial, 1053
negócio, 1054
neutralidade da moeda, 1055
nível de preços, 1059
nível de produção, 1057, 1058
nível de rendimentos, 1056, 1060
nível de vida, 1061
nível estacionário, 1062
nodo, 1063
normativa do subsídio de desemprego, 1064
notas de banco, 1065
notas em circulação, 1066
núcleo (da economia), 1067
numerário, 468, 1068
objectivo monetário, 1073
objetivo de inflação, 1072
obrigação, 149, 1071
obrigação indexada, 152
obrigações do estado, 150
oferta (lanço em leilão), 888, 1076,
1177
oferta agregada de curto prazo,
1078, 1079
oferta agregada, 1077
oferta de moeda, 1085
oferta de trabalho, 1080
oferta elástica, 1082
oferta inelástica, 1084
oligopólio, 1087
operação de mercado aberto, 1090
operário, 1069, 1089
optimalidade à Pareto, 1091
optimizar, 1092
354
DE
ECONOMÍA
óptimo de Pareto, 1093, 1094
orçamento, 1098
orçamento equilibrado, 1099
ordenado, 1297 , remuneração, 1297
organismo, 1095
organização, 1096
organização industrial, 1097
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),
1074
organização sindical, 1376
orlista, 1123
ouro, 1100
padrão ouro, 1102
pagamento, 1103
pagamentos internacionais, 1105
pagamentos internacionais equilibrados, 1106
pagar na mesma moeda, 1107
país em vias de desenvolvimento, 1108
país industrializado, 1109
país subdesenvolvido, 1110
países adiantados, 1111
países avançados, 1111
países recém-desenvolvidos, 1112
pânico bancário, 1113
papel moeda, 1114
papel-moeda avalizado, 1115
papel-moeda convertível, 1116
parâmetro, 1117
paridade, 1119
paridade da taxa de juro, 1120
paridade do poder de compra, 1121,
1122
parte de mercado, 296
participações, 1354
passivo, 370, 1070, 1124, 1329
patente, 1125
património, 1126
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
patronos, 222
pedido, 1127
péni, 187, 1128
pensamento económico, 1129
pensão, 1130
per capita, 1131, 1173, 1175
perda, 1132
período, 1133
perpetuidade, 1134
perturbação, 1135
peseta (espanhola), 1136
PIB a custo dos factores, 1137
PIB a preços constantes (de 1990),
1138
PIB a preços de mercado, 1139
PIB a preços de mercado, 1140
PIB nominal, 1141
PIB real, 1142
pico (do ciclo económico), 1143
planeamento, 1144
planeamento central, 1145, 1147
planeamento descentralizado, 1146
planificador central, 1148
plano de estabilização, 1149
pleno emprego, 1150
PNB, 1152
PNB nominal, 1153
PNB real, 1154
pobreza, 1157
poder de compra, 1158, 1159
poder de mercado, 1160
poder monopolístico, 1161
política, 1163
política antimonopólio, 1164
política de esterilização, 1165
política de rendimento, 1166
política discricionária, 1167
política governamental, 1169
política industrial, 1170
política macroeconómica, 1171
política monetária, 1172
política orçamental, 1168
população, 1155
port distribuição, 478
pós impostos, 458
poupança, 36
poupança bruta, 37
poupança de pleno-emprego, 38
poupança líquida, 40
poupança nacional, 41
poupança negativa, 419
poupança nominal, 42
poupança privada, 43
poupança pública, 44
poupança real, 39
poupar, 35
preço, 1195
preço de compra, 1197
preço de venda, 1199
preço máximo, 1200
preço mínimo, 1201
preço regulamentado, 1202
preço relativo, 1203
preços de mercado, 1198
preferências reveladas, 1185
preferências, 1184
pressão, 1186
pressão fiscal, 1187
pressão inflacionista, 1188
prestação social, 1191
prestações da segurança social, 1190
prestamista, 1192
previsão, 1183, 1193
previsão perfeita, 1194
primeiro membro [duma equação],
1204
primeiro óptimo, 1205
principal, 1206
355
V o c a b u l a r i o
privatização, 1207
problema de agência, 1209
processo, 1210
processo estocástico, 1211
procura agregada, 385, 1213
procura de bens de consumo, 386,
1214
procura de curto prazo, 387, 1215
procura de depósitos, 388, 1216
procura de investimento, 393, 1221
procura de longo prazo, 394, 1222
procura de moeda por motivo de
especulação, 391, 1219
procura de moeda por motivo de
precaução, 390, 1218
procura de moeda por motivo de
transacção, 392, 1220
procura de moeda, 389, 1217
procura de trabalho, 395, 1223
procura do consumidor, 396, 1224
procura efectiva, 397, 1225
procura elástica, 398, 1226
procura especulativa, 399, 1227
procura hicksiana, 400, 1228
procura inelástica, 401, 1229
procura marshaliana, 402, 1230
procura monetária, 403, 1231
procura privada, 404, 1232
procura sectorial, 405, 1233
procura, 384, 1212
produção, 1234, 1250
produção bruta, 1235
produção caseira, 1236
produção das famílias, 1237
produção doméstica, 1238
produção intensiva em capital, 1239
produção intensiva em mão-de-obra,
1240
produção líquida, 1241
356
DE
ECONOMÍA
produtividade, 1242
produtividade do capital, 1243
produtividade do trabalho, 1244
produtividade marginal,1245
produtividade marginal constante,
1246
produtividade marginal crescente,
1247
produtividade marginal decrescente,
1248
produtividade marginal do investimento, 1249
produto, 1101, 1250
produto de consumo, 124
produto interno bruto (PIB), 1251
produto marginal, 1252
produto marginal do capital, 1253
produto marginal do trabalho, 1254
produto marginal do trabalho após
impostos, 1255
produto nacional bruto (PNB), 1256
produto nacional bruto real, 1257
produto nacional líquido (PNL),
1258
programa de bem-estar, 1259
programa de transferências, 1260
progresso técnico, 1261
progresso tecnológico, 1262
projecto, 1269
propensão marginal, 1263
propensão marginal à despesa, 1266
propensão marginal a investir, 1265
propensão marginal a poupar, 1264
propensão marginal ao consumo,
1267
propriedade privada, 1268
prova estratégica, 1208
q de Tobin, 1270
quantidade agregada, 168
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
quantidade óptima de moeda, 169
quebra, 1271
quilíbrio de pleno emprego, 600
quota de mercado, 296
racionamento do crédito, 1273
ratio de liquidez, 226, 1272
receita, 906
receita marginal, 909
recessão económica, 1278
recrutamento, 279
recta orçamental ,1279
recuperação, 1280
recuperação económica, 1281
recursos naturais, 1282
recursos naturais não-renováveis,
1283
redistribuição, 1285
redução do imposto sobre o rendimento, 1287
reembolsar, 1319
reembolso, 1288
reforma antecipada, 1563 (11)
reforma compulsiva, 1290, 1564
reforma, 1289, 1291, 1562, 1565
reformar-se, 1566
regra de mercado, 1292
regra de ouro, 1293
regra de política, 1294
regulamentação, 1295
relação de agência, 1296
rendibilidade a longo prazo, 1312
rendibilidade das obrigações, 1317
rendibilidade dum investimento,
1316
rendibilidade dos títulos, 1318
rendimento agregado, 1300
rendimento bruto ajustado, 119
rendimento de um activo, 1313
rendimento disponível, 1301
rendimento marginal, 1314
rendimento nacional, 1303
rendimento nacional disponível,
1304
rendimento permanente, 1305
rendimento pessoal, 1306
rendimento pessoal disponível, 1307
rendimento real
rendimento temporário, 1309
rendimento tributável, 1302
rendimento, 831, 1299
rendimentos marginais decrescentes,
1315
reserva, 1320
reserva de mão-de-obra, 1322
reserva de valor, 1323
Reserva Federal (estadounidense),
1324
reservas cambiais, 1325, 1326
reservas de divisas, 1325
reservas em ouro, 1327
reservas obrigatórias, 1321, 1328
restrição das reservas (bancárias)
obrigatórias, 1333
restrição ao crédito, 1330
restrição de Clower, 1331
restrição de liquidez, 1332
restrição de venda a descoberto,
1334
restrição efectiva, 1335, 1337
restrição orçamental, 1336
resultados, 1103
retorno, 1310, 1567
retorno de curto prazo, 1311
retorno de longo prazo, 1312
retribuições, 1298, 1339, 1390
revolução industrial, 1340
riqueza, 1341
riqueza humana, 1342
357
V o c a b u l a r i o
riqueza não humana, 1343
risco, 1344
risco cambial, 1345
risco de investimento, 1346
risco moral, 1347
rubrica, 72, 571
ruptura, 230
saída de capitais, 1348
salário, 1389
salário de reserva, 1350
salário mínimo, 1351
salário nominal, 1352
salário real, 1353
salários e ordenados, 1390
saldos de activos, 1355
saldos monetários reais, 1357
saldos monetários, 1356
sector, 1358
sector primário, 1359
sector secundário, 1360
sector terciário, 1361
segundo membro [duma equação],
1363
segundo óptimo, 1364
seguradora, 74
segurança social, 1365
seguro, 1366
seguro de desemprego, 1367
selecção adversa, 1368
senhoriagem, 1370
séries temporais, 1371
serviço, 1372
simulação, 1373
sinal, 1374
sinalização, 1375
sindicato, 1376
sistema Bretton Woods, 1377
sistema capitalista, 1378
sistema de bancos da Reserva Federal Americana, 1383
358
DE
ECONOMÍA
sistema de crédito, 1380
sistema de pensões, 1381
sistema de segurança social com
capitalição total, 1379
sistema de segurança social de pagamento imediato, 1382
sistema económico, 1384
Sistema Monetário Europeu (SME), 1385
sistema monetário internacional, 1386
sobreajustamento, 1387
sociedade, 576, 1388
solicitante, 167
solidez bancária, 1392
spread da taxa de juro, 1393
stock de capital, 180, 1394, 1551
stock de capital desejado, 1395
subemprego, 1396
subsídio, 51, 1189, 1397, 1402
subsídio da segurança social, 143
subsídio de desemprego, 1398
substituição internacional, 1399
substituição intertemporal de lazer,
1400
substituto, 1401
superavit, 652
superior segundo Pareto, 1118, 1406
superneutralidade da moeda, 1407
suspensão temporal, 448
tabela de entradas e saídas, 1408
tarifa aduaneira, 69
taxa, 1410, 1411
taxa (de juro) sem risco, 1449
taxa de câmbio, 1413, 1414
taxa de câmbio fixa, 1416
taxa de câmbio fixada unilateralmente, 1417
taxa de câmbio flexível, 1418
taxa de câmbio flexivel com intervenção, 1415
taxa de câmbio flutuante, 1419
í n d i c e
e n
p o r t u g u ê s
taxa de câmbio nominal, 1420
taxa de câmbio real, 1421
taxa de crédito, 1189
taxa de crédito à habitação, 1445
taxa de crescimento, 1422
taxa de desemprego, 1424
taxa de desemprego não aceleradora
da inflacção, 1425
taxa de despedimento, 1426
taxa de inflação, 1428
taxa de inflação esperada, 1429
taxa de juro, 1440
taxa de juro alvo, 1447
taxa de juro (real) depois de impostos1441
taxa de juro de curto prazo, 1442
taxa de juro de longo prazo, 1443
taxa de juro dos depósitos, 1444
taxa de juro nominal, 1446
taxa de juro real, 1448
taxa de lucro (do capital), 1430
taxa de poupança, 1412
taxa de redesconto, 1284, 1423, 1431
taxa de rendibilidade, 1432
taxa de salário, 1456
taxa de salário nominal, 1457
taxa de salário real, 1458
taxa de sucesso na procura de emprego, 1427
taxa de tributação, 1433, 1452
taxa de tributação progressiva, 1438
taxa de utilização, 1439
taxa endógena, 1450
taxa exógena, 1451
taxa marginal, 1453
taxa marginal de tributação, 1435
taxa marginal de tributação de rendimento, 1436
taxa média, 1437
taxa natural, 1454
taxa natural de desemprego, 1455
taylorismo, 1459
tecnologia, 1460
tecto, 934
tendência, 1461
teoria, 1462
teoria da abordagem monetária à
balança de pagamentos, 1466
teoria da crise de subconsumo, 1464
teoria da empresa, 1465
teoria da escolha pública, 1470
teoria da população, 1468
teoria da regulação, 1469
teoria da saturação, 1464
teoria de jogos, 1471
teoria do negociação, 1467
teoria do valor trabalho, 1473
teoria dos ciclos económicos reais,
1472
teoria keynesiana, 1474
teoria marshalliana, 1475
teoria neoclássica, 1476
teoria quantitativa da moeda, 1463
teoria utilitarista, 1477
teoria wickselliana, 1478
termo estocástico, 1479
termos de troca, 1480
termos nominais, 68, 584
termos reais, 67, 585
título, 1481
título do tesouro, 151
título sem risco, 1483
títulos Arrow, 189
títulos de dívida, 1481
tomada de decisões, 1484
tomador de preços, 1196, 1485
trabalhador, 1487
trabalhador de escritório, 32, 1488
trabalhar, 1489
trabalho, 1490
359
V o c a b u l a r i o
trajectória de crescimento equilibrado, 1497
trajectória de transição, 1498
tranferência de pagamentos, 1104
transacção, 1492
transacções correntes, 1493
transferência corrente, 1496
transferência não distorcedora, 1494,
1495
tributação, 773, 1499
tributação do capital, 1500
tributação óptima, 1502
troca, 164
troca directa, 1504
trocar, 847, 1503
unção produção a um sector, 737
união económica, 1507
unidade de conta, 1506
usto de informação, 334
utilidade, 1509
utilidade de reserva, 1510
utilidade esperada, 1511
utilidade marginal, 1512
vagas, 1513
vale (em ciclo económico), 1514
vale postal, 1515, 1557
valor, 1516
valor acrescentado, 1517
valor actual, 1519, 1525
valor da bolha, 1520
valor da moeda em divisa estrangeira, 1521
360
DE
ECONOMÍA
valor da vida, 1522
valor de mercado, 1524
valor de troca, 1523
valor de uso, 1526
valor fundamental, 1528
valor presente (líquido), 25, 1518
valor real esperado da moeda, 1530
valorização contingente, 1531
vantagem absoluta, 1532
vantagem comparativa, 1533 (10)
vantagem competitiva, 1534
variação autónoma, 1039
variação compensatória, 1542
variação equivalente, 1544
variância, 1545
variáveis fundamentais da economia, 1535 ;
variável, 1536
variável aleatória, 1537
variável endógena, 1540
variável exógena, 1541
variável qualitativa, 1538
variável quantitativa, 1539
velocidade de circulação da moeda,
1546, 1547
vendas, 1549
volatilidade, 1550
zona alvo, 115
zona alvo para a taxa de câmbio,
115
í n d i c e
d e
s i g l a s
10 Índice de siglas e acrónimos
AD aggregate demand, 385
AD aggregate demand curve, 318
AGI adjusted gross income, 119
AS
aggregate supply curve, 323
BIRD Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento, 113
BIRD Banco Internacional para a Reconstrución e o Desenvolvemento, 113
BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, 113
BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 113
CAF coût assurance et fret, 358
CARA constant absolute risk aversion, 86
CDD contrat à durée déterminée, 284
CIF coste, seguro y flete, 358
CIF cost-insurance-and-freight, 358
CIF custo, seguro e frete, 358
CIF custo, seguro e frete, 358
CII
crédit d’impôt à l´investissement, 309
CN comptabilité nationale, 275
CN contabilidad nacional, 275
CN contas nacionais, 275
CN contas nacionais, 275
CP
a curto prazo, 4
CP
corto plazo, 4
CPI consumer price index, 814
CRR Aconstant relative risk aversion, 88
D
courbe de demande, 317
D
curva da procura, 317
D
curva de demanda, 317
D
curva de demanda, 317
D
demand curve, 317
DA
courbe de demande agrégée, 318
DA
curva da procura agregada, 318
DA
curva de demanda agregada, 318
DA
curva de demanda agregada, 318
DA
demanda agregada, 385
DA
demanda agregada, 385
EMS European Monetary System, 1385
FMI Fondo Monetario Internacional, 718
FMI Fondo Monetario Internacional, 718
FMI Fonds Monétaire International, 718
FMI Fundo Monetário Internacional, 718
FOB franco a bordo, 898
FOB franco àbord, 898
FOB free-on-board, 898
FOB libre en puerto de embarque, 898
FOB libre no porto de embarque, 898
GATT Accord général sur le commerce et les
droits de douane, 12
GATT Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio, 12
GATT Acordo Xeral sobre Tarifas e Comercio,
12
GATT Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, 12
GATT General Agreement on Trade and
Tariffs, 12
GDP gross domestic product, 1251
GNP gross national product, 1256
I&D investigação e desenvolvimento, 856
I+D investigación e desenvolvemento, 856
I+D investigación y desarrollo, 856
IBDR International Bank for Reconstruction
and Development, 113
IMF International Monetary Fund, 718
IPC índice de precios al consumo, 814
IPC índice de preços ao consumidor, 814
IPC índice de prezos ao consumidor, 814
IPC indice des prix à la consommation,
814
IRPF imposto sobre a renda das persoas físicas, 789
361
V o c a b u l a r i o
IRPF impuesto sobre la renta de las personas
físicas, 789
IRPP impôt sur le revenu des personnes physiques, 789
ITC investment tax credit, 309
IVA impuesto sobre el valor añadido, 794
IVE imposto sobre o valor engadido, 794
LHS left hand side, 1204
LP
largo plazo, 905
LP
longo prazo, 905
LP
longo prazo, 905
LR
long-run, 905
MPC marginal propensity to consume, 1267
MPK marginal product of capital, 1253
MPS marginal propensity to save, 1264
NA national accounts, 275
NAIRU nonaccelerating inflation rate of unemployment, 1425
NNP net national product, 1258
O
curva da oferta, 322
O
curva de oferta, 322
O
curva de oferta, 322
OA
courbe d’offre agrégée, 323
OA curva da oferta agregada, 323
OA curva de oferta agregada, 323
OA curva de oferta agregada, 323
OCDE Organisation de Coopération et de
Développement Economique, 1074
OCDE Organización de Cooperación e
Desvolvemento Económicos, 1074
OCDE Organización de Cooperación e
Desvolvimento Económicos, 1074
OCDE Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, 1074
362
DE
ECONOMÍA
OECD Organization for Economic Cooperation and Development, 1074
OLG overlapping generations, 1553
OPA oferta pública de adquisición, 1086
OPA offre publique d’achat, 1086
OPC oferta pública de compra, 1086
OPC oferta pública de compra, 1086
PIB producto interno bruto, 1251
PIB produit intérieur brut, 1251
PIB produto interno bruto, 1251
PIB produto interno bruto, 1251
PNB producto nacional bruto, 1256
PNB produit national brut, 1256
PNB produto nacional bruto, 1256
PNB produto nacional bruto, 1256
PNL produto nacional líquido, 1258
PNL produto nacional líquido, 1258
PNN producto nacional neto, 1258
PNN produit national net, 1258
PPA paridad del poder adquisitivo, 1122
PPA paridade do poder adquisitivo, 1122
PPP purchasing-power parity, 1122
R&D recherche et développement, 856
R&D research and development, 856
REE rational equilibrium economy, 497
RHS right hand side, 1363
S
supply curve, 322
SME Sistema Monetario Europeo, 1385
SME Sistema Monetario Europeo, 1385
SME Sistema Monetário Europeu, 1385
SME Système Monétaire Européen, 1385
SR
short-run, 4
TVA taxe sur la valeur ajoutée, 794
VAT value added tax, 794
r e f e r e n c i a s
11
Referencias empregadas con termos volcados no
vocabulario terminolóxico
Alcaraz Varó, E y Brian H. (1997) Diccionario de términos económicos, financieros y
comerciales inglés-español-inglés. Ed. Ariel, Barcelona.
Alcaráz Varó, E. & Hughes, B. (2000) Diccionario de términos jurídicos inglés-español /
español-inglés. Ed. Ariel, Barcelona.
Bernad, Y. E Colli, J.-C. (1998) Diccionario Económico e Financiero (2 volumes).
Publicações Dom Quixote, Lisboa.
Collin, P.H. (1998) Business Portuguese Glossary. Peter Collin Publishing, Londres.
Collins Cobuild monolingüe
Cotta, Alain (1991) Dicionário de economia, Publicações Dom Quixote, Lisboa.
De Lucca, J.L. (2001) Elsevier’s Economics Dictionary in English, French, Spanish, Italian,
Portuguese and German, Ed. Elsevier, Amsterdam.
De Mrais, A. (1998) Diccionario inglés portugués. Porto Editora, Porto.
Dicionário multilingue de economia, gestão e comércio (1995). Verbo, Lisboa.
Elosúa de Juan, M. (dir.) (1993) Diccionario empresarial Stanford (inglés-francés-español).
6ª edición. LID Editorial Empresarial, Madrid.
Elosúa de Juan, M., et al (1996) Capital Business Dictionary (inglés británico, inglés norteamericano, francés, español, portugués, alemán, italiano, grego, holandés, sueco, finlandés, dinamarqués). LID Editorial Empresarial, Barcelona. [CD-ROM versión 1.0]
Enciclopedia Espasa de Economía
Figueiredo de, Cândido (1996) 25ª edição, Grande dicionário de língua portuguesa; 2
tomos. Bertrand editora, Lisboa .
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
Lima Castelo Branco, Gilberto Diogo; José Luiz de Mello de Vasconcellos e Souza; José
Luiz Valle-Flor (1984) Dicionário de economia e gestão; português, francês, inglês e
alemão. Lello & irmão editores, Porto.
Lozano Irueste, José María (1993) Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa;
inglés-español, español-inglés. 3ª edición. Ediciones Pirámide S.A., Madrid.
Lozano Irueste, José María (1998) Diccionario bilingüe de economía y empresa (inglésespañol; español-inglés); 5ª edición. Ediciones Pirámide, Madrid.
Lucca, J.L. de (2001) Elsevier’s Economics Dictionary; in English, French, Spanish, Italian,
Portuguese and German. Ed. Elsevier Science B.V., Amsterdam.
Martínez Almoyna, J. (1990) Diccionario inglés portugués. Porto Editora, Porto.
Miles, A. (2002) Diccionario de economía y empresa. Gestión 2000, Barcelona.
363
V o c a b u l a r i o
DE
ECONOMÍA
Ménard, Louis (1994) Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière (anglaisfrançais avec index français-anglais). Institut Canadien des Comptables Agréés, TorontoMontreal.
Ménard, Louis; Murielle Arsenault; et Jean-François Joly (1994) Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière; anglais-français avec index français-anglais. Québec:
Institut Canadien des Comptables Agréés, avec la collaboration des Ordres des experts
comptables (France) et de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises (Belgique), TorontoMontreal.
Morais de, Armando (1998) 3ª edição, Dicionário inglês-português. Porto editora, Lda.,
Porto.
Muñiz Castro, E (1990) Diccionario terminológico de términos de economía, comercio y
derecho inglés-español-inglés. Fontenebro, Madrid.
Péron, Michel; Gordon Shenton; et alii (1995) Le Robert & Collins du management;
français-anglais, anglais-français. Dictionnaires Le Robert, París.
Phillips, D.; M.-C. Bienaud; e, F.J. Thompson (1997) Elsevier’s Dictionary of Financial Terms
in English, German, Spanish, French, Italian and Dutch. 2ª ed. revisada y ampliada. Ed.
Elsevier, Amsterdam.
Robert, Paul (1996) Le nouveau Petit Robert. Dictionnaires Le Robert, París.
Routledge (1998) Diccionario inglés de negocios, comercio y finanzas; español-inglés,
inglés-español. Routledge, Londres e Nueva York.
Routledge (1998) Routledge Spanish Dictionary of Business, Commerce and Finance.
Diccionario inglés de negocios, comercio y finanzas. Spanish-English / English-Spanish.
Routledge, Londres e Nueva York.
Silem, Ahmed; e Jean-Marie Albertini (dir.) (1995) Économie, 5e édition. Dalloz, París.
VV. AA .(1978) The British Chamber of Comerse Six Languages Business Dictionary. Colt
Books Ltd., Cambridge.
VVAA (1987) Diccionario Michaelis inglés-portugués-inglés. Melhoramentos, São Paulo.
VVAA (1995) Diccionârio Universal da lingua portuguesa. Texto editora, Lisboa.
VVAA (1995) Diccionârio Verbo Multilingüe de economía, gestão e comêrcio. Verbo,
Lisboa.
VVAA (1995) Diccionârio de negocios. Publicações Dom Quixote. Lisboa.
www.google.com
Yves Garnot, Pierre (1987) Diccionario de economía y comercio, francés-español, español-francés. Ed. Paraninfo, Madrid.
364
r e f e r e n c i a s
12
Referencias con termos volcados no vocabulario
terminolóxico
Allen, R.G.D. (1969) Theorie Macroeconomique – Une etude mathematique Armand
Colin, París. [Index pp.469-474]
Barro, Robert (1995) Macroeconomics. 4th Edition Mc-Graw Hill. [Glossary, pp. 587599]
Branson , Willian H. (1979) Macroeconomia, Teoria e Política. 2ª ediçao Fundaçao
Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Froten, Robert (1993) Macroeconomía. Teorías y Políticas 4 edición, McGraw-Hill,
Bogotá, 1995 [Glosario pp.693-701]
Lipsey, R. (1989) Introducción a la Economía Positiva. 7ª edición, Ed. Vicens-Vives,
Barcelona 1991. [Glosario pp.909-927]
McCandless, George T. (1991) Macroeconomic Theory, Prentice Hall, New Jersey.
[Index pp.307-312]
Mochón, F. (1993) Economía. Teoría y Política, 3ª edición. McGraw-Hill. Madrid.
[Glosario pp.663-691]
Parkin, Michael (1993) Economics 2nd edition, Addison-Wesley, USA. [Glossary pp
1058-1071]
Robinson, Joan e John Eatwell (1973) An Introduction to Modern Economics, McGrawHill, Londres. [Index pp.341-350]
Samuelson, Paul, e W. Nordhaus (1985) Economía, 12a edición, McGraw-Hill, Madrid
1988. [Glosario de Términos pp.1097-1124.]
Stiglitz, Joseph (1993) Economía, Ed. Ariel, Barcelona. [Glosario, pp.1225-1241]
VV.AA. (1993) Manual Básico de Economía en Galego. La Voz de Galicia, A Coruña.
[Glosario de Termos pp.423-435]
13
Referencias
Masa Vázquez, Xosé M. (1995): Vocabulario de matemáticas. Galego-castelán-inglésportugués, Universidade de Santiago de Compostela.
Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega (1982) “Normas Ortográficas do
Idioma Galego” 12ª edición revisada mayo 1995, Vigo.
365
V o c a b u l a r i o
366
DE
ECONOMÍA
Descargar