Resums

Anuncio
1
Summary
In this project we will try to analyse dierent simulations to extract patterns to characterize
these simulations.
To do this, we will use a graph system. This system will allow us to understand the relationships between the dierent nodes of a path, and therefore, we will be able to study their
characteristics.
Later, we will compare these characteristics between the dierent trajectories of the study.
To do this, we will divide the study into three parts, according to the type of simulation that
we are analysing, and we will extract measures that will allow us to identify and dierentiate
between the dierent types of simulation.
This study will be comprised of various analytical and graphic methods.
To nish the project, we will summarize the characteristics of each simulation and we will
dene the future work.
Resum
En aquest projecte s'intentarà analitzar diferents simulacions per a tal de poder extreure patrons per a caracteritzar-les.
Per a fer-ho, utilitzarem un sistema de grafs. Aquest sistema ens permetrà entendre les relacions que existeixen entre els diferents nodes d'una trajectòria, i per tant, en podrem estudiar
seves les característiques.
Posteriorment, compararem aquestes característiques entre les diferents trajectòries de l'estudi.
Per a realitzar-ho, dividirem l'estudi en tres parts, segons el tipus de simulació que estiguem
analitzant, i extraurem mesures que ens permetran identicar i diferenciar entre els diferents
tipus de simulació.
Aquest estudi, estarà comprés per diversos mètodes analítics i gràcs.
Per a nalitzar amb el projecte, resumirem les característiques de cada simulació i denirem
el treball futur.
Resumen
En este proyecto se intentará analizar diferentes simulaciones para poder extraer patrones
para caracterizarlas.
Para hacerlo, utilizaremos un sistema de grafos. Este sistema nos permitirá entender las
relaciones que existen entre los diferentes nodos de una trayectoria, y por lo tanto, seremos
capaces de estudiar sus características.
Posteriormente, compararemos estas características entre las diferentes trayectorias del estudio.
Para realizarlo, dividiremos el estudio en tres partes, según el tipo de simulación que estemos
analizando, y extraeremos medidas que nos permitan identicar y diferenciar entre los diferentes tipos de simulación.
Este estudio, estará comprendido por diversos métodos analíticos y grácos.
Para nalizar con el proyecto, resumiremos las características de cada simulación y deniremos
el trabajo futuro.
Descargar