Ajudes econòmiques a Associacions i Col·lectius d`Alumnes

Anuncio
Vicerrectorado de Alumnado Apartado Correos 99 Alicante
Tel. 96-5903475
Fax: 96-590.3672
E-Mail: [email protected]
Ajudes econòmiques a Associacions i Col·lectius d’Alumnes universitaris 2011
Ayudas económicas a Asociaciones y Colectivos de Alumnos universitaris 2011
Resolució de la Comissió de sel·lecció per a la
concessió de ajudes econòmiques a Associacions
i Col·lectius d’alumnes de la Universitat
d'Alacant
Resolución de la Comisión de selección para la
concesión de ayudas económicas a Asociaciones
y Colectivos de Alumnos de la Universidad de
Alicante
1.- Finalitzat el termini de reclamacions, i una
vegada ateses les reclamacions presentades, la
Comissió acorda publicar la relació de les ajudes
concedides per als projectes i quanties que es
relacionen en l'annex I.
1.- Finalizado el plazo de reclamaciones, y una vez
atendidas las reclamaciones presentadas, la
Comisión acuerda publicar la relación de las
ayudas concedidas para los proyectos y cuantías
que se relacionan en el anexo I.
2.- Si després d'haver cobrat l'ajuda no es
realitzara l'activitat, el beneficiari estarà obligat a
reintegrar la quantitat rebuda, sense perjuí
d'iniciar, per part de la Universitat d'Alacant, les
actuacions legals pertinents.
2.- Si después de haber cobrado la ayuda no se
realizara la actividad, el beneficiario estará
obligado a reintegrar la cantidad recibida, sin
perjuicio de iniciar, por parte de la Universidad de
Alicante, las actuaciones legales pertinentes.
Alacant, 26 de maig de 2011 / Alicante, 26 de mayo de 2011
Descargar