2003/Q653 - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Anuncio
2028
29 01 2003
DOGV - Núm. 4.428
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ
D’INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES
a) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN
Jutjat de Primera Instància
número 4 de València
DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS
Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Valencia
Actuacions de juí verbal número 726/2001. Cèdula de notificació. [2003/Q653]
Autos de juicio verbal número 726/2001. Cédula de notificación. [2003/Q653]
En atenció al desconeixement de l’actual domicili o residència
del demandat, Mariano Canut Ballesta, mitjançant la provisió
d’esta data, de conformitat amb el que es disposa en els articles
156.3 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha acordat la
publicació del present edicte al tauler d’anuncis del jutjat, i en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a portar a efecte la
diligència de notificació de la sentència dictada en les presents
actuacions al demandat esmentat, la part que correspon i la decisió
de la qual són, literalment, com es diu tot seguit:
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia del demandado, Mariano Canut Ballesta, por providencia de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.3 y
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para llevar a
efecto la diligencia de notificación de la sentencia dictada en los
presentes indicado demandado, cuya parte bastante y fallo, son del
tenor literal siguiente:
«Sentència
València, 10 de juliol de 2002
María Amparo Ivars Marín, jutgessa substituta dels jutjats de
València i en funcions al Jutjat de Primera Instància número 4,
després d’haver vist i examinat les actuacions de juí verbal ressenyades més amunt dicte la present resolució:
Han sigut parts en el procediment les següents:
1. Demandant: Timotea López Alverola, representada pel procurador Carlos E. Solsona Espriu, i dirigida pel lletrat Matías
Lorente.
2. Demandat: Mariano Canut Ballesta.
I ha sigut objecte del juí la resolució del contracte d’arrendament d’habitatge per falta de pagament de rendes de l’arrendament
i quantitats assimilades.
«Sentencia
Valencia, 10 de julio de 2002
María Amparo Ivars Marín, jueza sustituta de los juzgados de
Valencia y en funciones en el Juzgado de Primera Instancia número
4, tras haber visto y examinado los autos de juicio verbal arriba
reseñados paso a dictar la presente resolución:
Han sido partes en el procedimiento las siguientes:
1. Demandante: Timotea López Alverola, representada por el
procurador Carlos E. Solsona Espriu, y dirigida por el letrado
Matías Lorente.
2. Demandado: Mariano Canut Ballesta.
Y ha sido objeto del juicio la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago de rentas arrendaticias y
cantidades asimiladas.
Decisió
Que amb l’estimació de la demanda interposada per la representació processal de Timotea López Alverola contra Mariano
Canut Ballesta, declare resolt el contracte d’arrendament subscrit
l’1 d’octubre de 1997, que fa referència a l’habitatge situat al carrer
de la Nau, 18, 5a, de València, i condemne el demandat a estar i
passar per esta declaració i a deixar lliure i a total disposició de la
demandant l’habitatge arrendat, amb l’advertència de llançament si
no ho fa, i el condemne igualment al pagament de les costes processals.
En compliment del que es disposa en l’article 248.4 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial es fa saber a les parts que la present
resolució no és ferma, perquè és susceptible de ser recorreguda en
apel·lació. Este recurs, del qual tindrà coneixement l’Audiència
Provincial, s’haurà de preparar davant d’este jutjat dins del termini
dels cinc dies següents al de la notificació de la present resolució.
L’escrit de preparació haurà de complir els requisits que s’assenyalen en l’article 457.2 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil.
I pel fet de no portar aparellada la present resolució el llançament, el recurs tan sols s’admetrà si el demandat manifesta, en
l’escrit de preparació, tindre pagades les rendes vençudes i les
altres quantitats que d’acord amb el contracte haja de tindre pagades en la data en què es presente l’escrit, al qual haurà d’adjuntar
els justificants que acrediten el pagament o aval bancari que ho
garantisca (art. 449, apartats 1 i 5, de la llei ans esmentada).
Que el secretari expedisca un testimoni de la present resolució,
el qual s’unirà a les actuacions en les quals es va dictar, i porte
l’original al llibre de sentències, d’acord amb l’establit en els articles 265 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 213 de la Llei
d’Enjudiciament Civil.
Esta és la meua sentència, jutjant en primera instància, que pronuncie, mane i firme».
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la representación
procesal de Timotea López Alverola contra Mariano Canut Ballesta, debo de declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito el 1 de octubre de 1997, referente a la vivienda sita en la
calle de la Nave, 18, 5.ª, de Valencia, condenando al demandado a
estar y pasar por esta declaración y a dejar libre y a entera disposición de la demandante la vivienda arrendada, con apercibimiento
de lanzamiento si no lo hiciere, condenándole igualmente al pago
de las costas procesales.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 248.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial se hace saber a las partes que la presente resolución no es firme, al ser susceptible de ser recurrida en apelación. Tal recurso, del que conocerá la Audiencia Provincial, habrá
de ser preparado ante este juzgado dentro del plazo de los cinco
días siguientes al de la notificación de la presente resolución,
debiendo reunir el escrito de preparación los requisitos que se señalan en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Y por llevar aparejada la presente resolución el lanzamiento, el
recurso tan sólo se admitirá si el demandado manifiesta, en el escrito de preparación, el tener satisfechas las rentas vencidas y demás
cantidades que con arreglo al contrato haya de tener pagadas a la
fecha en que se presente tal escrito, debiendo acompañar al mismo
los justificantes que acrediten el pago o aval bancario que lo garantice (art. 449, apartados 1 y 5, de la antes citada ley).
Expídase testimonio de la presente resolución por el secretario,
el cual se unirá a los autos en los que se dictó, llevando su original
al libro de sentencias, conforme lo establecido en los artículos 265
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 213 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la
pronuncio, mando y firmo».
València, 30 de desembre de 2002.– La secretària: María Teresa Esteve Ramos.
Valencia, 30 de diciembre de 2002.– La secretaria: María Teresa Esteve Ramos.
Descargar