A ........................... a .... de .................. EL MANDANT Accepto EL

Anuncio
Específic
Sr./Sra. ............................................................................... amb DNI ..............................., i domicili legal a
................................................., carrer .................................................................................., en concepte de
MANDANT:
Diu i atorga:
Que li confereix MANDAT AMB REPRESENTACIÓ, que es regira pels arts. 1.709 a 1.739 del Codi
Civil, a favor de la Sra Irene Peña Parras, Gestora Administrativa en exercici, que pertany al Col·legi Oficial
de Gestors Administratius de Catalunya, en concepte de MANDATARI.
Que aquest MANDAT es confereix a l’empara de l’art. 32.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP), i de
l’article 1 de l’Estatut Orgànic de la Professió de Gestor Administratiu, aprovat per Decret 424/1963, perquè
promogui, sol·liciti i realitzi tota classe de tràmits, en relació amb l’assumpte següent:
...................................................................................................................................................................
Que aquest MANDAT inclou les actuacions contingudes en l’art. 32.3 de la LRJAP, és a dir, formular
sol·licituds, entaular recursos, desistir d’accions i renunciar a drets.
Que aquest MANDAT es confereix per a la seva actuació davant tots els òrgans i entitats de l’Administració
de l’Estat, Autonòmica i Local que resultin competents, en relació amb els tràmits de l’assumpte en
referència, i específicament davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
Que aquest MANDAT mantindrà la seva vigència mentre que no sigui expressament revocat i la seva
revocació comunicada fefaentment al mandatari.
Que declara sota la seva responsabilitat que lliura al Gestor Administratiu els documents necessaris i exigits
per la normativa vigent, que són autèntics i el seu contingut correcte.
Que així mateix autoritza el mandatari perquè nomeni un substitut per a la tramitació de l’assumpte en cas de
necessitat justificada, sempre a favor d’un Gestor Administratiu en exercici.
Que coneix i accepta que les dades que se subministren per mitjà d’aquest MANDAT s’incorporaran a uns
fitxers automatitzats de dades, dels quals són responsables el Gestor Administratiu al que se li atorga el
mandat i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, amb objecte de possibilitar la prestació
eficaç dels seus serveis professionals i, al seu cas, el servei canalitzat de presentació de documents, podent
exercir els drets d’accés, cancel·lació i rectificació, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.
A ........................... a .... de ..................
EL MANDANT
Accepto EL MANDANT i declaro sota la meva responsabilitat que els documents rebuts del
mandant han estat verificats i les dades contingudes son correctes.
A Viladecans a .... de ...............
EL MANDATARI
Gestora Administrativa
Nº de col·legiada 3256
Descargar