impreso de solicitud

Anuncio
BATXILLERAT / BACHILLERATO
SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE LA MATÈRIA
D'EDUCACIÓ FÍSICA PER A MAJORS DE 25 ANYS
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA MATERIA
DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA MAYORES DE 25 AÑOS
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO
DNI - TIE
NACIONALITAT / NACIONALIDAD
NOM / NOMBRE
DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILI: Carrer o plaça, núm., pis, porta / DOMICILIO: Calle o plaza, nº, piso, puerta
CODI / CÓDIGO POSTAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
MÒBIL / MOVIL
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico
EXPOSA / EXPONE:
Que ha complert vint-i-cinc anys o que complirà aquesta edat durant l'any en què finalitza el curs escolar i que
ho justifica mitjançant fotocòpia del DNI que s'adjunta a aquesta sol licitud. / Que ha cumplido veinticinco años
o que cumplirá esa edad durante el año en que finaliza el curso escolar y que lo justifica mediante fotocopia del
DNI que adjunta a esta solicitud.
Que es troba matriculat en la matèria d'Educació Física de primer curs de Batxillerat en el present curs
escolar. / Que se encuentra matriculado en la materia de Educación Física de primer curso de Bachillerato en
el presente curso escolar.
SOL LICITA / SOLICITA:
Li siga concedida l'exempció d'aquesta assignatura per al curs:_____________ / Le sea concedida la exención
de dicha asignatura para el curso: _____________
En València, a
de
de
Signatura de la persona interessada / Firma de la persona interesada
NOTA: S'entendrà estimada la sol licitud de si es compleix el requisit d'edat / Se entenderá estimada la solicitud si se cumple
el requisito de edad.
SR. DIRECTOR DEL CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (CEEDCV)
Descargar