Inscripci

Anuncio
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
ACTIVITAT:
Nom:
Cognoms:
Identificació (tipus) :
DNI
No.
Data de naixement:
Teléfono Fix
Telefono mòbil
E-Mail:
Professió/Estudis:
Com has sabut que fèiem un curs:
Per a què creus que servirà aquest curs?
Quin és el teu interès amb el curs?
La reserva es farà efectiva quan l’SCI-Catalunya rebi el pagament de la quota corresponent, bé per
transferència bancària bé per ingrés.
El número de compte corrent: 2100 3001 65 2200322889
En fer el pagament, indiqueu el vostre nom i cognoms i nom del curs
Les dades de caràcter personal aportades mitjançant la complimentació d’aquest formulari s’integraran en un fitxer
automatitzat per tal d’enviar la informació del Servei Civil Internacional de Catalunya.
L’SCI-Catalunya serà en tot cas l’únic destinatari de la informació que s’obtingui de les dades personals dels
participants.
El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes i terminis
establerts per la L.O. 15/1999, s’hauran de dirigir a [email protected].
A
a
de
de 2011.
Firma:
Cal que envieu aquesta sol·licitud amb el comprobant de pagament al
correu electrònic a:
[email protected]
Descargar