Rematar digno

Anuncio
Kiosko y Más - El Progreso - 25 jul. 2016 - Page #42
4/
http ://lector. kioskoymas. com/epaper/services/Onl inePrintHandler. a.
Liltirlirl,!
DiA DE GALICIA
l,,¡)1.,rìóElPßOCñ1rc
,
¡
II
-gÅ
José
Antonio cómez
l{arcl¿r¡r XeËl UO-f-6airc,l
Pablo Dapena
-FJ
Jorge Coirå
Ll,rr(kn de(i'r€
Ir¡atleta
M¡ d€l cãrmen Codinã
Fêrnåndo cârcfå Pardo
Nrbrl¡.,,ì
P9l¡tillo8.i
(,lay cìuc volvÊr d
lornar ei contrr¡l cjr:
(l-l¿ìi
tnoilo quÊ
rnelloar ¿ nivel dr,:
uUnh¿r política
ri:ido 1-rab;¡o par;r
c.ortfluir cara a un
la
trinoilli()D
ir'rfracstrutu r¿sr
¿rudiovisual n l¿li:
intr:t¡r;lbr
'A àrÍl¿rn¡ debe conf luÍr càr.ì Ç.
lr ilrrnro rù\xego dc r¿lldâd0
Þd r¡ tebs, d rc(upe¡åc ión do
rnf
<A
andaina rjebc
!5tadorje bù¡c!tàr
e
g.rràiltir¡l
prclc(cró0 y),ràl e teryrzo5p!ibt^
ccri. ( ptcciîrcfor?¿r1rnllrtì¡
a(ohesión
($Lllctro¡óqx¡
c,lÌrcôs lL¡Båre;d¡
foî
(0f{rni.
d¿deeð nrellorù d¿! (ondr({i-.!
de vda rì tr.l b'li lo do 9 ¡,Ì,rìegoi e
!',¡leg¡i qr.Í: nf !m1 Liltinnrs.rno:;
\ufrion ù cfl .,0 t! o! tñôt¡a't"
Rematar
co paro e
conse8urr
traballo
digno
¡llår ¡noito quemellolarà ¡rvel
r¡e!tn{,r ar, ailal,t l.rltd
nrltkì ¡¡rn(ifi
becas
pd¡l poderàaie:tr¿r ç0'rìû
g!.,larí¡.Vð por ahi
cé !nh.r frar¿brll¿. iobrc todo
enAlcûìañ¡, qú:é todo nroi
rrodùoa Ohnrl setr,rt¿de
(¡¿rd dcparti5tdrde gr¿n nrv!'l
na
ter¡
pero f.t(e¡lDs
h.ti nroitcr ¡xtr
far:rl
"61|(¡¿ óu¡h¿ rìar(¿ qu(se
Þeio¡ird¡ queda
mortopor facg. c) que f05
l¿lt;l é¿b¡¡.lon¿r o (åcquisrno, o (Íålrrnlo e xun!¿ftos e
aocper¿r ¡nár5 para de!envoivcr
os proxc(to5. otg¿{4go! tcrno:
aluQÀsocrtrno5, pnrovrl
a! to!¿i rde¿tedeix.ìr atrái
ve¡,Je soa,
¡(titude! cIen¡elâre:eceräzón
{ue n{r¡lv¿r r.c\ tempor nol qüa
o{ì!e
podcrÛo! ÊÂnivel de¡x!d¡r
hai ¡roito qùe m{ll(¿þ
-/-!ì,\l
l-l
;ïl'llll::
polo qur' no sorprenrle, tlescuhrir
rl!ù aon Noitos os scus I Ì.ìbi fJntcr
qrr consi.lcrrur a lih.r cle cruprego
courr rur dos nuiores problcn.rs
do urolrelrto o que, perslrr qur'
h¡i qu(r tontrrr nìeclid.ìs d lùy.rr J
e¿ì)o ¡caió¡ìs p¡t.l Lracr clüc isto
(¡trr¡)i!,
f.rr.ì Xosé À1¡!u€,1 Sii¡Ìcl¡ez
r\¡¡uiórt, sc'creLario xeraÌ tlc
CC.(X ) C.rli¡ j¡, *e1,1¡¡¡.¡1¡¿ nr¡ttcipll polo quo sc lìrnd.unent,r urr
ó
ocntpR'go,
rle calid,rdc' ir
o
tuì
crr srLrrio
lbtrtevùlrr, coosidera quc ltri
que tìar urrn xiro lt polfic.r rto
nónric¡ ù) fivor (lo$nl)rr'go e(l¡
tu,¡lilìr:¡cicln p¡olì:sitrulu x.r rtue.
r,rplìcr, *'gtrnrlo o lortrlo Â1o¡et¡
rio lntr.rn¡(ionnl. o Brc\it vli urccllrcir.ì r$tr1ì$¡(iûì Llo ûnìpruBo
er1 [sp¡iìl ct1 200.0(ltì |ostos.h
tr¡b¡llo".
Iìr nr¡tr'ri¡
rmpott¡nlr
rL¡¡
l¿1
ilri: Þon'
dc
rlilprol{o. rnriJ
¡ dsidI
q!¡ctràb¿Je 1¡lrvqrtùd y que
y
neces¿rroquc
Êi
crL\o, no
t(ter¡nle. €liebet lì¡rç2.
¡!Þresrnt¿otc de Nó! MesmÁi. ¡seguí,ì que ôrIckt "ten
que 5er,nóo[node Írquez¿ e
d¡v.rr:idÃdf pol.rs perses {ìLre
couunid¡rlc"',
mái5
r<Pór
nfìop.¡ìoa r¡f, Iu!ión dep!¡có
logoJerrAter.ión Pr¡mtna,.lue
pcûtitir,1 d¡r aob9rhfa.i9 n(û
iìdildc5 de drff uìsrón p5¡aolûrca
llr¡laryeair¿
tiene unô rituación de nìôl olor
deb¡do ô Lr! condi(onrs dcl río
lercz Élto p¡oblem¡.,c ¡lÀgnr'
ficå en el,,e(tû hóstele¡o.l¿do
que se t¡atjãJã (on producto5
llú1xrnt¡nos yderivador, y ffo cs
del dgradode bs client.'s. Consr
def ,ìnro! quec!dcvt¡l únpor'
t,ln(Lr tr¡lôr (.sl.e problema de
råiz, pàr¡ rû(io¡¡r l.ì c¡li.l¡rJ dr
u^ miñä rlçÁ é
virjÂ
de$k seaþr".
bând¡.
tr.rlnj.rlo drrur c nurhos.rùo
rlt'lrido .r l.r c risis , sc I u
ctr r'l p.rro,.
n
y,,
qutrlado
Carmen Pacín
[,4r'st¡à xubilad¿
inlî¿lcstrutur¿ls
<Hay ciuer conc;3ir
scrvizo d.l
la ialta de valoreç
xe nter¡
Étxislonte))
nLo que rrìás
t.ìr sunple(orno
{oû]ic¡óÙ nÌtert¿r5
tievrd¿, àurnenLltuJo o gaslo
$cDl e pone¡l.lo¡s1rlñerl(jtur¿sdogobernoóservrzod¿
nìc r¡digna de lJ
ioci€d¿d ¡rt{lrl rÌ! l¿l¿,1å aie
v¿lotes exrStcnle P"ìr.l (ofegrr
c9to hay ¡luehace¡ìo a tcrnprènâ
o'lddV t.lotode5.le el ámÞtto fðnrli¿¡co¡nodesde el edor:ätivo
q¡ ha rrlstâl¡do.n lâ rùi¡d¡d
Às
/erte Por er4mplo, prorûrye¡ n
(!ittr.l non É arbvcocionatcon
.Jrñéiro ou Fàcer gr ¡n.Je1 fciilvàr
!.
c!ll!r¡ rn!y l)eÌrgrogt p¡ra
fr[ue, una c!lt!r¿ ffl l,ì que
un¿
sinì¡,lerlente (({Jendo espnzos
el
públicos pã¡¡ a reaIl,1ciónde
ctpectacubs. f ¡0lit.l¡do I(J(nr!
deensro, ¡a co!:n: nludariàrù,
no 5e prirn¿ alSo luNl¿¡r:nlÀ{.
que $ el eifuerzu. lohl scv.ìlor¿
lê
i
ldel
r
¡llóni¡ì l-d¡rós. .ruñili.rr de l)ì'
L,sr.i cortrerc¡d.r deque
nrellor irlor p.rr.r o luurru tlcrclr
tlnprrgo pero rtol ccntt.intlose só
¡¡rs nozos. sr'nón "p¡on¡o\e¡ ini.
clrtivas qut'ayuclen a los quc han
goberno ó
rn!dat
r
blidc.r,
úsìco
c1o
llLrls.r S¡rìdnr
a
CristirÈ P¿lr{:ìoj, d,rA5Èecrôn
pùlt¿ que h¡r quc' !eB![
ovi s¡ bi h¿¿ ndo r !eüsl bliz¡ ndou
<Solucionar el
proillerra del olor
del rír: Lérc'zr
Ès
lÌ.u rìc lì nprego t:en i'
lino ¡t¡ l<¡u¡u¡r,¡ lônn¡ción elc
¡nrllc¡cs u¡s a¡¡s nriis nrr¡i¡d¡
pu ls.r r . rur
rrlncluir psicólogos
en Aleirción
Prirnal.l e escOlasl
¿
lìnÌi¡ino.
Non rmporl.l o fxo, d í.r2.ì ou
orientlcrórì lexu¡1. Ofuturo
decal |ð pasä por rn pobo
Pol¿ erlù
jilbrlà-
fe¡ritrtle¿, ro¡rtr¡lloir¡ rlct]crrcstarde Sanxmxo, ti ¡ropor rrnh.r
ido, que rrt'que i nmcsario in
a
âquívvrmo:,.
ai
i! (!itura.
qrelå s(re{¿d rerupereel
Þocier pår¡ preffràro (.lst¡¡i¿r
a qùrcncrles !rn/oD, r¡ lrlra¡do
dej¡rio er nùnos d1r brróaelt¿i".
Rematar coa
discriminación
lvi
¡tcry[
l
r) iu ¡g¡¡c!llùr¡.
v¡tðl
Xåvier Bértolo
Þ5rcólogos parà prevtr e
en lô5kxnoser(ol¡reseproble-
(ónlrr trèb.1â¡ Volver.l lorFr
corìtrol {lc ( oal 5 rnpolt.rnlei,
(ofr
kr! ilrcyJsy l05 llr,nlelo: f ljo:
lli il.ten ¡ri..drfiol qut n¿d¡rl
lJr)sot (r, v.lûros lrr¡ndo,
Autónom.l
do! p(xee:, de *úde.rôferrxdadeda poboaúón neste nrvel
à!5tenc,al Arleffra¡s.,lrc todos
os cerÍos deen5rnocontLrû (oD
Lror',i
ler
Ês
grnkrcrlprcc¿
ÍÌì..n]¡ (ónlo!rvtr
l¿
crarì.5u,/rvrçndào
aentr.indose nuù cok{ti\or'o aorr
"1.¿ arud.ìd de
8ðlleB()t debeil voiver a
tr'!Þout)leçde !r jsvióls.
nÁ!¡ìrìrdt!
Àrela5.
M¡ rosé Álvarez Prada
o!
i
¡ k):tubr1;ìdo5,.,rùo,l!c nos
¡rcghnúa lc(las. iobra todo,
Coloxi.i Onciùl de Psicoloxía
rt,ts (ornoo¿{:olocs()lât
virtenai¿ dexal¡ero"
no a!
pcnlo¡4s
nru(ro ld Juverrrd quevrùtr,
rjetrát. fo.,olo lÀ.ral!¡I, r ûo
(ilá !.1a¿¡do pou(o pn,l¡lo,
esr ¡rtocupat iilrr.
Jo,l¡ì iosé S.ìnti¡n,ìri.Ì, do..r'
ro clo Colt'rio cle llco¡ornist.rs rle
(Lo
fl¡n
llítr(o5tìo!a¡n tinbodc,,
irtrro.on Âmii¡€prcDarf¿
fìvoul¡lp¡rtc, botor'{
dignou, polo t¡ut t'l tk:scxr quc rr
púrirrro golnnrotü Xrrrratlt,Ca
liair utùir conìo ("lerùclno.crtrr.rl
r.osas importanler5r
kr5 p
menô!quc h¡/ð !t¡ fcftf¡fido
t5tru(lurado repc(tl ¿ toalo o
rnê8.ìlitisnÐ femos !nh¡ rique
2¡ ñreg¡lítia¡ bnrtÁlec!¡ rlu|,:a
lkr
ldl,l ttrr r)r.ù til.ìliJr-
tr l;ilrLl;
ptÌì\rttoLl{vi(l.t
rC¡lrc.ia é unlr.l n¡.lrc¿l
cluc:severuhsoa ¡ierct
¡$L'ut¡\
â nó5 not
ouprugo
,osé Luis carcíâ Meijueiro
XL'sto¡ de Cà¡å(oles do C¡llo
50û
,a-rs qte,lirdd tqnos niir¡l¿
maryederr¡likr¿ p¡r¡ f¡(et
ilnh¡ políli(¡ jûd¡(rr5u¡l fÌáii
rìt."8rðl na llue.epl)ida¡ì iJq)er
ùìxogo rs d¡fsÊntc3 vi¡i de
produ(ci¿nì (Ì do! !p0! dßobftìs
llvc:nt.rrd i¡ur,:
vicne r.lctrás,
d)&rì(ión
n res
de
t?'!¡t¡t
di¡crû fá{rl',
7t'
^
*t,*,1*
Íli':,'l:*ij
2610'7/2016 9:12
Descargar