RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2002, de la Dirección General de

Anuncio
23508
18 09 2002
DOGV - Núm. 4.338
Editorial: Marfil, SA.; projecte editorial en versió castellana,
per a la matèria Dibuix Tècnic I de les modalitats d’Arts, Ciències
de la Natura i de la Salut i Tecnologia per a primer curs d’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Marfil, SA; proyecto editorial en versión castellana,
para la materia Dibujo Técnico I de las modalidades de Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Tecnología para primer curso de
Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Bruño; projecte editorial en versió castellana, per a la
matèria comuna Castellà: Llengua i Literatura I per a primer curs
d’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Bruño; proyecto editorial en versión castellana, para
la materia común Castellano: Lengua y Literatura I para primer
curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato
(LOGSE).
Editorial: Bruño; projecte editorial en versió castellana, per a la
matèria Matemàtiques I de les modalitats de Ciències de la Natura i
de la Salut i de Tecnologia de 1r. curs d’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Bruño; proyecto editorial en versión castellana, para
la materia Matemáticas I de las modalidades de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud y de Tecnología de 1er. curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Bruño; projecte editorial en versió castellana, per a la
matèria Física i Química de les modalitats de Ciències de la Natura
i de la Salut i de Tecnologia de 1r. curs d’Educació Secundària
Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Bruño; proyecto editorial en versión castellana, para
la materia Física y Química de las modalidades de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud y de Tecnología de 1er. curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Oxford University Press España, SA; projecte editorial en versió castellana, per a la matèria Història del Món Contemporani (Projecte Exedra) de la modalitat d’Humanitats i Ciències
Socials de 1r. curs d’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Oxford University Press España, SA; proyecto editorial en versión castellana, para la materia Historia del Mundo Contemporáneo (Proyecto Exedra) de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales de 1er. curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Oxford University Press España, SA; projecte editorial en versió castellana, per a la matèria Física i Química (Projecte
Exedra) de les modalitats de Ciències de la Natura i de la Salut i de
Tecnologia de 1r. curs d’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Oxford University Press España, SA; proyecto editorial en versión castellana, para la materia Física y Química (Proyecto Exedra) de las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y de Tecnología de 1er. curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Burlington Books; projecte editorial en versió anglesa, per a la matèria comuna Llengua Estrangera I: Anglés amb el
títol: Targets for Batxillerat 1 per a primer curs d’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Burlington Books; proyecto editorial en versión
inglesa, para la materia común Lengua Extranjera I: Inglés con el
título: Targets for Bachillerato 1 para primer curso de Educación
Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Burlington Books; projecte editorial en versió anglesa, per a la matèria comuna Llengua Estrangera I: Anglés amb el
títol: New results for Batxillerat 1 per a primer curs d’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Burlington Books; proyecto editorial en versión
inglesa, para la materia común Lengua Extranjera I: Inglés con el
título: New results for Bachillerato 1 para primer curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: Longman (Pearson Educació); projecte editorial en
versió anglesa, per a la matèria comuna Llengua Estrangera I:
Anglés amb el títol: Citizens 1 per a primer curs d’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Longman (Pearson Educación); proyecto editorial en
versión inglesa, para la materia común Lengua Extranjera I: Inglés
con el título: Citizens 1 para primer curso de Educación Secundaria
Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
Editorial: MacMillan Heinemann English Language Teaching;
projecte editorial en versió anglesa, per a la matèria comuna Llengua Estrangera I: Anglés amb el títol: Looking forward 1 per a primer curs d’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat
(LOGSE).
Editorial: MacMillan Heinemann English Language Teaching;
proyecto editorial en versión inglesa, para la materia común Lengua Extranjera I: Inglés con el título: Looking forward 1 para primer curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato
(LOGSE).
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2002, de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística, per la qual s’aprova el projecte editorial en
anglés per a la matèria comuna Llengua Estrangera II:
Anglés amb el títol: Citizens 2 de l’editorial Longman
(Pearson Educación) de segon curs de l’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE) i
s’autoritza l’ús dels materials curriculars corresponents
en centres docents públics i privats de la Comunitat
Valenciana. [2002/F9542]
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2002, de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, por la que se aprueba el proyecto editorial en inglés, para la materia común Lengua Extranjera II: Inglés con el título: Citizens 2 de la editorial
Longman (Pearson Educación) de segundo curso de la
Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato
(LOGSE) y se autoriza el uso de los materiales curriculares correspondientes en centros docentes públicos y
privados de la Comunidad Valenciana. [2002/F9542]
El Decret 187/1994, de 13 de setembre (DOGV del 22), regula
la supervisió dels materials didàctics curriculars per als ensenyaments de règim general establits en la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, així com el
seu ús en els centres docents. Este decret determina com a objecte
El Decreto 187/1994, de 13 de septiembre (DOGV del 22),
regula la supervisión de los materiales didácticos curriculares para
las enseñanzas de régimen general establecidos en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como su uso en los centros docentes. Dicho decreto deter-
DOGV - Núm. 4.338
18 09 2002
23509
de supervisió els projectes editorials i definix els requisits que han
de tenir per a la seua aprovació, la qual cosa implicarà l’homologació dels materials didàctics curriculars que resulten del seu desplegament perquè puguen ser utilitzats en centres docents públics i privats.
L’article sext de l’Orde de 16 de desembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, (DOGV del 3 de febrer de 1995), per
la qual es desplega el Decret 187/1994, establix que correspon al
director general d’Ordenació i Innovació Educativa, a través d’una
resolució, aprovar els projectes editorials i homologar els materials
didàctics que els despleguen.
En virtut d’això, vistos els projectes editorials presentats a
supervisió i els informes de la Comissió de Supervisió de materials
curriculars del Servici d’Ordenació Acadèmica, esta direcció general resol:
minó como objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación, lo que implicará la homologación de los materiales didácticos curriculares que
resulten de su desarrollo para que puedan ser utilizados en centros
docentes públicos y privados.
El artículo sexto de la Orden de 16 de diciembre de 1994, de la
Conselleria de Educación y Ciencia, (DOGV del 3 de febrero de
1995), por la que se desarrolla el Decreto 187/1994, establece que
corresponde al director general de Ordenación e Innovación Educativa, mediante resolución, aprobar los proyectos editoriales y
homologar los materiales didácticos que los desarrollen.
En su virtud, vistos los proyectos editoriales presentados a
supervisión y los informes de la Comisión de Supervisión de materiales curriculares del Servicio de Ordenación Académica, esta
dirección general resuelve:
Primer
Queda aprovat per a l’Educació Secundària Postobligatòria:
Batxillerat (LOGSE) el projecte editorial supervisat que es menciona en l’annex, i homologats els materials didàctics curriculars que
resulten del seu desplegament per a la utilització en els centres
docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.
Primero
Queda aprobado para la Educación Secundaria Postobligatoria:
Bachillerato (LOGSE) el proyecto editorial supervisado que se
menciona en el anexo, y homologados los materiales didácticos
curriculares que resulten de su desarrollo para su utilización en los
centros docentes públicos y privados de la Comunidad Valenciana.
Segon
Els materials curriculars que resulten dels projectes editorials
hauran de reflectir esta autorització en els termes següents: Material didàctic curricular homologat en anglés, per a 2n. curs de Batxillerat (LOGSE) per a la matèria comuna Llengua Estrangera II:
Anglés amb el títol: Citizens 2 de l’editorial Longman (Pearson
Educación), elaborat segons el projecte editorial aprovat per Resolució de 12 de juliol de 2002 de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de
Cultura i Educació.
Tal com indica el Decret 50/2002 de 26 de març del Govern
Valencià, estos projectes editorials de segon curs de Batxillerat
s’aplicaran a partir del curs 2003-2004.
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, els
interessats podran interposar recurs d’alçada davant el conseller de
Cultura i Educació en el termini d’un mes comptador a partir de la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segundo
Los materiales curriculares que resulten del proyecto editorial
deberán reflejar esta autorización en los términos siguientes: Material didáctico curricular homologado en inglés, para 2º. curso de
Bachillerato (LOGSE) para la materia común Lengua Extranjera II:
Inglés con el título: Citizens 2 de la editorial Longman (Pearson
Educación), elaborado según el proyecto editorial aprobado por
Resolución de 12 de julio de 2002 de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de la
Conselleria de Cultura y Educación.
Tal y como indica el Decreto 50/2002 de 26 de marzo del
Gobierno Valenciano, estos proyectos editoriales de segundo curso
de Bachillerato serán de aplicación a partir del curso 2003-2004.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso de alzada ante el conseller de
Cultura y Educación en el plazo de un mes contado a partir de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de juliol de 2002.– El director general d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip
i Monlleó.
Valencia, 12 de julio de 2002.– El director general de Ordenación e Innovación Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent
Felip i Monlleó.
ANNEX
ANEXO
Editorial: Longman (Pearson Educació); projecte editorial en
versió anglesa, per a la matèria comuna Llengua Estrangera II:
Anglés amb el títol: Citizens 2 per a segon curs d’Educació
Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE).
Editorial: Longman (Pearson Educación); proyecto editorial en
versión inglesa, para la materia común Lengua Extranjera II: Inglés
con el título: Citizens 2 para segundo curso de Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato (LOGSE).
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2002, de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política
Lingüística, per la qual s’aproven diversos projectes
editorials en castellà, per a diverses matèries de primer
curs de l’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE) i s’autoritza l’ús dels materials curriculars corresponents en centres docents públics i privats
de la Comunitat Valenciana. [2002/F9541]
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2002, de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística, por la que se aprueban varios proyectos editoriales en castellano, para varias materias de primer curso
de la Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato
(LOGSE) y se autoriza el uso de los materiales curriculares
correspondientes en centros docentes públicos y privados
de la Comunidad Valenciana. [2002/F9541]
El Decret 187/1994, de 13 de setembre (DOGV del 22), regula
la supervisió dels materials didàctics curriculars per als ensenyaments de règim general establits en la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, així com el
seu ús en els centres docents. Este decret determina com a objecte
de supervisió els projectes editorials i definix els requisits que han
de tenir per a la seua aprovació, la qual cosa implicarà l’homologa-
El Decreto 187/1994, de 13 de septiembre (DOGV del 22),
regula la supervisión de los materiales didácticos curriculares para
las enseñanzas de régimen general establecidos en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como su uso en los centros docentes. Dicho decreto determinó como objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación, lo que impli-
Descargar