Cando o üño fala e fala galego

Anuncio
Cando o üño fala e fala galego
ilon auzaclóN
> Preto
decento
corenta
adegas
dacomunidade
etiqueiará¡
asúaproduc
ónnalngua
deGaiclanacoeitado2008> 0
%rl1m:nto
aeorou
ol9 agalegu
'
zación
daslendas
eDooresVilarinosnaouqueo donragalego
"érendible,
tamén
nomundo
empresaria
o Pi¡lanenro de carici¡ m¿ni
reroulle onr¿a s¿u¿poion onp¿¡t Detn que o viño ltt¿ ¿¿
¿liquetd¿ de viños en galryo q
o acto,ap.esid¿ntada
'lu¡¡nre
cámara, ooloús villa¡ú,o, lcB
bfou qü. 15 aeSd xa ehqu4¡D
¿n8a¡¿goe tutus 24enpczam
EFmtlarlz.nl.
> o pr¿si
d¿nr¿d¿ Asociación dc Fun
.ionmos poraNormari2r ión
LinSüntn¿, xoaquin Monle
¿gndq sinalouqu. escolte¡on o sero¡ viii¿ol¡ .ono
"exénpl¿riz¿ntc" paa o res
to do nundo aSfario g,l4o e
apostaúpor t¡b¿lla¡ a favor
do gal¿gono úurdo lan¿n
io á,nbno'cconómico¿étr¡
Na súainr€úen.ión,vill¡¡i.
no rin¿rouque.o bq só eli
{NeEban ¿n 3alego¡5 m¿¡.¿r
du¡ tóráld¿$o ad€Bas
adsci
rá¡ ¡s .inco deóoñinaciónsde
orixede calic,ae dsla.ou qué
o obxedivo é que -mañii sé¡an
aínda má¡ as qü¿ se comp¡G
m€len a levar a lin8üá g¿l¿gá
apr¿sid¿nr¡dopartaúe o
dé{á.o! ,lué o Balesó,adcn¡ú
de se¡ o vehiculo de tmsmisión
óptimada olrura da coúunid¡
de, ¡eP¡esenta"un f¡.tof posiri
!o de mé@do". Ari óncluíu
que eúá confimdo que o idic
suáÉz c¡n¡l¡ 8{ue'da, Dolorct v¡
bla súabandq o viccpresid¿nre
déAdesasM¿nín oád¿x,R¿món
Bmal¡ dst¿úu en nofte dos bc
deSu¿fos qüe o vino ó "u¡ dos
prcdulos fáis ideniificados oa
reÍa" 1.d o cr Fnrenciou quc
-ninguél dubid¿dc qu¿o viío
Pb¡ho, ¡.i60u o5 scctons
Fódutvo5 ¡que seun¡n ¡ ini
yirold¡¿é Éskou a bor acollida
d¡.añpir. Ademis, saudoüa
inplicación dos bodsgu¿tos ¿
Baral iubLno quc'o viío
e a lingua lem moitos anos.a
nin¡ndo RnroJ é advediu de
qüe ¡ ütirúacnj¡ da ln¡sx¡ .ó
máisqué utrhaop.iún, ¿ u¡ha
vaocia'Par¿aütensaenorna
'E*e ¿.to c.nsolidaa alian
za ésRréx,c¡ ¿nt¡e as ade8as
e a nosaringü¿,Srazas¡o c¿lo
g¿lcg. ó prcsenr¿do en todo o
nu¡do', r.idltou villa¡inq quc
*pl'cou quca címa.a guepre
:ide depxavin.ul¿R áo úáxi
Fin¡lmenre,exptico( quc o
uso do gilcso na eli.lu¿laxé"de
heren.i¿ e ur¡i
Ina¡edopú[email protected] ¡ritrerconl. ¿o ¿cro D¿i¡¡ queoviño rat.'
Un ensayodibuja el perfil vital
y literario-de Mercé Rodoreda
cExrENAnp> E libroAutoretrat'
contiene
textos
ineditos
delaautony unla€o
monólogo
elaborado
apartide38enirev
st¿s> Publica
labiogralia
Angle
Editoria
En plena co.neno¡ación dcl
.¿nl¿nario¡lel nacimie a de
lll¿¡ci Rodo¡¿da, ¡os lilólo8os
NlonicaMnó y Abr¡lram Mohino present¡ron ayer .l e¡silo
Ado¡¿¡m¡, una ésp¿.i¿d¿ téf¡
me¡to!ir¿l y lit ra¡io d¿ la au
tor¿d¿L¿pLdz¡¿tLDioñúta
parú d¿mate¡iaL
muydiwdoy
la aulo¡¡, la han .onsid¿rado l¡
nís iúpon¿nte de ld qüe s-"da
rcda,por¡tue"por p.inéra vez la
cf¡irora habla con voz propir
D,vidida e. .inco pades,des
raa de eie rirulo sü rc¡ccr .apí
rulq baio el epigr¿fede ¡n ¿l ni
árr {Enér6p¿lo),d.nihros¿6
l¡úrjddo Pof A.8le Edib¡Jt, cstudioioi h¡¡ d¡bo¡ado un la.
lls [orios ¿difr.rs dc l¡ ob¡a, go monólogo dc l¿ b¿(cloncsa,
queconrienetéxts n'édiros
,tu¿.fe¿ipu¿d-a
rr usofep¡e
'le
sertde r¿alralmenle,a par
rI de l3 entúvistis únc¿didas
enrrelos años196óy ¡933,en la5
que d!¡eü raflo su 6ar¿r¡ d¿
Mi¡ó ha ¿xPli.adoén rueda
d¿ p¡ens¡ qué h¡d ¡eogdo tc
d¿s las palab¡asdi.hcs pof la
tu¡ado¡a y la: han'@sjdo, evi.
t .do ¡elchciones, para a.ab¡r
orre.iendúun dkdno ñuy dc¡
sqen¿rqúe8.¿or¡ddñsnabh
cn p¡inc¡a püsona'. rn ¿{¿ I¿.
crr¿tcxia .o
C.ltl¡d.
por daus o"Muttipticamos
númerc dc adc
gás que etquelm ¿n gd¿8o
d¿sdebo3', asqumu Mon
c¿8udo. A súa organiza.ión
a.umulavi¡r¿ úos de hñc
ri¡ ¿prordain.o¡pof¡riónd¿
li¡gu¿ aosámbnosnritu.ic
naú ¿xuidi.os de todó ii'
Tamánimpureu o Éu re no
mrndo eúnom'm e enP¡e
s¿ri¿l r tavós de calicia Em
P¡esae.ú FooEn¡ique Pri.
nadai ségurdo Monte¡sudo,
o sal*o dálle!aos v¡ño,un
'prus d¿.aridáde,fttorz¡ o
fa
!rupG > "No a.lo, qué
Reisdo Pafram¿nio3.¿hgo,b
men e$,venn prerenresdc
pui¡dos dos kcs srxPos, nu
m¿rososbodeflenos, r s{fe
lrryú¡to, Ma¡isolr¡pÉz,É
o.ons¿ll¿iúde Med,óRu¡¡1,
3o monórogo,que ¿mpicza con
la calle Pak de B¡¡celona, la ev
c.ito.a, aoD!¿ndda d¿la lrnó
dc Mi¡ó y Mohino, repas¡ bd¿
su virla, de5desu infancia en el
bamo de sanr cia¿si haú¿ süs
i.rcios cono p¿riodisla, sus vi
v¿ncias durafle l¿ cueÍa civil
o du¡anle el iag¡ exilro. Tm
[email protected] se olvida de sur morcs,
de los nuefos que b¿hdbido ¿.
su üday desü manefad¿v¿rel
dmdo,sl3ulmdoün hilo.tuna
ló8iú, d radó'en aquellos6
tedos en los qü¿clla ponia más
de ur ^téhc¡ro
üral y lite
r¡.io .on ¿l qoe él Bra¡ públi.o
pod.ácon6€r .ónro.on.¿bjael
a.lc d¿ nar¡r, cómo enrendi¡ t¡
lite¡itu¡a,laimpoll ¡n.ia qu¿le
oloqab¿a ¿ra d tivid¡d y t¿m
biénp r¿s fund¡ncntal.s pa¡a
Descargar