Avaluació de la composició corporal: aplicacions pràctiques en l

Anuncio
Versión en castellano
Avaluació de la composició corporal: aplicacions pràctiques en
l’àmbit de la nutrició
Data: 24-4-2015
Lloc: Aula A1/1- 35P Aulario 1 de la Universidad de Alicante.
Destinat a: estudiants i professionals de nutrició humana i dietètica, ciències de la
salut, ciències de l'activitat física i l'esport, doctorands i personal investigador
interessat en la temàtica.
Crèdits: 0,65 crèdits ECTS per a alumnes de grau.
Objetivos:
-
-
Conèixer les característiques dels instruments en la valoració de la forma i
composició corporal.
Valorar i determinar de manera adequada, quines variables
antropomètriques són necessàries segons diferents situacions fisiològiques
i patològiques.
Saber utilitzar els diferents índexs de salut i fórmules de composició
corporal.
Preu i inscripció: 25€, inscripció mitjançant aquest formulari
Institucions organitzadores:
-
Gabinet d’Alimentació i Nutrició de la Universitat d’Alacant (ALINUA).
Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d’Alacant.
Ponents:
Aurora Norte Navarro
- Dietista-Nutricionista. Gabinet d'Alimentació i Nutrició (Alinua) de la
Universitat d'Alacant.
- Antropometrista certificada ISAK nivell I.
José Miguel Martínez Sanz
- Dietista-Nutricionista. Gabinet d'Alimentació i Nutrició (Alinua) de la
Universitat d'Alacant.
- Professor associat. Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant.
- Antropometrista certificat ISAK nivell III.
Programa:
Divendres 24 d’abril de 2015
9:00-10:00.
Introducció a la valoració de la composició corporal: ètica, mètodes i
tècniques.
10:00-11:00.
Índexs i fórmules més utilitzades en la salut i malaltia.
11:00-11:30.
11:30-12:30
12:30-14:00
Descans
Índexs i fórmules més utilitzades en l’àmbit esportiu.
Elaboració i resolució de casos pràctics 1
14:00-16:00.
16:00-18:00.
Dinar
Elaboració i resolució de casos pràctics 2
Versió en valencià
Evaluación de la composición corporal: aplicaciones prácticas en
el ámbito de la nutrición
Fechas: 24-4-2015
Lugar: Aula A1/1- 35P Aulario 1 de la Universidad de Alicante.
Destinado a: estudiantes y profesionales de nutrición humana y dietética, ciencias
de la salud, ciencias de la actividad física y el deporte, doctorandos y personal
investigador interesado en la temática.
Créditos: 0,65 créditos ECTS para alumnos de grado.
Objetivos:
-
Conocer las características de los instrumentos y aparatología en la
valoración de la forma y composición corporal.
Conocer los factores y características antropométricas y de composición
corporal según diferentes situaciones fisiológicas y patológicas.
Valorar y determinar de manera adecuada, que variables antropométricas
son necesarias según diferentes situaciones fisiológicas y patológicas.
Saber utilizar los diferentes índices de salud y fórmulas de composición
corporal.
Precio e inscripción: 25€, inscripción a través del formulario
Instituciones organizadoras:
-
Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante
(ALINUA).
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.
Ponentes:
Aurora Norte Navarro
- Dietista-Nutricionista. Gabinete de Alimentación y Nutrición (Alinua)
de la Universidad de Alicante.
- Antropometrista certificada ISAK nivel I.
José Miguel Martínez Sanz
- Dietista-Nutricionista. Gabinete de Alimentación y Nutrición (Alinua)
de la Universidad de Alicante.
- Profesor asociado. Departamento de Enfermería. Universidad de
Alicante.
- Antropometrista certificado ISAK nivel III.
Programa:
Viernes 24 de abril de 2015
9:00-10:00.
Introducción a la valoración de la composición corporal: ética, métodos y
técnicas.
10:00-11:00.
Índices y fórmulas más utilizadas en la salud y enfermedad.
11:00-11:30.
11:30-12:30
12:30-14:00
Descanso
Índices y fórmulas más utilizadas en el ámbito deportivo.
Elaboración y resolución de casos prácticos 1
14:00-16:00.
16:00-18:00.
Comida
Elaboración y resolución de casos prácticos 2
Descargar