EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO CONCELLOS

Anuncio
JUEVES, 5 DE MAYO DE 2016
Nº 103
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO. UNIDADE DE OBRAS E PLANS
Anuncio
Polo órgano competente desta Deputación foron tomados en consideración os proxectos das obras:
(CANON 2008/2010)-PÁRAMO (O).- ACONDICIONAMENTO DE ACCESO A SAN VICENTE, QUINTELA E
PINTE (EX 002 OB 16 AB).
En cumprimento do que se dispón no art. 93 do T.R.R.L aprobado por R.D.L. 781/86, ábrese un período de
información pública para os efectos de alegacións, reclamacións ou suxestións por parte de persoas ou
entidades lexitimadas, por espazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste edicto.
Palacio Provincial de Lugo a vintenove de abril de dous mil dezaseis. O PRESIDENTE, Darío Campos Conde. O
SECRETARIO, Manuel Castiñeira Castiñeira.
“O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 2616/ 2015, de data 26-10-2015, O DEPUTADO PROVINCIAL, Álvaro Santos
Ramos”.
R. 1268
CONCELLOS
O CORGO
Anuncio
Expoñense ó público durante 10 días aos efectos de exame e reclamacións os seguintes documentos:
Anteproxecto de pavimentación de camiños no núcleo de Don Xulián e redactado polo enxeñeiro de camiños,
canles e portos Manuel Campo Díaz. Alumeado público no campo de adestramento redactado polo enxeñeiro
técnico industrial: Nicanor Piñeiro Sampedro.
Proxecto de Mellora e mantemento de accesos:Sabarei de Arriba-Revolta,Crta Farnadeiros – Sabarei, O Novo –
Lu-546 – Manán San Cosme – Hospital, De Queizán de Abaixo aos Muiños redactado polo enxeñeiro de camiños:
Jesús María Saldaña Valles.
Anteproxecto do peche perimetral e sinalización de zonas destinadas a déposito temporal controlado de
residuos de plásticos procedentes de actividades agrarias TM O Corgo, redactado polo técnico superior
proxectista: José Antonio González Gómez.
Anteproxecto básico de prolongación da rede de saneamento en A Gándara, redactado polo técnico superior
proxectista: José Antonio González Gómez.
Anteproxecto de mellora do alumeado do campo de fútbol municipal do Corgo. redactado polo enxeñeiro
técnico industrial: Nicanor Piñeiro Sampedro.
Anteproxecto da pavimentación de vías municipais entre os núcleos de poboación do Canteiro ( Castroverde)
e Adai ( O Corgo) redactado polo enxeñeiro de camiños José Miguel Veigas Méndez.
Proxecto de reserva viaria RI-1 no parque empresarial do Corgo redactado polo enxeñeiro de caminos, canles
e portos Antonio López López.
O Corgo, 11 de abril de 2016.- O Alcalde, José Antonio Ferreiro González
R. 1241
2
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
O INCIO
Anuncio
Mediante Decreto da Alcaldía de data 20/4/2016 aprobouse o padrón de contribuíntes da taxa pola
prestación dos servizos de abastecemento de auga, recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos e canon
autonómico de auga correspondente ao primeiro trimestre de 2016.
O importe total do padrón ascende a 36.908,13 €, sendo o período voluntario de cobro desde o 25/04/2016
ata o 25/06/2016 ámbolos dous inclusive, de conformidade co previsto nos arts. 12 do texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais e 62.3 da Lei Xeral Tributaria.
O resumo do Padrón é o seguinte:
Período
Auga
Lixo
Canon
IVE
Total
1º T 2016
11.815,18
20.071,30
3.840,05
1.181,60
36.908,13
Procédese á exposición pública de dito Padrón durante o prazo de quince días a partir da publicación do
anuncio de cobro no Boletín Oficial da Provincia, durante o dito prazo o padrón estará a disposición dos
interesados no Concello para que poidan examinalo e presentar cantas reclamacións estimen oportunas.
Contra o acto de aprobación do Padrón poderá interporse recurso de reposición ante a Alcaldesa no prazo
dun mes a contar dende o seguinte ó da finalización do período de exposición pública do Padrón, de
conformidade ó previsto no art. 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
O Incio, 20 de abril de 2016.- A ALCALDESA, Laura Celeiro García.
R. 1242
LUGO
Anuncio
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 20 de abril de 2016, aprobou a forma de adxudicación
mediante procedemento aberto para
A CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE LIMPEZA, REPARACIÓN,
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DAS FONTES ORNAMENTAIS DO CONCELLO DE LUGO. (Exptdte: 4-2016).
Por medio deste anuncio dáse a coñece-la licitación conforme as seguintes características:
1.- Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Excmo. Concello de Lugo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Patrimonio.
2.- Obxecto do contrato.
a)Descrición do obxecto: A prestación dun servizo de limpeza, reparación, mantemento e conservación das
fontes ornamentais do Concello de Lugo.
b) Prazo de execución: O prazo de execución deste contrato será de UN ANO, contado a partir da acta de
inicio da prestación do servizo, podendo prorrogarse por mutuo acordo das partes por outro ano máis como
máximo.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: aberto
4.- Tipo de licitación
a) Orzamento máximo do Contrato: O valor estimado deste contrato, tendo en conta a duración e as
prórrogas ascende a 59.504,14 euros, IVE excluído.
O prezo máximo para a primeira anualidade ascende a 29.752,07 euros, máis o 21% de IVE: 6.247,93 euros,
resultando un total anual de 36.000 euros, IVE incluído.
5.- Garantías:
a) Provisional: non se esixe
b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE,
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Lugo, Servizo de Contratación e Patrimonio.
3
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
b) Domicilio: Ronda da Muralla, 197.
c) Localidade e c.p.: Lugo, 27002
d) Teléfonos: (982) 29-73-01, 29-71-86.
e) Telefax: (982) 29-72-59.
f) Dirección internet: www.lugo.gal (perfil do contratante, servizos)
g) Data límite de obtención de documentos e información: Ata o remate do prazo de presentación de
proposicións.
7.- Presentación de ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 días naturais contados a partires da data de publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo. No caso de que o último día coincidise en sábado ou festivo, prorrogarase
ata o seguinte día hábil.
b) Documentación que hai que presentar: A que figura na cláusula décima do prego de condicións.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidade: Concello de Lugo, Oficina de Rexistro ou ben nos lugares establecidos nos pregos.
2ª Domicilio: Ronda da Muralla, 197
3ª Localidade e c.p.: Lugo, 27002
8.- Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Lugo
b) Domicilio: Ronda da Muralla, 197 (3ª Planta)
c) Localidade: Lugo
d) Data: ó segundo día natural ó remate do prazo de presentación de proposicións. Se dito día coincidise en
sábado ou festivo a apertura realizarase ó seguinte día hábil. O devandito prazo ampliarase, no caso de ser
necesario, ata o undécimo día, no suposto de recibirse regulamentariamente o aviso de presentación das
proposicións por correo.
9.- Outras informacións: As que se recollen no prego de condicións.
10.- Gastos dos anuncios: 66,17 euros que serán por conta dos adxudicatarios.
Lugo, 27 de abril de 2016.- A TENENTA ALCALDE DELEGADA DA ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, Ana Prieto Nieto.
R. 1243
Anuncio
Por Decreto número 160002546, de data sete de abril de dous mil dezaseis, aprobouse o Padrón de
suministración de auga e IVA s/seu consumo, recollida de lixo, sumidoiros, aluguer de contador e canon de auga
correspondente ao primeiro trimestre de 2016, que se expón ao público na Unidade de Augas, sito na Ronda da
Muralla, 197, durante o prazo de quince días hábiles, a contar dende o seguinte, tamén hábil, da publicación
deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante ó órgano que dictou o acto no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao
da finalización do periodo voluntario de pagamento, sen prexuizo do disposto no artigo 63 da Ordenanza Fiscal
Xeral. Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende que se entenda
producida a notificación.
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ao abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral
Tributaria.
Lugo, 7 de abril de 2016.- A ALCALDESA, P.D.O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DE EDUCACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS URBANAS, Manuel Núñez López
R. 1244
4
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
OUROL
Anuncio
Convocatoria de elección de Xuíz de Paz titular
De conformidade co disposto nos artigos 4 e 5.1 do Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz e
101 e 102 da Lei orgánica do Poder Xudicial, faise pública a convocatoria para a elección de Xuíz de Paz titular do
concello de Ourol.
CONVOCATORIA
1º.- OBXECTO.- Elección de Xuíz de Paz titular do concello de Ourol polo Pleno do Concello.
2º.- CONDICIÓNS LEGAIS QUE DEBEN REUNIR OS SOLICITANTES.Ser español.
Ser maior de idade.
Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade que sinala o artigo 303 da Lei orgánica do
Poder Xudicial.
3º.- INCOMPATIBILIDADES.- As causas de incompatibilidade ás que se refiren os artigos 389 e seguintes da
devandita lei orgánica, operarán con posterioridade ao nomeamento, mediante opción que efectúen os
nomeados. Non constitúen causa de incompatiblidade a dedicación á docencia ou á investigación xurídica, e ao
exercicio de actividades profesionais ou mercantís sempre que non impliquen asesoramento xurídico de ningún
tipo e que, pola súa natureza, non sexan susceptibles de impedir ou menoscabar a súa imparcialidade ou
independencia nin poidan interferir no estrito cumprimento dos deberes xudiciais.
4º.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Quince días hábiles que comezarán a computarse a partir do
día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
5º.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGARSE COA SOLICITUDE.- A solicitude será facilitada nas oficinas
municipais, e acompañarase da seguinte documentación:
Certificación de nacemento ou fotocopia autenticada do documento nacional de identidade.
Certificación médica expedida pola Xefatura Provincial de Sanidade acreditativa de non estar impedido
fisica ou psiquicamente para o exercicio da función xudicial.
Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, e declaración complementaria á que
fai referencia o artigo 2 da lei 68/1980, do 1 de decembro, no seu punto 1, a), referente a “ si se encontra
inculpado ou procesado”.
Xustificante dos méritos que, no seu caso, alegue o solicitante.
6º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.- No rexistro do Concello, en días laborais, en horario de
oficina, ( de luns a venres, de 08:00 a 14:00 h, ou na forma establecida no artigo 38 da Lei 30/1992, do réxime
xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, modificada pola lei 4/1999, do 13
de febreiro)
Ourol, vinte e oito de abril de dous mil dezaseis.- O Alcalde-Presidente, José Luis Pajón Camba
R. 1257
A PONTENOVA
Anuncio
Por Resolución da Alcaldía número 2016-0070, de data 25 de abril de 2016, o Sr. Alcalde D. Darío Campos
Conde, delegaba na Primeira Tenente de Alcalde Dona Isabel Couto González, con DNI.: 76.576.713-F, por
motivos persoais, o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía: votar na Asemblea Xeral do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Dado na Pontenova, a vinte e cinco de abril de 2016, data dos seus efectos ao día seguinte, sen prexuízo da súa
publicación no BOP de Lugo e taboleiro de anuncios do concello.O Alcalde, Darío Campos Conde.
R. 1245
5
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
RIBEIRA DE PIQUÍN
Anuncio
O pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o 6 de abril de 2016, aprobou inicialmente os
Orzamentos, Cadro de Persoal e Relación de Postos de Traballo do exercicio 2016. Conforme ao artigo 169 do
TRLFL someteuse o expediente a información pública por plazo de 15 días. Non producíndose alegacións
durante o citado período resultan definitivamente aprobados os Orzamentos, Cadro de persoal e Relación de
Postos de Traballo do exercicio 2016. En cumprimento do que dispón o apartado 3 do artigo 169 do TRLFL, faise
público que dito orzamento ascende en gastos e ingresos a 488.550,00 euros. Correspondendo a cada capítulo
as cantidades que a continuación se expresan según o seguinte detalle:
ESTADO DE GASTOS
Capítulos
1
2
3
4
6
7
8
9
Denominación
6
7
8
9
255.600,00
196.170,51
200,00
14.500,00
22.079,49
488.550,00
ESTADO DE INGRESOS
Denominación
Capítulos
1
2
3
4
5
Euros
A) Operacións correntes
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Gastos financieiros
Transferencias correntes
B)Operacións de capital
Inversións reais
Transferencias de capital
Activos financieiros
Pasivos financieiros
SUMA TOTAL DE GASTOS
Euros
A) Operacións correntes
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
B)Operacións de capital
Enaxenación de inversións reais
Transferencias de capital
Activos financieiros
Pasivos financieiros
SUMA TOTAL DE INGRESOS
98.000,00
3.000,00
63.650,00
304.900,00
19.000,00
488.550,00
CADRO DE PERSOAL DESTA ENTIDADE PARA O 2016
A.-Funcionarios de Carreira
Nº prazas
Grupo
1.
Secretario*
2.
Escala de Administración Xeral
2.1.
Subescala Administrativa
2.1.a.
Administrativo
1
C1
3.
Escala de Administración Especial
3.1.
Subescala de Servizos Especiais
3.1.a.
Operario Servizos Múltiples. Condutor
1
C2
3.1.b.
Alguacil Porteiro
1
E
Nivel
S.I.T
22
V.D.
18
14
O
V.D.
* Eximida esta entidade (Resolución D.G.F.P de 16/03/88)
SIGLAS UTILIZADAS EN LA RELACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
S.I.T.=Situación (O=Ocupada, VD= Vacante Dotada)
B.- Persoal Laboral Fixo.- Ningún
C.- Persoal Eventual.- Ningún
RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
DENOMINACIÓN
Secretario *
R.J
D.O.T
N.C.D
C.E.M
T.P
ADSCRIPCIÓN
Grupo
Escala
Subesc.
TIT.
ACADEM
.
S.I.T
6
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
Administrativo.
Operario
Servizos
Múltiples.
Condutor.
Encargado
do
parque
de
vehículos e apoio
ás tarefas básicas
en oficinas
Alguacil
Porteiro.
Encargado
de
Recadación
e
Tesourería
B.O.P de Lugo
F
1
22
807,03
NS
C1
A.G.
A.D.
1
V.D.
F
1
18
492,12
NS
C2
A.E.
S.E.C.
2
O
F
1
14
340,20
NS
E
A.E.
S.E.A.P.
3
V.D.
* Eximida esta entidade (Resolución D.G.F.P de 16/03/88)
SIGLAS EMPREGADAS NA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
R.J= Réxime Xurídico(F= Funcionario);
D.O.T=Dotación;
N.C.D=Nivel Complemento Destino; C.E.M=
Complemento Esp. Mensual; T.P.=Tipo de Posto (NS = No Singularizado); Escala ( A.G.=Escala Administración
Xeral, A.E=Escala Administración Especial); Subescala (A.D.=Administrativa, S.E.A.P.=Servizos Especiais Alguacilporteiro, S.E.C.=Servizos Especiais Condutor); Titulación Académica (1= Titulación Específica Grupo C1,
2=Titulación Específica Grupo C2, 3= Titulación Específica Grupo E); S.I.T.=Situación (O=Ocupada, VD= Vacante
Dotada.
ANEXO Á RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 2016
PERSONAL LABORAL CONTRATADO TEMPORALMENTE PARA OS DISTINTOS SERVIZOS CONFORME ÁS
SUBVENCIÓNS OU CONVENIOS CONCERTADOS CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
PUESTO
Nº PUESTOS
CARACTERISTICAS
Traballadora/a Social
1
Tempo Parcial
Auxiliar axuda no fogar
5
Tempo Completo
O Alcalde, Roberto Fernández Rico, Ribeira de Piquín, a 4 de maio de 2016.
R. 1300
Anuncio
Aprobadas as bases para a selección de dous peóns especialistas para o servizo de medio ambiente e
protección do medio natural do Concello de Ribeira de Piquín (a tempo parcial por un período de catro meses)
convócase a todas aquelas persoas interesadas en participar a que presenten instancia no Rexistro de entrada
do Concello no prazo de 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao de publicación deste anuncio. As
Bases de selección estarán expostas ao público no taboleiro de anuncios do Concello.
Ribeira de Piquín, a 4 de maio de 2.016.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico
R. 1301
XERMADE
Anuncio
De acordo coa resolución da Alcaldía nº 98/2016, por medio deste anuncio realízase a convocatoria do
procedemento aberto, atendendo á oferta máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación e tramitación
urxente, para a adxudicación do contrato da subministración dun tractor de segunda man, e unha desbrozadora
profesional de brazo, cuxa codificación é respectivamente CPV 167000-2 (tractores) e 34390000-7 (accesorios
de tractor) conforme os seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello de Xermade (Lugo)
7
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia.Secretaría
2. Enderezo.Praza do Concello s/n
3. Localidade e código postal.Xermade 27.833
4. Teléfono.982501001
5. Telefax.982501027
6. Enderezo de correo electrónico:
[email protected]
7. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.concellodexermade.com
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo. Contrato de subministro de tractor e desbrozadora profesional de brazo.
b) Descrición. Un tractor de segunda mán, e unha desbrozadora nova profesional de brazo, de acordo coas
especificacións previstas no prego de prescripcións técnicas.
c) ) Lugar de execución/entrega:
1. Enderezo. Nave de usos múltiples Concello de Xermade 27833 Xermade ( Lugo)
d) Prazo de execución/entrega.Máximo 20 días dende a formalización do contrato
e) CPV (referencia de nomenclatura). 167000-2 (tractores) e 34390000-7 (accesorios de tractor)
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación:urxente
b) Procedemento:aberto
c) Criterios de adxudicación (cláusula oitava PCAP)
4. Valor estimado do contrato: Total 41.788,27 euros: 26.912,23 euros para tractor, e 14.876,03 euros para
desbrozadora.
5. Garantías esixidas.
Provisional .-Exenta
Definitiva 5 % do importe de adxudicación do contrato
6. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia técnica e profesional (cláusula sexta PCAP)
7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación. 8 días naturais dende a publicación no BOP.
b) Modalidade de presentación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.Rexistro Concello de Xermade
2. Enderezo.Praza do Concello s/n
3. Localidade e código postal.27833 Xermade (Lugo)
4. Enderezo electrónico: [email protected]
8. Apertura de ofertas:
a) Data e hora. De conformidade co previsto no prego, a Mesa procederá á apertura o primeiro día hábil
seguinte á finalización prazo de 8 días naturais para presentar a oferta .
Os pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas aparecen na páxina web perfil do
contratante do Concello de Xermade
Xermade, a 18 de abril de 2016.- O alcalde, Roberto García Pernas.
R. 1246
8
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA. A CORUÑA. SECRETARÍA DE GOBERNO
Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 22 de
abril de 2016, acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos
desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan,
este/s foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
CERVO: substituto: DON JESÚS OTERO RUBIÑOS DNI nº 76531182Q.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 25 de abril de 2016. A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 1247
Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 22 de
abril de 2016, acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos
desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan,
este/s foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
TRIACASTELA: sustituto: DON BAUTISTA ARIAS POMBO DNI nº 76620185D.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 25 de abril de 2016.-A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 1248
Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 22 de
abril de 2016, acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos
desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan,
este/s foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
FOZ: titular: DON JAVIER ACEBO RODRÍGUEZ DNI nº 34635487V.
Substituto: DON ALEJANDRO MANUEL MAAÑÓN ÁLVAREZ DNI nº 34636441M.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
9
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 25 de abril de 2016.- A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 1249
Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 22 de
abril de 2016, acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos
desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan,
este/s foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
RIBEIRA DE PIQUÍN: titular: DON ANTONIO DÍAZ DIEZ DE OCAMPO DNI nº 33824042N.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 25 de abril de 2016.- A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 1250
XULGADO DO SOCIAL Nº 3 DE LUGO
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrada da Administración e Xustiza do Xulgado do Social nº
003 de LUGO, FAGO SABER:
Que no PROCEDEMENTO 756/15, deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de Dª NEREA ALFONSO
MONLEÓN contra FRANCISCO MARTÍNEZ COUTO, sobre DESPEDIMENTO, ditouse DIOR en data 21 de Abril de
2016, cuxa parte dispositiva se adxunta:
“Instando a parte actora a práctica de taxación de costas, acordo:Practicar a taxación de costas interesada e
dar traslado da mesma ás partes, para que nun termo de DEZ DÍAS poidan impugnala, baixo apercibimiento de
que de non facelo no prazo indicado, teráselles por conformes coa mesma.-Notifíquese esta resolución ás
partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interpoñer ante quen dita esta resolución,
no prazo de CINCO DÍAS hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a xuízo do
recorrente contén a mesma, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á
resolución recorrida.-A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.-María de los Ángeles López Carballo.rubricado”.TAXACIÓN DE CUSTAS .-Practícaa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Secretaria do Xulgado
Social Número 3 de Lugo, nos autos reseñados no encabezamento, a instancia de NEREA ALFONSO MONDLEÓN
contra FRANCISCO MARTÍNEZ COUTO, en cumprimento do fallo da sentenza que impón o aboamento dos
honorarios do letrado do actor.
HONORARIOS DO LETRADO SR. XERMÁN VÁZQUEZ DÍAZ
SEGUNDO MINUTA ...............................................................296,80 EUROS
TOTAL ………………………………………………………………296,80 EUROS
Ascende a presente taxación de custas á cantidade de DOUSCENTOS NOVENTA E SEIS EUROS CON OITENTA
CÉNTIMOS .-Lugo, 21 de abril de 2016.-A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.-María de los Ángeles
López Carballo.-Rubricado”.
E para que sirva de notificación en legal forma a FRANCISCO MARTÍNEZ COUTO, en ignorado paradoiro,
expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de LUGO.
10
Núm. 103 – Jueves, 5 de Mayo de 2016
B.O.P de Lugo
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula
no taboleiro de anuncios da Oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban
revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En LUGO, a 21 de Abril de 2016.- A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
R. 1251
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrada da Administración e Xustiza do Xulgado do Social nº
003 de LUGO, FAGO SABER:
Que no PROCEDEMENTO 844/2014 deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de Dª RAQUEL FERNÁNDEZ
GARCÍA y MARÍA LUISA DÍAZ LÓPEZ, contra a empresa ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA S.L., sobre CANTIDADE,
ditouse DIOR en data 21 de Abril de 2016, cuxa parte dispositiva se adxunta: acordo:
Practicar a taxación de
costas interesada e dar traslado da mesma ás partes, para que nun termo de DEZ DÍAS poidan impugnala, baixo
apercibimiento de que de non facelo no prazo indicado, teráselles por conformes coa mesma.- Notifíquese esta
resolución ás partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interpoñer ante quen dita
esta resolución, no prazo de CINCO DÍAS hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a
xuízo do recorrente contén a mesma, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto
á resolución recorrida.-A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.-María de los Ángeles López Carballo.rubricado.-TAXACIÓN DE CUSTAS.-Practícaa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Secretaria do Xulgado
Social Número 3 de Lugo, nos autos reseñados no encabezamento, a instancia de RAQUEL FERNÁNDEZ GARCÍA,
MARÍA LUISA DÍAZ LÓPEZ contra ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA SL, en cumprimento do fallo da sentenza que
impón o aboamento dos honorarios do letrado do actor.
HONORARIOS DO LETRADO SR. XERMÁN VÁZQUEZ DÍAZ
SEGUNDO MINUTA ...............................................................243,80 EUROS
TOTAL …………………………………………………………………. 243,80 EUROS
Ascende a presente taxación de custas á cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E TRES EUROS CON OITENTA
CÉNTIMOS.-Lugo, 21 de abril de 2016.-A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.-María de los Ángeles López
Carballo.-Rubricado”.
E para que sirva de notificación en legal forma a ASISTENCIA FAMILIAR SARRIA S.L., en ignorado paradoiro,
expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de LUGO.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula
no taboleiro de anuncios da Oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban
revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En LUGO, 21 de Abril de 2016.- A LETRADA DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
R. 1252
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 05.05.2016 08:39:56 CEST
Razón:
Localización: España
Descargar