CONTROL DE TRIGONOMETRIA Nom......................................................................................................................

Anuncio
CONTROL DE TRIGONOMETRIA
Nom......................................................................................................................
Curs..................................
Data..................................
NO ES POT FER SERVIR CALCULADORA NI TIP−PEX
• Resol el triangle ABC, rectangle en  si a = 6 cm i c = 2 cm.
• Dos angles i són complementaris. Si tg = 3/4, calcula sin , cos i tg .
• Calcula, utilitzant sempre un angle del primer quadrant, les raons trigonomètriques d'aquests
angles: 330º, 150º, −45º i 150º.
• Determina quins són els angles compresos entre 0 i 4 radians, que tenen el cosinus igual a 1/2.
• De les següents expressions raona quines són veritat i quines són falses, ( Ajuda't del dibuix
corresponent )
tg ( − ) = tg
sin ( 2 − ) = sin
1
Descargar