INFO-JURÍDICA Número 23 maig-juny 2010

Anuncio
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Número 23
Maig – Juny 2010
Secció de Psicologia Jurídica del COPC
CONTINGUTS:
1. ACTIVITATS REALITZADES
2. ACTIVITATS FORMATIVES
3. CONGRESSOS I JORNADES
4. INFORMACIÓ AL COL—LEGIAT
5. NOTÍCIES EN PREMSA
6. BIBLIOGRAFIA
7. APORTACIONS
1
2-4
4-5
5
5
6 - 12
12-15
15
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
1.
ACTIVITATS REALITZADES
21 de maig de 2010:
Jornada sobre la victimologia del desenvolupament:
recerca, intervenció i protección jurídica dels menors d’edat
El passat 6 de maig es va portar a terme la “Jornada sobre la victimologia del
desenvolupament: recerca, intervenció i protecció dels menors d’edat” aquesta activitat
estava coorganitzada, entre d’altres institucións, per la nostra secció de Psicologia
Jurídica.
La convocatòria va tenir tan bona acollida que es va haver de canviar de seu per
aconseguir acollir a més persones interessades en assistir-hi., Finalment es va
desenvolupar al paranimf de l’edifici històric de la UB, a la Plaça Universitat.
La jornada va consistir en un matí intens, l’acte es va iniciar amb, la conferència del Dr.
Finkelhor, director del Crimes Against Children Reserch Center de New Hampshire,
que va realitzar un resum i actualització del ventall de situacions i seqüeles de
vivències de victimització al llarg del desenvolupament que poden patir els i les menors.
L’acte va continuar amb dues taules rodones sobre actualitzacions: la primera, des de la
recerca universitària (Universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Madrid i
Universitat de Granada), i l a segona taula, eminentment técnica, amb la participació
dels professionals del Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família, de
l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal, de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte i
de la Fundació Vicki Bernadet.
17 de juny de 2010:
Justicia juvenil: Els programes d’intervenció en medi obert.
Andreu Estany Ricart
La Llei orgànica 5/2000 de 12 gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors
estableix el principi de flexibilitat en relació a l’adopció de la mesura judicial que sigui
més adequada com a resposta al delicte o falta comès per un menor d’edat.
2
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
La mesura judicial imposada ha de considerar tant la rellevància del delicte o la falta
comesa com les característiques personals de l’infractor així com de la seva realitat
familiar i social.
L’entrada en vigor d’aquesta Llei ha comportat canvis rellevants dins de l’àmbit de la
justícia juvenil.
Juntament amb el decret 1774/2004 de 30 de juliol on s’aprova el reglament de la LO
5/2000 i amb el desplegament de la Llei 27/2001 de justícia juvenil de 31 de desembre ,
constitueixen el marc legal de referència de la intervenció socioeducativa amb els menor
i joves sotmesos a les mesures judicials imposades pels jutges de menors.
La Llei orgànica 5/2000 regula els aspectes substantius, processals i d’execució de la
justícia de menors. En l’exposició de motius s’exposa que es basa en els següents
principis generals: la llei té una naturalesa penal però materialment sancionadoraeducativa; el reconeixement exprés als menors d’edat de tots els drets i garanties penals
i processals derivades de l’ordenament constitucional, inspirats en l’interés superior del
menor, la diferenciació en franges d’edat (14- 15 anys i 16-17 anys) als efectes penals i
sancionadors;la seva flexibilitat en l’adopció i execució de les mesures segons la
situació i les circumstàncies concretes del menor i la competència de les comunitats
autònomes per a l’execució de les mesures imposades.
La Llei recull catorze mesures que classifica segons la restricció de drets que comporta.
Hi ha dues categories de mesures. Per una part les mesures d’internament i per una altre
les mesures de obert, La llei defineix el contingut de les mesures i estableix les
obligacions concretes a les que queda subjecte el menor o jove. L’execució de les
mesures de medi obert corresponen al tècnic de medi obert. Aquestes s’executen en
l’entorn on viu el menor.
Les finalitats de la intervenció en medi obert són la reprovació del fet o fets que han
motivat la resposta judicial, promoure la responsabilització del menor i desenvolupar
aquells processos que permetin neutralitzar i superar aquells factors de risc i aquelles
dificultats que han incidit o determinat la infracció comesa.
El psicòleg de medi obert és el professional referent en la seva disciplina assignat a
l’equip de medi obert. Els equips de medi obert es composen de tècnics de medi obert i
psicòleg. Aquests equips estan territorializats per tot el territori de Catalunya.
Entre les funcions del psicòleg està la de col·laborar amb el tècnics de medi obert del
seu equip en la elaboració dels programes individuals d’execució i model
individualitzats d’intervenció de les mesures fermes i cautelars. Es destaquen
especialment les següents:
Fa, quan cal, l’avaluació diagnòstica del menor o jove. Informa al tècnic dels problemes
detectats l’orienta sobre la forma i els recursos que pot utilitzar per intervenir el menor
o jove en l’àmbit de la seva professió.
Facilita al tècnic la identificació del recurs més adequat per a l’abordatge i el tractament
dels problemes de salut mental o de drogodependència detectats en el menor o jove i la
coordinació amb els professionals responsables del recurs.
Elabora el programa terapèutic i realitza, en sessions individuals o grupals, la
intervenció terapèutica corresponent amb els menors i joves sotmesos a la mesura de
tractament ambulatori, quan s’escau.
Duu a terme, en sessions individuals o grupals, d’acord amb el programa o model
individualitzat aprovat, el contingut de les regles de conducta i pautes de la llibertat
3
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
vigilada o de la mesura de tasques socioeducatives. Assessora al coordinador i la resta
de professionals de l’equip.
Per una altra banda, es fa esment als equips tècnics d’assessorament tècnic
presentencial. Aquests es composen de psicòlegs i de treballadors socials. Les funcions
que la Llei estableix , entre d’altres, és la d’assessorar a les instàncies judicials. La
Fiscalia de menors demana a l’equip tècnic l’informe tècnic preceptiu.
En el col·loqui es mostra interès del públic per la influència que pot tenir el temps
transcorregut entre una fase del procediment a l’altra. Es destaca la diferència entre el
temps clínic i el temps judicial. Aquests segueixen cursos no necessàriament
coincidents. Una vegada el jutge ha acordat una resolució, s’inicia l’execució de la
mesura imposada. En aquesta execució el tècnic ha d’informar periòdicament al jutge
del compliment de la mesura imposada i de les incidències que puguin produir-se.
També es pregunta per si hi ha algun tipus de prova estructurada per l’avaluació del risc
del menor. S’informa del SAVRY que és un sistema d’avaluació clínica estructurada del
menor on s’avaluen 30 de factors agrupats en 4 seccions: factors històrics, factors
socials-contextuals , factors individuals i els factors de protecció. Cada factor de risc
està codificat en una escala de tres nivells: Alt, moderat i baix, però no se li assigna un
valor numèric ja que es tracta d’una valoració professional. Els factors de protecció es
codifiquen com a presents o absents. El SAVRY està dissenyat com una ajut o guia en
les valoracions professionals sobre la situació personals i socio familiar dels menors i
joves
2.
ACTIVITATS FORMATIVES
SESSIONS DE FORMACIÓ CONTINUADA EN PSICOLOGÍA
JURÍDICA
21 Octubre de 2010
“La Nova llei del llibre segon del Codi Civil català relatiu al dret
de família”
Per Antonio Rubio Bonet. President de la Secció de Dret de
Familia del ICAB (Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona)
A les 19:00h a la Sala d’actes del COPC
És imprescindible comunicar l’assistència al telèfon 932 478 650 o a
l’adreça electrònica [email protected] (Isabel Clemente).
Activitat vàlida com a activitat formativa del TIP.
Es servirà un petit refrigeri.
CURS
“Detecció i tractament de l’abús sexual: aspectos clínicoforenses”
4
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Dra. Noemí Pereda, Sra. Pilar Polo, Sra. Vicki Bernardet i Sra. Núria
Martí. Data per determinar.
CURS
“Marc jurídic i exploració psicològica forense en violència
domèstica”
Il—lma Montserrat Tutusaus Lasheras. Dra. Noemí Pereda Beltrán. Sra.
Maria Checa Casado. Dra. Núria Vázquez Orellana. Sra. Pilar Bonasa
Jiménez. Data per determinar.
3.
CONGRESSOS I JORNADES
VII Congreso Iberoamericano de Psicologia. 20 – 24 de julio 2010.
Oviedo (España). Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicologia (FIAP).
27è Congrés Internacional de Psicologia Aplicada. 11 - 16 de juliol,
Melbourne (Australia). International Association of Applied Psychology
(IAAP) i organitzat per la Sociedad Australiana de Psicologia (APS).
II Jornada científica ASEMIP: La convivencia con los hijos
tras la crisis de pareja. 19 - 20 de novembre de 2010. Córdoba.
4.
INFORMACIÓ AL COL—LEGIAT
20/05/2010 : Aragó és la primera Comunitat Autònoma que aprova la
Llei de Custodia Compartida o Ley de igualdad en las relaciones
familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
14/07/2010: El parlament de Catalunya ha aprovat la llei del llibre
segon del Codi Civil català relatiu al dret de familia. El text aposta per
un pla de parentalitat com un instrument per ordenar les qüestions
principals que afecten als fills davant la separació dels seus pares.
D'aquesta forma, la llei pretén abandonar la idea que la ruptura d'una
parella suposi de forma automàtica que els fills hagin de ser apartats
d'un dels seus progenitors i busca que tots dos comparteixin la
responsabilitat dels fills. La nova llei entrarà en vigor l'1 de gener del
2011
5
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Junta de Secció de Psicología Jurídica del COPC ha presentat
un poster al VII Congreso Iberoamericano de Psicologia. 20 – 24 de
julio.Oviedo amb el títol: “Análisis, desde la psicología jurídica,
de los criterios de atribución de custodia compartida según la
jurisprudencia. años 2005-2009”
5.
NOTÍCIES EN PREMSA
UN JUEZ RETIRA LAS VISITAS A UNA MADRE ACUSADA DE
CONSENTIR ABUSOS A SU HIJA
Miércoles 23/06/2010.
TRIBUNALES | Otorga la custodia de la niña de 4 años al padre
Está imputada por consentir las violaciones de la pequeña por su
pareja
Desde mayo está encarcelado el compañero sentimental de la
madre
El Juzgado de Familia de Sevilla ha otorgado a un padre la custodia
de su hija de cuatro años y haprohibido a la madre mantener con ella
cualquier tipo de contacto, tras ser imputada porconsentir las
violaciones de la pequeña por parte de su compañero
sentimental, que estáencarcelado.
La sentencia del juzgado de Familia 26 acuerda el divorcio de los
progenitores y añade lasuspensión del derecho de la madre B.M.A. a
visitar a su hija, tenerla en su compañía o comunicarcon ella por
cualquier medio.
Según la sentencia, las diligencias penales por abusos a la niña en las
que está imputada la madre y encarcelado su compañero sentimental
constituyen las "graves circunstancias" previstas en la ley para
restringir el derecho de los padres a visitar a sus hijos.
El abogado del padre, Juan Isidro Fernández, ha explicado que el
juzgado de instrucción 12 de Sevilla mantiene abiertas desde
diciembre de 2009 unas diligencias por presunto abuso sexual dela
niña por las que, desde mayo pasado, está encarcelado el
compañero sentimental de la madre y ésta tiene prohibido
acercarse a menos de 500 metros de la menor y comunicar con ella
por cualquier medio.
Ahora, el Juzgado de Familia cita un informe del Equipo de
Investigación de Casos de Abuso Sexual (EICAS) según el cual
existen probabilidades "incrementadas" de que la niña haya sido
víctima de abusos sexuales, por lo que "existen indicios suficientes
para concluir que la relación de la menor con la madre no contribuye
a su adecuado desarrollo personal y afectivo".
Efe | Sevilla
CUSTODIA COMPARTIDA: HISTORIAS CON FINAL FELIZ
ARAGÓN
6
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
LEGISLACIÓN PIONERA
ALEJANDRO E. ORÚS
27/06/2010
Aragón ha decidido dar un paso al frente en un asunto tan
controvertido como el de la regulación de los casos de ruptura de las
relacionesde pareja. La nueva ley que establece la prioridad de la
custodia compartida de los hijos supone una innovación esperada por
muchospadres.
El pasado 20 de mayo es un día señalado en rojo en los calendarios
de muchos padres aragoneses, una de esas fechas anheladas durante
mucho tiempo.
Fue el auténtico día de Navidad para todos aquellos padres que,
vestidos de Papá Noel, solicitaban en la calle firmas en apoyo de la
custodia compartida el pasado diciembre. El 20 de mayo, las Cortes
de Aragón aprobaron por fin la primera ley de toda España que da
prioridad a la custodia compartida, una iniciativa del PAR que fue
apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, excepto por IU.
La circunstancia de que Aragón sea una de las comunidades con
capacidad para regular su Derecho Foral, una de sus señas de
identidad, establecida en el Estatuto, ha hecho que haya sido pionera
en adoptar esta medida en el caso de que no haya un acuerdo previo
de la pareja, es decir, si tiene que intervenir un juez en el caso.
La separación es una medida traumática por definición.
Generalmente, pone fin a un conflicto sostenido, pero si hay hijos
menores de por medio es inevitable mantener un espacio común de
entendimiento. La gestión de ese ámbito privado y complejo en el
que se mezclan sentimientos de todo tipo ha ido evolucionando
conforme lo ha hecho la sociedad.
A pesar de su satisfacción con la nueva ley, algunas asociaciones de
padres separados, que han funcionado hasta ahora como punta de
lanza en este asunto, han mostrado su inquietud por su aplicación.
No es un problema de su contenido sino de la amplia libertad de
interpretación que deja, según sostienen, a los jueces, llamados a
partir de ahora a vencer una inercia de muchos años. La ley entrará
en vigor el próximo 8 de septiembre. A partir de ese momento, y con
el plazo de un año, los padres podrán solicitar con carácter
retroactivo la custodia compartida.
La abogada Maite Navarro, experta en Derecho de Familia, asegura
que esta ley es una respuesta a una realidad social. La norma ha
surgido porque habíauna necesidad de ella, y no al revés. Su
esperanza es que colabore en reducir la crispación y la conflictividad
en estos asuntos. Navarro señala que "cuanto mayor sea la igualdad,
menor será la injusticia", aunque aun así la solución quede lejos de la
situación ideal. Y todo ello teniendo en cuenta que la ley no
establece una obligación, sino una "preferencia" de la custodia
compartida, que el juez valorará con las circunstancias de cada caso.
7
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Actualmente, las custodias de los hijos que llegan a los tribunales las
consiguen las madres en un 85% de los casos, en un 5% los padres y
aproximadamente el 10% es custodia compartida. Un sistema que ha
demostrado en otros países como Estados Unidos, Francia, Bélgica o
Italia que favorece la adaptación del menor a las nuevas
circunstancias. Y es precisamente el interés del menor la base sobre
la que se asienta la ley.
Los abogados son los primeros que solían desaconsejar a los padres
varones que pidieran la custodia porque hasta ahora era mejor tratar
de conseguir un acuerdo, sabiendo que era casi imposible que el
padre la obtuviera. El terreno de las relaciones personales es siempre
delicado, pero existen casos de mujeres que han presentado
denuncias de malos tratos sin que hubiera parte de lesiones, y que
luego han intentado retirar, para tratar de sacar mayor tajada
de la situación. Es lo que le ha pasado a Manuel, un joven separado a
los pocos meses de su boda que ha vivido situaciones muy duras,
como que se leintentara negar el acceso al hospital al nacer su hijo.
La nueva ley prevé además que antes del próximo 8 de diciembre se
envíe a las Cortes un proyecto de ley sobre Mediación Familiar. La
abogada Maite Navarro destaca que mediadores y abogados deben
servir para aportar sensatez entre las partes. Un dato significativo es
que han sido muchas las mujeres que han apoyado esta ley. No hay
que olvidar que es el interés del menor lo que está en juego.
LA FALTA DE PSICÓLOGOS FORENSES RETRASA HASTA UN
AÑO LOS PROCESOS DE DIVORCIO
El Imelga cuenta con solo una técnico para evaluar decenas de
casos de niños cuyos padres se separan
Francisco Varela 27/6/2010
El Imelga de Ferrol, el organismo al que están adscritos los forenses
de los juzgados, tiene un solo psicólogo, en este caso, psicóloga, que
estaliteralmente desbordada.
La consecuencia inmediata la sufren parejas con hijos en procesos de
divorcios contenciosos, es decir,con separación conflictiva
y desacuerdo en la custodia de los niños. Se están dando casos en
los que la espera para que se aclare, mediante sentencia, cuál será el
régimen de visita, es superior a un año. Demora que no se le puede
achacar a los jueces -los civiles, más el de Violencia- que se ocupan
de estos asuntos de familia porque ellos están a la espera del informe
técnico de la psicóloga forense para adoptar una decisión.
Hay casos en los que repercute esta situación de forma muy
negativa. Es el caso de un padre, que se separó de su mujer con la
que había tenido una niña de cuatro años y otra, un bebé. En las
medidas provisionales, a la espera de la sentencia definitiva, se
estableció un régimen para la niña mayor. Para la segunda, por ser
de meses, permaneció la mayor parte del tiempo con la madre.
8
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Ocurre ahora en el verano que, si este hombre lleva a la playa a sus
dos niñas, la menor, con ya más de un año, a media tarde tiene que
regresar a toda velocidad a la ciudad para devolvérsela a su ex
pareja, y quedarse con la otra: follón entre los niños por que quieren
estar juntos y agitación para el hombre por el doble régimen, que no
se cambia porque el juez que debe resolver sobre el divorcio está a la
espera del informe de la psicóloga forense y la trabajadora social,
para adoptar una decisión.
La última memoria anual del Imelga señala un importante incremento
de los casos abordados por los psicólogos del instituto. En las casillas
referentes a los asuntos de familia se observa un gran salto, entre el
2008 y el 2009, que pasó de 590 a 1.025. El jefe de la subdirección
de Ferrol del Imelga reconoce esta sobrecarga y la imposibilidad de
evitar las demoras, sin más técnicos.
La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la
participa...
http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_857.
LOS PSICÓLOGOS RESTAN IMPORTANCIA AL SÍNDROME
DE LOS «NIÑOS MALETA»
R. G. Sábado 03 de julio de 2010
Los psicólogos gijoneses restan importancia al denominado
«síndrome de los niños maleta», el que sufren los hijos de padres
divorciados que tienen que cambiar de casa para ir a vivir con su
padre o con su madre por temporadas. Los profesionales aseguran
que lo importante «es que los niños estén bien cuidados y que tengan
por igual la figura del padre y de la madre, no en donde vivan o si
tienen que cambiar de domicilio».
Una de las psicólogas que mantiene esta teoría es María Arranz: «La
custodia compartida es un tema complejo que depende mucho de la
relación que exista entre los padres pero lo que hay que tener claro
es que aunque se haya roto el matrimonio el rol de progenitores debe
continuar existiendo estén donde estén los menores».
Para esta profesional, el síndrome de los niños maleta «es una
leyenda urbana porque el cambiar de casa no tiene porque ser bueno
ni malo».
De la misma opinión es el psicólogo Julián Cabañas. Para este
profesional, «el divorcio es cosa de los padres y no de los hijos. El
núcleo familiar tiene que seguir unido independientemente de donde
vivan los menores».
Cabañas se muestra partidario de la custodia compartida, siempre y
cuando «los plazos sean los adecuados».
A su juicio, «hay que dar tiempo para que se forme y se mantenga
estable el núcleo familiar. Por ejemplo se podrían plantear los turnos
de custodia conforme al calendario escolar. Esa sería, sin duda, una
buena solución».
9
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Oviedo Gijón Avilés Cuencas Oriente Occidente Centro Asturias
España Internacional Sociedad
APROVAT EL NOU CODI CIVIL CATALÀ:
LA CUSTÒDIA COMPARTIDA DELS FILLS SERÀ PREFERENT, PERÒ
NO PER DEFECTE. CADA PROGENITOR HAURÀ DE PRESENTAR
DAVANT EL JUTGE EL SEU "PLA DE PARENTALITAT"
Dimecres, 14 de juliol del 2010 El Parlament ha aprovat avui la llei del llibre segon del Codi Civil
català relatiu al dret de família, que preveu canvis com, per
exemple, que la custòdia compartida dels fills després d'una
separació serà atorgada de forma preferent a Catalunya, però no per
defecte, ja que hi haurà condicionants.
La nova llei, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2011, ha estat
aprovada amb els vots del tripartit (PSC, ERC i ICV-EUiA), mentre
que l'oposició hi ha votat en contra, ja que CiU i PP la consideren
massa "intervencionista" en la vida privada dels ciutadans, i
Ciutadans entén que és poc ambiciosa i clara.
L'articulat de la llei inclou el caràcter preferent de la custòdia
compartida, però no s'atorgarà per defecte, com sí que es preveu per
exemple a la llei aprovada a la comunitat d'Aragó. I si no hi ha un
acord entre els progenitors, serà el jutge qui decideixi quin dels dos
assumeix la guarda dels fills menors.
Quan les parelles amb fills es divorciïn o se separin estaran obligades
a presentar davant el jutge un "pla de parentalitat" en què hauran de
figurar les propostes de cada progenitor sobre la custòdia dels fills i la
seva participació en la criança i educació. En el text, se substitueix la
denominació de "custòdia compartida" pel de "guarda" compartida
amb el de "potestat (o responsabilitat) parental compartida".
Plans de parentalitat
La custòdia compartida queda subjecta Catalunya a la condició que
els pares l'acordin en els seus respectius "plans de parentalitat" i al
fet que ja existeixi prèviament abans de la separació, per la qual cosa
es valorarà el temps dedicat als fills abans de la ruptura.
En els casos de falta d'acord o en els que s'estimi que la custòdia
compartida no existia abans de la ruptura, el text de la llei complica
el procediment perquè sigui l'opció per defecte.
A més, incorpora el concepte de "progenitors" en detriment del de
"pares" i assumeix l'existència de diferents formes de convivència,
cosa que inclou les parelles d'homosexuals, les famílies
monoparentals i també les reconstituïdes.
10
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Adopcions
La llei també promou acords de divorci o separació amistosos i, entre
els aspectes innovadors, hi figura l'obligació dels pares de fills
adoptats a fer-los saber que ho són com a màxim als dotze anys
d'edat.
La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha subratllat l'aposta que
es fa en la llei perquè els fills dels pares separats continuïn al càrrec
dels dos progenitors i no només d'un i, per exemple, queda suprimit
"el règim de visites" perquè "volem que els fills segueixin depenent
dels dos pares".
Tura ha carregat contra el Tribunal Constitucional per limitar en la
part interpretativa de la sentència de l'Estatut la capacitat de legislar
al Parlament sobre dret civil català.
EXPERTO ANALIZA LA SITUACIÓN DEL PACIENTE CON
TRASTORNO MENTAL GRAVE EN EL SISTEMA JUDICIAL Y LAS
MEJORAS EN LA EFECTIVIDAD DE LOS TRIBUNALES DE SALUD
MENTAL GRACIAS AL TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO
(TAC).
FUENTE: DIARIO MÉDICO. [15/7/2010]
A la hora de decidir sobre los casos de personas con trastorno mental
grave que cometen una infracción o un delito, el sistema judicial y el
de salud mental han de dialogar, pues poder aclarar si una persona
tiene alteradas sus facultades al cometer el delito puede suponer que
en vez de cárcel se adopten medidas de seguridad. Por ello, Estados
Unidos quiere establecer un punto de encuentro a través de los
tribunales de salud mental (Mental Health Court, MHC), cuyos
objetivos son terapéuticos más que punitivos.
Para que los tribunales de salud mental alcancen sus propósitos, hay
que destacar la contribución de los equipos de tratamiento asertivo
comunitario (TAC). Y, más concretamente, la situación del paciente
con trastorno mental grave en el sistema judicial y las implicaciones
del tratamiento asertivo comunitario, fue el objeto de la ponencia de
Luís Bastida, psiquiatra del equipo de tratamiento asertivo
comunitario de Oviedo y consultor del centro penitenciario de
Villabona, en el VII Curso de Actualización sobre Tratamiento Asertivo
Comunitario en Salud Mental, en Avilés.
Bastida indicó que la población reclusa con algún tipo de trastorno
mental grave ha aumentado en los últimos años, e hizo hincapié en la
difícil conversación que mantienen el sistema judicial y el de salud
mental, con terminología no compartida y, en muchas ocasiones, con
11
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
objetivos opuestos. Es por eso que para paliar esta situación Estados
Unidos ha desarrollado los tribunales de salud mental.
Al referirse a la situación en España, Bastida aludió a las dificultades
de los forenses para determinar el estado psicopatológico de la
persona en el momento de cometer un delito, dado que esta
determinación puede dar lugar a que en vez de una pena de cárcel se
le impongan medidas de seguridad.
Además, Bastida incidió en el problema de que los dos centros
disponibles en Sevilla y Alicante para el cumplimiento de las medidas
de seguridad que dan lugar a privación de libertad "suelen estar
saturados, lo que ocasiona que la persona suela acabar en algún
psiquiátrico o en la cárcel". Asimismo, recalcó que el internamiento
del paciente con trastorno mental grave que ha cometido un delito en
un centro penitenciario "suele recrudecer el problema. En las
prisiones los internos con patología reciben tratamiento, pero
habitualmente la terapia se interrumpe cuando la persona sale en
libertad, lo que tiende a provocar empeoramientos en su patología
y/o reincidencia delictiva".
6.
BIBLIOGRAFIA
Clemente Díaz, Miguel: Manual de Psicología Jurídica Laboral.
2010. 18 €uros.
Sipnosis
Hasta el momento de aparecer esta obra, no existía en el mercado en
lengua hispana una obra general sobre la Psicología Jurídica Laboral.
Está lector ante un material inédito y de gran utilidad, ayuda
imprescindible para el profesional que desde la Psicología Jurídica
aborda periciales psicológicas sobre asuntos de Derecho del Trabajo y
que debe actuar ante Juzgados de lo Social, para el estudiante de las
asignaturas de Psicología Jurídica tanto en Facultades de Psicología
como de Derecho, y para los especialistas en Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones, que deben tratar fenómenos de gran impacto
social como el acoso laboral, las enfermedades provocadas por el
puesto de trabajo, el fenómeno de estar quemado, o realizar
estudios de clima laboral y organizacional. Por último, este manual se
convierte en un arma de gran ayuda para quienes deben peritar
psicológicamente incapacidades derivadas de la accidentabilidad
laboral, bien por su función de psicólogos de las mutuas de
accidentes, como por su papel de peritos judiciales. En definitiva, se
trata de un trabajo de gran utilidad para un conjunto amplio de
profesionales de la Psicología, del Derecho, y del mundo del trabajo.
12
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem
=18338
GARCIA LOPEZ, Eric: FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA
JURIDICA Y FORENSE 2010. 24$ Ed. OXFORD UNIVERSITY PRESS
Sipnosis
El libro que dirige el doctor Eric García López es un verdadero tratado
de psicología jurídica y forense, que contiene los temas
fundamentales de la disciplina y múltiples temas específicos. también,
como toda obra trascendente, nos enseña a pensar e investigar con
rigurosidad científica y humanismo sobre las interrogantes y el
misterio de los comportamientos violentos de los ciudadanos y de los
grupos sociales y culturales. Hilda Marchiori apoyado en los avances
de la neurociencia, la victimologia, la criminología y la genética, 34
autores de prestigio presentan las investigaciones mas actuales tanto
en psicología jurídica como en psicopatologia criminológica y forense
agrupadas en seis ejes temáticos, que van desde la estructura teórica
de la disciplina hasta sus aplicaciones prácticas, con temas como la
evaluación del abuso sexual infantil, la psicopatía, la violencia
domestica y el acoso en la escuela y el trabajo. la obra es de utilidad
para estudiantes, profesores y profesionales que deben sustentar
dictámenes en los tribunales, ya que ofrece información relevante,
herramientas practicas y referencias bibliográficas imprescindibles. Su
propósito es -como indica el Dr. Sergio García Ramírez en el prólogoentablar un diálogo provechoso con expertos de otras disciplinas que
agregue nuevos conocimientos a la materia, fruto del examen sereno
y de la crítica constructiva: "hacerlo así es trabajar por el bien de la
ciencia y, sobre todo por el bien de un país tan violento como méxico
que necesita esfuerzos de esta naturaleza para afirmas, desde el
presente, el futuro.
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/lib
ros/pid/402527
Jiménez Gómez, F. y Sánchez Crespo, G. EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA FORENSE 4 Contribución de las técnicas de
Minnesota y Hillon. 28,00 €uros
Sipnosis
Este libro intenta colaborar con los psicólogos evaluadores forenses, a
través de estas técnicas recientemente adaptadas, mostrándoles la
aportación científica necesaria para una adecuada justificación
forense, estrategias diversas para poder descubrir la credibilidad de
los resultados, simulación o falsificación, aportar variables
13
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
determinantes para orientar sobre la idoneidad parental en los casos
de guarda y custodia o adopción, responsabilidad, penal o civil,
comportamiento funcional de las emociones resultantes de daño
cerebral, y otros muchos aspectos que pueden resultar de interés
desde la evaluación de la sintomatología clínica implicada en los
procesos judiciales.
http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem
=12942
Lutzker, John R. Prevención de violencia. Investigación y
estrategias de intervención basadas en evidencias. 2008.
30,00 €uros
Sipnosis
La violencia es un comportamiento que provoca daño físico,
psicológico o ambos hacia otra persona a través de amenazas,
ofensas y golpes; se considera que una persona es violenta cuando
se niega a razonar diversas situaciones en las que se encuentra y al
no hacerlo, su única salida es el abuso físico, psicológico o sexual,
este tipo de violencia se ejerce a todas las personas que lo permiten,
puede ser hacia la pareja, los hijos, los padres, compañeros de
trabajo o de escuela, amigos, etc. la mayor parte de los seres
humanos coinciden en que la violencia es un problema grave que
afecta a los individuos y a la sociedad, se ha buscado la manera de
prevenirla o reducirla, pero para esto es importante conocer los
diferentes tipos y por qué surge. Dentro de los temas más relevantes
que contiene este libro se encuentran: el maltrato infantil, la violencia
juvenil, violencia y suicidio en parejas, suicidio, entre otros; todos
estos con una explicación profunda sobre los aspectos más relevantes
como la etiología, la predicción y la prevención. Prevención de
violencia. Investigación y evidencia basadas en estrategias de
intervención, es un libro de consulta específica, ya que va dirigido a
personas que trabajan y hacen intervenciones relacionadas con la
violencia y psicoterapeutas ya que les brindará herramientas
necesarias para poder conocer más sobre este tema y ayudar a las
personas que sufren algún tipo de maltrato.
http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem
=14698
Noguerol, Victoria. Agresiones sexuales .2005.16,50 €uros
Sipnosis
14
Info-Jurídica. Secció de Psicologia Jurídica del COPC
Número 23. Maig-Juny 2010
Los agresores sexuales han existido siempre y han estado presentes
en todas las sociedades, pero es ahora cuando se toma una mayor
conciencia en el análisis del problema. En la actualidad se investiga
más sobre qué son y por qué se dan, cuáles son los diferentes
modelos, el origen y las causas, las variables implicadas, y su
evaluación y características.
En este libro se exponen los objetivos y técnicas de intervención
específicos para el trabajo con agresores y agresoras, tanto niños
como adolescentes o adultos que cometen abusos, así como los
criterios y recomendaciones para la intervención familiar.
http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem
=4384
Wekerle, Christine. Maltrato infantil. Avances en psicoterapia.
Práctica basada en la evidencia. 2007. 26,00 €uros
Sipnosis
Las graves consecuencias del abuso o maltrato infantil se encuentran
entre los retos más difíciles para los terapeutas. En fechas recientes
se ha registrado un creciente interés en la traumatización temprana.
En este volumen de la serie Avances en psicoterapia, se integran los
resultados de las investigaciones más actuales que revelan la
importancia de la traumatización temprana en una guía compacta y
práctica para los tratantes.
http://www.vuestroslibros.com/detalleproducto.php?IDItem
=9885
7.
APORTACIONS MEMBRES SECCIÓ
NOU APARTAT!!!!!!
ESPEREM REBRE ELS VOSTRES COMENTARIS I/O LES VOSTRES
COL—LABORACIONS I APORTACIONS.
Ho podeu fer arribar al correu electrònic del COPC: [email protected]
15
Descargar