Calendario Electoral Eleccións Galicia 2016

Anuncio
ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA - 25 DE SETEMBRO DE 2016
Meses
AGOSTO
SETEMBRO
OCTUBRO
NOV
Datas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Días transcorridos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Días que faltan
53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Lei 9/2015, do 7
Lei 8/1985, do 13 de
Lei orgánica 5/1985, do 19 de
de agosto, de
agosto, de eleccións ao
xuño, do réxime electoral
financiamento
Parlamento de Galicia
xeral (LOREX)
das formacións
(LEPG)
políticas
Art. 42.1
Art. 42.1
ACTIVIDADES
1
Expedición do decreto de convocatoria.
Publicación do decreto de convocatoria no DOG.
Art. 12.4
2
XUNTAS ELECTORAIS
Art. 14.1
Art. 14.2
Art. 14.3
Art. 14.3
5
5 6 7 8 9
5 6 7 8 9
6 7 8 9 10 11
Constitución inicial das XEP e das XEZ cos vogais xudiciais.
Substitución dos vogais xudiciais que pretenden acudir ás eleccións.
Elección por parte dos vogais xudiciais dos presidentes das XEP e das XEZ.
Publicación no BOP dos membros que compoñen a XEP e a XEZ.
DIVISIÓN DAS CIRCUNSCRICIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS
Art. 24.1/24.2
Art. 24.3
Art. 24.3
Art. 24.4
8
Publicación no BOP e exposición nos concellos das seccións,locais e as mesas.
Reclamacións por parte dos electores contra a delimitación efectuada ante a XEP.
Resolución da XEP en firme das reclamacións anteriores.
Publicación das seccións,mesas e locais en Internet e exposición ao público nos concellos.
9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS
Art. 26
Art. 27.2
Art. 27.3
Art. 27.3
Art. 27.4
27 28 29 30 31
28 29 30 31 1
Realización do sorteo público para a designación dos membros das mesas entre todas as persoas censadas na sección correspondente.
Notificación da designación como membros das mesas aos interesados e entrega dun manual de instruccións sobre as funcións asignadas.
Alegacións das persoas designadas como membros das mesas electorais da causa, que lles impida a aceptación do cargo, ante a XEZ
Resolución e Comunicación por parte da XEZ.
Comunicación á XEZ,posterior ao período de alegacións,ante a imposibilidade de acudir ao desempeño do cargo.
2
3
Do 28 de agosto ao 10 de setembro
Do 29 de agosto ao 15 de setembro
Do 5 ao 25 de setembro
RECTIFICACIÓN DO CENSO NO PERÍODO ELECTORAL
Art. 39.1
Art. 39.2
Art. 39.3
Art. 39.6
Art. 39.6
Art. 39.6
Art. 40.1
Art. 40.2
Peche do Censo electoral vixente para o proceso electoral (1-6-16).
Servizo de consulta do censo electoral en concellos e cosulados.
Formulación de reclamacións á DPOCE sobre os seus datos censais.
Resolución das reclamacións polas delegacións provinciais da Oficina Censo Electoral.
Exposición da resolución das reclamacións en concellos e consulados
Exposición ao público das rectificacións do censo electoral.
Recursos contra resolución perante Xulgado Contencioso-Administrativo . (5 días a partir da notificación)
Sentencia: Notificación a interesados, concellos e consulados. (5 días a partir da interposición do recurso)
8 9 10 11 12 13 14 15
8 9 10 11 12 13 14 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
19
REPRESENTANTES DAS CANDIDATURAS ANTE A ADMÓN. ELECTORAL
Art. 19.1/ 19.2/20.1
Art. 19.1/19.3/20.2
Art. 20.3
Art. 20.4
3
3
Designación do representante xeral dos partidos, federacións, coalicións e agrupacións, ante a XEG.
Designación polos representantes xerais, ante a XEG, dos representantes de candidaturas para cada circunscrición electoral.
Comunicación da XEG ás XEP dos nomes dos representantes das candidaturas da súa circunscrición.
Presentación dos representantes das candidaturas ante as respectivas XEP para aceptar a súa designación.
Designación por parte dos representantes xerais, ante a XEG, dos administradores xerais dos partidos.
Designación por parte dos representantes das candidaturas, ante a XEP, dos administradores das candidaturas.
Nomeamento por parte dos representantes das candidaturas, dos interventores.
Envío polos representantes das candidaturas ás XEZ das credenciais de nomeamento dos interventores.
Art. 9
Art. 8.1
Art. 33.1/ 33.3
Art. 33.4/33.5
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10 11 12
10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16
Do 3 ao 16 de agosto
17 18 19 20 21 22
Do 5 de agosto ao 22 de setembro
Do 5 de agosto ao 22 de setembro
PRESENTACIÓN E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS
Art. 45
Art. 47.1
Art. 47.2
Art. 47.2
Art. 47.3
Art. 47.5
Art. 49.1/ 49.2
Art. 49.3
Art. 49.4
Art. 49.4
Art. 21.1
Art. 21.4
17 18 19 20 21 22
Presentación de candidaturas polos representantes dos partidos,federacións e coalicións,ante a XEP.
Publicación no DOG das candidaturas presentadas.
Comunicación da XEP aos representantes das candidaturas de irregularidades apreciadas.
Prazo de subsanación de irregularidades nas candidaturas.
Proclamación de candidatos por parte das XEP.
Publicación no DOG das candidaturas proclamadas.
Interposición de recurso contra os acordos de proclamación da XEP ante o xulgado do contencioso-administrativo.
Resolución xudicial dos recursos con carácter firme e inapelable.
Prazo para o procedemento de amparo ante o Tribunal Constitucional.
Resolución do Tribunal Constitucional sobre solicitudes de amparo.
Art. 23
Art. 21.1
Art. 21.4
24
26
27 28
29
30
31 1
2
3
4 5
4 5 6 7 8
PROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Art. 55.1/56.1
Art. 56.3
Art. 54.3/57.1
Art. 57.2
Art. 57.2
Art. 57.3
Art. 51
Comunicación dos concellos ás XEZ dos emprazamentos gratuítos para a colocación de carteis.
Comunicación das XEZ aos representantes das candidaturas dos lugares reservados para os seus carteis.
Comunicación dos concellos ás XEZ dos locais oficiais e lugares públicos para a realización gratuíta de actos de campaña electoral.
Publicación no BOP dos locais oficiais e lugares públicos para a realización gratuíta de actos de campaña electoral.
Solicitude dos representantes das candidaturas ante a XEZ dos locais e lugares anteriores.
Comunicación das XEZ aos representantes de cada candidatura da atribución de locais oficiais e lugares públicos para a realización gratuíta de actos de campaña.
Campaña electoral.
Campaña institucional para informar e fomentar a participación dos electores na votación.
Prohibición de publicación e difusión de sondaxes electorais por calquera medio de comunicación.
Art.25.1/25.2
Art. 25.3
Art. 69.7
3
4
5 6 7 8 9
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12
31
Do 3 ao 17 de agosto
Do 4 de agosto ao 1 de setembro
2
Do 9 ao 23 de setembro
Do 9 ao 23 de setembro
20 21 22 23 24
VOTO POR CORREO DE RESIDENTES EN GALICIA (CER)
Art. 72
Art. 73.2
Art. 73.3
Solicitude do voto por correo ante calquera oficina do servizo de correos.
Remisión por correo certificado ao elector, por parte da DPOCE correspondente, da documentación necesaria para o voto por correo.
Remisión dos electores por correo certificado da documentación do voto por correo.
Do 2 de agosto ao 15 de setembro
Do 5 ao 18 de setembro
Do 5 ao 21 de setembro
VOTO DOS ELECTORES RESIDENTES NO EXTRANXEIRO (CERA)
Art. 75.1
Art. 75.3
Art. 75.3
Art. 75.4
Art. 75.5
Envío solicitude de voto por parte do elector á DPOCE
Envío pola DPOCE de certificado de inscripción no censo e documentación necesaria para votar
Envío pola DPOCE de certificado de inscripción no censo e documentación necesaria para votar, no caso de impugnación da proclamación de candidatos.
Envío por parte dos electores do sobre de votación e documentación identificativa á Oficina Consular de Carreira ou Sección Consular da Misión Diplomática á que o elector esté adscrito
Depósito do voto en urna dos electores residentes ausentes nas dependencias consulares
Do 2 ao 27 de agosto
30 31 1
30 31 1
30 31 1
2
2
2
3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
VOTO POR CORREO DOS ELECTORES TEMPORALMENTE NO EXTRANXEIRO
Art.74 / RD 1621/2007
Art.74 / RD 1621/2007
Art.74 / RD 1621/2007
Do 2 ao 27 de agosto
Entrega da solicitude do voto por correo nas Oficinas ou Seccións Consulares das Embaixadas.
Envío por parte da DPOCE da documentación ao interesado
Remisión por parte dos electores á mesa electoral correspondente da documentación necesaria para a emisión do voto.
30 31 1
30 31 1
2
2
3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VOTO BRAILLE
Art. 87.2 / RD 1612/2007
Do 2 ao 29 de agosto
Solicitude do voto accesible.
XORNADA ELECTORAL
Art. 42.1
Art. 12.2
25
Xornada Electoral.
ESCRUTINIO ELECTORAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
Arts.103.1/107.2
Art. 108.2
Art. 108.3
Art. 108.3
Art. 108.3
Art. 108.3
Art. 108.3
Art. 108.4
Art. 37 bis
3 4 5 6
Realización do escrutinio xeral por parte das XEP.
Data límite para que representantes e apoderados presenten reclamacións sobre incidencias recollidas nas actas de sesión das mesas,ou na acta de sesión de escrutinio da XEP.
Data límite para que a XEP resolva e comunique as reclamacións aos representantes e apoderados das candidaturas.
Data límite para presentar o recurso contra a resolución anterior presentada polos representantes e apoderados xerais ante a XEP.
Data límite para que a XEP remita á XEC o expediente co seu informe.
Data límite para que a XEP notifique a anterior remisión aos representantes das candidaturas.
Data límite para a resolución do recurso pola XEC e traslado de dita resolución á XEP.
Data límite para que as XEP procedan á proclamación dos electos.
Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia (artigo 5 do decreto de convocatoria).
Art. 12.2
7
8
9
10
10
13
Do 14 de octubro ao 23 de novembro
21
CONTENCIOSO ELECTORAL
Art. 112.1
Art. 112.3
Art. 112.4
Art. 114.1
17
Data límite para a interposición de recurso contencioso electoral ante a XEP correspondente.
Data límite para que o presidente da XEP remita á Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG o escrito de interposición,o expediente electoral e un informe da XEP.
Data límite para que a Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG traslade o escrito de interposición ás partes persoadas no proceso.
Data límite para a notificación da sentencia.
18
21
1
GASTOS E SUBVENCIÓNS ELECTORAIS
Art. 125.3
Art. 127 bis 2
Art. 4
Art. 20.4
Art. 29.1
SIGLAS
Prazo para que os partidos políticos paguen os gastos electorais previamente contraídos.
Prazo de solicitude dos anticipos de subvencións de gastos electorais.
Data límite para que a Xunta de Galicia presente ao Parlamento o proxecto de crédito extraordinario pola subvención a adxudicar.
XEC
XEG
XEP
Xunta Electoral Central
Xunta Electoral de Galicia
Xunta Electoral Provincial
XEZ
DPOCE
DOG
Xunta Electoral de Zona
Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral
Diario Oficial de Galicia
BOP
TSXG
Do 25 de setembro ao 24 de decembro
23 24 25
Dentro do mes seguinte á recepción do informe do Consello de Contas
Boletín Oficial da Provincia
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
LENDAS
Actuacións das xuntas electorais
Actuación da Administración de Xustiza
Actuacións dos partidos políticos
Actuacións dos concellos
Actuación da Administración Autonómica
Actuacións de particulares
Actuacións das DPOCE
Exposicións e pubicacións
Descargar