Formulari Sollicitud FF Temp 12

Anuncio
FORFET DE TEMPORADA 2013-2014
SOL·LICITUD /SOLICITUD
FOTO
CLUBS D'ESQUÍ
Nom/Nombre:
Cognoms/ Apellidos:
DNI
Ardreça/Dirección
Població/ Población:
CP:
Província/Provincia:
Telèfon/Teléfono:
Mòbil/Móvil:
e-mail:
Data Naixement/Fecha nacimiento:
Marqui la seva opció/marque su opción:
Anys de naixement/Años de nacimiento:
Adult/Adulto (26 a 64 anys/años)
Entre 1949 i/y 1987
Junior (15 a 25 anys/años)
Entre 1988 i/y 1998
Infant/Infantil (7 a 14 anys/años)
Entre 1999 i/y 2006
Menor (0 a 6 anys/años)
A partir de 2007
Veterà/Veterano I (65 a 69 anys/años)
Entre 1944 i/y 1948
Veterà/Veterano II (> de 70 anys/años)
1943 o abans/o antes
Import/ Importe:
Signatura del Titular/
Firma del Titular
En cas de ser menor d'edat
signatura del pare, mare o
tutor. En caso de ser menor de
edat firma del padre, madre o
tutor.
De conformitat amb el disposat a la "Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal", el client/titular queda informat i autoritza el "registre i
tractament de les seves dades personals" en fitxers automatizats que són responsabilitat d'FGC. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats
dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Cardenal Sentmenat 4. 08017 Barcelona.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, el cliente/titular queda informado y autoriza el "registro y
tratamiento de sus datos personales" en los ficheros automatizados que son responsabilidad de FGC. El titular podrà ejercer gratuïtamente los derechos de
oposición, acceso, rectificación i cancelación de sus datos y revocación de su autorización de acuerdo con el procedimiento legalemente establecido. Estos
derechos prodran ser ejercidos dirigiéndose por escrito al departamento responsable del fichero automatizado: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Cardenal
Sentmenat 4. 08017 Barcelona.
Port Ainé i Espot Esquí
Oficines Centrals: Ctra de Sort a Rialp, s/n 25594 Rialp (Lleida)
Tel. 973 621 199
www.skipallars.cat
Descargar