Conformación histórica do estado moderno

Anuncio
UNIDADE 5: CONFORMACIÓN HISTÓRICA DO ESTADO MODERNO
5.1. A FORMACIÓN DO ESTADO MODERNO
5.2. A EVOLUCIÓN DO ESTADO E AS SÚAS CONFIGURACIÓNS HISTÓRICAS
5.3.− FASES DA APARICIÓN DO ESTADO DE DEREITO
ORIXÍNASE POR CAUSAS
NON INTENCIONADAS
GUERRA
É o motor da soberanía dos Estados Modernos. (Maquiavelo).
1º:
Conseguir a centrlización da soberanía interior. Eliminación dos feudos
2º
Para o establecemento das fronteiras. Soberanía exterior
Desenvolvemento da maquinaria militar e burocrática
CAPITAL
LOITA POLA DEMOCRATIZACIÓN
Relación
ESTADO−CAPITAL
Necesidade de financiamento económico
Provoca
Potenciada ademais pola incorporación dos cidadáns ó exército
Exisencias dos cidadans
Protección xurídica
DEREITOS
Control e participación no Estado
Conduce ó
1
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO
necesítanse para
Costear campañas militares
Economía forte
Precisase
para poder realizar recadación
fiscal (Burocracia)
APOIO POLÍTICO Á ECONOMÍA EMERXENTE
Creación de espacios comerciais xuridicamente seguros
CAPITALISMO
MERCANTILISTA
INDUSTRIAL
Provoca desigualdades
Necesidade de revisión das relacións CAPITAL−ESTADO
LIBERDADE ECONÓMICA
Produce miseria
Abre o camiño para a liberdade política
O ESTADO MODERNO EVOLUCIONA:
DA
PASANDO POLO
CARA Ó
MONARQUÍA ABSOLUTA
(Fase inicial da formación do Estado)
ESTADO
LIBERAL
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO
2
−Centralización do poder
−Burocratización administrativa
−Unificación:
Territorial
Xurídica
Militar
Económica
−O gobernante está por riba da lei que crea
CARACTERÍSTICAS
Aparece cas
REVOLUCIÓNS BURGUESAS
SOCIO−POLÍTICO
ECONÓMICO
Dereitos e Liberdades
Sometemento de todos a unha única norma superior
ESTADO MÍNIMO
Diferencia fundamental
Liberdade Económica
Impulsada no XIX pola Revolución Industrial
CRISE ECONÓMICA DO ESTADO LIBERAL
Debilitamento da lexitimidade política
POLÍTICA ECONÓMÍCA
Dará lugar
NECESIDADE DUNHA TRANSFORMACIÓNN
Tensión social
Trae consigo
3
Prococará
Revolucións
Defensores do ESTADO LIBERAL
SOCIALISTAS e DEMÓCRATAS
Prococará
INICIAL
(1870 a1929)
EXPANSIÓN
(1945−1970)
AFIANZAMENTO
(1930−1945)
CRISE
(1970− )
S. XIX: Toma de conciencia da cuestión social
Época de CRISE
Época de búsqueda de harmonía.
Descompemsación entre gasto social e ingreso fiscal.
Adopción de medidas sociais
Dará lugar
Medidas sin carácter constitucional. Polo tanto non obrigatorias.
APOIADO POLA FORTALEZA DO MOVEMENTO OBREIRO
Pero
Á Constitución da República de Weimar,
Na que se establecen
Dereitos
INTERVENCIÓN NA ECONOMÍA
4
Carácter estructural
Bipolarización y radicalización política
INTERVENCIONISMO
Solución:
KEYNES
Apoiae nas
teorías de:
Propón:
Investimentos
públicos.
Impostos para as clases altas
XERA EMPREGO
CONSUMO
REACTIVASE A ECONOMÍA
Atrae
CAPITALISMO
DEMOCRACIA
Entre
Cotización única á Seguridade Social
¿Cómo?
Política Asintencial
Levará
Redefinición do Estado
Garantir a acumulación de capital e a súa redistribución
Funcións
Aceptación do Capitalismo
5
(se reparte)
Provoca
Menor Conflicto Social.
LEXITIMACIÓN
Xestión Social
Sindicatos
Patronal
Pasa a
Causa
Neoliberal
Neomaxista
Solucións
CRISE DE LEXITIMIDADE
Solución
TRANSFORMACIÓN PROFUNDA
a
6
Descargar