Traducció de les àrees i serveis - Afinem la llengua

Anuncio
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
16-7-2014
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Català, castellà, anglès i francès
Aquestes fitxes recullen les traduccions del directori de la Diputació de Barcelona, que
han estat consensuades amb les àrees. És un referent únic per a tota la corporació i
té la finalitat d’homogeneïtzar les denominacions dels orgànics en la documentació
administrativa i la comunicació en general.
Cada orgànic té un mateix número en totes les llengües, de manera que en podeu trobar ràpidament les equivalències.
Àrea de Presidència
President
Vicepresidència 1a
Vicepresidència 2a
Vicepresidència 3a
Vicepresidència 4a
Diputat adjunt a la Vicepresidència 4a
Diputat adjunt a la Presidència
Diputat delegat per a la Cooperació Local
Coordinació de Concertació i Assistència Local
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
Servei d’Assistència a l’Organització Municipal
Servei d’Assistència en Recursos Humans
Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió
Direcció de Serveis de Concertació Local
Servei de Govern Local
Gabinet de Relacions Públiques i Protocol
Direcció de Relacions Internacionals
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Direcció del Palau Güell
Servei de Suport Administratiu
Servei d’Innovació
Servei de Planificació i Avaluació
Oficina d’Administració
Gabinet de Premsa i Comunicació
1
Català
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Unitat Lingüística
01
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Servei de Relació amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna,
Web i Xarxes Socials
Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes
Editorials
Gabinet de Seguretat Corporativa
Gerència
Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials
Servei d’Organització i Responsabilitat Social Corporativa
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres
Publicacions Oficials
Direcció de Serveis de Formació
Servei de Disseny i Innovació de la Formació
Servei de Gestió de la Formació
Oficina d’Assistència a la Formació
Secretaria General
Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General
Servei de Secretaria
Servei de Secretaries Delegades
Direcció de Serveis Jurídics
Servei d’Assessoria Jurídica
Servei d’Assistència Jurídica Local
Cultura
Diputat delegat de Cultura
Diputat adjunt a Cultura
Coordinadora en matèria de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Oficina de Patrimoni Cultural
Oficina de Difusió Artística
Gerència de Serveis de Biblioteques
Servei de Coordinació Bibliotecària
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
President delegat
Coordinadora de l’Àrea
Promoció Econòmica i Ocupació
Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Servei de Mercat de Treball
Unitat Lingüística
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
02
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
Servei de Teixit Productiu
Turisme
Diputat delegat de Turisme
Gerència de Serveis de Turisme
Oficina Tècnica de Turisme
Oficina de Promoció Turística
Comerç
Diputat delegat de Comerç
Coordinadora en matèria de Comerç
Gerència de Serveis de Comerç
Servei de Comerç Urbà
Oficina de Mercats i Fires Locals
Esports
Diputat delegat d’Esports
Coordinador en matèria d’Esports
Gerència de Serveis d’Esports
Oficina d’Activitats Esportives
Oficina d’Equipaments Esportius
56
Àrea de Territori i Sostenibilitat
President delegat
Coordinador de l’Àrea
Servei Juricoadministratiu
Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Coordinadora en matèria d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Servei d’Equipaments i Espai Públic
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
82
Unitat Lingüística
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
03
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge
Servei de Planificació d’Habitatge i Millora Urbana
Oficina d’Activitats i Urbanisme
Espais Naturals i Medi Ambient
Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
Diputada adjunta de Medi Ambient
Diputat adjunt d’Espais Naturals
Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient
Coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat
Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental
Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
Àrea d’Atenció a les Persones
Presidenta delegada
Coordinadora de l’Àrea
Educació, Igualtat i Ciutadania
Diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania
Diputat adjunt d’Educació
Coordinadora en matèria d’Educació, Igualtat i Ciutadania
Gerència de Serveis d’Educació
Servei de Suport Municipal
Oficina de Planificació Educativa
Servei de Suport Intern
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
Oficina del Pla Jove
Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana
Benestar Social, Salut Pública i Consum
Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum
Coordinador en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum
Unitat Lingüística
82
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
04
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Àrea d’Atenció a les Persones
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Servei de Salut Pública
Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Gerència de Serveis de Benestar Social
Servei d’Acció Social
Oficina de Suport Intern
Servei de Suport de Programes Socials
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR
Oficina de Gestió Assistencial
Oficina de Suport Tècnic i Logístic
117
Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
145
President delegat
Coordinador de l’Àrea
Servei de Contractació
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
Oficina de Control de Gestió i Suport Tècnic
Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic
Servei de Planificació i Desenvolupament
Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació
Oficina d’Administració de Recursos Humans
Direcció de Serveis d’Edificació i Logística
Subdirecció de Logística
Oficina de Gestió Interna
Oficina de Gestió de Recintes
Subdirecció d’Edificació
Servei de Projectes i Obres
Servei de Manteniment d’Edificis
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Subdirecció de Planificació i Serveis Informàtics
Oficina Tècnica de Planificació i Assessorament en Sistemes
Servei de Gestió de Serveis Informàtics
Subdirecció de Desenvolupament de Sistemes d’Informació
Oficina Tècnica de Sistemes de Gestió Corporatius
Oficina Tècnica de Sistemes d’Informació Municipals
Oficina Tècnica d’Internet
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat Lingüística
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
05
Àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
Servei de Programació
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Intervenció General
Oficina de Suport a la Funció Interventora
Direcció dels Serveis Econòmics
Servei de Control Econòmic i Financer
Servei Comptable
Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local
Direcció de Serveis Fiscals i Coordinació
Servei de Coordinació i Suport Jurídic
Servei de Control de la Contractació
Servei de Control de Subvencions i Recursos Externs
Tresoreria
Unitat Lingüística
145
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
06
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
16-7-2014
Área de Presidencia
Presidente
Vicepresidencia 1ª
Vicepresidencia 2ª
Vicepresidencia 3ª
Vicepresidencia 4ª
Diputado adjunto a la Vicepresidencia 4ª
Diputado adjunto a la Presidencia
Diputado delegado para la Cooperación Local
Coordinación de Concertación y Asistencia Local
Gerencia de Servicios de Asistencia al Gobierno Local
Servicio de Asistencia a la Organización Municipal
Servicio de Asistencia en Recursos Humanos
Oficina de Proyectos Transversales y de Apoyo a la Gestión
Dirección de Servicios de Concertación Local
Servicio de Gobierno Local
Gabinete de Relaciones Públicas y Protocolo
Dirección de Relaciones Internacionales
Oficina de Europa y Estrategia Internacional
Oficina de Cooperación al Desarrollo
Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General
Dirección del Palacio Güell
Servicio de Apoyo Administrativo
Servicio de Innovación
Servicio de Planificación y Evaluación
Oficina de Administración
Gabinete de Prensa y Comunicación
Servicio de Relación con los Medios, Publicidad, Comunicación
Interna, Web y Redes Sociales
Servicio de Imagen Corporativa, Difusión, Eventos y Proyectos
Editoriales
Gabinete de Seguridad Corporativa
Gerencia
Subdirección de Modernización Corporativa y Publicaciones Oficiales
Servicio de Organización y Responsabilidad Social Corporativa
Servicio del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y otras
Publicaciones Oficiales
Dirección de Servicios de Formación
Servicio de Diseño e Innovación de la Formación
Servicio de Gestión de la Formación
1
Castellano
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Unitat Lingüística
01
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
Oficina de Asistencia a la Formación
Secretaría General
Dirección de los Servicios de Secretaría, Adjunta a la Secretaría
General
Servicio de Secretaría
Servicio de Secretarías Delegadas
Dirección de Servicios Jurídicos
Servicio de Asesoría Jurídica
Servicio de Asistencia Jurídica Local
Cultura
Diputado delegado de Cultura
Diputado adjunto a Cultura
Coordinadora en materia de Cultura
Gerencia de Servicios de Cultura
Oficina de Estudios y Recursos Culturales
Oficina de Patrimonio Cultural
Oficina de Difusión Artística
Gerencia de Servicios de Bibliotecas
Servicio de Coordinación Bibliotecaria
Área de Desarrollo Económico Local
Presidente delegado
Coordinadora del Área
Promoción Económica y Ocupación
Diputado delegado de Promoción Económica y Ocupación
Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación
Servicio de Mercado de Trabajo
Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico
Servicio de Tejido Productivo
Turismo
Diputado delegado de Turismo
Gerencia de Servicios de Turismo
Oficina Técnica de Turismo
Oficina de Promoción Turística
Comercio
Diputado delegado de Comercio
Coordinadora en materia de Comercio
Gerencia de Servicios de Comercio
Unitat Lingüística
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
02
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
Área de Desarrollo Económico Local
Servicio de Comercio Urbano
Oficina de Mercados y Ferias Locales
Deportes
Diputado delegado de Deportes
Coordinador en materia de Deportes
Gerencia de Servicios de Deportes
Oficina de Actividades Deportivas
Oficina de Equipamientos Deportivos
56
Área de Territorio y Sostenibilidad
Presidente delegado
Coordinador del Área
Servicio Jurídico-administrativo
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
Diputado delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
Coordinadora en materia de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad
Oficina Técnica de Planificación y Actuación en Infraestructuras
Oficina Técnica de Gestión de Infraestructuras
Oficina Técnica de Movilidad y Seguridad Viaria Local
Gerencia de Servicios de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y
Patrimonio Arquitectónico
Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local
Servicio de Equipamientos y Espacio Público
Oficina Técnica de Cartografía y SIG Local
Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades
Oficina de Promoción y Gestión de Vivienda
Servicio de Planificación de Vivienda y Mejora Urbana
Oficina de Actividades y Urbanismo
Espacios Naturales y Medio Ambiente
Diputado delegado de Espacios Naturales y Medio Ambiente
Diputada adjunta de Medio Ambiente
Diputado adjunto de Espacios Naturales
Coordinador en materia de Espacios Naturales y Medio Ambiente
Coordinador en el ámbito de Espacios Naturales
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales
Oficina Técnica de Planificación y Análisis Territorial
Oficina Técnica de Parques Naturales
82
Unitat Lingüística
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
03
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
Área de Territorio y Sostenibilidad
Oficina Técnica de Acción Territorial
Oficina Administrativa y de Apoyo Jurídico
Gerencia de Servicios de Medio ambiente
Oficina Técnica de Cambio Climático y Sostenibilidad
Oficina Técnica de Evaluación y Gestión Ambiental
Oficina Técnica de Educación y Promoción Ambiental
Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales
Área de Atención a las Personas
Presidenta delegada
Coordinadora del Área
Educación, Igualdad y Ciudadanía
Diputada delegada de Educación, Igualdad y Ciudadanía
Diputado adjunto de Educación
Coordinadora en materia de Educación, Igualdad y Ciudadanía
Gerencia de Servicios de Educación
Servicio de Apoyo Municipal
Oficina de Planificación Educativa
Servicio de Apoyo Interno
Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía
Oficina de Políticas de Igualdad y Derechos Civiles
Oficina del Plan Joven
Servicio de Políticas de Acción Comunitaria y Participación
Ciudadana
Bienestar Social, Salud Pública y Consumo
Diputado delegado de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo
Coordinador en materia de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo
Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo
Servicio de Salud Pública
Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo
Gerencia de Servicios de Bienestar Social
Servicio de Acción Social
Oficina de Apoyo Interno
Servicio de Apoyo de Programas Sociales
Gerencia de Servicios Residenciales de Estancias Temporales y
RESPIR
Oficina de Gestión Asistencial
Oficina de Apoyo Técnico y Logístico
Unitat Lingüística
82
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
04
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
Área de Hacienda, Recursos Internos y Nuevas Tecnologías
Presidente delegado
Coordinador del Área
Servicio de Contratación
Dirección de los Servicios de Recursos Humanos
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales
Oficina de Control de Gestión y Apoyo Técnico
Servicio de Relaciones Colectivas y Apoyo Jurídico
Servicio de Planificación y Desarrollo
Oficina de Acceso y Gestión de la Contratación
Oficina de Administración de Recursos Humanos
Dirección de Servicios de Edificación y Logística
Subdirección de Logística
Oficina de Gestión Interna
Oficina de Gestión de Recintos
Subdirección de Edificación
Servicio de Proyectos y Obras
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos
Subdirección de Planificación y Servicios Informáticos
Oficina Técnica de Planificación y Asesoramiento en Sistemas
Servicio de Gestión de Servicios Informáticos
Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Información
Oficina Técnica de Sistemas de Gestión Corporativos
Oficina Técnica de Sistemas de Información Municipales
Oficina Técnica de Internet
Dirección de Servicios de Planificación Económica
Servicio de Programación
Oficina de Patrimonio y Gestión Inmobiliaria
Intervención General
Oficina de Apoyo a la Función Interventora
Dirección de los Servicios Económicos
Servicio de Control Económico y Financiero
Servicio Contable
Servicio de Asistencia a la Gestión Económica Local
Dirección de Servicios Fiscales y Coordinación
Servicio de Coordinación y Apoyo Jurídico
Servicio de Control de la Contratación
Servicio de Control de Subvenciones y Recursos Externos
Unitat Lingüística
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
05
Áreas y servicios de la Diputación de Barcelona
Área de Hacienda, Recursos Internos y Nuevas Tecnologías
Tesorería
Unitat Lingüística
145
184
06
Departments and services of Barcelona Provincial Council
16-7-2014
Office of the Chairman
Chairman
1st Vice Chairmanship
2nd Vice Chairmanship
3rd Vice Chairmanship
4th Vice Chairmanship
Deputy Councillor for 4th Vice Chairmanship
Deputy Councillor for Chairmanship
Deputy Councillor for Local Cooperation
Local Cooperation and Local Assistance Coordination
Local Government Assistance Services Management Office
Municipal Organisation Assistance Service
Human Resources Assistance Service
Cross-Departmental Projects and Management Support Office
Local Cooperation Services Directorate
Local Government Service
Public Relations and Protocol Office
International Relations Directorate
Europe and International Strategy Office
Development Cooperation Office
General Coordination Support Services Directorate
Güell Palace Management
Administrative Support Service
Innovation Service
Planning and Evaluation Service
Administration Office
Press and Communications Office
Media Relations, Advertising, Internal Communication, Web and
Social Networks Service
Corporate Image, Information, Events and Publishing Projects Service
Corporate Segurity Office
Management Office
Corporate Modernisation and Official Publications Sub-directorate
Corporate Organisation and Social Responsibility Service
Province of Barcelona Official Gazette and Other Official
Publications Service
Training Services Directorate
Training Design and Innovation Service
Training Management Service
Training Assistance Office
1
English
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Unitat Lingüística
01
Departments and services of Barcelona Provincial Council
Secretariat General
Secretariat Services Directorate, attached to the Secretariat General
Secretariat Service
Secretariats Delegate Service
Legal Services Directorate
Legal Advice Service
Local Legal Assistance Service
Culture
Councillor for Culture
Deputy Councillor for Culture
Culture Coordinator
Culture Services Management Office
Cultural Studies and Resources Office
Cultural Heritage Office
Office for Artistic Dissemination
Library Services Management Office
Library Coordination Service
Department of Local Economic Development
Executive Chairman
Department Coordinator
Economic Promotion and Employment
Councillor for Economic Promotion and Employment
Economic Promotion and Employment Services Management Office
Labour Market Service
Technical Office for Economic Development Strategies
Productive Fabric Service
Tourism
Councillor for Tourism
Tourism Services Management Office
Tourism Technical Office
Tourism Promotion Office
Trade
Councillor for Trade
Trade Coordinator
Trade Services Management Office
Urban Trade Service
Local Markets and Fairs Office
Sport
Unitat Lingüística
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
02
Departments and services of Barcelona Provincial Council
Department of Local Economic Development
Councillor for Sport
Sport Coordinator
Sport Services Management Office
Sports Activities Office
Sports Facilities Office
56
Department of Territory and Sustainability
Executive Chairman
Department Coordinator
Legal and Administrative Support Service
Infrastructure, Town Planning and Housing
Councillor for Infrastructure, Town Planning and Housing
Infrastructure, Town Planning and Housing Coordinator
Roads and Mobility Services Management Office
Technical Office for Infrastructure Planning and Action
Infrastructure Management Technical Office
Mobility and Local Road Safety Technical Office
Facilities, Urban Infrastructure and Architectural Heritage Services
Management Office
82
Local Architectural Heritage Service
Facilities and Public Areas Service
Cartography and Local GIS Technical Office
Housing Services, Town Planning and Activities Management Office
Housing Development and Management Office
Housing and Urban Improvement Planning Service
Activities and Town Planning Office
Natural Areas and the Environment
Councillor for Natural Areas and the Environment
Deputy Councillor for the Environment
Deputy Councillor for Natural Areas
Natural Areas and the Environment Coordinator
Natural Areas Coordinator
Natural Areas Services Management Office
Technical Office for Planning and Territorial Analysis
Natural Parks Technical Office
Territorial Action Technical Office
Administrative and Legal Support Office
Environment Services Management Office
Unitat Lingüística
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
03
Departments and services of Barcelona Provincial Council
Department of Territory and Sustainability
Climate Change and Sustainability Technical Office
Environmental Assessment and Management Technical Office
Environmental Education and Promotion Technical Office
Municipal Forest Fire Prevention Technical Office
82
113
114
115
116
Department of Human Services
Executive Chairwoman
Department Coordinator
Education, Equality and Citizenship
Councillor for Education, Equality and Citizenship
Deputy Councillor for Education
Education, Equality and Citizenship Coordinator
Education Services Management Office
Municipal Support Service
Education Planning Office
Internal Support Service
Equality and Citizenship Services Management Office
Office for Equality and Civil Rights Policies
Youth Plan Office
Community Action and Citizens’ Participation Policy Service
Social Welfare, Public Health and Consumer Affairs
Councillor for Social Welfare, Public Health and Consumer Affairs
Social Welfare, Public Health and Consumer Affairs Coordinator
Public Health and Consumer Affairs Management Office
Public Health Service
Consumer Affairs Policy Support Service
Social Welfare Services Management Office
Social Action Service
Internal Support Office
Social Programmes Support Service
Short-term Residential Services and RESPIR Management Office
Care Management Office
Technical and Legal Support Office
117
Department of Finance, Internal Resources and New Technologies
145
Executive Chairman
Department Coordinator
Unitat Lingüística
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
04
Departments and services of Barcelona Provincial Council
Department of Finance, Internal Resources and New Technologies
Contracting Service
Human Resource Services Directorate
Occupational Health and Safety Office
Technical Management and Support Control Office
Group Relations and Legal Support Service
Planning and Development Service
Contracting Access and Management Office
Human Resource Administration Office
Building and Logistic Services Directorate
Logistics Sub-directorate
Internal Management Office
Premises Management Office
Building Sub-directorate
Projects and Works Service
Building Maintenance Service
Technology Services and Corporate Systems Services Directorate
Planning and ICT Services Sub-directorate
Technical Office for Systems Planning and Advice
IT Services Management Service
Information Systems Development Sub-directorate
Corporate Management Systems Technical Office
Municipal Information Systems Technical Office
Internet Technical Office
Economic Planning Services Directorate
Programming Service
Assets and Property Management Office
General Comptroller Office
Comptroller Support Services
Economic Services Directorate
Economic-Financial Control Service
Accounting Service
Local Economic Management Assistance Service
Fiscal Services and Coordination Directorate
Coordination and Legal Support Service
Contracting Control Service
Subsidies and External Resources Control Service
Treasury
Unitat Lingüística
145
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
05
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
16-7-2014
Division de la présidence
Président
Vice-présidence 1re
Vice-présidence 2de
Vice-présidence 3e
Vice-présidence 4e
Député adjoint à la vice-présidence 4e
Député adjoint à la présidence
Député délégué à la coopération locale
Coordination de la concertation et de l’assistance locale
Gestion des services d’assistance au gouvernement local
Service d’assistance à l’organisation municipale
Service d’assistance aux ressources humaines
Bureau de projets transversaux et de soutien à la gestion
Direction des services de concertation locale
Service de gouvernement local
Cabinet des relations publiques et du protocole
Direction des relations internationales
Bureau de l’Europe et de la stratégie internationale
Bureau de coopération au développement
Direction des services de soutien à la coordination générale
Direction du Palais Güell
Service de soutien administratif
Service d’innovation
Service de planification et d’évaluation
Bureau d’administration
Cabinet de presse et de communication
Service de relation avec les médias, de la publicité, de la
communication interne, d’Internet et des réseaux sociaux
Service de l’image d’entreprise, de la diffusion, des événements et des
projets d’édition
Cabinet de sécurité interne
Gestion
Sous-direction de modernisation d’entreprise et des publications
officielles
Service d’organisation et de responsabilité sociale
Service du Bulletin officiel de la province de Barcelone et des autres
publications officielles
Direction des services de formation
Service de conception et d’innovation de la formation
1
Français
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Unitat Lingüística
01
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
Service de gestion de la formation
Bureau d’assistance à la formation
Secrétariat général
Direction des services de secrétariat rattachée au secrétariat général
Service de secrétariat
Service des secrétariats délégués
Direction des services juridiques
Service de conseil juridique
Service d’assistance juridique locale
Culture
Député délégué à la culture
Député adjoint à la culture
Coordinatrice en matière de culture
Gestion des services culturels
Bureau d’études et de ressources culturelles
Bureau du patrimoine culturel
Bureau de diffusion artistique
Gestion des services bibliothécaires
Service de coordination des bibliothèques
Division du développement économique local
Président délégué
Coordinatrice de la division
Promotion économique et emploi
Député délégué à la promotion économique et à l’emploi
Gestion des services de promotion économique et d’emploi
Service du marché du travail
Bureau technique des stratégies pour le développement économique
Service du tissu productif
Tourisme
Député délégué au tourisme
Gestion des services touristiques
Bureau technique du tourisme
Bureau de promotion touristique
Commerce
Député délégué au commerce
Coordinatrice en matière de commerce
Gestion des services commerciaux
Service du commerce urbain
Unitat Lingüística
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
02
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
Division du développement économique local
Bureau des marchés et des salons locaux
Sports
Député délégué aux sports
Coordinateur en matière de sports
Gestion des services des sports
Bureau des activités sportives
Bureau des équipements sportifs
56
Division du territoire et de la durabilité
Président délégué
Coordinateur de la division
Service administratif et juridique
Infrastructures, urbanisme et logement
Député délégué aux infrastructures, à l’urbanisme et au logement
Coordinatrice en matière d’infrastructures, d’urbanisme et de logement
Gestion des services d’infrastructures routières et de la mobilité
Bureau technique de planification et d’actions sur les infrastructures
Bureau technique de gestion des infrastructures
Bureau technique de mobilité et de sécurité routière locale
Gestion des services des équipements, des infrastructures urbaines et
du patrimoine architectural
Service du patrimoine architectural local
Service des équipements et de l’espace public
Bureau technique de cartographie et du SIG local
Gestion des services du logement, de l’urbanisme et des activités
Bureau de promotion et de gestion du logement
Service de planification du logement et d’amélioration urbaine
Bureau des activités et de l’urbanisme
Espaces naturels et environnement
Député délégué aux espaces naturels et à l’environnement
Députée adjointe à l’environnement
Député adjoint aux espaces naturels
Coordinateur en matière d’espaces naturels et d’environnement
Coordinateur en matière d’espaces naturels
Gestion des services des espaces naturels
Bureau technique de planification et d’analyse territoriale
Bureau technique des parcs naturels
Bureau technique d’action territoriale
82
Unitat Lingüística
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
03
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
Division du territoire et de la durabilité
Bureau d’administration et de soutien juridique
Gestion des services environnementaux
Bureau technique du changement climatique et de la durabilité
Bureau technique d’évaluation et de gestion de l’environnement
Bureau technique d’éducation et de promotion de l’environnement
Bureau technique de prévention municipale des incendies de forêt
Division du service à la personne
Présidente déléguée
Coordinatrice de la division
Éducation, égalité et citoyenneté
Députée déléguée à l’éducation, à l’égalité et à la citoyenneté
Député adjoint à l’éducation
Coordinatrice en matière d’éducation, d’égalité et de citoyenneté
Gestion des services d’éducation
Service de soutien municipal
Bureau de planification de l’éducation
Service de soutien interne
Gestion des services d’égalité et de citoyenneté
Bureau de politiques d’égalité et de droits civils
Bureau du Plan Jeune
Service de politiques d’action communautaire et de participation
citoyenne
Bien-être social, santé publique et consommation
82
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Député délégué au bien-être social, à la santé publique et à la
consommation
133
Coordinateur en matière de bien-être social, de santé publique et de
consommation
134
Gestion des services de santé publique et de consommation
Service de santé publique
Service de soutien aux politiques de consommation
Gestion des services de bien-être social
Service d’action sociale
Bureau de soutien interne
Service de soutien aux programmes sociaux
Gestion des services résidentiels de séjours temporaires et RESPIR
Bureau de gestion de l’assistance
Bureau de soutien technique et logistique
Unitat Lingüística
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
04
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
Division du Trésor public, des ressources internes
et des nouvelles technologies
Président délégué
Coordinateur de la division
Service d’adjudication
Direction des services de ressources humaines
Bureau de prévention des risques du travail
Bureau de contrôle de gestion et de soutien technique
Service de relations collectives et de soutien juridique
Service de planification et de développement
Bureau d’accès et de gestion de l’adjudication
Bureau d’administration des ressources humaines
Direction des services de construction et de logistique
Sous-direction de la logistique
Bureau de gestion interne
Bureau de gestion des espaces et des établissements
Sous-direction de la construction
Service de projets et chantiers
Service de maintenance des bâtiments
Direction des services de technologies et de systèmes d’entreprise
Sous-direction de planification et de services informatiques
Bureau technique de planification et de conseil en systèmes
Service de gestion des services informatiques
Sous-direction de développement de systèmes d’information
Bureau technique de systèmes de gestion d’entreprise
Bureau technique de systèmes d’information municipaux
Bureau technique d’Internet
Direction des services de planification économique
Service de programmation
Bureau de patrimoine et de gestion immobilière
Intervention générale
Bureau de soutien à la fonction d’intervention
Direction des services économiques
Service de contrôle économique et financier
Service comptable
Service d’assistance à la gestion économique locale
Direction des services fiscaux et de coordination
Service de coordination et de soutien juridique
Service de contrôle de l’adjudication
Service de contrôle des subventions et des ressources externes
Unitat Lingüística
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
05
Divisions et services du Conseil provincial de Barcelone
Division du Trésor public, des ressources internes
et des nouvelles technologies
Trésorerie
Unitat Lingüística
145
184
06
Descargar