els titulars dels vedats, només seran responsables dels accidents

Anuncio
ELS TITULARS DELS VEDATS, NOMÉS SERAN
RESPONSABLES DELS ACCIDENTS DE
TRÀNSIT EN CAS D'UNA ACCIÓ DIRECTA DE
CAÇA MAJOR
Tal i com es va comentar a la passada assemblea de la Representació
Territorial de la FCC a Barcelona, el treball de les Federacions incloses en
el F8 i de les quals formem part juntament amb la ONC, han possibilitat el
canvi de la Llei de Tràfic i Seguretat Vial, una reivindicació que després de
molts esforços ja és oficial.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres passat dia 4 d'octubre, a
les Cortes Generales el Projecte de Llei que modifica l'actual Llei sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Entre les principals mesures, es modifica íntegrament la Disposició Addicional
Novena, llarg temps demanada per la Federació Catalana de Caça, que fins
ara obligava a pagar els danys causats en els accidents de trànsit amb
espècies cinegètiques als caçadors, en la majoria dels supòsits. “La seva
redacció era tan ambigua i oberta a la lliure interpretació que els jutges, gairebé
sempre, donaven la responsabilitat als titulars dels vedats.
Segons la redacció del nou text, els caçadors només assumiran els danys
derivats d'aquest tipus de sinistres quan es produeixin com a conseqüència
directa d'una acció de caça col·lectiva d'una espècie de caça major.
Una vegada que passi el seu últim tràmit al Congrés dels Diputats, la nova
Disposició Addicional Novena de la Llei de Tràfic quedarà redactada de la
següent manera:
“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies
cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a
personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda
reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.
No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el
titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario
del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia
directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza
mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido
veinticuatro horas antes de aquél.
También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se
produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la
valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la
señalización específica de animales sueltos en tramos con alta
accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”.
El Govern preveu que a finals d'any estigui aprovat el Projecte de Llei. El
Codi de Circulació començaria a tramitar-se després i podria estar
aprovat en el mes de març.
Representació Territorial de la FCC a Barcelona
Descargar