Convoquem als pares / mares / tutors / tutores legals

Anuncio
Convoquem als pares / mares / tutors /
Convocamos a los padres / madres /
tutores legals de l'alumnat de 2n, 3r i 4t
tutores / tutoras legales del alumnado
d'ESO participants en el Programa
de 2º, 3º y 4º de la ESO participantes
Xarxa Llibres a una reunió informativa
en el programa Banco de Libros a
el proper dilluns 26 de setembre a la
una reunión informativa el próximo
Sala d'Usos Múltiples de l'Institut amb
lunes 26 de septiembre en la Sala de
el següent horari:
Usos Múltiples del Instituto en el
siguiente horario:
CURS
HORA
CURSO
HORA
4t ESO
17'00h
4t ESO
17'00h
3r ESO
18'00h
3r ESO
18'00h
2n ESO
19'00h
2n ESO
19'00h
Després de la reunió es lliuraran els
Después de la reunión se entregarán
llibres de text junt als folres i etiquetes
los libros de texto junto a los forros y
necessaris, per als quals s'hauran
etiquetas necesarios, por los que
d'abonar 2€.
habrá que abonar 2€.
LA DIRECCIÓ
LA DIRECCIÓN
Aldaia-Barri del Crist, 22/09/2016
Descargar