Viatjar i conèixer l`Índia

Anuncio
VIATJAR I CONÈIXER L’ÍNDIA
Maig - Juny 2010
MAIG -JUNY
2010
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer l’Índia com a país i la
seva gent, conèixer la cultura hindú en general i donar informació
bàsica per fer diferents rutes per poder viatjar i moure’s dins del
país.
CONTINGUT
Primera sessió
· Introducció i objectiu del curs.
· Geografia. El sistema polític i el govern a l’Índia.
· Imatge de l’Índia a Occident.
Segona sessió
· Conèixer l’Índia
· El nord: rutes, monuments i transport
· Triangle d’or
· Rutes per Rajakhstan
· El Tajmahal i la seva història
· Kajuraho, el temple eròtic
Tercera sessió
· Conèixer l’Índia
· Ruta de l’hinduisme
· Badrinath - Amarnath - Kedarnath
· Haridwar - Rishikesh - Benarés
· Gangotri - Yamunotri
· El Maha Kumbh mela
· Circuit budista
I. Dharamshala i Ladhak
II. Rajgiri - Bodhgaya - Sarnath
III. Sikkim
Quarta sessió
· Conèixer l’Índia
· El sud: rutes, monuments i transport
I. Ruta dels temples
II. Ruta de l’ayurveda
III. Kerela, «la casa del déu», com fer la ruta dels Backwaters a la
casa del déu Kerela
IV. Hampi-patrimoni de la UNESCO
V. Platges de l’Índia
Viatjar i
conèixer l’Índia
www.casaasia.es
Cinquena sessió
· Conèixer la cultura per disfrutar del viatge
I. Els vestits
II. Els casaments i les festes
III. Gastronomia hindú
Sisena sessió
· Informació bàsica per als viatgers i viatgeres
· Vacunes i visat
· Moneda i canvi de divisa
· Hotels
Consorci Casa Àsia:
Alt Patronat:
· Pautes, precaucions i recomanacions per disfrutar del viatge
· Hindi bàsic per viatjar
· Com moure’s dins de l’Índia - Els transport des dels trens fins als
camells
Sessió de preguntes i respostes
Durada
Del 3 de maig al 14 de juny del 2010
Dilluns, de 19.30 h a 21.30 h (total 12 h)
Preu
100 euros
Socis del ClubCasaÀsia: 5% descompte
Places
Mínim de 10 alumnes i màxim de 20 per classe
Lloc
Casa Àsia - Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Professora
Deepti Golani
Informació
[email protected]
Inscripció
Maneres de fer la inscripció
Telèfon - 93 368 03 22
Fax - 93 368 03 47
Adreça electrònica - [email protected]
InfoÀsia - de dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h
a 20.00 h
Informació que cal enviar
Nom del curs
Nom complet de l’alumne/a
Adreça postal completa
Telèfon mòbil de contacte
Adreça electrònica de contacte
És imprescindible inscriure’s abans de realitzar l’ingrés.
Matrícula
Després d’haver fet la inscripció i d’haver rebut la confirmació,
l’import de la matrícula s’haurà d’abonar al compte corrent número
0081 0556 76 0001063309 del Banc SabadellAtlántico, i hi haureu
de posar el nom de l’alumne/a i del curs. A continuació, haureu
d’enviar una còpia del resguard de la transferència o de l’ingrés a
Casa Àsia ([email protected]). La plaça només es garanteix si
s’ha efectuat el pagament de la matrícula.
Baixes
Un cop hagi començat el curs, no es tornarà l’import de la matrícula
en cap cas.
VIAJAR Y CONOCER INDIA
Mayo - junio 2010
MAYO - JUNIO
2010
El objetivo de este curso es dar a conocer India como país y a su
gente, conocer la cultura hindú en general y dar información
básica para hacer diferentes rutas para poder viajar y moverse
dentro del país.
CONTENIDO
Primera sesión
· Introducción y objetivo del curso.
· Geografía. El sistema político y el gobierno en la India.
· Imagen de la India en Occidente.
Segunda sesión
· Conocer India
· El norte: rutas, monumentos y transporte
· Triángulo de oro
· Rutas por Rajastán
· El Tajmahal y su historia
· Kajuraho, el templo erótico
Tercera sesión
· Conocer India
· Ruta del hinduismo
· Badrinath - Amarnath - Kedarnath
· Haridwar - Rishikesh - Benarés
· Gangotri - Yamunotri
· El Maha Kumbh mela
· Circuito budista
I. Dharamshala y Ladhak
II. Rajgiri - Bodhgaya - Sarnath
III. Sikkim
Cuarta sesión
· Conocer India
· El sur : rutas, monumentos y transporte
I. Ruta de los templos
II. Ruta del ayurveda
III. Kerela, «la casa del dios», cómo hacer la ruta de los Backwaters
en la casa del dios Kerela
IV. Hampi, patrimonio de la UNESCO
V. Playas de la India
Viajar y
conocer India
www.casaasia.es
Quinta sesión
· Conocer la cultura para disfrutar del viaje
I. Los vestidos
II. Las bodas y las fiestas
III. Gastronomía hindú
Sexta sesión
· Información básica para los viajeros y las viajeras
· Vacunas y visado
· Moneda y cambio de divisa
· Hoteles
Consorcio Casa Asia:
Alto Patronato:
· Pautas, precauciones y recomendaciones para disfrutar el viaje
· Hindi básico para viajar
· Como moverse dentro de la India - El transporte desde los
trenes hasta los camellos
Sesión de preguntas y respuestas.
Duración
Del 3 de mayo al 14 de junio de 2010
Lunes, de 19.30 h a 21.30 h (total 12 h)
Precio
100 euros
Socios del ClubCasaAsia: 5% descuento
Plazas
Mínimo de 10 y máximo de 20 alumnos por clase
Lugar
Casa Asia - Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Profesora
Deepti Golani
Información
[email protected]
Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Teléfono - 93 368 03 22
Fax - 93 368 03 47
Correo electrónico - [email protected]
InfoAsia - de lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h
a 20.00 h
Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno/a
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto
Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.
Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el
importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente
número 0081 0556 76 0001063309 del Banco SabadellAtlántico,
indicando el nombre del alumno y del curso. A continuación,
se deberá enviar una copia del resguardo de la transferencia o
ingreso a Casa Asia ([email protected]). La plaza sólo se
garantiza si se ha efectuado el pago de la matrícula.
Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula bajo ningún concepto.
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards