CORRECCIÓ d`errades de la Resolució de 23 d`agost de 2016, de

Anuncio
Num. 7873 / 14.09.2016
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’agost de
2016, de la Direcció General de Formació Professional
i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l’avaluació i l’acreditació de determinades unitats de competència professional,
adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no
formals de formació, en la família professional de Sanitat, a través d’un procediment obert de manera permanent
durant un curs acadèmic. [2016/7005]
25763
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que
se promueve en la Comunitat Valenciana, la evaluación
y acreditación de determinadas unidades de competencia
profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Sanidad, a través de un procedimiento abierto de manera permanente durante un curso académico.
[2016/7005]
Publicada la Resolució de 23 d’agost de 2016, de la Direcció
General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
(DOCV 7862, 31.08.2016) i advertida una errada, es procedeix a corregir-la.
Publicada la Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
(DOCV 7862, 31.08.2016) y advertido error, se procede a su corrección.
En la pàgina 24509, apartat 7.1, on diu:
«En cas d’empat en algun bloc, les persones candidates s’ordenaran
de forma decreixent, per ordre d’arribada de la sol·licitud»;
Ha de dir:
«En tots els blocs es respectarà l’ordre de preinscripció».
En la página 24509, apartado 7.1 donde dice:
«En caso de empate en algún bloque, les personas candidatas se
ordenaran de forma decreciente, por orden de llegada de la solicitud»;
Debe decir:
«En todos los bloques se respetará el orden de preinscripción».
València, 6 de setembre de 2016.– La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez
Costas.
Valencia, 6 de septiembre de 2016.– La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marina Sánchez
Costas.
Descargar