Introducció al budisme

Anuncio
INTRODUCCIÓ AL BUDISME
l’Índia · la Xina · el Japó · el Tibet
ABRIL-JUNY
2010
Abril - juny 2010
Els ensenyaments de Buda es van iniciar a l’Índia fa dos
mil cinc-cents anys i, des d’aleshores, el budisme ha desenvolupat diferents tradicions de pensament i pràctica a
través del Sud-est asiàtic i Àsia Oriental.
En aquest curs estudiarem els fonaments de la doctrina,
l’ètica i la meditació budista i la seva evolució des del
budisme primigeni, fins al budisme mahayana i el tantra,
així com les principals escoles a l’Índia, la Xina, el Japó
i el Tibet.
CONTINGUT
· La visió occidental del budisme: mites i tòpics
· Els orígens del budisme: context religiós de l’Índia antiga
· La vida de Siddhartha Gautama, el Buda
· Els ensenyaments de Buda: doctrina i disciplina ètica
· La meditació budista
· La difusió del budisme al Sud-est asiàtic: el theravada
· El budisme del Gran Vehicle: el mahayana
· El budisme a la Xina i el Japó
· El budisme tàntric: el vajrayana
· El budisme tibetà
Durada
Del 9 d’abril al 25 de juny del 2010
Divendres, de 19.30 h a 21.00 h
Preu
120 euros/trimestre
Socis del ClubCasaÀsia: 5% descompte
Places
Mínim de 4 i màxim de 15 persones
l’Índia · la Xina · el Japó · el Tibet
www.casaasia.es
Introducció
al budisme
Lloc
Casa Àsia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Consorci Casa Àsia:
Alt Patronat:
Professor
Ferran Mestanza, professor de budisme de la Universitat
de Salamanca
Informació
[email protected]
Inscripció
Formes de realitzar la inscripció
Telèfon - 93 368 03 22
Fax - 93 368 03 47
Correu electrònic - [email protected]
InfoÀsia - de dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h i de
16.00 h a 20.00 h
Informació que cal enviar
Nom del curs
Nom complet de l’alumne/a
Adreça postal completa
Telèfon mòbil de contacte
Adreça de correu electrònic de contacte
És imprescindible inscriure’s abans de realitzar l’ingrés.
Matrícula
Un cop fet la inscripció i rebuda la confirmació, l’import
de la matrícula s’haurà d’abonar al compte corrent número
0081 0556 76 0001063309 del Banc SabadellAtlántico, amb
el nom de l’alumne i del curs. Tot seguit, caldrà enviar una
còpia del resguard de la transferència o ingrés a Casa Àsia
([email protected]). La plaça només es garanteix si
s’ha efectuat el pagament de la matrícula.
Baixes
Un cop començat el curs no es tornarà l’import de la
matrícula sota cap concepte.
INTRODUCCIÓN AL BUDISMO
India · China · Japón · Tíbet
ABRIL-JUNIO
2010
Abril - junio 2010
Las enseñanzas de Buda se originaron en la India hace
dos mil quinientos años y, desde entonces, el budismo ha
desarrollado distintas tradiciones de pensamiento y práctica
a través del Sudeste asiático y Asia Oriental.
En este curso estudiaremos los fundamentos de la doctrina,
la ética y la meditación budista y su evolución desde el
budismo primigenio, hasta el budismo mahayana y el
tantra, así como sus principales escuelas en la India, China,
Japón y Tíbet.
CONTENIDO
· La visión occidental del budismo: mitos y tópicos
· Los orígenes del budismo: contexto religioso de la India
antigua
· La vida de Siddhartha Gautama, el Buda
· Las enseñanzas del Buda: doctrina y disciplina ética
· La meditación budista
· La difusión del budismo en el Sudeste asiático: el theravada
· El budismo del Gran Vehículo: el mahayana
· El budismo en China y Japón
· El budismo tántrico: el vajrayana
· El budismo tibetano
Duración
Del 9 de abril al 25 de junio de 2010
Viernes, de 19.30 h a 21.00 h
Precio
120 euros/trimestre
Socios del ClubCasaAsia: 5% descuento
Introducción
al budismo
www.casaasia.es
India · China · Japón · Tíbet
Plazas
Mínimo de 4 y máximo de 15 personas
Lugar
Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Consorcio Casa Asia:
Alto Patronato:
Profesor
Ferran Mestanza, profesor de budismo de la Universidad
de Salamanca
Información
[email protected]
Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Teléfono - 93 368 03 22
Fax - 93 368 03 47
Correo electrónico - [email protected]
InfoAsia - de lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h y de
16.00 h a 20.00 h
Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno/a
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto
Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.
Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación,
el importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta
corriente número 0081 0556 76 0001063309 del Banco
SabadellAtlántico, indicando el nombre del alumno y del
curso. A continuación, se deberá enviar una copia del
resguardo de la transferencia o ingreso a Casa Asia
([email protected]). La plaza sólo se garantiza si se
ha efectuado el pago de la matrícula.
Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe
de la matrícula bajo ningún concepto.
Descargar