Que sent titular del següent vehicle / Que es titular del siguiente

Anuncio
Registre / Registro
Registre d’entrada
SERVEIS .ECONOMICS
C/ CASABLANCA, 56, 12590 ALMENARA
TEL. 962624801 – FAX 962623165
CIF: P1201100C
www.almenara.es
ECO-00.03
SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ IMPOST CIRCULACIÓ
SOLICITUD DE EXENCIÓN IMPUESTO CIRCULACIÓN
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*)
Nom i cognoms / Nombre y apellido
DNI/NIF/CIF/NIE
En representació de / En representación de:
DNI/NIF/CIF/NIE
Acredita la representació per mitjà del següent document /Acredita la representación mediante el siguiente documento:
Domicili a efectes de notificació/Domicilio a efectos de notificación
Localitat/Localidad
Província
Correu electrònic / Correo electrónico
Tel.
Tel. mòbil / Tel. móvil
Fax
CP
FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Que sent titular del següent vehicle / Que es titular del siguiente vehículo:
Matrícula/ Matrícula: ________________,
Marca i Model /Marca y Modelo: ________________________________________________________,
Que té reconeguda condició legal de minusvalidesa en grau /Que tiene reconocida condición legal de
minusvalía en grado de __________ por 100.
Que no té concedida exempció per minusvalidesa en cap altre vehicle. /Que no tiene concedida exención por
minusvalía en ningún otro vehículo.
Declaració jurada / Declaración jurada
Declara que l'esmentat vehicle serà destinat únicament i exclusivament a servei del minusvàlid amb el
compromís que en el cas que canvie el dit destí el comunicarà per escrit immediatament a l'ajuntament. /
Declara que el citado vehículo será destinado única y exclusivamente a servicio del minusválido con el compromiso de
que en caso de que cambie dicho destino lo comunicará por escrito inmediatamente al ayuntamiento.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 Fotocòpia del certificat de la minusvalidesa emés per la Conselleria de Benestar Social / Fotocopia del certificado
de la minusvalía emitido por la Conselleria de Bienestar Social.
 Fotocòpia de la resolució de l'INSS, reconeixent la condició de la incapacitat. / Fotocopia de la resolución del
INSS, reconociendo la condición de la incapacidad.
 Fotocòpia de la resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda, reconeixent una pensió de jubilació o retir
per incapacitat. / Fotocopia de la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, reconociendo una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad.
SOL·LICITA / SOLICITA
Sol·licita l'exempció en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. / Solicita la exención en el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
ATENTAMENT / ATENTAMENTE
En Almenara a ____de ____________________de 201__
Signatura / Firma.
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMENARA
*Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Almenara i podran ser utilitzats pel
titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre d'Entrada.
Descargar