esclat esclatec

Anuncio
esclatec
centre especial de treball
el centre
el centro
objectius
objetivos
departament R+D+I
departamento I+D+I
Esclatec és el Centre Especial de Treball de referència per a la inserció
laboral de persones amb greus discapacitats. És un centre singular tant
pel tipus de producte i sectors que atén com per les persones que hi
treballen.
Esclatec es el Centro Especial de Trabajo de referencia para la inserción laboral
de personas con graves discapacidades. Es un centro singular tanto por el tipo de
productos y sectores que atiende como por las personas que trabajan en el centro.
· Desenvolupar nous productes que facilitin la vida diària de les persones
· Crear llocs de treball de qualitat per a persones en situació d’exclusió laboral
· Satisfer les necessitats dels empleats i dels clients
· Desarrollar nuevos productos que faciliten la vida diaria de las personas
· Crear puestos de trabajo de calidad para personas en situación de exclusión laboral
· Satisfacer las necesidades de los empleados y de los clientes
Esclatec té un departament propi de recerca, desenvolupament
i innovació [R+D+I] per al disseny i la producció de productes, amb
tecnologia i patents pròpies, per al sector de les Ajudes Tècniques a les
persones amb discapacitat i per als sectors industrial, logístic i energètic.
Esclatec dispone de departamento propio de investigación, desarrollo e innovación
[I+D+I] para el diseño y la producción de productos, con tecnología y patentes
propias, para el sector de las Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad
y para los sectores industrial, logístico y energético.
www.esclatec.com
productes Esclatec | productos Esclatec
per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda
para personas con discapacidad y/o movilidad reducida
mercar: carrets d’anar
a comprar motoritzats
carritos de compra motorizados
esclatec
centre especial de treball
Carrets mercar Carritos mercar
mercar és el carret motoritzat d’anar a comprar desenvolupat pel
departament R+D+I d’Esclatec. Les seves prestacions el fan una
eina de suport extraordinari per a persones amb dificultats motrius o físiques. Té una notable capacitat de càrrega, circula en
els dos sentits de la marxa i fa més fàcil pujar escales. mercar es el
carrito de la compra motorizado desarrollado por el departamento I+D+I
de Esclatec. Sus prestaciones lo convierten en un extraordinario apoyo para
personas con dificultades motrices o físicas. Tiene una notable capacidad
de carga, circula en los dos sentitdos de la marcha y facilita subir escalones.
CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTICAS
mercar no motoritzat
mercar no motorizado
· Doble opció de conducció: empenyent-lo o estirant-lo
· Capacitat de gir gràcies al disseny de les rodes posteriors
· Superació de pendents de fins al 10%
· Sistema d’ajuda per pujar escales
· 6 velocitats de conducció amb leds indicadors
· Memòria de velocitat seleccionada i sistema d’autoapagament
· Xassís d’estructura tubular d’alumini. Fort, resistent i durable
· Rodes de goma d’alta adherència i posteriors amb angle de gir
· Desbloqueig automàtic de rodes en cas de falta de bateria o avaria
· Disponible també en versió sense motoritzar
· Doble opción de conducción: empujando o tirando
· Capacidad de giro gracias al diseño las ruedas posteriores
· Superación de pendientes de hasta el 10%
· Sistema de ayuda para subir escalones
· 6 velocidades de conducción con leds indicadores
· Memoria de velocidad seleccionada y sistema de autoapagado
· Chasis de estructura tubular de aluminio. Fuerte, resistente y durable.
· Ruedas de goma de gran adherencia y las posteriores con águlo de giro
· Desbloqueo automático de ruedas en caso de falta de batería o avería
· Disponible también en versión sin motorizar
Elements motorització
Elementos motorización
1· Marxa: polsador per posar en marxa el carret. En polsar-lo es
posa en marxa i es para en deixar de polsar-lo.
2· Velocitat: polsador per augmentar o disminuir la velocitat.
3· Indicadors de velocitat: 6 leds lluminosos que indiquen les 6
velocitats del carret.
4· Nivell de bateria: indicador amb 2 colors de l’estat de càrrega
de la bateria. Verd: nivell alt. Vermell: convé carregar la bateria.
5· Interruptor de seguretat: interruptor per a l’encesa inicial.
En cas d’emergència, avaria o si no s’ha de fer servir el carret
durant un temps, és aconsellable utilitzar aquest interruptor.
6· Connector de càrrega: per connectar el carregador que se
subministra amb el carret.
1· Marcha: pulsador mediante el cual se pone en marcha el carro. Cada
vez que se pulsa, el carro se moverá y al dejar de pulsarlo se parará.
2· Velocidad: pulsador para aumentar o disminuir la velocidad.
3· Indicadores de velocidad: 6 leds luminosos que indican las 6
velocidades del carrito.
4· Nivel de batería: indicador mediante 2 colores del estado de la
batería. Si su nivel es alto el led estará encendido en verde. En rojo si
debe cargarse.
5· Interruptor de seguridad: interruptor para el encendido inicial.
En caso de emergencia, avería y cuando no vaya a utilizarse el carrito,
se aconseja utilizar este interruptor.
6· Conector de carga: para conectar el cargador suministrado con el
carrito.
2
4
3
1
6
5
Sistema d’ajuda per pujar escales
Sistema de ayuda para subir escalones
Descargar