Full de sol·licitud / Hoja de solicitud

Anuncio
Full de sol·licitud / Hoja de solicitud
Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses
Documentació necessària per formalitzar la matrícula:
Documentación necesaria para formalizar la matrícula:
2 fotos
Fotocòpia del DNI / Fotocopia del DNI / Pasaporte (para extranjeros)
Fotocòpia compulsada de la titulació / Fotocopia compulsada de la titulación / Fotocopia
legalizada de la titulación (para extranjeros)
Currículum vitae
Nom del curs / Nombre del curso
Dades personals / Datos personales
Nom i cognoms
Nombre y apellidos
NIF o Passaport
NIF o Pasaporte
Adreça
Dirección
Telèfon
Teléfono
Població
Población
País
País
Fax
Data de naixement
Fecha de nacimiento
Codi postal
Código postal
e-mail
Sexe
Sexo
Nacionalitat
Nacionalidad
Dades acadèmiques (informatiu) / Datos académicos (informativo)
Llicenciatura (especifiqueu-la)
Licenciatura (especificar)
Enginyeria Superior (especifiqueu-la)
Ingeniería Superior (especificar)
Diplomatura (especifiqueu-la)
Diplomatura (especificar)
Enginyeria Tècnica (especifiqueu-la)
Ingeniería Técnica (especificar)
Situació laboral:
Situación laboral:
Emp. privada Emp. privada Emp. pública Emp. pública No treballa No trabaja Dades de l’empresa / Datos de la empresa
Raó social
Razón social
CIF
Adreça
Dirección
Telèfon
Teléfono
Població
Población
Fax
e-mail
Càrrec i/o departament
Cargo y/o departamento
Factura a nom de l’empresa
Factura a nombre de la empresa Si
Codi postal
Código postal
No
Atur Paro Forma de pagament / Forma de pago
(Formalitzeu-lo com a màxim 6 dies abans de l’inici del curs) / (Formalizarlo máximo 6 días antes del inicio del curso)
Transferència al compte / Transferencia a la cuenta
Pagament fraccionat (2 pagaments)
Pago fraccionado
(2 plazos)
Si
No
Cal formalitzar l’abonament de la totalitat de l’import del curs, abans de la data d’inici d’aquest, mitjançant un únic pagament. El
pagament podrà ser fraccionat només en els cursos que l’import dels quals sigui igual o superior a 2.500 euros. Els pagaments es
realitzaran de la manera següent: el primer pagament, del 60 % del import total, abans del inici del curs i mitjançant transferència
bancària. El segon pagament pel 40 % del import total, als 90 dies de l’inici del curs.
Cal que envieu per e-mail o fax el comprovant del pagament corresponent.
Deberá formalizar el abono de la totalidad del importe del curso, antes de su fecha de inicio, mediante un único pago. El pago podrá
ser fraccionado sólo en los cursos cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros. Los pagos fraccionados se realizarán de la
siguiente forma: el primer pago, del 60 % del importe total, antes del inicio del curso mediante transferencia bancaria. El segundo
pago, por el 40 % del importe total, a los 90 días del inicio del curso pago mediante una transferencia bancaria.
Debera de enviar por e-mail o fax el comprobante del pago correspondiente.
Com heu conegut aquest curs? / ¿Cómo ha conocido este curso?
Antics alumnes / Antiguos alumnos
Premsa / Prensa:
El País
La Vanguardia
El Periódico
Altres (especifiqueu-los) / Otros (especificar)
Revistes (especifiqueu-les) / Revistas (especificar)
Fullet d’oferta genèrica / Folleto de oferta genèrica
Fullet específic del curs / Folleto específico del curso
Web
Altres (especifiqueu-los) / Otros (especificar)
Baixes d’alumnes i anul·lacio de cursos / Bajas de alumnos y anulación de cursos:
Només es tindrà dret a la devolució de l’import pagat en concepte de matricula abans de 30 dies de la data d’inici del curs.
Sólo se tendrá derecho a la devolución del importe pagado en concepto de matrícula antes de 30 dias de la fecha de inicio del curso.
El CERpIE es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si no hi ha prou alumnes. En aquest cas es reemborsarà l’import del curs
El CERpIE se reserva el derecho de anular o aplazar un curso si no hay suficientes alumnos. En este caso se reembolsará el importe del curso
Signatura de l’alumne / Firma del alumno
Data / Fecha
Descargar