Convoquem als pares / mares / tutors / tutores legals

Anuncio
Convoquem als pares / mares / tutors /
Convocamos a los padres / madres /
tutores legals de l'alumnat de 1r d'ESO
tutores / tutoras legales del alumnado
participants en el Programa Xarxa
de 1º de la ESO participantes en el
Llibres a una reunió informativa el
programa Banco de Libros a una
proper dimecres 28 de setembre a la
reunión
Sala d'Usos Múltiples de l'Institut amb
miércoles 28 de septiembre en la
el següent horari:
Sala de Usos Múltiples del Instituto en
informativa
el
próximo
el siguiente horario:
CURS
HORA
CURSO
HORA
1r A
1r C
17'00h
1r A
1r C
17'00h
1r B
1r D
1r E
18'30h
1r B
1r D
1r E
18'30h
Després de la reunió es lliuraran els
Después de la reunión se entregarán
llibres de text junt als folres i etiquetes
los libros de texto junto a los forros y
necessaris, per als quals s'hauran
etiquetas necesarios, por los que
d'abonar 2€.
habrá que abonar 2€.
LA DIRECCIÓ
LA DIRECCIÓN
Aldaia-Barri del Crist, 26/09/2016
Descargar