Assignatura: Filosofia Política I

Anuncio
Assignatura: Filosofia Política I
Departament: Filosofia i Treball Social
Professor: Bernat Riutort Serra
Filosofia i democracia (Habermas).
Tema I. Democràcia, publicitat i política.
Dues concepcions de la democràcia.
Sobre el concepte de participació política.
L’ideal de la publicitat burgesa.
La filosofia i la publicitat burgesa.
La publicitat de masses.
Concepcions clàssica i moderna de la política.
Dret natural i revolució.
Concepció socialista de la revolució.
Tema II. Tecnocràcia, ideologia i interès.
Teoria analítica de la ciència i dialèctica.
La lògica de les ciències socials.
Coneixement i interès.
Ciència i tècnica com ideologia.
Política i tecnocràcia.
TemaIII. Raó política i crisi al capitalisme desenvolupat.
Teoria de sistemes i diagnòstic del capitalisme avançat.
Teoria de l’acció comunicativa i diagnòstic del capitalisme avançat.
Problemes de legitimació al capitalisme tardà.
Els camins de la modernitat.
Esgotament de l’utopia del treball i sorgiment de l’utopia de la
comunicació.
Dialèctica de la modernitat i de la posmodernitat.
Pensament postmetafísic i raó comunicativa.
TemaIV. Identitat col.lectiva, nació i democràcia.
Construcció de la tradició i il.lustració.
Nació, democràcia i ciutadania.
Multiculturalisme i identitat col.lectiva.
Dialèctica del reconeixement i dret.
Cultura intel.lectual i identitat alemana.
Tema V. Moralitat, eticitat i dret.
Conciència moral i acció comunicativa.
Moralitat i eticitat.
Legitimitat i legalitat
Justicia i solidaritat.
Els drets fonamentals.
Procediment, raó i política deliberativa.
Tema VI. Estat, cosmopolitisme i democràcia.
La construcció de l’Estat Nacional europeu
La idea kantiana de la pau perpetua
Els estats-nació i la construcció europea
La legitimació i els drets humans
La constelació postnacional i el futur de la democracia
Bibliografia.
Habermas. J., “El concepto de participación política”. Abendroth y otros.
Capìtal monopolista i sociedad autoritaria..Fontanella. Barcelona 1973.
Habermas. J., Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública..Gustavo Gili. barcelona1981.
Habermas. J., Teoría y praxis.Tecnos. Madrid. 1987.
Habermas. J., La lógica de las ciéncias sociales. Tecnos. Madrid. 1988.
Habermas. J., Ciencia y técnica como ideología. Tedcnos. Madrid.1984.
Habermas. J., Conocimiento e interés. Taurus.Madrid 1982
Habermas. J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu.
Buenos Aires.1975.
Habermas. J., La reconstrucción del materialismo histórico. Taurus.
Madrid.1981.
Habermas. J., Perfiles filosófico políticos. Taurus. Mdrid.1984.
Habermas. J., Ensayos políticos. Península. Barcelona. 1988
Habermas. J., Teoría de la acción comunicativa. 2 vols., Taurus. Madrid.
1987.
Habermas. j., El discurso filosófico de la modernidad. Taurus. Madrid.1989
Habermas. J., Conciencia moral y acción comunicativa. Península. Barcelona
1985.
Habermas. J., El pensamiento posmetafísico. Taurus. Madrid 1990
Habermas. J., Escritos sobre moralidad y eticidad. Paidos. Barcelona.1991.
Habermas. J., Identidades nacionales y postnacionales. Tecnos.Madrid.1989.
Habermas. J., La necesidad de revisión de la izquierda. Tecnos. Madrid.
1991.
Habermas. J., Textos y contextos. Ariel. Barcelona. 1996
Habermas. J. Facticidad y validez. Trotta. Madrid. 1998.
Habermas. J. Mas allá del Estado nacional. Trotta. Madrid 1997.
Habermas. J. La inclusión del otro. Paídos. Barcelona. 1999
Habermas. J. Fragmentos filosófico-teológicos. Trotta. Madrid 1999
Habermas. J., Aclaraciones a la ética del discurso. Trotta, Madrid 2000
Habermas. J. La constelación posnacional. Paídos. Barcelona. 2000
Habermas. J. y John Rawls. Debate sobre el liberalismo. Paidos. Barcelona
2000
Habermas. J. Verdad y justificación. Trotta. Madrid 2000
Habermas. J. Israel o Atenas. Trotta. Madrid 2001
Habermas. J. El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia
liberal? Paidós. Barcelona 2002
Habermas. J. Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Paídos.
Barcelona 2002
Habermas J. La ética del discurso y la cuestión de la verdad. Piados.
Barcelona 2003
Habermas. J. El Occidente escindido. Trotta. Madrid 2006
Habermas. J., “Justicia y solidaridad”. Apel. K.O. y otros.Ética comunicativa
y democracia. Crítica, Barcelona.1991.
McCarthy. Th., La teoría crítica de Jürgen Habermas. Tecnos 1987.
McCarthy. Th., Ideales e ilusiones. Tecnos. Madrid.1992.
Giddens y otros. Habermas y la modernidad. Cátedra. Madrid.1988.
Wellmer., Sobre la dialéctica de la modernidad y la posmodernidad. Visor.
Madrid.1993.
Wellmer., Ética y diálogo. Anthropos.Barcelona. 1994
María Pía Lara., La democracia como proyecto de identidad ética. Anthropos.
Barcelona.1992.
Benhabid S. El Ser y el Otro en la ética contemporánea. Gedisa. Barcelona
2006
Lafont. Cr., La razón como lenguaje.Visor. Madrid.1993.
Bolanderas. M., Comunicación, ética y política.Tecnos. Madrid1996.
Gimbernat. J. A., La Filosofía moral y política de Jürgen Habermas.
Biblioteca Nueva. Madrid.1997. Sociedad civil y teoría política. FCE. México
2000Lessnoff, M. H., “Jürgen Habermas: ética del discurso y democracia.”, en La
filosofía política deel siglo XX. Akal. Madrid 2001
Vilar, G., La razón insatisfecha. Crítica, Barcelona.
Juan C. Velasco., Para leer a Habermas. Alianza Editorial. Madrid 2003
Riutort Bernat ., Razón política, globalización y modernidad compleja. El
Viejo Topo. España. 2001
Descargar