CORRECCIÓ d`errades de la Resolució de 12 d`abril de 2013, del

Anuncio
Num. 7032 / 27.05.2013
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
15447
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 d’abril de
2013, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport
d’Alacant, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no
universitaris per al curs 2013-2014. [2013/5494]
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de abril
de 2013, del director territorial de Educación, Cultura y
Deporte de Alicante, por la que se establece el calendario
y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional en centros públicos y centros privados concertados no universitarios para el curso
2013-2014. [2013/5494]
S’han advertit errors tant en l’article tretze com en el calendari d’admissió a les ensenyances de Formació Professional establit en l’annex
IV de la Resolució de 12 d’abril de 2013, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual s’establix el calendari i
el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres
públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 20132014 (DOCV 7003, 15.04.2013). D’acord amb l’article 105, punt 2, de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es procedix
a la seua correcció en la forma que es detalla a continuació:
Se han advertido errores tanto en el artículo trece como en el calendario de admisión a las enseñanzas de Formación Profesional establecido en el anexo IV de la Resolución de 12 de abril de 2013, del director
territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se
establece el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a
las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional en centros públicos y centros privados concertados
no universitarios para el curso 2013-2014 (DOCV 7003, 15.04.2013).
De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a su corrección en la
forma que se detalla a continuación:
En l’article tretze,
On diu:
«En el moment d’efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l’inici
del curs escolar, en el primer curs d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius
de Formació Professional, l’alumnat o els seus representants legals
hauran de presentar l’informe de salut de l’escolar publicat per Orde
de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat (DOCV 4218,
27.03.2002).
L’ompliment d’este informe de salut escolar s’ha de sol·licitar als
professionals sanitaris dels centres d’atenció primària a què correspon o
correspondria l’atenció de la salut del xiquet o xiqueta segons el seu lloc
de residència, amb independència de la seua afiliació o no al sistema
sanitari públic»;
En su artículo trece,
Donde dice:
«En el momento de efectuar la matrícula, o con anterioridad al inicio del curso escolar, en el primer curso de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos
formativos de Formación Profesional, el alumnado o sus representantes
legales deberán presentar el informe de salud del escolar publicado por
Orden de 27 de febrero de 2002, de la Consellería de Sanidad (DOCV
4218, 27.03.2002).
La cumplimentación de este informe de salud escolar se debe solicitar a los profesionales sanitarios de los centros de atención primaria a
los que corresponde o correspondería la atención de la salud del niño o
niña según su lugar de residencia, con independencia de su afiliación o
no al sistema sanitario público»;
Ha de dir:
«1. En el moment d’efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l’inici
del curs escolar, en el primer curs d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius
de Formació Professional, l’alumnat o els seus representants legals
hauran de presentar l’informe de salut de l’escolar publicat per Orde
de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, (DOCV 4218,
27.03.2002).
2. Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit
gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de
l’alumne/a, sense perjuí del lliure exercici professional».
Debe decir:
«1. En el momento de efectuar la matrícula, o con anterioridad al
inicio del curso escolar, en el primer curso de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos
formativos de Formación Profesional, el alumnado o sus representantes
legales deberán presentar el informe de salud del escolar publicado por
Orden de 27 de febrero de 2002 de la Consellería de Sanidad (DOCV
4218, 27.03.2002).
2. Este documento se facilitará en los centros sanitarios y será cumplimentado gratuitamente por el facultativo que tenga a su cargo el control
sanitario del alumno/a, sin perjuicio del libre ejercicio profesional».
En l’annex IV, denominat «Calendari d’admissió per a ensenyances
de cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional»,
en els seus apartats 1.5, 1.6 i 1.7,
On diu:
«1.5. Comprovació de duplicitats: del 18 al 20 de juny.
1.6. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en cicles
formatius, certificació de qualificacions de l’ESO, Batxillerat o equivalents; o certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 26
de juny.
1.7. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de
grau mitjà i superior de la FP específica: 25 i 26 de juny»;
En el anexo IV, denominado «Calendario de admisión para enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y superior de Formación
Profesional», en sus apartados 1.5, 1.6 y 1.7,
Donde dice:
«1.5. Comprobación de duplicidades: del 18 al 20 de junio.
1.6. Los centros expedirán a los alumnos solicitantes de plaza en
ciclos formativos, certificación de calificaciones de la ESO, Bachillerato o equivalentes; o certificación de cumplir el requisito académico por
haber aprobado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
o superior: hasta el 26 de junio.
1.7. Presentación del requisito académico de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de la FP específica: 25 y 26 de junio»;
Ha de dir:
«1.5. Comprovació de duplicitats: del 21 al 25 de juny.
1.6. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en cicles
formatius, certificat de qualificacions de l’ESO, Batxillerat o equivalents; o certificat que acredite que complix el requisit acadèmic per
haver aprovat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 28 de juny.
Debe decir:
«1.5. Comprobación de duplicidades: del 21 al 25 de junio.
1.6. Los centros expedirán a los alumnos solicitantes de plaza en
ciclos formativos, certificación de calificaciones de la ESO, Bachillerato o equivalentes; o certificación de cumplir el requisito académico por
haber aprobado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
o superior: hasta el 28 de junio.
Num. 7032 / 27.05.2013
15448
1.7. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de
grau mitjà i superior de la FP específica: fins a l’1 de juliol».
1.7. Presentación del requisito académico de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de la FP específica: hasta el 1 de
julio».
Alacant, 16 de maig de 2013.– El director territorial d’Educació,
Cultura i Esport d’Alacant: José Antonio Rovira Jover.
Alicante, 16 de mayo de 2013.– El director territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Alicante: José Antonio Rovira Jover.
CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS I CENTRES PRIVATS CONCERTATS, NO
UNIVERSITARIS, DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT
CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ORDINARI – ALACANT. CURS: 2013-2014
On diu:
NIVELL
CFGM i CFGS
Comissions
municipals
Presentació
sol·licituds
Duplicitats
24/05
03-17/06
18-20/06
Comissions
municipals
Presentació
sol·licituds
Duplicitats
24/05
03-17/06
21-25/06
Baremació
Llistes provisionals
Reclamacions
Con. Escolar
Resolució
reclamacions
Llistes
definitives
Matrícula
03/07
03-05/07
15/07
15/07
19-26/07
Llistes
provisionals
Reclamacions
Con. Escolar
Resolució
reclamacions
Llistes
definitives
Matrícula
03/07
03-05/07
15/07
15/07
19-26/07
Ha de dir:
NIVELL
CFGM i CFGS
Baremació
*****
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS, NO
UNIVERSITARIOS, DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN. PROCESO ORDINARIO – ALICANTE. CURSO: 2013-2014
Donde dice:
NIVEL
CFGM y CFGS
Comisiones Presentación
Listas
Reclamaciones
Duplicidades Baremación
municipales solicitudes
provisionales Con. Escolar
24/05
03-17/06
18-20/06
03/07
03-05/07
Resolución
reclamaciones
Listas
definitivas
Matrícula
15/07
15/07
19-26/07
Resolución
reclamaciones
Listas
definitivas
Matrícula
15/07
15/07
19-26/07
Debe decir:
NIVEL
CFGM y CFGS
Comisiones Presentación
Listas
Reclamaciones
Duplicidades Baremación
municipales solicitudes
provisionales Con. Escolar
24/05
03-17/06
21-25/06
03/07
03-05/07
Descargar