LA SEXUALITAT Unitat didàctica

Anuncio
LA SEXUALITAT
Unitat didàctica ....
Què és la sexualitat ? Observa aquests còmics. Reflecteixen dues formes d'abordar el tema de
la sexualitat. Com definiries cadascuna d'aquestes formes? Quines en són les limitacions? Per
evitar caure en qualsevol d'aquests defectes farem una mena de test per conèixer què sabem de
la sexualitat.
1) El "test" consisteix en redactar una petita definició del que entens per "sexualitat".
La sexualitat se'ns presenta com una realitat bastant complexa. Observa aquests dos còmics.
Quins aspectes de la sexualitat creus que mostren ? Fes la llista d'altres aspectes del tema de la
sexualitat.
2) Com veus, el ventall de temes és molt ampli. Escriu en el requadre de sota de quins temes
t'agradaria parlar més concretament.
Altres temes referits a la sexualitat i dels quals també m’agradaria parlar són...
3) Fes aquest encreuat sobre nocions bàsiques sobre sexualitat.
Horitzontals
1. Afecció plena de dolcesa que hom sent vers algú.
3. Nom de la persona que se sent atreta per una persona del mateix sexe.
6. Component de la persona humana integrat per elements del món mineral, vegetal i animal.
9. Previ a l'amor. Experiència d'atracció i encís que desperta l'afecció primera vers una persona.
10. Sensació agradable que acompanya les principals funcions de conservació, tant de l'individu
com de l'espècie humana.
11. Caràcter sexual primari de l'home.
Verticals
2. Conjunt d'expressions humanes que estimulen i enriqueixen la relació sexual íntima.
4. Actitud humana que crea una gran varietat de lligams afectius entre les persones.
5. Estats d'ànims agradables o desagradables que acompanyen els nostres actes. L'espècie
humana en té un repertori molt ampli.
6. Principal òrgan corporal responsable de la conducta sexual.
7. Conjunt de característiques i òrgans que diferencien l'home de la dona.
8. Caràcter sexual secundari de la dona.
L’adolescència: una etapa de canvi
4) Quins canvis físics, en general, marquen l'inici de l'adolescència? Anota els que recordis al
costat de la parella del dibuix.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
5) Saps quin és el tret específic, en l'home, que determina el pas de l'edat infantil a l'etapa adulta ?
6) Quin és el tret específic, en la dona, que determina el pas de l'edat infantil a l'etapa adulta ?
7) Explica el mecanisme fisiològic que fa que el nostre cos desperti a l'etapa adulta. Què passa en
el nostre cervell i a quina edat passa ? (Tant en l'home com en la dona)
Els òrgans genitals
8) Com és per fora?. Posa els números de manera que correspongui cada part amb el seu nom.
1
Corona
(
Escrot
(
Frenell
(
Gland
(
Meat urinari (
Penis
(
Prepuci
(
2
)
)
)
)
)
)
)
7
3
6
5
4
9) Què passa per dins? Segueix l'ordre dels números per fer una descripció de l'aparell sexual i
reproductor masculí, explicant quina funció tenen cadscuna de les parts dibuixades. Després
completa el text que es troba a la part inferior.
2
3
Pròstata: Estructura
s’ajunten
els
4 on
conductes deferents i
connecten
amb
l’uretra. Fabrica un
líquid semblant al de
les vesícules.
6
5
1
El semen: És el líquid que s'expulsa en l'ejaculació. Està
format per: els espermatozous, el líquid aportat per les
vesícules, i el líquid aportat per la pròstata.
Glàndules de Cowper: Deixen anar una
mica de líquid abans de l'ejaculació, que
neutralitza els residus de l'orina i que pot
contenir espermatozous.
10) Ara completa els dos textos següents.
L'espermatozou és la .................... .................... masculina, capaç de fecundar l'.................... . És
l'aportació de l'home a la formació d'un ............... ............... . L'espermatozou madur està format
per: un cap, una part intermitja i una .................... . Els espermatozous poden arribar a viure uns
.................... dies a l'interior de l'aparell genital femení.
L'ejaculació és l'expulsió del .................... a travès de la .................... Té lloc en el moment de
l'.................... quan es té una .................... .................... o en la masturbació.
L'òvul és la cèl.lula germinal .................... que pot ser .................... per un espermatozou. És
molt més ................ que aquest últim i es mou amb .................. L´òvul té una capacitat
reproductiva durant les ................ hores següents a la seva sortida de l'.................... A diferència
del noi, la noia quan neix disposa de totes les seves .................... .................... De fet, en té força
més que les que utilitzarà al llarg de tota la seva vida .................... Fins a la pubertat aquestes
cèl.lules restaran de forma ....................... A la pubertat s'iniciarà el procés d'ovulació.
11) Què passa per dins? Segueix l'ordre dels números per fer una descripció de l'aparell sexual i
reproductor femení, explicant quina funció tenen cadascuna de les parts dibuixades.
1
2
3
6
4
5
12) Relaciona amb fletxes.
Ovaris
Himen
Coll de l'úter
Vagina
Trompes de
Fal.lopi
Úter o matriu
Cavitat en la paret de la qual niarà i es desenvoluparà el
possible òvul fecundat.
Conducte distensible i elàstic que va des del coll de
l'úter fins a l'exterior.
Glàndules sexuals femenines que produeixen els òvuls i
les hormones sexuals.
Membrana molt fràgil. Està situada a l'entrada de la
vagina. No ha de ser motiu de preocupació en el primer
coit.
S'obre i es dilata més en el moment de l'ovulació a fi de
permetre el pas dels espermatozous des de la vagina a
l'úter.
Conductes on es produeix la fecundació.
El període femení
13) D'acord amb l’esquema anterior de l'aparell sexual-reproductor femení, explica què és el període
femení (la regla o menstruació). Ja saps que des del moment que s'ha produït l'ovulació
existeixen dues possibilitats: si hi ha hagut fecundació o no.
Fes servir la gràfica de sota per acompanyar l’explicació, indicant els dies en què es produeix
l’ovulació, els dies fèrtils, els dies estèrils i els dies de la menstruació .
1
2
3
4 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14) Per acabar de fixar idees, contesta les preguntes següents:
14.1. A quina edat es produeix i quants dies dura ?
14.2. A quina edat es pot quedar embarassada una noia ? i, a quina edat pot un noi deixar
embarassada una noia ?
14.3. Què volen dir i què són els dies fèrtils ?
15) Ara farem una mica de matemàtiques i resoldrem els problemes següents:
15.1) Si a l'Anna li ha durat la regla 5 dies aquest mes, 6 dies el mes anterior i 4,5,3,6, i 4
dies els 5 mesos anteriors, quant duren de mitjana les seves regles?
15.2) A la Rita li va venir la regla quan tenia 11 anys i ara en té 15. Si té un cicle mitjà de 25
dies, quantes vegades li ha vingut la regla en aquests quatre anys ?
15.3) Si a la Maria li va venir la regla el dia 6 d'abril, quin dia va ovular per darrrera vegada ?
Avaluació de l'exercici sobre el període femení. Cal tenir en
compte els ítems següents:
1)
2)
3)
4)
5)
Marca els dies que té la regla.
Calcula quin dia es produeix l'ovulació.
Determina quins dies són fèrtils.
Digues quins i quants són els dies infecunds.
Quin és el dia de màxima fertilitat?
Els mètodes anticonceptius
Esquema dels principals mètodes anticonceptius. (completa'l)
irreversible
ANTICONCEPCIÓ
lligament de trompes
mecànica
Mètodes de barrera
química
Hormonals
inerts
Dispositiu intra uterí
bioactius
Naturals
La sexualitat en el món dels adolescents
Debat
Krámpack
Director:
Guió:
Fotografia:
Música:
Duració:
Gènere:
País:
Any:
Cesc Gay
Cesc Gay
Andre Rebés
Riqui Sabatés
90 minuts
Comedia dramática
Espanya
2000
Intèrprets:
Dani
Nico
Elena
Berta
Juliá
Sonia
Marianne
Fernando Ramallo
Jordi Vilches
Marieta Orozco
Esther Nubiola
Chisco Amado
Ana Gracia
Myriam Mézières
Verano de 1999. Dani pasa las vacaciones en una casa de una población costera. Sus padres
se van de viaje y lo dejan en compañía de Nico, su mejor amigo y compañero de Instituto.
A pesar de la supuesta vigilancia de Marianne, la asistenta y de Sonia, la profesora
particular de inglés de Dani, los adolescentes aprovechan la tan deseada libertad para
meterse de lleno en el cálido ambiente estival del pueblo. Los chicos conocen a dos chicas.
Berta persigue a Dani. Dani se cuelga de Nico. Nico tontea con Elena. A Elena le gusta Dani
pero acaba con Nico. Nico sólo quiere pasárselo bien, pero acaba liado con todos.
Dani y Nico descubren juntos el amor, el sexo, los celos y los primeros fracasos con un sexo
u otro. Y ese afán para conocer y compartir los acabará ligando en una relación mucho más
profunda, íntima y quizás inexplicable. Primero con inocencia y después con intención,
cruzarán la tenue frontera que separa la adolescencia del mundo de los adultos.
A continuació escriu la teva opinió de la pel.lícula. Què t’ha semblat?
La sexualitat en el món dels adolescents
Debat
KIDS
Director:
Guió:
Duració:
Any:
País:
Larry Clark.
Armony Korine.
90 minuts.
1995
USA
Intèrprets:
Leo Firtzpatrick,
Justin Pierce,
Chloe Sevigny.
Està rodada amb actors no professionals i pretén ser una pel.lícula de gran realisme, fins i tot
amb apariència de documental. La història, però, és monotemàtica: l’obsessió dels nois
americans pel que fa al sexe, fet pel qual ha esdevingut una pel.lícula polèmica, més i tot quan
vol reflectir aquesta obsessió com la freda realitat d’una gran quantitat d’adolescents
nordamericans.
Aquesta pel.lícula és la història sobre un dia en la vida d’un grup d’adolescents urbans de Nova
York. Narra els seus problemes i la seva recerca de la felicitat a través de l’alcohol, les drogues i
el sexe. En un ambient urbà, un grup d’adolescents viuen en la seva pròpia cultura sense deixarse influir ni per la família ni per cap personatge exemplar. Bén assortits de cerveses, menjars
poc nutritius, còmics i drogues, van caminant pels carrers parlant de sexe i la seva mecànica, al
mateix temps que duen a terme tots aquells actes violents que els van passant pel cap.
La història gira, principalment, entorn de Telly i Casper, dos adolescents que semblen caminar
cap a la seva autodestrucció. El primer ha adoptat un estil de vida sòciopatològic i egocèntric,
encaminat a sadollar els seus hiperactius desitjos sexuals desflorant totes les noies que pot.
Una d’aquestes noies, la Jennie, dóna positiu en l’anàlisi de la sida com a resultat de l’única
relació sexual que ha tingut amb ell. D’ara en endavant intentarà localitzar en Telly fins al final
de la pel.lícula. Mentres tant, Telly funciona com a autèntic vehícle transmissor de la Sida,
encara que sigui de forma inconscient.
16) El debat el construirem entorn d'unes qüestions que han aparegut en la pel.lícula "Kids". Es
tracta, ara, d’anar-les revisant en grup a fi de poder-les definir. En acabar de comentar cada
qüestió, procedirem a la votació.
Qüestió 1. Els adolescents estan obsessionats amb el sexe, concretament en
fer l'acte sexual.
sí
no
sí
no
Qüestió 2. Els nois de la pel.lícula eren uns irresponsables i egoistes.
Qüestió 3. Allò que és prioritari en les relacions entre adolescents és
l'intercanvi sexual.
sí
no
sí
no
sí
no
Qüestió 4. S'ha de deixar de ser verge com més aviat millor.
Qüestió 5. El que té més importància de l'altre sexe és el seu cos.
Qüestió 6. Avui dia es dóna més importància a la imatge que a la
personalitat.
sí
no
sí
no
sí
no
Qüestió 7. La dona provoca i sedueix constantment al sexe masculí.
Qüestió 8. Les relacions entre noi i noia són justes i igualitàries.
Qüestió 9. Es valora més el noi quan se sap que ha tingut moltes relacions o
moltes parelles.
sí
no
sí
no
Qüestió 10. La noia que ha estat amb molts nois és una indecent.
La doctrina de l’Església i la sexualitat
La Humanae Vitae és una encíclica de l'any 1962 que emmarca la doctrina eclesial en matèria
sexual. Els fragments següents n'exposen el més destacable.
A . La paternitat responsable
10. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de
«paternidad responsable», sobre lo que hoy tanto se insiste con razón y que hay
que comprender exactamente. Hay que considerarla bajo diversos aspectos
legítimos y relacionados entre sí.
En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa
conocimiento y respeto de sus funciones; la inteligencia descubre, en el poder de
dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana.
En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad
responsable comporta el dominio necesario que sobre aquéllas han de ejercer la
razón y la voluntad.
En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales,
la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación
ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión,
tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo
nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido.
En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para
proceder arbitráriamente, como si ellos pudiesen determinar de manera
completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar
su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza
del matrimonio y de sus actos y constantemente enseñada por la Iglesia.
B . Inseparables els dos aspectes: unió i procreació
12. (...) los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el
significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima
estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la
generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre
y de la mujer.
17) Escriu en cadascuna d’aquestes rodones ovalades les dues característiques de l’exercici sexual
plenament humà, segons l’Església.
C . Licitud del recurs als períodes infecunds
16. (...) Es prerrogativa de la inteligencia humana dominar las energías de la
naturaleza irracional y orientarlas hacia un fin en conformidad con el bien del
hombre. Algunos se preguntan: actualmente, ¿no es quizá racional recurrir en
muchas circunstancias, al control artificial de los nacimientos, si con ello se
obtienen la armonía y la tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la
educación de los hijos ya nacidos? A esta pregunta hay que responder con
claridad: la Iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la
inteligencia en una obra que tan de cerca asocia la criatura racional a su Creador,
pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios.
Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos
derivados de las condiciones físicas o psicológicás de los cónyuges o de
circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los
ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio
sólo en los períodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principiós
morales que acabamos de recordar.
La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los períodos
infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente
contrarios a la fecundación aunque se haga por razones aparentemente honestas y
serias. En realidad entre ambos casos existe una diferencia esencial: en el primero
los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural; en el segundo
impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que, tanto en uno como
en otro caso, los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la
prole por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá; pero es
igualmente verdad que solamente en el primer caso renuncian conscientemente al
uso del matrimonio en los períodos fecundos cuando por justos motivos la
procreación no es deseable, y hacen uso después en los períodos agenésicos para
manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así, ellos
dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto.
18) Llegeix el text anterior sobre la licitud de tenir relacions sexuals en els períodes infecunds i
localitza i subratlla la part on es diu que l’home i la dona poden tenir relacions en èpoques
infecundes.
19) Segons el text anterior i els altres de la pàgina anterior, en quines situacions et sembla que es
poden tenir relacions en èpoques infecundes ?
20) L’Església comdemna sempre com a il.lícit l’ús de mitjans directament contraris a la
fecundació. Per quina raó bàsica?
B . EL MÈTODE NATURAL D'ANTICONCEPCIÓ
5) Saps què és el mètode de l'abstinència periòdica ?
6) Els dies fèrtils del cicle són aquells dies del cicle menstrual en què les possibilitats d'embaràs
són màximes en cas de tenir relacions sexuals sense protecció. De tota manera hi ha risc
d'embaràs qualsevol dia del cicle.
Aquests dies coincideixen amb aquells en què s'està produint l'ovulació. Aleshores, si coneixem
quins dies es produeix, també sabrem quins dies del període són fèrtils i quins dies estèrils.
6.1) Coneixes algun mètode que et pugui ajudar a saber en quin moment es dóna la fase
d'ovulació?
6.2) Pinta a la gràfica següent els dies de la menstruació, els dies de l'ovulació, i els dies fèrtils.
Assenyala també, amb un altre color, quins dies d'aquest període són els més adequats per tenir
relacions sexuals sense massa risc de procreació. (Nota: el dia 26 és el primer dia de la
menstruació).
Descargar