OSTEOPATIA I ESCOLIOSI OSTEOPATIA y ESCOLIOSIS

Anuncio
espai patrocinat per
espacio patrocinado por
~lSIO
OSTEOPATIA I ESCOLIOSI
OSTEOPATIA y ESCOLIOSIS
Durant el creixement del nen hi ha diferents lnftuencies que
produeixen alteracions posturals que poden condicionar les
funcions vitals.
Durante el crecimiento del niño existen diferentes influencias
que producen alteraciones posturales que pueden condicionar
las funciones vitales.
L'escoliosi és una de les alteracions posturals, definida
com la desviació en el pla frontal de la columna vertebral
acompanyada d'una rotació de les vertebres. La simple
desviació sol apareixer en un primer moment i es visualitza
amb dismetria a les espatlles i malucs. La rotació de la
vertebra ens agreuja la patologia i és la causant de les
gibosidades tant en la part anterior del
tórax com en la part posterior.
Realment l'exít de la recuperació de
les escoliosis és el díaqnóstíc
precoc
combinat amb un seguiment exhaustiu
del
traurnatóleq,
fisioterapeuta
i
osteópata. És important que els pares
controlin el cos deis seus fills i davant
qualsevol alteració postural ho comuniqui
a un especialista per fer el diaqnóstic
diferencial entre una simple anomalia de
la postura o I'aparició d'una escoliosi o
actitud escoliótica. El dlaqnóstic és tan
simple corn una radiografia frontal del
tórax del seu fill.
La escoliosis es una de las alteraciones posturales, definida
como la desviación en el plano frontal de la columna vertebral
acompañada de una rotación de las vertebras. La simple
desviación suele aparecer en un primer momento y se
visual iza con dismetría en los hombros y caderas. La rotación
de la vertebra nos agrava la patología y es la causante de las
gibosidades tanto en la parte anterior
del tórax como en la parte posterior.
Realmente el éxito de la recuperación
de las escoliosis es el diagnóstico
precoz combinado con un seguimiento
exhaustivo
del
traumatólogo,
fisioterapeuta
y
osteópata.
Es
importante que los padres controlen
el cuerpo de sus hijos y ante cualquier
alteración postural lo comunique a un
especialista para hacer el diagnóstico
diferencial entre una simple anomalía
de la postura o la aparición de una
escoliosis o actitud escoliótica.
El
diagnóstico es tan simple como una
radiografía frontal del tórax de su hijo.
El seguiment osteopátíc és important en
aquests nens ja que I'escoliosi té com
a peculiaritat la rigidesa extrema en
aquestes articulacions.
El
seguimiento
osteopático
es
importante en estos niños ya que la
escoliosis tiene como peculiaridad la
rigidez extrema en estas articulaciones.
En el tractament realitzem, flexibilització de la graella
costal, estiraments axial del raquis, flexibilització de
la base del crani, treball sobre el sacre i la pelvis i una
flexibilització molt acurada de les cadenes musculars que
es veuen escurcades per la corba escollótica.
En el tratamiento realizamos , flexibilización de la parrilla
costal, estiramientos axial del raquis, flexibilización de la
base del cráneo, trabajo sobre le sacro y la pelvis así como
una flexibilización muy cuidadosa de las cadenas musculares
que se ven acortadas por la curva escoliótica.
L'evolució de I'escoliosi pot ser greu fins i tot pot arribar a
haver de ser intervinguda quirúrgicament, amb un control
osteopátic cada tres o sis mesos, en funció de la gravetat,
i un control medie podem estabilitzar la corba fins que
finalitzi el creixement deis nostres fills.
La evolución de la escoliosis puede ser grave incluso puede
llegar a tener que ser intervenida quirúrgicamente, con un
control osteopático cada tres o seis meses, en función de
la gravedad, y un control médico podemos estabilizar la
curva hasta que finalice el crecimiento de nuestros hijos.
Fisioterapeuta-osteopata
CENTRE DE
FISIOTERÁPIA 1
OSTEOPATIA
Rambla [oaquím Ruyra, 38
ir. 2a. BLANES
Te!. 972 33 72 05
visites concertades
www.fisioblanes.com
David Sánchez Regnes
DO.N o col 389. Director de FISIO-BL4.NES
Professor Escola Ostepatia Barcelona.
Professor Escola Unioersitária Ramon llulL
OSTEOPATIA PEDIATRICA I PER L'ADUlT
FISIOTERAPIA
ElECTRO- TERMOTERAPIA
REEDUCACIÓ PRE-POST PART
lOGOPEDIA (conveni amb I.C.S.)
REFlEXOTERAPIA PODAl
QUIROMASSATGE
Descargar