Resolució de 06/05/2016 - Conselleria d` Educació, Investigació

Anuncio
Num. 7791 / 26.05.2016
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
13676
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es determina
la lletra per la qual s’han de resoldre els empats que es
produïsquen en la valoració de les sol·licituds de plaça en
els processos d’admissió en els centres docents públics i
privats concertats que impartisquen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat. [2016/3730]
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2016, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se
determina la letra por la que se han de resolver los empates que se produzcan en la valoración de las solicitudes de
plaza en los procesos de admisión en los centros docentes
públicos y privados concertados que impartan enseñanzas
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2016/3730]
L’article 38 del Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel que
es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats
que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat establix que els empats
que, si és el cas, es produïsquen es dirimiran aplicant successivament
la major puntuació obtinguda en els criteris d’existència de germans o
germanes matriculats en el centre, pare, mare o tutors legals treballadors
del centre docent, proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun
dels seus pares, mares o tutors legals, renda per capita de la unitat familiar, condició legal de família nombrosa, concurrència de discapacitat
en l’alumnat, en els seus pares o germans i germanes, família monoparental, expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries i
sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d’educació en el
qual es trie la lletra a partir de la qual s’assignaran les places.
En el dit acte va resultar extreta la lletra K, per la qual cosa els
empats que es produïsquen en el procés d’admissió de l’alumnat es dirimiran a partir del primer cognom que comence per dita lletra.
El artículo 38 del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por
el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, establece
que los empates que, en su caso, se produzcan se dirimirán aplicando
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, padre, madre
o tutores legales trabajadores del centro docente, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores
legales, renta per cápita de la unidad familiar, condición legal de familia
numerosa, concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres
o hermanos y hermanas, familia monoparental, expediente académico,
solo en enseñanzas postobligatorias y sorteo efectuado por la conselleria
competente en materia de educación en el que se elija la letra a partir de
la que se asignarán las plazas.
El pasado 5 de mayo de 2016, en la sede de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se celebró el sorteo público
establecido.
En dicho acto resultó extraída la letra K, por lo que los empates que
se produzcan en el proceso de admisión del alumnado se dirimirán a
partir del primer apellido que empiece por dicha letra.
València, 6 de maig de 2016.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquin Carrión Candel.
Valencia, 6 de mayo de 2016.– El director general de Centros y
Personal Docente: José Joaquin Carrión Candel.
El passat 5 de maig de 2016, en la seu de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es va celebrar el sorteig públic establit.
Descargar