Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Anuncio
Num. 5728 / 26.03.2008
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
54139
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Informació pública de la sol·licitud d’autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de l’actual dessaladora del canal d’Alacant, la seua ampliació i una nova dessaladora, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
a Alacant. [2008/3464]
Información pública de la solicitud de autorización
ambiental integrada de las instalaciones de la actual
desaladora del canal de Alicante, su ampliación y una
nueva desaladora, promovido por la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla en Alicante. [2008/3464]
De conformitat amb el que establix l’article 28 de la Llei 16/2002,
de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, desenvolupada pel Decret 127/2006, de 15 de setembre (DOGV
20.09.2006), se sotmet a informació pública l’expedient núm. 188/07
IPPC, seguit a instància de Mancomunidad de los Canales del Taibilla
amb CIF Q3017002A emplaçada a la Ctra. N-332, km 99.9 d’Alacant,
que té com a objecte l’atorgament de l’autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de l’actual dessaladora del Canal d’Alacant,
de la seua ampliació i d’una nova dessaladora en Alacant.
Peticionari: Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Emplaçament: Ctra. N-332, km 99.9 (Alacant).
Projecte: Instal·lacions de l’actual dessaladora del Canal d’Alacant,
de la seua ampliació i d’una nova dessaladora.
Capacitat de producció:
Ampliació de l’actual dessaladora: de 50.000 fins a 65.000 m³/dia
d’aigua apta per al consum humà.
Nova dessaladora: 65.000 m³/dia d’aigua dessalada.
La qual cosa es posa en general coneixement perquè en el termini
de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les corporacions i els
particulars interessats puguen presentar les al·legacions que consideren
convenients.
Durant aquest termini els interessats podran examinar els projectes presentats en el CIDAM (Centre d’Informació i Documentació
Ambiental de la Comunitat Valenciana), carrer de Mariano Cuber, 14,
de València, i en l’ajuntament d’Alacant a l’emplaçament, on estaran
exposats en hores d’atenció al públic.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental, desarrollada por el Decreto 127/2006, de 15 de septiembre
(DOGV 20.09.2006), se somete a información pública el expediente
número 188/07 IPPC, seguido a instancia de Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, con CIF Q3017002A con emplazamiento en la
Ctra. N-332, km 99.9 de Alicante, que tiene por objeto el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de
la actual desaladora del Canal de Alicante, de su ampliación y de una
nueva desaladora en Alicante.
Peticionario: Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Emplazamiento: Ctra. N-332, km 99.9 (Alicante).
Proyecto: Instalaciones de la actual desaladora del Canal de Alicante, de su ampliación y de una nueva desaladora.
Capacidad de producción:
Ampliación de la actual desaladora: de 50.000 hasta 65.000 m³/día
de agua apta para consumo humano.
Nueva desaladora: 65.000 m³/día de agua desalada.
Lo que se pone en general conocimiento para que en el plazo de
30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, puedan presentarse por las corporaciones y particulares interesados, las alegaciones que
estimen convenientes.
Durante este plazo los interesados podrán examinar los proyectos presentados en el CIDAM (Centre d’Informació i Documentació
Ambiental de la Comunitat Valenciana), calle Mariano Cuber, 14, de
Valencia y en el Ayuntamiento de Alicante, donde estará expuesta en
horas de atención al público.
València, 17 de març de 2008.– El director general per al Canvi
Climátic: Jorge Lamparero Lázaro.
Valencia, 17 de marzo de 2008.– El director general para el Cambio Climático: Jorge Lamparero Lázaro.
Descargar