HISTÃ RIA DE LA TERRA I LA BIOSFERA ESCALA CRONLÃ GICA ERA

Anuncio
HISTÃ RIA DE LA TERRA I LA BIOSFERA
ESCALA CRONLÃ GICA
ERA PRECAMBRIA:
à POCA: ESDEVENIMENTS IMPORTANTS:
-4.600.000.000 -Origen de la Terra.
-3.500.000.000 -Organismes vius més antics
que es coneixen: potser
bactèries i algues
cianoficies.
-670.000.000 -Primers invertebrats
marins.
-570.000.000 -Trilobites. Un Bing Bang de
Vida.
CONTINENTS:
-Formació de l´escoça continental a partir del mantell: andesites, basalts, instrussions granÃ−tiques.
Escorça Continental.
ERA: PALEOZOICA.
PERIODE: Ã POCA: ESDEVENIMENTS IMP:
-Cambrià . -500.000.000 -Gran expansió del
invertebrats marins.
-Ordovicià -435.000.000 -Primers vertebrats:
peixos acuirassars.
-Silurià -395.000.000 -Primeres plantes
terrestres.
-Devonià -345.000.000 -Primers anfibis.
1
Primers insectes.
Peixos ossis.
-CarbonÃ−fer -280.000.000 -Primers reptils
(dinosauris)
Primers arbres:
ConÃ−fers.
-Permià -240.000.000 -Extinció de molts
trilobits.
CONTINENTS:
-Fa 600.000.000 d´anys la Terra era formada per quatre grans masses continentals. Aquestes van topar i al
Permià podem parlar d´un únic continent: Pangea, i d´un únic oceà : Panthalassa.
Un dels primers insectes que apareixen en el Devonià pel 345.000.000.
ERA: MESOZOICA.
PERIODE: EPOCA: ESDEVENIMENTS IMP:
-TRIà SIC -195.000.000 -Extinció dels grans
amfibis.
Primers dinosauris.
Primers mamifers.
-JURà SIC -145.000.000 -Gran expansió del
rèptils (dinosauris).
Primers ocells.
-CRETACI - 68.000.000 -Desapareixen molts
grups, entre ells el
dinosauris.
Inici de lexpanció
dels mamifers.
Mamifer: Mamifer:
2
-Caball. -Gat.
Mamifer: Mamifer:
-Elefant. -Ã s.
CONTINENTS:
Inici de la fragmentació de Pangea.
Pangea es fragmenta en Laurasia i Gondwana.
Fragmentació entre à frica, America del Sud, migració de l´India.
Godwana sácaba de fragmentar.
Pont intercontinental: Behring.
Fragmentació de Laurásia: Eurasia i Amèrica del Nord.
ERA: CENOZOICA.
PERIODE: EPOCA: ESDEVENIMETS IMP:
-TERCIARI -Paleocè -Primers prosimis.
68.000.000
-Eocè -Modernització i
55.000.000 especialització
creixent dels
mamimers.
Primers simis.
-Oligocè -Diversificació dels
38.000.000 simis.
-Pliocè -Homo habilis(primers
5.000.000 homÃ−nids).
Australopithecus.
-QUATERNARI -Plistocè -Edad del glaç.
1.800.000
3
-Holocé -Homo erectus.
10.000
-Actual -Homo sapiens.
CONTINENTS:
Es produeix progressivament la separació entre Eurasia i America del Nord.
Separació entre Austrà lia i l´Antà rtida.
Formació de l´istme de Panamà .
L´Atlà ntic Nord continua obrint-se.
L´Atlà ntic Sud s´eixampla 80Km en aquest periode i l´oceà Indic, 120Km.
4
Descargar